ติดต่อเรา

โทรมาที่ 1-800-4HONORS (+1-800-446-6677) 24 ชั่วโมงต่อวัน โดยจะให้บริการ 7 วันสำหรับการจองโรงแรมหรือสอบถามหากคุณมีข้อสงสัยใดๆ สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ให้คลิก 'รับการสนับสนุน' ด้านล่าง

รับการสนับสนุน

ข้อตกลงการใช้งานและข้อมูลเว็บไซต์


1. ข้อควรทราบ ข้อตกลงนี้มีผลผูกพันตามกฎหมาย ("ข้อตกลง" นี้) กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้งานโดยละเอียดก่อนที่จะใช้งานเว็บไซต์นี้

This Agreement governs your use of this Internet site located at http://www.hilton.com/en/hi/info/site_usage.jhtml (collectively, the "Site") and is by and between Hilton Worldwide Holdings Inc. (referred to herein as "HWI", "we", "us", or "our") and you, on behalf of yourself and the buyer, member or supplier for which you have registered ("you"). โดยการใช้งาน ดู ส่ง แคช จัดเก็บ และ/หรือใช้ประโยชน์ในลักษณะอื่นใดจากเว็บไซต์ บริการหรือฟังก์ชันต่างๆ ที่เสนอในหรือโดยเว็บไซต์ และ/หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ในลักษณะใดๆ ย่อมแสดงว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขแต่ละข้อและทั้งหมดที่ระบุไว้ด้านล่าง และสละสิทธิ์ใดๆ ที่จะเรียกร้องต่อความคลุมเครือหรือข้อผิดพลาดในข้อตกลงนี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขแต่ละข้อและทั้งหมดเหล่านี้ กรุณาอย่าใช้งานเว็บไซต์และออกจากเว็บไซต์นี้ทันที เราขอสงวนสิทธิ์โดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบส่วนใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และเว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลทันที ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้เป็นระยะๆ เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ การที่คุณยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ หลังจากที่มีการติดประกาศการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ ย่อมแสดงว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. การมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข

เว็บไซต์นี้เปิดให้ใช้งานสำหรับบุคคลและองค์กรที่สามารถเข้าทำสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เว้นแต่มีการจำกัดไว้ข้างต้น เว็บไซต์และบริการต่างๆ ที่เสนอโดยเว็บไซต์นี้ไม่เปิดให้บริการแก่ผู้เยาว์ หากคุณมีคุณสมบัติไม่เหมาะสม คุณอาจจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์นี้ได้ คุณรับประกันว่าคุณต้องมีอายุสิบแปด (18) ปีขึ้นไปจึงจะสามารถสำรองที่พักบนเว็บไซต์นี้ หากคุณอายุต่ำกว่าสิบแปดปี กรุณาติดต่อทางโรงแรมโดยตรงเพื่อขอความช่วยเหลือ

คุณรับรองว่า คุณมีสิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมายในการทำการสำรองห้องพักในการเดินทางและ/หรือการชำระเงินทั้งเพื่อตัวคุณเอง หรือเพื่อบุคคลอื่นที่คุณมีอำนาจกระทำการแทน คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ในการทำการสำรองห้องพัก หรือการชำระเงินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์อื่นใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเก็งกำไร สำรองห้องพักเท็จ หรือฉ้อฉล หรือทำการสำรองโดยคาดหมายความต้องการ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการสำรองห้องพักที่ซึ่งปรากฎว่าลูกค้าได้เกี่ยวข้องในการฉ้อฉล หรือในกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือภายใต้สภาพแวดล้อมอื่นๆ ซึ่งแสดงว่าการสำรองห้องพักมีหรือเป็นผลจากความผิดพลาดหรือการกระทำผิด หรือจากการพยายามในการหลีกเลี่ยงนโบาย ข้อตกลง หรือเงื่อนไขของ HWI หรือโรงแรม

คุณยอมรับว่าการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในการสำรองห้องพักบนเว็บไซต์นี้มากเกินไปหรือใช้ไปในทางที่ผิดอาจทำให้คุณถูกปฎิเสธในการเข้าถึงการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านั้น

การสำรองห้องพักที่กระทำโดยหนึ่งบุคคลหรือมากกว่าขึ้นไป หรือโดยตัวแทนบนเว็บไซต์ในนามของแขกหนึ่งบุคคลหรือมากกว่าขึ้นไป และมีจำนวนมากกว่าเก้า (9) ห้องในโรงแรมเดียวกันสำหรับช่วงเวลาเข้าพักเดียวกัน ต้องทำการสำรองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรม ถ้ามีการจองผ่านทางวิธีการอื่นมากกว่าเก้า (9) ห้องในโรงแรมเดียวกันสำหรับช่วงเวลาเข้าพักเดียวกัน เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือกำหนดข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองห้องพักดังกล่าว

อัตราค่าเข้าพักบางแห่งมีข้อกำหนดพิเศษ เช่น การเป็นสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์ส, AAA หรือ AARP เป็นความรับผิดชอบของคุณในการพิสูจน์ว่าคุณมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้อัตราค่าเข้าพักที่คุณทำการจอง ทางโรงแรมไม่ให้คำมั่นว่าจะให้อัตราค่าเข้าพักนี้ได้หากคุณไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม

3. ข้อจำกัดของการใช้เนื้อหา

เนื้อหาทั้งหมดที่มีในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินที่มีลิขสิทธิ์ของ HWI หรือบริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือของ HWI และ/หรือผู้ออกใบอนุญาตที่เป็นบุคคลภายนอก ห้ามคัดลอก “ตัดต่อ” ทำซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ อัปโหลด ติดประกาศ ส่ง หรือแจกจ่ายในลักษณะใดๆ ซึ่งเนื้อหาใดๆ จากเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตใดๆ ที่เราหรือบริษัทในเครือของเราเป็นเจ้าของ ดำเนินการ ออกใบอนุญาต หรือควบคุมดูแล เพื่อจุดประสงค์ของข้อกำหนดเหล่านี้ การใช้งานเนื้อหาใดๆ ดังกล่าวบนเว็บ อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือเอ็กซ์ตร้าเน็ตอื่นใด หรือเว็บไซต์หรือสภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์อื่นใดถือเป็นข้อห้าม เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ชื่อการค้าและรูปแบบทางการค้าถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา ห้ามคุณจัดทำกรอบหรือใช้ประโยชน์จากเทคนิคการสร้างกรอบเพื่อบรรจุเครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์อื่นใดของเรา (รวมถึงรูปภาพ ข้อความ เลย์เอาต์ของหน้า หรือแบบฟอร์ม) เว้นแต่ได้รับคำยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้ง ห้ามคุณใช้แท็ก meta หรือ "ข้อความที่ซ่อน" อื่นใด โดยใช้ชื่อของคุณ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์อื่นใดเว้นแต่ได้รับคำยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้ง

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ชื่อ โลโก้ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ รูปแบบทางการค้าและชื่อการค้าทั้งหมดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ Hilton International Holding Corporation, Hilton Holding LLP หรือ Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ และห้ามบุคคลใดใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อจุดประสงค์ใดๆ เว้นแต่ได้รับคำยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้ง เราถือว่าเครื่องหมายการค้าของเราเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง และจะดำเนินการกับการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างจริงจัง

ในกรณีที่คุณดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ จะถือว่าคุณได้รับอนุญาตสำหรับซอฟต์แวร์ รวมถึงไฟล์ใดๆ รูปภาพที่มีในหรือสร้างขึ้นโดยซอฟต์แวร์ และข้อมูลที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ (เรียกรวมกันว่า "ซอฟต์แวร์") ดังกล่าวนั้นโดยเราหรือผู้ออกใบอนุญาตที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อให้คุณใช้งานโดยเชื่อมโยงกับเว็บไซต์เท่านั้น แต่เรามิได้โอนสิทธิในซอฟต์แวร์ให้แก่คุณ คุณเป็นเจ้าของสื่อที่มีการบันทึกซอฟต์แวร์ แต่เรา (หรือผู้ออกใบอนุญาตที่เป็นบุคคลภายนอก) ยังคงมีสิทธิอย่างเต็มที่และสมบูรณ์ในซอฟต์แวร์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดดังกล่าว ห้ามคุณแจกจ่ายซ้ำ จำหน่าย ดีคอมไพล์ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วน หรือลดซอฟต์แวร์ให้กลายเป็นรูปแบบที่มนุษย์สามารถอ่านได้

4. ข้อมูลที่ส่งมา

เรามีความยินดีที่จะได้รับการติดต่อจากผู้ใช้ของเราและรับทราบความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับเว็บไซต์ และผลิตภัณฑ์และบริการที่เรานำเสนอโดยเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าเสียดายที่นโยบายบริษัทที่มีมายาวนานของเราไม่อนุญาตให้เรายอมรับหรือพิจารณาความคิดที่สร้างสรรค์ คำแนะนำ หรือเนื้อหาอื่นใดนอกเหนือจากสิ่งที่เราได้ร้องขอเป็นการเฉพาะได้ เราได้ว่าจ้างพนักงานและที่ปรึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งอาจดำเนินการในเรื่องของความคิดต่างๆ ที่คล้ายกันหรือเหมือนกันนี้ เราหวังว่าคุณคงเข้าใจว่านโยบายนี้มีจุดประสงค์ที่จะหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตเมื่อมีการพัฒนาโครงการต่างๆ โดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและ/หรือที่ปรึกษาของเรา ซึ่งบุคคลอื่นอาจเข้าใจว่าคล้ายคลึงกับผลงานสร้างสรรค์ของพวกเขา กรุณาอย่าส่งเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นต้นแบบไม่ว่าในรูปแบบใดมาให้เราหากมิได้รับการร้องขอ แม้ว่าเราจะตระหนักถึงคุณค่าของความคิดเห็นของคุณที่มีต่อเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่นำเสนอโดยเชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ แต่เราใคร่ขอให้คุณกรุณาแสดงความคิดเห็นที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และกรุณาอย่าส่งความคิด คำแนะนำ หรือเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ใดๆ (เว้นแต่ได้รับคำร้องขอจากเราเป็นการเฉพาะ)

ในกรณีที่คุณจัดส่งข้อมูลเฉพาะใดๆ มาตามคำขอของเรา หรือ (แม้ว่าเราได้ร้องขอ) คุณส่งคำแนะนำเชิงสร้างสรรค์ ความคิด บันทึก ภาพวาด แนวความคิด หรือข้อมูลอื่นๆ ในเชิงสร้างสรรค์ (เรียกรวมกันว่า "ข้อมูลที่ส่งมา") ข้อมูลที่ส่งมาดังกล่าวจะถือว่าเป็น (และยังคงเป็น) ทรัพย์สินของเรา ข้อมูลที่ส่งมาใดๆ จะไม่อยู่ภายใต้ข้อผูกพันของการเก็บรักษาไว้เป็นความลับโดยเรา และเราไม่ต้องรับผิดต่อการใช้งานหรือการเปิดเผยใดๆ ซึ่งข้อมูลที่ส่งมาใดๆ เว้นแต่มีการจำกัดไว้ข้างต้น เราเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวในสิทธิที่มีอยู่ซึ่งเป็นที่รับทราบทั้งหมดในปัจจุบันหรือหลังจากนี้ สำหรับข้อมูลที่ส่งมาทุกประเภทและทุกลักษณะในทั่วโลก และมีสิทธิที่จะนำข้อมูลที่ส่งมาไปใช้งานโดยไม่มีข้อจำกัดเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม ไม่ว่าในเชิงพาณิชย์หรือจุดประสงค์อื่น โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้จัดส่งข้อมูลที่ส่งมานั้น

5. กระดานสนทนา (Forum) และการสื่อสารกับสาธารณะ

"กระดานสนทนา" หมายถึง พื้นที่สนทนา กระดานข้อความ หรือฟังก์ชันอีเมลที่เสนอโดยเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ หากคุณเข้าร่วมในกระดานสนทนาใดๆ ในเว็บไซต์ (ถ้ามี) คุณต้องไม่ปฏิบัติดังนี้ (1) สร้างความเสื่อมเสีย ล่วงละเมิด ก่อกวน หรือขู่คุกคามบุคคลอื่น (2) เขียนข้อความที่เป็นการเหยียดเชื้อชาติ สร้างความเกลียดชัง หรือคลั่งศาสนา (3) ส่งเสริมการกระทำที่ผิดกฎหมายหรืออภิปรายเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมายโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะกระทำสิ่งเหล่านั้น (4) ติดประกาศหรือแจกจ่ายเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์และ/หรือละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลภายนอกหรือฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ (5) ติดประกาศหรือเผยแพร่คำพูดหรือรูปภาพที่หยาบคาย ลามกอนาจาร ไม่สุภาพ หรือไม่เหมาะสมใดๆ (6) โฆษณาหรือจำหน่ายให้แก่บุคคลอื่น หรือเชิญชวนบุคคลอื่น (7) ใช้กระดานสนทนาเพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์ไม่ว่าในรูปแบบใดที่นอกเหนือจากการอำนวยความสะดวกสำหรับธุรกรรมใดๆ บนเว็บไซต์ (8) ติดประกาศหรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาอื่นใดซึ่งมีไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ หรือ (9) ติดประกาศเนื้อหาหรือเขียนข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กำหนดหรือธีมของหัวข้อสนทนาหรือกระดานข้อความใดๆ คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเนื้อหาของข้อความของคุณ และจะชดใช้ค่าเสียหายและป้องกันอันตรายแก่ฝ่ายที่รับการชดใช้ค่าเสียหายจากเนื้อหาของข้อความดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือลบเนื้อหาจากกระดานสนทนาได้ทุกเมื่อ และไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

โดยการอัปโหลดเนื้อหาไปยังกระดานสนทนาใดๆ หรือการส่งเนื้อหาใดๆ มาถึงเรา จะถือว่าคุณมอบโดยอัตโนมัติ (หรือรับรองว่าเจ้าของเนื้อหาดังกล่าวได้มอบโดยชัดแจ้ง) ให้แก่เราซึ่งสิทธิและใบอนุญาตใช้งานที่ต่อเนื่อง ปราศจากค่าธรรมเนียม ไม่สามารถเพิกถอนได้ และไม่ใช่เอกสิทธิ์เฉพาะในการใช้งาน ผลิตซ้ำ ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง เผยแพร่ แปล ดำเนินการและแสดงต่อสาธารณะ สร้างผลงานดัดแปลงจากและแจกจ่ายเนื้อหาดังกล่าว หรือรวมเนื้อหาดังกล่าวเข้าไปในรูปแบบ สื่อ หรือเทคโนโลยีใดๆ ซึ่งเป็นที่ทราบในปัจจุบันหรือได้รับการพัฒนาในเวลาต่อมาในทั่วโลก นอกจากนี้ คุณรับประกันว่า สิ่งที่เรียกว่า "ธรรมสิทธิ์" (moral right) ทั้งหมดในเนื้อหาดังกล่าวได้รับการสละสิทธิ์ด้วยเช่นกัน

เมื่อเข้าร่วมในกระดานสนทนา อย่าทึกทักเอาเองว่าคนอื่นๆ เป็นอย่างที่พวกเขาบอกว่าเป็น ทราบในสิ่งที่พวกเขาบอกว่าทราบ หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลใดก็ตามที่พวกเขาบอกว่าพวกเขามีความเกี่ยวข้องด้วยในห้องสนทนา กระดานข้อความ หรือพื้นที่เนื้อหาใดๆ ที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้ ข้อมูลที่ได้จากกระดานสนทนาอาจไม่สามารถเชื่อถือได้และไม่ใช่ความคิดที่ดีที่จะตัดสินใจซื้อขายหรือทำการลงทุนใดๆ บนพื้นฐานของข้อมูลทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ซึ่งคุณยังไม่สามารถยืนยันความถูกต้อง เราไม่สามารถรับผิดชอบในเนื้อหาหรือความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ และจะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจซื้อขายหรือทำการลงทุนใดๆ บนพื้นฐานของข้อมูลดังกล่าว

6. เนื้อหาที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์

เราอาจจัดหาลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกสำหรับคุณ ในการจัดหาลิงก์เหล่านี้ เรามิได้รับรอง สนับสนุน หรือแนะนำเว็บไซต์ดังกล่าวหรือเนื้อหาที่เผยแพร่โดยหรือบริการที่จัดหาให้โดยเว็บไซต์ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา บริการ หรือสถานการณ์อื่นใดซึ่งเกิดขึ้นที่ หรือเกี่ยวข้องกับ หรือมาจากเว็บไซต์อื่นใด

โปรดใช้ดุลยพินิจของคุณในขณะที่เรียกดูอินเทอร์เน็ตและใช้งานเว็บไซต์ คุณควรตระหนักว่าเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ คุณอาจถูกนำทางไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณ จากหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์นี้ มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งจะนำคุณออกไปนอกเว็บไซต์นี้ ตัวอย่างเช่น หากคุณ "คลิก" แบนเนอร์โฆษณา หรือผลการค้นหา "คลิก" ดังกล่าวอาจนำคุณออกไปจากเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงลิงก์ต่างๆ จากผู้โฆษณา ผู้สนับสนุน และคู่ค้าของเนื้อหาซึ่งอาจใช้โลโก้ของเราโดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในการใช้แบรนด์ร่วมกัน เว็บไซต์อื่นๆ เหล่านี้อาจส่งคุกกี้ของตนไปยังผู้ใช้ ทำการรวบรวมข้อมูล ขอข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีข้อมูลที่คุณอาจพบว่าไม่เหมาะสมหรือเป็นการล่วงละเมิด นอกจากนี้ ผู้โฆษณาบนเว็บไซต์อาจส่งคุกกี้ไปยังผู้ใช้อื่นๆ ที่เราไม่ได้ทำการควบคุม

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการใช้งานลิงก์จากเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกมายังเว็บไซต์นี้

เราไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนเกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซต์ต่างๆ ที่ระบุในทำเนียบใดๆ ของเว็บไซต์ของเรา ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่สามารถรับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความเกี่ยวข้อง การปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ความถูกต้องตามกฎหมายหรือความเหมาะสมของเนื้อหาที่มีในเว็บไซต์ต่างๆ ที่ระบุในผลการค้นหาใดๆ หรือการเชื่อมโยงอื่นใดมายังเว็บไซต์

โปรดอย่าลืมว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณให้ข้อมูลทางออนไลน์ ข้อมูลนั้นอาจถูกเก็บรวบรวมและนำไปใช้โดยบุคคลที่คุณไม่รู้จัก เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ที่คุณเปิดเผยทางออนไลน์ คุณได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยต้องรับผิดชอบความเสี่ยงนั้นเอง

7. ข้อความสงวนสิทธิ์

การส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอินเทอร์เน็ต เป็นสื่อสาธารณะ และการใช้งานสื่อดังกล่าวเป็นการใช้งานสาธารณะและมิใช่ส่วนตัว ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดจากการใช้งานดังกล่าวถือเป็นสาธารณะและมิใช่ทรัพย์สินของบรรดาผู้ที่เก็บรวบรวมข้อมูลนั้น และมิใช่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือเป็นส่วนตัวแต่อย่างใด

คุณยอมรับว่าคุณใช้เว็บไซต์นี้โดยรับผิดชอบความเสี่ยงด้วยตนเอง เนื้อหา บริการ และข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์นี้จัดหาให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" และ "ตามที่มี" โดยไม่ได้เป็นการชี้แจงข้อเท็จจริงหรือการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามกฎหมาย เรามิได้ชี้แจงข้อเท็จจริง รับประกัน หรือรับรองในความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ประโยชน์ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของบริการ เนื้อหา หรือข้อมูลในเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราขอสงวนสิทธิ์การรับประกันใดๆ ทั้งปวง ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยว่าสามารถขายได้ ความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์ใดโดยเฉพาะ กรรมสิทธิ์ การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ การออกแบบ ความถูกต้องแม่นยำ ขีดความสามารถ ความเพียงพอ ความเหมาะสม ความจุ ความครบถ้วนสมบูรณ์ การมีพร้อมให้บริการ ความเข้ากันได้หรือผลที่เกิดจากการทำข้อตกลงหรือแนวทางการปฏิบัติงาน เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ หรือบริการ เนื้อหา ข้อมูลหรือฟังก์ชันที่มีในเว็บไซต์นี้จะมีให้บริการอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก หรือปราศจากข้อบกพร่อง รับประกันว่าข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไข หรือเว็บไซต์ บริการ เนื้อหา ข้อมูลหรือบริการที่ทำให้เกิดเว็บไซต์ หรือบริการ เนื้อหา และข้อมูลดังกล่าวจะพร้อมให้บริการโดยปราศจากไวรัสหรือเนื้อหาที่เป็นอันตรายอื่นๆ หรือมีความถูกต้องแม่นยำหรือครบถ้วนสมบูรณ์ เราไม่รับประกันหรือชี้แจงข้อเท็จจริงใดๆ เกี่ยวกับการใช้งานหรือผลของการใช้บริการ เนื้อหา ข้อมูล ฟังก์ชัน หรือผลิตภัณฑ์ที่มีให้ผ่านเว็บไซต์ในแง่ของความถูกต้อง ความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ หรืออื่นๆ คุณต้องรับผิดชอบต่อต้นทุนทั้งหมดของการบริการ การซ่อมบำรุง หรือการแก้ไขที่จำเป็นทั้งหมด กฎหมายที่ใช้บังคับอาจไม่อนุญาตให้ยกเว้นการรับประกันโดยนัย ดังนั้น การสงวนสิทธิ์ข้างต้นอาจไม่ใช้บังคับกับกรณีของคุณ ในกรณีที่เราต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว วิธีการแก้ไขเยียวยาที่คุณได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวนี้จะจำกัดเฉพาะการชำระคืนสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณได้ชำระเงินให้แก่องค์กรที่ต้องรับผิดชอบดังกล่าวและในจำนวนที่องค์กรนั้นยังไม่ได้ชำระคืน ในที่นี้คุณได้ยกเลิกสิทธิใดๆ ทั้งหมดเพื่อนำมาซึ่งการอ้างสิทธิ์หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในเวทีใดๆ เมื่อเวลาผ่านไปเกินหนึ่ง (1) ปีหลังจากที่การกระทำ เหตุการณ์ เงื่อนไข หรือการละเลยดังกล่าวได้เกิดขึ้นอันเป็นต้นเหตุของการอ้างสิทธิ์หรือการดำเนินการนั้น

เราขอสงวนสิทธิ์โดยชัดแจ้งในความรับผิดชอบใดๆ ต่อความถูกต้อง เนื้อหา หรือความพร้อมให้บริการของข้อมูลที่พบในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังหรือจากเว็บไซต์ เราไม่สามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณจะพอใจกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่คุณซื้อจากเว็บไซต์หรือจากเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่เชื่อมโยงมายังหรือจากเว็บไซต์ หรือเนื้อหาของบุคคลภายนอกบนเว็บไซต์ เราไม่รับรองในเรื่องใดๆ ในเชิงพาณิชย์ และไม่ดำเนินการใดๆ เพื่อยืนยันถึงความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลใดๆ ที่มีในเว็บไซต์หรือเนื้อหาของบุคคลภายนอกดังกล่าว เราไม่ได้รับรองหรือทำการรับประกันใดๆ ในความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น) คุณอาจได้รับการขอให้มอบข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกใดๆ และคุณในที่นี้ได้สละสิทธิ์เรียกร้องที่ไม่อาจเพิกถอนได้ต่อฝ่ายที่ได้รับชดใช้ค่าเสียหายในเรื่องเกี่ยวกับเว็บไซต์ดังกล่าวและเนื้อหาของบุคคลภายนอก เราขอสนับสนุนอย่างเต็มที่ให้คุณทำการตรวจสอบใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าจำเป็นหรือเหมาะสม ก่อนที่จะดำเนินธุรกรรมออนไลน์หรือออฟไลน์ใดๆ กับบุคคลภายนอกรายใดก็ตามเหล่านี้

ฝ่ายที่ได้รับชดใช้ค่าเสียหายไม่ต้องรับผิดชอบต่อการทำงานผิดปกติของโทรศัพท์ ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครือข่าย อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ ความล้มเหลว ความล่าช้าหรือข้อขัดข้อง หรือการส่งที่ล่าช้า สูญหาย ถูกขโมย อ่านไม่ออก ไม่สมบูรณ์ ถูกบิดเบือน ถูกนำทางผิด ใช้การไม่ได้ หรือปัญหาการส่งที่คั่งค้างของจดหมาย อีเมล การติดประกาศรูปแบบ การเชื่อมต่อ ข้ความ หรือรายการที่ป้อน หรือความปลอดภัยของเรื่องใดๆ ดังกล่าวทั้งหมด

นอกจากนี้ ฝ่ายที่ได้รับชดใช้ค่าเสียหายไม่ต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่แม่นยำ ไม่ว่าจะมีสาเหตุจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหรือจากอุปกรณ์หรือโปรแกรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือใช้ประโยชน์ในเว็บไซต์หรือโดยข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือโดยมนุษย์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในการประมวลผลข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

เราอาจห้ามคุณมีส่วนร่วมในเว็บไซต์หรือใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์หากโดยการพิจารณาโดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยสมบูรณ์แล้วพบว่า คุณได้แสดงถึงการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้หรือดำเนินการในลักษณะที่ไม่มีน้ำใจนักกีฬา โดยมีเจตนาที่จะสร้างความรบกวน สบประมาท ขู่คุกคาม หรือก่อกวนแก่บุคคลอื่น หรือสร้างความเสียหายในลักษณะอื่นใด เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการ ระงับบัญชี ลบหรือแก้ไขเนื้อหาหรือยกเลิกคำสั่งซื้อโดยดุลยพินิจทั้งหมดของเราแต่เพียงผู้เดียว

หากไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ เว็บไซต์ไม่ว่าส่วนใดของไม่สามารถเรียกใช้ได้ตามที่วางแผนไว้ รวมถึงการติดไวรัส ข้อบกพร่อง การแก้ไขข้อมูลโดยประสงค์ร้าย การแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาต การฉ้อโกง ความล้มเหลวทางเทคนิค หรือเหตุผลอื่นใดที่นอกเหนือจากอำนาจควบคุมตามสมควรของ HWI ซึ่งทำให้เสียหายหรือส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ ความปลอดภัย ความยุติธรรม เอกภาพ หรือการดำเนินการเว็บไซต์อย่างเหมาะสม เราขอสงวนสิทธิ์ (แต่มิใช่ข้อผูกพัน) โดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยสมบูรณ์ ในการห้ามคุณและสมาชิก ผู้ซื้อ หรือซัพพลายเออร์ใดๆ (และข้อมูลของคุณและของบุคคลเหล่านี้) ใช้งานเว็บไซต์ และในการยกเลิก ระงับ เปลี่ยนแปลง หรือระงับการใช้งานชั่วคราวซึ่งเว็บไซต์หรือส่วนใดๆ ของเว็บไซต์และทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นโมฆะ

นอกจากนี้ คุณตกลงว่าฝ่ายที่ได้รับชดใช้ค่าเสียหายไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดไม่ว่าในลักษณะใดๆ ต่อการบาดเจ็บ การสูญเสีย หรือความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการสกัดกั้นหรือการใช้ข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นๆ บริการหรือเนื้อหาที่เชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือจากเว็บไซต์ และไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดไม่ว่าในลักษณะใดๆ ต่อการบาดเจ็บ การสูญเสีย การอ้างสิทธิ์ หรือความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับหรือเป็นผลจากส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ที่ดำเนินการหรือไม่ดำเนินการบนคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายที่ใช้งานโดยคุณ หรือติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายดังกล่าว

ภายใต้ขอบเขตที่เราได้ระบุหรือเชื่อมโยงไปยังผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอก เว็บไซต์ของเราดำเนินการในฐานะสถานที่ที่ให้ซัพพลายเออร์จำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการ (หรือเชิญชวนให้มาซื้อตามความเหมาะสม) และผู้ซื้อจะซื้อผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว เราไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงระหว่างผู้ซื้อกับซัพพลายเออร์ ดังนั้น เราไม่มีอำนาจควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย หรือความชอบด้วยกฎหมายของรายการผลิตภัณฑ์หรือบริการที่โฆษณา ความจริงหรือความถูกต้องของรายการผลิตภัณฑ์หรือบริการ ความสามารถของซัพพลายเออร์ในการจำหน่ายรายการผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือความสามารถของผู้ซื้อที่จะซื้อรายการดังกล่าว เราไม่สามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ซื้อหรือซัพพลายเออร์จะดำเนินธุรกรรมให้แล้วเสร็จจริง
เราไม่ควบคุมข้อมูลที่จัดหาให้โดยผู้ใช้อื่นซึ่งมีให้บริการผ่านเว็บไซต์ คุณอาจพบข้อมูลของผู้ใช้อื่นที่สร้างความขุ่นเคือง เป็นอันตราย ไม่ถูกต้อง หรือหลอกลวง กรุณาใช้สามัญสำนึกและความระมัดระวังของคุณเมื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่า นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงในการติดต่อกับชาวต่างชาติ บุคคลที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ หรือผู้ที่ต้องการจะหลอกลวง

แม้ว่าเรามีจุดประสงค์ว่า รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีในเว็บไซต์นี้ต้องเป็นปัจจุบันและถูกต้อง แต่เราไม่รับประกันหรือรับรองว่ารายละเอียดของผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์นี้ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน หรือเชื่อถือได้ในแง่มุมใดๆ ทั้งหมด ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่อธิบายในเว็บไซต์นี้ไม่เป็นอย่างที่อธิบายไว้ วิธีแก้ไขเยียวยาเพียงประการเดียวของคุณคือการส่งคืนผลิตภัณฑ์นั้นในลักษณะที่ยังไม่ได้ใช้งานโดยเป็นไปตามนโยบายการส่งคืนของซัพพลายเออร์

ประกาศของกฎหมายความเป็นส่วนตัวในการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC COMMUNICATIONS PRIVACY ACT NOTICE หรือ18 U.S.C. 2701-2711): เราไม่รับประกันความลับหรือความเป็นส่วนตัวของการติดต่อสื่อสารใดๆ หรือข้อมูลที่ส่งบนเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้ เราจะไม่รับผิดต่อความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ที่อยู่อีเมล ข้อมูลการลงทะเบียนหรือการระบุตัวตน พื้นที่ว่างของดิสก์ การติดต่อสื่อสาร ข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลความลับทางการค้า หรือเนื้อหาอื่นใดที่ส่งผ่านเครือข่ายที่เข้าถึงโดยเว็บไซต์นี้ หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณในลักษณะอื่นใด

คำแนะนำด้วยวาจา หรือจดหมายโต้ตอบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือข้อมูลที่จัดหาให้โดยเราหรือฝ่ายที่ได้รับชดใช้ค่าเสียหายไม่ถือว่าเป็นการรับประกันในลักษณะใดๆ และผู้ใช้ไม่ควรพึ่งพาข้อมูลหรือคำแนะนำใดๆ ดังกล่าว เราขอสงวนสิทธิ์โดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยสมบูรณ์ และโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ในการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการละเว้นส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ หรือในการปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์โดยบุคคลใดก็ตามได้ตลอดเวลา เราและฝ่ายที่ได้รับชดใช้ค่าเสียหายไม่ต้องมีความรับผิดอันเกิดจากการที่คุณพึ่งพาข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้

การค้นหาและไดเร็กทอรีเป็นบริการฟรี ซึ่งอาจเสนอให้โดยเชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ เนื่องจากเว็บมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ ดังนั้นจึงไม่มีเทคโนโลยีโปรแกรมค้นหาใดๆ ที่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ทั้งหมดได้ทุกช่วงเวลา ดังนั้น เราขอสงวนสิทธิ์โดยชัดแจ้งต่อความรับผิดชอบในเนื้อหาหรือความมีพร้อมให้บริการของข้อมูลที่มีในดัชนีค้นหาหรือไดเร็กทอรีใดๆ ที่เสนอโดยเชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้อาจมีความผิดพลาดทางเทคนิคหรือการพิมพ์ผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลที่แสดงผลบนเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อัตราค่าเข้าพัก ค่าบริการ หรือจำนวนห้องพักว่างที่ปรับใช้กับรายการเปลี่ยนแปลงของคุณ Hilton ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดในการพิมพ์ รูปภาพ ข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดเรื่องราคา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะอัตราค่าห้องพักโรงแรมที่ผิดพลาด) ที่ระบุในเว็บไซต์ของเรา Hilton ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือปรับปรุงเว็บไซต์ และการดำเนินการดังกล่าวกับผลิตภัณฑ์และโปรแกรมที่อธิบายในข้อมูลดังกล่าว เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบรวมถึงภายหลังจากที่ยืนยันการสำรองห้องพักแล้ว

เราขอสงวนสิทธิ์ในการระบุว่าการอ้างสิทธิ์สำหรับการรับประกันราคาที่ดีที่สุดของเรา (Our Best Rate Guaranteed) ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้และข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมหรือไม่ การอ้างสิทธิ์ทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบและยืนยัน หากการอ้างสิทธิ์หนึ่งๆ ถือว่าเหมาะสม ผู้อ้างสิทธิ์จะได้รับการติดต่อโดยแผนกบริการลูกค้า (Guest Services) และการอ้างสิทธิ์นั้นจะได้รับการดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม

8. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คุณต้องรับผิดชอบทั้งหมดต่อการดูแลรักษาความลับของรหัสผ่านและบัญชีของคุณ และต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ คุณตกลงในที่นี้ว่าจะชดใช้ค่าเสียหาย ป้องกัน และปกป้องเราและโรงแรมของเรา ตลอดจนเจ้าของ คู่ค้า บริษัทสาขา บริษัทในเครือ ผู้รับสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจแต่ละรายของเราและของพวกเขา และเจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างย่อย แขกที่มาพัก ผู้พำนักอาศัย ผู้มาเยือน ผู้ได้รับเชิญ ผู้ได้รับอนุญาต และพนักงานของแต่ละบุคคลหรือแต่ละองค์กรดังกล่าว (รวมเรียกว่า “ฝ่ายที่ได้รับชดใช้ค่าเสียหาย”) จากและต่อการฟ้องร้องดำเนินคดี คำสั่ง การอ้างสิทธิ์ ความรับผิด ความเสียหาย ค่าปรับ โทษปรับ หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะใดๆ ดังกล่าว (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความตามสมควร) และไม่ว่าเหตุผลของการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บต่อบุคคลใดๆ หรือการสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินหรืออื่นๆ (“การอ้างสิทธิ์”) จะเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องในลักษณะใดๆ กับข้อตกลงนี้ หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จัดหาให้คุณโดยเว็บไซต์นี้หรือการกระทำหรือการไม่กระทำที่เกี่ยวข้องใดๆ โดยคุณหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าจะเกิดขึ้นในบางครั้งหรือไม่ก็ตาม หรือมีส่วนเกิดจากการละเลยของ HWI หรือตัวแทนใดๆ หรือพนักงานของฝ่ายที่ได้รับชดใช้ค่าเสียหายหรือบุคคลใดๆ ของพวกเขา (ยกเว้นตามที่และภายใต้ขอบเขตที่เป็นข้อห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) หรือการอ้างสิทธิ์ที่เกิดจากบัญชีของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการอ้างสิทธิ์ใดๆ ที่เกี่ยวกับการที่คุณละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า สิทธิ์ของศิลปิน สิทธิ์ในธรรมสิทธิ์ ความเป็นส่วนตัว การเผยแพร่ หรือสิทธิ์ภายใต้กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด ในกรณีที่มีการอ้างสิทธิ์ใดๆ หรือการดำเนินการหรือดำเนินคดีต่อฝ่ายที่ได้รับชดใช้ค่าเสียหาย หรือบุคคลใดๆ ในฝ่ายที่ได้รับชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ ฝ่ายที่ได้รับชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวอาจกำหนดให้คุณ (โดยแจ้งล่วงหน้าตามสมควร) ทำการคัดค้านการอ้างสิทธิ์ดังกล่าวหรือดำเนินการแก้ต่างการดำเนินการหรือการดำเนินคดีดังกล่าวนั้น และคุณต้องว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวโดยคุณรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ทั้งนี้ ที่ปรึกษาดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายที่ได้รับชดใช้ค่าเสียหาย การอนุญาตดังกล่าวจะถือว่าเป็นการอนุญาตให้ที่ปรึกษาซึ่งดำเนินการเป็นผู้รับประกันภัยของคุณ เข้าไปมีส่วนร่วมในการคัดค้านหรือดำเนินการแก้ต่างดังกล่าว คุณต้องให้ความร่วมมือกับเราในการป้องกันการอ้างสิทธิ์ใดๆ เราขอสงวนสิทธิ์ (โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง) ที่จะถือว่าคุณจะดำเนินการป้องกันโดยเอกสิทธิ์และควบคุมเรื่องใดก็ตามที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายโดยคุณ

9. การจำกัดความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความประมาทเลินเล่อ เราไม่ต้องรับผิดต่อการสูญเสียผลกำไร ค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุม ความเสียหายทางตรง ทางอ้อม ในกรณีพิเศษ การสูญเสียความน่าเชื่อถือ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายในเชิงลงโทษซึ่งเป็นผลจากการใช้งาน เว็บไซต์นี้ หรือบริการหรือฟังก์ชันของเว็บไซต์ หรือเกิดจากการที่คุณเข้าถึง หรือไม่สามารถเข้าถึง เว็บไซต์หรือการพึ่งพาของคุณในเว็บไซต์หรือบริการ เนื้อหาหรือข้อมูลใน หรือฟังก์ชันของ เว็บไซต์ การจัดหา หรือความล้มเหลวที่จะจัดหาบริการ หรือข้อมูล หรือความเสียหายใดๆ ที่เป็นผลมาจากการสูญเสียการใช้งาน ข้อมูล หรือผลกำไร ไม่ว่าเราได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว และสมมติฐานของความรับผิดหรือไม่ก็ตาม (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) นอกจากนี้ เราไม่มีหน้าที่ในการอัปเดตเว็บไซต์หรือเนื้อหาในเว็บไซต์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจไม่อนุญาตให้จำกัดหรือยกเว้นความรับผิดหรือความเสียหายโดยบังเอิญหรือที่เป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้น ข้อจำกัดหรือการยกเว้นข้างต้นอาจไม่เกี่ยวข้องกับคุณ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ความรับผิดรวมทั้งสิ้นของเราที่มีต่อคุณสำหรับความเสียหาย การสูญเสีย และมูลฟ้องทั้งหมด (ไม่ว่าจะในสัญญา, กฎหมายละเมิด (TORT) (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความประมาทเลินเล่อ หรืออื่นๆ) จะไม่เกินจำนวนเงินที่คุณได้ชำระ (ถ้ามี) ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ หากคุณไม่พอใจกับเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ บริการ สมาชิก ซัพพลายเออร์ และ/หรือผู้ซื้อที่เสนอใดๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ แล้วแต่กรณี วิธีแก้ไขเยียวยาเพียงประการเดียวของคุณคือการยุติการใช้งานเว็บไซต์และยุติข้อตกลงนี้โดยเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้

10. การปลดเปลื้อง

โดยการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้ทั้งหมดยอมรับและตกลงว่า ฝ่ายที่ได้รับชดใช้ค่าเสียหายจะได้รับการปลดเปลื้อง ปลดออก และได้รับการป้องกันอันตรายจากและไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดในหนี้สินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ไม่ว่าในเรื่องใด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเจ็บป่วย การสูญเสีย การฟ้องร้องดำเนินคดี การบาดเจ็บส่วนบุคคล การเสียชีวิต ความเสียหายต่อทรัพย์สิน และการอ้างสิทธิ์บนพื้นฐานของสิทธิ์ในการเผยแพร่ การหมิ่นประมาท หรือการรุกล้ำความเป็นส่วนตัว ค่าธรรมเนียมทนายความและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับศาลตามสมควร) ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือการยอมรับ การครอบครอง การใช้งานหรือการใช้ในทางที่ผิดซึ่งข้อมูล เนื้อหา ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือที่ได้มาจากเว็บไซต์ เราขอสงวนสิทธิ์เมื่อใดก็ตามและโดยปราศจากความรับผิดที่จะจำกัดหรือปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์และบริการ เนื้อหา ข้อมูล และฟังก์ชันโดยบุคคลใดก็ตาม นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเสาะหาความช่วยเหลือไม่ว่าในรูปแบบใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมทนายความ) ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงหรือการดำเนินการที่ผิดกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้

เนื่องจากเราไม่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมจริงระหว่างผู้ซื้อกับซัพพลายเออร์ (ถ้ามี) ในกรณีที่คุณมีข้อพิพาทกับผู้ใช้ตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไป คุณในนามของตนเอง บุคคลที่คุณได้สืบทอดตำแหน่ง (ถ้ามี) และเจ้าหน้าที่ พนักงาน กรรมการ ผู้ถือหุ้น บริษัทแม่ บริษัทสาขา บุคคลที่สองของตนเอง (alter ego) บริษัทในเครือ คู่ค้า ตัวแทน ทนายความ นักบัญชี ผู้สืบสกุล ผู้ดำเนินการ ผู้บริหารจัดการ ผู้คุ้มครอง ผู้สืบทอดตำแหน่ง และผู้ที่ได้รับมอบหมาย (ถ้ามี) แต่ละรายในปัจจุบันและในอดีต ขอรับรองในที่นี้ว่าจะปลดเปลื้องและปลดภาระของฝ่ายที่ได้รับชดใช้ค่าเสียหายโดยสิ้นเชิงและตลอดไปจากการอ้างสิทธิ์ คำสั่ง สิทธิ์ยึดหน่วง การดำเนินการ ข้อตกลง การฟ้องร้องคดี มูลเหตุ ข้อผูกพัน การโต้แย้ง หนี้สิน ต้นทุน ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย การพิจารณาตัดสิน คำสั่งและความรับผิดไม่ว่าในรูปแบบหรือลักษณะใดๆ ในทางกฎหมาย ความเที่ยงธรรม หรืออื่นใด ไม่ว่าจะเป็นที่รับทราบในปัจจุบันหรือเป็นที่สงสัยว่าได้มีอยู่หรืออาจได้มีอยู่ หรือมีอยู่ในปัจจุบันหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง เหตุการณ์หรือการละเลยที่เกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามในเวลาหรือก่อนการดำเนินการซึ่งข้อตกลงนี้ ซึ่งเกิดขึ้นจาก เกี่ยวกับ ประกอบด้วยหรือเกี่ยวข้องในลักษณะใดก็ตามกับข้อตกลงนี้หรือเว็บไซต์ นอกจากนี้ คุณยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ที่หลังจากดำเนินการตามข้อตกลงนี้ คุณจะค้นพบข้อเท็จจริง หรือเผชิญหรือได้รับความเดือดร้อนจากการอ้างสิทธิ์ซึ่งไม่เป็นที่รับทราบหรือไม่เป็นที่สงสัยในขณะที่มีการดำเนินการข้อตกลงนี้ และหากทราบในเวลานั้นอาจได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจที่จะดำเนินการข้อตกลงนี้ คุณยอมรับและตกลงว่าด้วยเหตุผลของข้อตกลงนี้ และการปลดเปลื้องที่ระบุในหัวข้อนี้ของข้อตกลงนี้ คุณจะยอมรับความเสี่ยงใดๆ ของข้อเท็จจริงที่ไม่เป็นที่รับทราบ และการอ้างสิทธิ์ที่ไม่เป็นที่รับทราบและไม่เป็นที่สงสัยดังกล่าว คุณได้รับแจ้งถึงการมีอยู่ของหัวข้อ 1542 ประมวลกฎหมายแพ่งแห่งแคลิฟอร์เนีย (California Civil Code) ("หัวข้อ 1542") ซึ่งระบุว่า

การปลดเปลื้องโดยทั่วไปไม่ครอบคลุมถึงการอ้างสิทธิ์ซึ่งเจ้าหนี้ไม่ทราบหรือไม่ได้ตั้งข้อสงสัยถึงการมีอยู่ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหนี้ในเวลาที่ดำเนินการปลดเปลื้องนี้ โดยที่หากเจ้าหนี้ทราบเรื่องนี้ก็จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้

โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติดังกล่าว การปลดเปลื้องนี้ต้องประกอบด้วยการปลดเปลื้องอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด คุณสละสิทธิ์ในข้อกำหนดของหัวข้อนี้โดยทราบเรื่องและโดยสมัครใจ 1542 รวมทั้งบทบัญญัติ กฎหมาย หรือกฎระเบียบอื่นใดของผลกระทบเดียวกัน โดยเชื่อมโยงกับการสละสิทธิ์และการยกเลิกดังกล่าว คุณยอมรับว่าคุณตระหนักว่า คุณอาจค้นพบในภายหลังถึงการอ้างสิทธิ์ซึ่งไม่เป็นที่รับทราบหรือไม่เป็นที่สงสัยในปัจจุบัน หรือข้อเท็จจริงที่เพิ่มเติมหรือแตกต่างจากบรรดาข้อเท็จจริงที่คุณทราบหรือเชื่อว่าจริงในปัจจุบัน โดยเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ ที่เปิดเผยในที่นี้ แต่อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับเจตนาของคุณ โดยข้อตกลงนี้ และโดยคำแนะนำของที่ปรึกษา ที่จะยุติและปลดเปลื้องโดยสมบูรณ์ในท้ายที่สุดซึ่งเรื่องดังกล่าวทั้งหมด และการอ้างสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบัน อาจมีอยู่ หรือได้มีอยู่ระหว่างและในบรรดาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงฝ่ายที่ได้รับชดใช้ค่าเสียหาย ในที่นี้คุณยอมรับว่าคุณได้รับแจ้งโดยที่ปรึกษากฎหมายของคุณ เข้าใจและยอมรับความสำคัญและผลที่ตามมาของการปลดเปลื้องนี้และการสละสิทธิ์โดยเฉพาะซึ่งหัวข้อ 1542 และกฎหมายอื่นๆ ดังกล่าว

11. ประเด็นเรื่องเขตอำนาจศาล
ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่อธิบายและมีในเว็บไซต์อาจไม่มีให้บริการในประเทศของคุณ เราไม่ได้รับรองว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เสนอในเว็บไซต์มีความเหมาะสมหรือมีให้บริการใช้งานในสถานที่ใดโดยเฉพาะ บรรดาผู้ที่เลือกที่จะเข้าถึงเว็บไซต์ได้ดำเนินการดังกล่าวโดยการริเริ่มของตนและต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ในกรณีและภายใต้ขอบเขตของกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง หากการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือการดู หรือการใช้งานข้อมูล หรือเนื้อหาในเว็บไซต์ หรือบริการที่เสนอในที่นี้ละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ ในเขตอำนาจศาลของคุณ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ดูหรือใช้งานเว็บไซต์และต้องออกจากเว็บไซต์นี้ทันที การดูและ/หรือการใช้งานเว็บไซต์ของคุณแสดงถึงการรับรองว่า คุณอนุญาตโดยปราศจากเงื่อนไขและข้อจำกัดในการดูและใช้งานเว็บไซต์ และฝ่ายที่ได้รับชดใช้ค่าเสียหายอาจยึดตามการชี้แจงดังกล่าวของคุณ เว็บไซต์นี้ดำเนินการจากสหรัฐอเมริกาและเป็นไปได้ว่าซอฟต์แวร์บางอย่างจากเว็บไซต์อาจอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกา ห้ามดาวน์โหลดหรือส่งออกหรือส่งกลับออกไปในลักษณะใดซึ่งซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์นี้ (1) ไปยัง (หรือไปยังพลเมืองของหรือผู้พำนักอาศัยใน) คิวบา อิรัก ลิเบีย เกาหลีเหนือ อิหร่าน ซีเรีย หรือประเทศอื่นใดภายใต้คำสั่งห้ามค้าขายหรือการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาหรือองค์การสหประชาชาติ หรือ (2) ไปยังบุคคลใดก็ตามที่ถูกระบุในรายชื่อ Specially Designated Nationals ของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลใดก็ตามที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดเดียวกันหรือที่คล้ายกันแม้ว่าจะไม่ได้ถูกระบุอยู่ในรายการดังกล่าวหรือใน Table of Deny Orders ของกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ โดยการดาวน์โหลดหรือการใช้งานซอฟต์แวร์ คุณได้รับรองและรับประกันว่าคุณมิได้อยู่ใน ภายใต้การควบคุมของ เป็นพลเมืองหรือผู้พำนักอาศัยของประเทศใดๆ ดังกล่าวหรืออยู่ในรายชื่อต้องห้ามใดๆ ข้างต้นหรืออยู่ภายใต้ข้อจำกัดดังกล่าว

12. การเข้าถึงและการแทรกแซง
คุณจะไม่ใช้หุ่นยนต์ สไปเดอร์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติอื่นใด หรือกระบวนการแมนวลในการตรวจติดตามหรือคัดลอกเว็บไซต์หรือเนื้อหาหรือข้อมูล (รวมถึง "สารสนเทศ") ที่มีในเว็บไซต์เว้นแต่ได้รับคำยินยอมล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา คุณตกลงว่าคุณจะไม่ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือรูทีนใดๆ ในการแทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานที่ถูกต้องของเว็บไซต์หรือธุรกรรมใดๆ ที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ คุณตกลงว่าคุณจะไม่คัดลอก ผลิตซ้ำ แก้ไข เปลี่ยนแปลง สร้างผลงานลอกเลียนอื่นๆ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะซึ่งเนื้อหาใดๆ (ยกเว้น "ข้อมูล" ใดๆ ที่คุณเป็นเจ้าของ) จากเว็บไซต์เว้นแต่ได้รับคำยินยอมล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูล (รวมถึง "สารสนเทศ") ที่คุณจัดหาให้เรา (1) ต้องไม่มีไวรัส ม้าโทรจัน เวิร์ม ไทม์บอมบ์ ไวรัสลบข้อมูล หรือรูทีนที่ตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ซึ่งมีจุดประสงค์ที่จะทำลาย แทรกแซงเพื่อสร้างความเสียหาย ลักลอบสกัดกั้นหรือยึดระบบ ตัวเลข หรือข้อมูลใดๆ และ (2) ต้องไม่สร้างหนี้สินต่อเราหรือทำให้เราต้องสูญเสีย (ทั้งหมดหรือบางส่วน) บริการของ ISP ของเราหรือซัพพลายเออร์อื่นๆ

13. การไม่เป็นตัวแทน
คุณและ HWI เป็นผู้รับจ้างที่เป็นอิสระต่อกัน และข้อตกลงนี้มิได้มีจุดมุ่งหมายหรือต้องการสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะตัวแทน คู่ค้า ธุรกิจร่วมทุน นายจ้าง-ลูกจ้าง หรือผู้มอบสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจ-ผู้รับสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจ

14. การยุติข้อตกลง
ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้จนกว่าจะถูกยุติลงโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คุณอาจยุติข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อใดก็ได้โดยการยุติการใช้งานเว็บไซต์และทำลายข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากเว็บไซต์ใดๆ และทั้งหมดดังกล่าว และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตลอดจนสำเนาและการติดตั้งทั้งหมดของเว็บไซต์ ไม่ว่าจะดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้หรืออื่นๆ ช่องทางเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของคุณอาจถูกระงับไปทันทีโดยเราไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากเราพิจารณาโดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยสมบูรณ์แล้วพบว่า คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือบทบัญญัติใดๆ ของข้อตกลงนี้ เมื่อมีการยุติข้อตกลง คุณต้องยุติการใช้งานเว็บไซต์และทำลายข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากเว็บไซต์ดังกล่าวและสำเนาทั้งหมดของเว็บไซต์ ไม่ว่าจะจัดทำขึ้นภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้หรืออื่นๆ โดยไม่คำนึงถึงการยุติข้อตกลงนี้ คุณยอมรับและตกลงว่าสิทธิ์และข้อผูกพันดังกล่าวซึ่งโดยลักษณะแล้วมีจุดประสงค์ที่จะต้องคงอยู่หลังจากข้อตกลงนี้สิ้นสุดลง เพื่อที่จะมีผลดำเนินการอย่างเต็มที่ จะต้องคงอยู่หลังจากข้อตกลงนี้สิ้นสุดลง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อกำหนดดังต่อไปนี้ (1) ข้อจำกัดการใช้งานเนื้อหา (2) ข้อมูลที่ส่งมา (3) ข้อความสงวนสิทธิ์ (4) การชดใช้ค่าเสียหาย (5) การจำกัดความรับผิด (6) การปลดเปลื้อง (7) การเข้าถึงและการแทรกแซง (8) หนังสือแจ้งและขั้นตอนปฏิบัติในการแจ้งข้อกล่าวหาการละเมิดลิขสิทธิ์ (9) ฟอรัม (10) การไม่เป็นตัวแทน (11) การปฏิบัติตามกฎหมาย

15. ข้อกำหนดทั่วไป

คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมาย บทบัญญัติ กฤษฎีกา และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์และข้อเสนอการเชื้อเชิญของคุณให้ซื้อและ/หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและตีความตามกฎหมายแห่งรัฐนิวยอร์ก โดยไม่ส่งผลกระทบต่อหลักการการขัดกันแห่งกฎหมายใดๆ คุณตกลงว่าการดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายหรือหลักการความเที่ยงธรรมที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ ต้องยื่นต่อ United States District Court for the Eastern District of Virginia หรือหากไม่มีเขตอำนาจศาลส่วนกลางที่ควบคุมดูแลการดำเนินการนี้ จะยื่นต่อศาลของมลรัฐเวอร์จิเนียที่ตั้งอยู่ในแฟร์แฟกซ์เคาน์ตี รัฐเวอร์จิเนีย คุณยินยอมในที่นี้และยอมรับเขตอำนาจศาลตามหลักบุคคลเพื่อจุดประสงค์ของการฟ้องร้องคดีในการกระทำใดๆ ดังกล่าว ข้อพิพาททั้งหมดที่ไม่อาจแก้ไขระหว่างทั้งสองฝ่าย และที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์นี้จะต้องแก้ไขเป็นรายบุคคลโดยไม่พึ่งการดำเนินคดีในนามกลุ่มบุคคล ในที่นี้คุณจะสละสิทธิใดๆ ที่อาจมีหรือมีหลังจากนี้ในการพิจารณาการฟ้องร้องคดีใดๆ โดยคณะลูกขุน ข้อความก่อนหน้านี้จะไม่บังคับใช้กับขอบเขตกฎหมายบังคับใช้ในประเทศที่พำนักของคุณ ต้องใช้กฎหมายอื่นและ/หรือขอบเขตอำนาจศาล และนี่ต้องรวมอยู่ในสัญญาด้วย หากข้อกำหนดใดๆ ในข้อตกลงนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถใช้บังคับด้วยเหตุผลใดๆ ข้อกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสามารถแยกออกจากข้อตกลงนี้ และจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและอำนาจบังคับใช้ของข้อกำหนดอื่นๆ ที่เหลืออยู่ ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเราซึ่งเกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องที่ระบุในที่นี้และต้องไม่ถูกเปลี่ยนแปลงเว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ การสละสิทธิ์ในข้อกำหนด บทบัญญัติ หรือเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะโดยการดำเนินการหรืออื่นๆ ในกรณีหนึ่งหรือมากกว่านั้น จะไม่ถือว่าหรือไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์ในข้อกำหนด บทบัญญัติ หรือเงื่อนไขอื่นๆ ในที่นี้ ไม่ว่าจะคล้ายคลึงกันหรือไม่ก็ตาม และการสละสิทธิ์ใดๆ จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในข้อกำหนด บทบัญญัติ หรือเงื่อนไขนั้นตลอดไป การสละสิทธิ์ไม่มีผลผูกพัน เว้นแต่จะดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรโดยฝ่ายที่ทำการสละสิทธิ์

16. การจัดหาลายเซ็นดิจิทัล

คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ อำนาจ และอำนาจความรับผิดชอบตามกฎหมายที่จะตกลงตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ในนามของตัวคุณเองและสมาชิก ผู้ซื้อ หรือซัพพลายเออร์ที่เข้าร่วมในเว็บไซต์ นอกจากนี้ คุณตกลงว่าการใช้งานของคุณประกอบด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ระบุใน Electronic Signatures in Global and National Commerce Act ("E-Sign") และ Uniform Electronic Transactions Act ("UETA") และที่คุณได้จัดทำ ดำเนินการ เข้าทำข้อตกลง ยอมรับข้อกำหนด และรับรองความถูกต้องในลักษณะอื่นใดในข้อตกลงนี้ และยอมรับและตกลงว่าข้อตกลงนี้เป็นบันทึกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจุดประสงค์ของ E-Sign, UETA และ Uniform Computer Information Transactions Act และดังนั้นจึงถูกต้องโดยสมบูรณ์ มีผลทางกฎหมาย บังคับใช้ได้ และมีผลผูกพัน และไม่สามารถหักล้างโดยคุณและสมาชิก ผู้ซื้อ หรือซัพพลายเออร์ที่คุณดำเนินการในนามของพวกเขา

17. หนังสือแจ้งและขั้นตอนปฏิบัติในการแจ้งข้อกล่าวหาการละเมิดลิขสิทธิ์
โดยเป็นไปตามหัวข้อ 17 ประมวลกฎหมายของสหรัฐอเมริกา มาตรา 512(c)(2) การแจ้งเตือนข้อกล่าวหาการละเมิดลิขสิทธิ์ ควรส่งถึงตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของเรา คุณต้องส่งหนังสือแจ้งดังกล่าวมาถึงตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของเรา ดังนี้

 • ผู้ให้บริการ คือ Hilton Worldwide Holdings Inc.
 • ชื่อตัวแทนที่ได้รับมอบหมายให้รับหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาการละเมิดลิขสิทธิ์ Kristin Campbell
 • ที่อยู่ของตัวแทนที่ได้รับมอบหมายให้รับหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาการละเมิดลิขสิทธิ์ 7930 Jones Branch Drive, McLean, VA 22102
 • หมายเลขโทรศัพท์ของตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย 703 883 5100
 • ที่อยู่อีเมลของตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย CopyrightClaim@hilton.com

เพื่อให้มีผลใช้บังคับ ภายใต้หัวข้อ 17 ประมวลกฎหมายของสหรัฐอเมริกา มาตรา 512(c)(3) การแจ้งเตือนต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยรวมเนื้อหาต่อไปนี้

 1. ลายเซ็นธรรมดาและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของที่มีเอกสิทธิ์ ซึ่งถูกละเมิดลิขสิทธิ์ตามข้อกล่าวหา
 2. การระบุผลงานที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งอ้างว่าถูกละเมิดลิขสิทธิ์ หรือหากผลงานที่มีลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีจำนวนหลายชิ้นซึ่งอยู่บนเว็บไซต์ออนไลน์เดียวกัน และอยู่ภายใต้หนังสือแจ้งเตือนฉบับเดียว ให้ระบุรายชื่อของผลงานดังกล่าวบนเว็บไซต์นั้น
 3. การระบุเนื้อหาที่อ้างว่าละเมิดหรืออยู่ภายใต้กิจกรรมการละเมิดและต้องถูกลบออกหรือปิดใช้งานช่องทางการเข้าถึง และข้อมูลดังกล่าวเพียงพอตามสมควรที่จะอนุญาตให้ผู้ให้บริการสามารถค้นหาเนื้อหานั้น
 4. ข้อมูลที่เพียงพอตามสมควรในการอนุญาตให้ผู้ให้บริการติดต่อกับฝ่ายที่ร้องเรียน เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล (ถ้ามี) ซึ่งฝ่ายที่ร้องเรียนสามารถได้รับการติดต่อ
 5. ข้อความที่ระบุว่าฝ่ายที่ร้องเรียนเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าการใช้งานเนื้อหาดังกล่าวในลักษณะที่ร้องเรียนนั้น ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนของเจ้าของ หรือไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
 6. ข้อความที่ระบุว่า ข้อมูลในการแจ้งเตือนนั้นถูกต้อง และอยู่ภายใต้บทลงโทษของความผิดฐานให้การเท็จ และระบุว่าฝ่ายที่ร้องเรียนได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของที่มีเอกสิทธิ์ที่ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ตามข้อกล่าวหา

ปรับปรุงล่าสุด พฤศจิกายน 2015

 
Powered By OneLink