Връзка с нас

Обаждайте се на тел. 1-800-4HONORS (+1-800-446-6677) 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата във връзка с хотелски резервации или относно всякакви други въпроси. За международни телефонни номера щракнете върху „Получаване на поддръжка“ по-долу.

Получаване на поддръжка

 

 

Hilton

Заявление за защита на личните данни на кандидата

Последно актуализиране: Април 2018

Hilton Worldwide Holdings Inc. и нейните преки и непреки дъщерни дружества („Hilton“, „ние“, „наш“ или „нас“) ценят доверието на лицата, подали заявки за работа до „Hilton“ („Вие“ или „Кандидат“) и са ангажирани с отговорното управление, използване и защита на лична информация. Това обявление за поверителност на кандидата (това „Известие“) важи за цялата информация, събрана от Hilton, за да улесни кандидатстването Ви за работа и включва използването на сайта ни за кариери. Това Известие обяснява как Hilton обработва личната информация, която събираме, чрез процеса на кандидатстване за работа („лична информация“).

Личната информация, предоставена на други уеб сайтове на Hilton, ще бъде използвана в съответствие с нашата Глобална декларация за поверителност.

Сайтът за кариери се управлява от Hilton, 7930 Jones Branch Drive, McLean, Virginia, USA 22102, с цел да се подкрепят функциите за набиране на персонал на Hilton. Сайтът за кариери не е предназначен за разпространение или използване в която и да е юрисдикция или държава, където такова разпространение или използване би било в противоречие с местните закони или разпоредби.

Когато местните закони налагат по-големи задължения или ограничения за използването на лична информация или изискват допълнителна информация, която да Ви бъде предоставена, това Известие може да бъде допълнено от местни политики или процедури, специфични за конкретен регион, държава или организация. В частност, Приложение А към настоящото Известие включва допълнителна информация, приложима за кандидатите, пребиваващи в Европейското икономическо пространство и Швейцария (наричани заедно „ЕИП“). Когато съгласно местните закони съществуват допълнителни съгласия, консултации или други права, обработването на лична информация от Hilton ще зависи от упражняването на тези права.

На някои места по света, Hilton управлява хотелски имоти от името на собственик, който е трета страна. В много от тези имоти собственикът на хотела (а не Hilton) е действителният работодател, а Hilton изпълнява функциите по набиране и наемане на персонал от името на собственика. Разбирам и се съгласявам, че като кандидатствам чрез този сайт, може да кандидатствам за работа в друга компания освен Hilton, където Hilton служи като агент за наемане на персонал, но няма да бъде мой работодател по документи.

Ако приемете работно място в Hilton или сте назначени от собственика на Хотела, ще бъдете считани за „член на екипа на Hilton“ и отделно уведомление ще урежда използването на Вашата лична информация.

Вашето Съгласие

Моля, прочетете внимателно това Известие и посочете, че приемате събирането, запазването, използването, трансфера и разкриването от наша страна на лична информация, описана в настоящото Известие, като кликнете върху бутона „Приемам“ в края на настоящото Известие.

Вашата лична информация може да бъде прехвърлена в страни извън родната Ви страна, включително в страни, в които законите за защита на личните данни могат да се различават от тези на Вашата страна.

Hilton предприема предпазни мерки, предназначени да защитават Вашата лична информация. Ако сте местно лице от ЕИП, моля, вижте Приложение А за допълнителна информация.

Информацията, която предоставяте

Настоящото Известие обхваща всякаква лична информация, която подадете за кандидатстване или при търсене на работна позиция в Hilton, която може да включва:

 • Вход и парола за потребители на Сайта за Кариери;
 • Как е разбрал кандидатът за работата?;
 • Автобиография, резюме, мотивационно писмо;
 • Име и информация за връзка (например домашен адрес, телефонен номер, мобилен телефонен номер и имейл адрес);
 • Препоръки (име, работодател, длъжност, връзка, имейл, телефон);
 • Отговори на въпросите за скрининг;
 • Предпочитания за заетост, готовност за преместване, готовност за пътуване, текуща заплата, желана заплата;
 • Предишен (или текущ) трудов опит (като начална и крайна дата, работодател, отговорности)
 • Образование (като ниво на образование, училище, специалност)
 • Притежавани сертификати;
 • Самоопределение (като възрастова група, пол, религия, инвалидност, етническа група)

Hilton може също да събере следната информация от кандидати в Обединеното кралство и Ирландия, и други юрисдикции в ЕИП:

 • Тип документ за право на работа
 • Ако предоставеният документ е разрешение за виза/работа, моля, посочете типа:
 • Номер
 • Държава на издаване
 • Място на издаване
 • Дата на издаване
 • Дата на изтичане

Не изискваме, но можете доброволно да изберете да предоставите друга подходяща информация като част от молбата си. Моля, не изпращайте следната чувствителна информация, освен ако не поискаме конкретно да предоставите такава информация, за да можем да спазим нашите правни задължения и/или вътрешни политики, свързани с разнообразието и борбата с дискриминацията: сексуална ориентация, раса, етнически произход, религия, политически и религиозни убеждения, увреждане, семейно положение, вероизповедание, националност, национален произход, цвят и/или възраст.

Чрез доброволно подаване на информация за Вашия расов или етнически произход; физическо или психическо здраве или състояние; оценки на работата или образователни документи; извършване (или предполагаемо извършване) на престъпление или свързани с него производства; политически възгледи или убеждения; религиозни вярвания; сексуален живот; членство в синдикат или политическа партия, изрично упълномощавате Hilton да получава и обработва такава информация за целите на обработката на кандидатурата Ви.

Всяка информация, която изпращате, трябва да е вярна, пълна, да не е подвеждаща и трябва да имате законното право да я предоставите. В противен случай молбата Ви може да бъде отхвърлена по време на процеса на подаване или да се стигне до дисциплинарно действие, включително незабавно уволнение, ако сте били наети.

Ако възнамерявате да ни предоставите данни за препоръка или друга трета страна като част от Вашата автобиография/резюме, Ваша отговорност е да получите съгласието от тази трета страна, преди да ни предоставите лична информация.

Предоставянето на лична информация, включително на сайта за кариери, е доброволно. Моля, обърнете внимание обаче, че непредоставянето на достатъчно информация може да доведе до невъзможност на Hilton да приеме кандидатурата Ви за работа.

Правни основания и използване на лична информация

Информацията, която изпращате в молбата си в сайта за кариери, ще бъде съхранявана в Съединените щати (и в съответната (ите) юрисдикция (и)), ако работата е свързана с някоя от нашите свързани партньори извън Съединените щати. Тя ще бъде събирана, използвана, прехвърляна и оповестявана от служители, консултанти и/или доставчици на услуги за Hilton по целия свят за глобалните функции на Hilton за набиране на персонал и за свързаните с това цели за управление и планиране, включително, според разрешеното от местното законодателство:

 • Обработване на кандидатурата Ви;
 • Оценяване на Вашите способности и квалификация за работа;
 • Периодично предоставяне на услуги за Вас, налични на сайта за кариери;
 • Да комуникираме с Вас;
 • Да спазваме всички приложими закони или разпоредби;
 • Да извършваме проверки, ако Ви бъде предложена работа.

Личната информация за Вас ще бъде добавена към международната база данни за кандидати на Hilton и ще бъде използвана с цел да се разгледа дали Вашият профил е подходящ за други свободни работни места в Hilton. Ако изберем да Ви направим предложение, личната Ви информация може да бъде включена в системата ни за човешки ресурси и да бъде използвана за управление на процеса на наемане на нови служители. Обработката на Вашате лична информация за тези цели се основава на Вашето съгласие. Ако станете Член на екипа, всяка лична информация, която изпратите, може да стане част от документацията Ви като Член на екипа и може да бъде използвана за други цели, свързани с работа или друго, в съответствие с Известието за поверителност като Член на екипа на Hilton.

Доколкото всяка употреба е несъвместима с или извън предвидените употреби в настоящото известие, ние ще Ви го съобщим по време на използването.

Разкриване на лична информация

Личната информация за Вас ще бъде прегледана от членовете на екипа на Hilton или от агенти, които имат бизнес нужда от достъп до такава лична информация и могат да включват персонал за наемане на персонал, персонал за човешки ресурси, персонал по технически услуги и мениджъри или определените от тях лица.

Можем да споделяме лична информация за Вас с избрани доставчици на услуги или консултанти, действащи от наше име, като трети страни, подпомагащи Hilton при работата на Сайта за кариери (включително: a) Taleo (с основно място на работа в 4140 Dublin Boulevard, Suite 400, Dublin, CA 94568 USA), който е хост на сайта за кариери и б) SHL (с основно място на дейност 1 Atwell Place, Thames Ditton, Surrey, KT7 ONE UK), който провежда специфични за работата оценки на кандидатите). Тези трети страни са задължени по договор да използват подходящи мерки за защита на поверителността и сигурността на личната информация.

Hilton също може да разкрие лична информация за Вас:

 1. за да защити законните права, неприкосновеността на личния живот, безопасността или имуществото на Hilton или неговите Членове на екипа, агенти, контрагенти, клиенти или обществеността;
 2. за да защити безопасността и сигурността на посетителите на нашите уеб сайтове или други собствености;
 3. за да предпази от измами или други незаконни дейности, или за целите на управлението на риска;
 4. за да отговори на запитвания или искания от съдебни органи;
 5. за да може Hilton да използва наличните средства за защита или да ограничи щетите, които можем да понесем;
 6. за да прилага Общите условия и правила на нашия уебсайт;
 7. за да реагира при извънредна ситуация;
 8. за да спазва закона или правния процес;
 9. за да използва лиценз, да извършва продажба или прехвърляне на стопанска дейност или активи (включително във връзка с несъстоятелност или подобни производства) или
 10. за да управлява придобивания, сливания и реорганизации.

Задържане на данни

От нас се изисква да съхраняваме информация за кандидатите, кандидатстващи за работа в САЩ. Ако сте местно лице в ЕИП, ние ще запазим Вашата лична информация три години, през което време можем да се свържем с Вас относно откритите позиции. Личната информация на кандидатите, кандидатстващи за работа в други части на света, ще бъде запазена в съответствие с местното законодателство. Ако няма дейност по отношение на личната информация, Hilton може да я премахне от своята база данни, като се спазват задълженията и политиките на Hilton за съхранение на данни и всички приложими законови или регулаторни задължения, или за срока, разрешен от местните закони, за да се вземе под внимание дали вашите умения са подходящи за други възможности.

Имайте предвид, че Hilton може да изтрие лична информация за Вас по всяко време (включително автобиография/резюме) без никаква причина. Ето защо, моля, запазете Вашето собствено копие на предоставената ни лична информация.

Пасивно събиране на информация: Бисквитки и подобни технологии

Ние и нашите доставчици на услуги можем да използваме „бисквитки“ и подобни технологии на сайта за кариери. „Бисквитките“ са данни, които даден уеб сървър прехвърля на компютъра на отделен човек за целите на воденето на отчетност. Използваме „бисквитки“ и други технологии, за да Ви обслужваме по-добре с по-персонализирана информация и да улесняваме Вашия непрекъснат достъп и използването на нашия сайт за кариери. Ако не искате информация, събрана чрез използването на „бисквитки“, в повечето браузъри има лесна процедура, която Ви позволява автоматично да отхвърляте „бисквитките“ или да имате възможност да откажете, или да приемете прехвърлянето на конкретна „бисквитка“ или бисквитки от конкретен уебсайт на вашия компютър. Ако обаче откажете „бисквитките“ за управление на сесиите на Taleo, сайтът за кариера може да не работи правилно за Вас.

Ако сте гражданин на ЕИП, от нас се изисква да получим съгласието Ви, преди да използваме определени „бисквитки“ или подобни технологии на компютъра Ви. Ние ще Ви поискаме отделно това съгласие, преди да се опитаме да поставим „бисквитка“ или подобна технология на вашия компютър.

Достъп, коригиране и заличаване

Ако решите да се регистрирате на сайта за кариери, можете да получите достъп, да прегледате и промените част от личната информация, събрана за Вас и съхранена на сайта за кариери, като влезете в сайта за кариери и изберете да актуализирате информацията в профила си. Актуализираният профил ще бъде използван по подразбиране следващия път, когато кандидатствате за работа като използвате профила си онлайн. За да промените личната информация, която вече сте изпратили за разглеждане за определена длъжност, моля, подайте отново кандидатурата си, за да актуализирате личната информация за Вас, свързана с това заявление за работа. Препоръчваме Ви да актуализирате своевременно Вашата лична информация, ако тя се промени или е неточна. По Ваша заявка ще деактивираме или премахнем Вашата лична информация от нашите активни бази данни, въпреки че известна информация може да бъде запазена, както е разрешено или изисквано от закона.

Ако имате въпроси или притеснения относно това как по друг начин обработваме лична информация, моля, свържете се с нас на електронната поща по-долу.

Кликнете тук, за да изпратите имейл до DataProtectionOffice@hilton.com

Можете да получите достъп, да промените или да възразите срещу използването на лична информация, както е разрешено от приложимото местно законодателство. Свържете се с нас по електронната поща по-долу с такива искания. Имайте предвид, че определена лична информация може да бъде освободена от такива права за достъп, корекция или възражения съгласно местните закони за защита на данните. Освен това, ако сте граждани на ЕИП, може да имате други права по отношение на личната Ви информация, както е обяснено в Приложение A.

Сигурност на сайта за кариери

Вземаме разумни предпазни мерки, за да защитим личната информация, предавана между посетителите и сайта за кариери, и личната информация, съхранявана на нашите сървъри. За съжаление, не може да се гарантира, че начина за предаване или съхраняване на данни е 100% сигурен. Не изпращайте чувствителна информация по имейл. Ваше задължение е да използвате подходящо ниво на грижа, когато общувате с нас.

Ако имате причина да вярвате, че взаимодействието Ви с нас вече не е защитено (например, смятате, че сигурността на който и да е профил, който може да имате с нас, е била компрометирана), трябва незабавно да ни уведомите за проблема, като се свържете с нас чрез линка по-долу.

Кликнете тук, за да пратите имейл до ISC@hilton.com

По този начин Hilton отхвърля, доколкото това е разрешено от закона, всяка отговорност за себе си и свързаните с нея дружества и изпълнители за всяка информация, изпратена на нашия сайт за кариери, която е изгубена, с която е злоупотребено, до която има незаконен достъп, която е оповестена, променена или унищожена, или непълна или ненавременно доставена на нашия сайт за кариери.

Връзки към други уебсайтове

Сайтът за кариери може да съдържа връзки към други уебсайтове. Операторите на тези други уебсайтове могат да събират информация за Вас чрез бисквитки или други технологии. Ако се прехвърлите към друг уебсайт, ще напуснете сайта за кариери и това известие няма да важи за използването и активността Ви от тези други сайтове.

Ако предоставяте лична информация чрез или на който и да е друг сайт, транзакцията Ви ще се осъществи на този уебсайт (а не на сайта за кариери на Hilton) и предоставената от Вас лична информация ще бъде събрана и контролирана от политиката за поверителност на този уебсайт.

Връзките на сайта за кариери към други уеб сайтове се предоставят само за удобство и включването на такива връзки не предполага одобрение на свързания сайт. Препоръчваме Ви да прочетете юридическите известия, публикувани на тези сайтове, включително техните правила за поверителност. Ние не носим отговорност и нямаме задължения относно Вашите посещения или практики за събиране или използване на други сайтове.

Законодателство, приложимо към кандидатурата за работа

Сайтът за кариери Ви позволява да се възползвате от централизираната функция на Hilton за набиране на персонал, като кандидатствате за работа по целия свят. Този сайт за кариери се ръководи от Съединените щати. Съответно, всяка лична информация, която предоставяте на сайта за кариери, ще бъде събрана в САЩ и ще бъде предмет на законите на САЩ. Въпреки това, ако споделяме Вашата лична информация с филиал, намиращ се в друга страна в качеството й на потенциален работодател (или действащ като наемател за собственик на хотел), филиалът ще обработва Вашата лична информация в съответствие с настоящото известие. Всяко наемане или други решения, свързани с трудови правоотношения, ще бъдат взети от филиала за наемане в съответствие със законите на държавата, където ще бъде извършвана работата. Освен това, ако сте гражданин на ЕИП, моля, вижте Приложение A за допълнителна информация относно международните трансфери на данни.

За децата

Сайтът за кариери не е предназначен за малолетни и непълнолетни под 15 години или под законната възраст за наемане на работа (което е по-голямо) в която и да е държава, в която работим.

Промени в Известието

Запазваме си правото да изменяме това Известие по всяко време без предизвестие, за да отговорим на бъдещи тенденции относно Hilton, сайта за кариери или промените в индустрията или правните насоки. Ще публикуваме преработеното Известие на сайта за кариери или ще обявим промяната на началната страница на сайта за кариери. Можете да определите кога известието е преработено, като направите справка с „Последна актуализация“ в горната част на настоящото Известие. Всички промени ще влязат в сила при публикуване на промененото Известие на сайта за кариери. Ако продължите да използвате сайта за кариери след тези промени, ще се счита, че сте се съгласили с такива промени. Ако не сте съгласни с условията на това Известие, изцяло или частично, можете да изберете да не продължите да използвате сайта за кариери.

Допълнителни разпоредби за кандидатите от ЕИП

Моля вижте Приложение A за допълнителни разпоредби, които се отнасят до Вас, ако сте местно лице в ЕИП.

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink