Kontaktujte nás

Volejte 1-800-4HONORS (+1-800-446-6677) 24 hodin denně, 7 dnů pro rezervace pobytů v hotelu nebo máte-li jakékoli dotazy. Pro mezinárodní telefonní čísla klikněte níže na možnost Získejte podporu.

Získejte podporu

Smlouva s uživatelem webových stránek a informací


I. DŮLEŽITÉ! TOTO JE ZÁVAZNÁ PRÁVNÍ SMLOUVA (dále jen „smlouva“). TYTO PODMÍNKY UŽITÍ SI DŮKLADNĚ PROSTUDUJTE DŘÍVE, NEŽ TYTO WEBOVÉ STRÁNKY ZAČNETE POUŽÍVAT.

Touto smlouvou se řídí vaše používání těchto webových stránek, které se nacházejí na adrese hilton.com (dále jen „stránky“). Stranami smlouvy jsou společnost Hilton Worldwide, Inc. (dále jen „HWI“, „my“, „nás“, „naše“ atd.) a vy jako samostatná osoba, nebo vy jako osoba jednající jménem kupujícího, člena nebo dodavatele, pro kterého jste se zaregistrovali (dále jen „vy“). Tím, že používáte, zobrazujete, šíříte, ukládáte do mezipaměti nebo do paměti, popřípadě jiným způsobem používáte tyto stránky, jejich služby či funkce, které jsou na nich nebo jejich prostřednictvím nabízeny, popřípadě tím, že jakýmkoli způsobem používáte obsah těchto stránek, vyjadřujete svůj souhlas se všemi podmínkami uvedenými níže a vzdáváte se jakéhokoli práva stěžovat si na nejednoznačnost či chybu v této smlouvě. Pokud s některou z těchto podmínek nebo s těmito obchodními podmínkami jako celkem nesouhlasíte, tyto stránky nepoužívejte a okamžitě je opusťte. Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení měnit, upravovat, doplňovat nebo odstraňovat části těchto podmínek, a to kdykoliv a bez předchozího oznámení, s tím, že – pokud nebude uvedeno jinak – budou tyto změny platné a účinné okamžitě; doporučujeme tedy pravidelně tyto podmínky kontrolovat kvůli případným změnám. Pokud stránky po zveřejnění změn v této smlouvě nadále používáte, znamená to, že s takovými změnami souhlasíte.

II. ZPŮSOBILOST

Tyto stránky jsou k dispozici pouze osobám a subjektům, které jsou způsobilé uzavírat právně závazné smlouvy v souladu s platným právem. Aniž by došlo k omezení výše uvedeného, tyto stránky a služby, které jsou prostřednictvím těchto stránek nabízeny, nejsou k dispozici nezletilým osobám. Pokud tyto podmínky nesplňujete, nemůžete stránky používat. Pokud si na těchto stránkách přejete zarezervovat pokoj v hotelu, musíte potvrdit, že je vám minimálně osmnáct (18) let. Pokud jste ještě věku osmnácti let nedosáhli, můžete hotel kontaktovat přímo a požádat o podporu.

Tímto také potvrzujete, že jste ze zákona oprávněni provádět cestovní rezervace a/nebo nákupy buď pro sebe, nebo pro jinou osobu, za kterou jste oprávněni jednat. Můžete tyto stránky používat pouze k provádění oprávněných rezervací nebo nákupů, ale ne k jakýmkoliv jiným účelům, zejména k provádění spekulativních, falešných nebo podvodných rezervací nebo jakýchkoli rezervací předpokládané poptávky, ovšem bez omezení jen na tyto vyjmenované případy.

Vyhrazujeme si právo rezervace zrušit nebo změnit v případě, že se zákazník mohl účastnit podvodné nebo nepřípustné činnosti, nebo v případě, že je rezervace chybná nebo byla provedena omylem, nebo jde o pokus obejít společnost HWI nebo hotelové obchodní podmínky.

Berete na vědomí, že nadměrné užívání nebo zneužívání systému rezervací na těchto stránkách může vést k tomu, že vám bude odepřen přístup do tohoto systému.

Rezervace prováděné jedním nebo více jednotlivci nebo prostřednictvím agentury na těchto stránkách jménem jednoho nebo více možných hostů, které zahrnují více než devět (9) pokojů ve stejném hotelu na stejné období pobytu, musí být provedeny přímo prostřednictvím hotelu. Jestliže je více než devět (9) pokojů ve stejném hotelu na stejné období pobytu rezervováno jakýmkoliv jiným způsobem, vyhrazujeme si právo rezervace zrušit nebo vyžadovat další podmínky týkající se těchto rezervací.

Některé sazby jsou podmíněny zvláštním oprávněním jako například členstvím Hilton Honors, AAA nebo AARP. Je vaší povinností ověřit si, zda máte nárok na sazbu, kterou jste si rezervovali. Hotely nejsou povinny uznat sazby, na které nemáte nárok.

III. OMEZENÍ UŽITÍ MATERIÁLŮ

Veškeré materiály zveřejněné na těchto stránkách jsou majetkem společnosti HWI nebo jejích dceřiných společností, poboček či přidružených společností, popřípadě nezávislých poskytovatelů licence, který je chráněn autorským právem. Žádný materiál zveřejněný na těchto stránkách nebo na stránkách, které vlastníme, provozujeme, provozujeme na základě licence nebo kontrolujeme my nebo naši partneři, nelze žádným způsobem kopírovat, „vypustit“, reprodukovat, znovu publikovat, nahrávat na webové stránky, zveřejňovat, přenášet nebo šířit. Pro účely těchto podmínek je používání jakéhokoli takového materiálu na jakémkoli jiném webu, internetu, intranetu, extranetu či na jiných stránkách nebo v jiném počítačovém prostředí zakázáno. Veškeré obchodní značky, identifikační značky firmy, obchodní jména a obchodní úpravy jsou naším majetkem. Nesmíte použít rámečky ani využít jiných technik orámování k tomu, abyste do nich zahrnuli naše obchodní značky, loga či jiné zákonem chráněné informace (včetně obrázků, textu, rozložení stránky nebo formy) bez našeho výslovného souhlasu získaného předem a provedeného písemně. Bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu nesmíte použít žádné meta značky ani žádný jiný „skrytý text“ využívající naše jméno, obchodní značky nebo jiné informace chráněné zákonem.

Pokud není uvedeno jinak, všechna jména, loga, obchodní značky, identifikační značky firmy, obchodní úpravy a obchodní jména jsou majetkem společnosti Hilton International Holding Corporation, Hilton Holding LLP nebo Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. ve Spojených státech a v dalších zemích a nikdo je nesmí používat k jakémukoli účelu bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu. Naše obchodní značky považujeme za cenný majetek a narušení práv k našim značkám bereme velmi vážně.

V případě, že si ze stránek stáhnete software, tento software včetně veškerých souborů, zabudovaných obrázků nebo obrázků generovaných pomocí tohoto softwaru, a také údaje, které tento software doprovázejí (dále společně jen „software“) vám bude poskytnut na základě naší licence nebo licence třetí strany a tato licence vám umožňuje používat tento software pouze v souvislosti s těmito stránkami. Nepřevádíme na vás vlastnické právo k tomuto softwaru. Vlastníte médium, na kterém je tento software zaznamenán, ale nám (nebo nezávislým poskytovatelům licence) zůstává vlastnické právo k tomuto softwaru v plném rozsahu, včetně příslušných práv k duševnímu vlastnictví. Tento software nesmíte dále distribuovat, prodávat, dekompilovat, analyzovat, rozebírat ani jiným způsobem redukovat do normálně čitelné podoby.

IV. PŘÍSPĚVKY

Jsme rádi, když se na nás naši uživatelé obracejí, a uvítáme vaše komentáře týkající se těchto stránek a produktů a služeb, které jsou prostřednictvím těchto stránek nabízeny. Naše zavedená pravidla nám však neumožňují, abychom přijímali nebo posuzovali kreativní nápady, návrhy nebo materiály jiné než ty, které jsme si vyžádali. Naši zaměstnanci a konzultanti jsou talentovaní lidé, kteří mohou dostat stejný nebo velmi podobný nápad. Doufáme, že pochopíte, že záměrem těchto zásad je vyhnout se možným budoucím nedorozuměním, kdy by projekty, které vytvářejí naši odborní pracovníci, popřípadě konzultanti, mohly jiným lidem připadat podobné těm, co vytvořili sami. Neposílejte nám žádné nevyžádané originální kreativní materiály jakéhokoli druhu. Velmi si vážíme vaší zpětné vazby na naše stránky a služby a produkty, které jejich prostřednictvím nabízíme, ale žádáme vás, abyste ve svých komentářích byli konkrétní a neposílali nám žádné kreativní nápady, návrhy ani materiály (pokud si je sami nevyžádáme).

Pokud nám na naši žádost pošlete nějaké určité konkrétní příspěvky nebo, pokud nám navzdory naší žádosti pošlete kreativní návrhy, nápady, poznámky, výkresy, koncepty nebo jiné informace (dále společně jen „příspěvky“), tyto příspěvky budou považovány za naše vlastnictví a naším vlastnictvím zůstanou. Žádný takový příspěvek nepodléhá závazku zachování důvěrnosti na naší straně. Na naší straně nevzniká žádná odpovědnost ve smyslu použití nebo zveřejnění jakýchkoli příspěvků. Aniž by bylo omezeno výše uvedené, výhradně my vlastníme veškerá nyní známá či v budoucnu vzniklá práva k těmto příspěvkům libovolného druhu a povahy kdekoliv na světě a máme právo neomezeně využívat tyto příspěvky k libovolnému účelu, komerčnímu či jinému, a to bez kompenzace poskytovatelům těchto příspěvků.

V. DISKUSNÍ FÓRA A VEŘEJNÁ KOMUNIKACE

„Fórum“ je chatovací oblast, nástěnka nebo e-mailová služba nabízená jako součást stránek. Pokud se zapojíte do fóra na stránkách, nesmíte: (i) pomlouvat, urážet, obtěžovat jiné lidi, ani vyhrožovat jiným lidem; (ii) zveřejňovat bigotní či nenávistná prohlášení, ani výroky urážející nějakou rasu; (iii) hájit nezákonné aktivity ani diskutovat o nezákonných aktivitách se záměrem je spáchat; (iv) zveřejňovat ani šířit materiál, který přestupuje popř. porušuje jakékoli právo třetí strany nebo jakýkoli zákon; (v) zveřejňovat ani šířit texty s vulgárním, obscénním, neslušným či nemravným obsahem (formou textů či obrázků); (vi) inzerovat, prodávat nebo cokoli vyžadovat od ostatních lidí; (vii) využívat fórum pro komerční účely jakéhokoli druhu a provádět na stránkách jiné než standardní transakce; (viii) zveřejňovat nebo šířit jakýkoli software nebo jiné materiály, které obsahují virus nebo jinou škodlivou komponentu; nebo (ix) zveřejňovat materiál nebo sdělení, která nesouvisí s tématem, které se řeší v dané chatovací místnosti nebo v daném prostoru na nástěnce. Za obsah vašich zpráv odpovídáte výhradně vy sami, a vaší povinností je nahradit škody a ochránit ostatní uživatele stránek před škodami, které by mohly vzniknout v souvislosti s obsahem vašich zpráv. Vyhrazujeme si právo odstranit nebo upravit libovolný obsah ve fóru, a to kdykoliv a z libovolného důvodu.

Tím, že do fóra nahrajete nebo nám pošlete jakékoli materiály, automaticky nám poskytujete (nebo ručíte za to, že vlastník takových materiálů nám výslovně poskytl) trvalé, bezplatné, neodvolatelné, nevýhradní právo a licenci k používání, reprodukování, upravování, přizpůsobení, publikování, překladu, veřejnému představení a vystavení, vytvoření derivativních produktů a šíření takových materiálů, popřípadě zabudování těchto materiálů do jakékoli formy, média či technologie nyní známé nebo v budoucnu vyvinuté, a to po celém světě. Dále zaručujete, že osoby mající tzv.„morální práva“ se těchto práv zřekly.

Když se účastníte diskusního fóra, nepředpokládejte, že lidé v chatovací místnosti, autoři příspěvků na nástěnce nebo na jiných místech s obsahem od uživatelů, jsou těmi, za které se vydávají, že vědí to, co tvrdí, že to vědí, a že jsou spojeni s těmi, o nichž tvrdí, že jsou s nimi ve spojení. Informace získané ve fóru nemusí být spolehlivé a obecně není dobré provádět nějaký obchod nebo dělat nějaké investiční rozhodnutí pouze nebo z velké míry na základě informací, které si nemůžete ověřit. Za obsah a přesnost jakýchkoli takových informací neodpovídáme, a neodpovídáme ani za obchodní či investiční rozhodnutí provedené na základě těchto informací.

VI. OBSAH, NA KTERÝ STRÁNKY ODKAZUJÍ

Odkazy na jiné stránky, které by vás mohly zajímat, poskytujeme proto, že se domníváme, že by se vám tyto informace mohly hodit. Tím, že poskytujeme tyto odkazy, nepotvrzujeme, nesponzorujeme ani nedoporučujeme tyto stránky ani materiály, které tyto weby šíří, ani služby, které tyto weby poskytují, a neodpovídáme za materiály, služby nebo jiné situace, které mohou vzniknout z kontaktu s takovými weby nebo v této souvislosti.

Obecně když prohlížíte internetové stránky a když používáte naše stránky, chovejte se rozvážně. Je potřeba mít na paměti, že když používáte naše stránky, můžete být přesměrováni na jiné stránky, které nejsou pod naší kontrolou. Kliknutím na odkaz na jiný web se dostanete ven z našich stránek. Pokud například kliknete na reklamní baner nebo na výsledek vyhledávání, můžete být přesměrováni na jiný web. Toto se týká odkazů na inzerenty, sponzory a partnery, kteří poskytují obsah, kteří mohou používat naše logo (či loga) v rámci smlouvy o společném marketingu. Tyto jiné weby mohou uživatelům posílat své vlastní soubory cookie, shromažďovat osobní údaje, vyžadovat osobní informace, anebo obsahovat informace, které byste mohli považovat za nevhodné či urážlivé. Inzerenti na našich stránkách také mohou uživatelům posílat soubory cookie, které nemáme pod kontrolou.

Vyhrazujeme si právo zablokovat odkazy z webů libovolných třetích stran vedoucích na naše stránky.

Neposkytujeme žádnou záruku na obsah stránek uvedených v jakémkoli adresáři na stránkách. Z toho vyplývá, že nemůžeme být odpovědni za přesnost, relevantnost, dodržení autorských práv, legálnost či slušnost materiálu, který se vyskytuje na stránkách uvedených ve výsledcích vyhledávání, nebo je se stránkami spojený jiným způsobem.

Mějte na paměti, že když poskytujete informace online, tyto informace mohou shromažďovat a používat lidé, které neznáte. Nemůžeme zaručit bezpečnost informací, které zveřejníte online. Zveřejňujete je na vlastní riziko.

VII. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

ELEKTRONICKÉ PŘENOSY DAT, VČETNĚ PŘENOSU PO INTERNETU, SE PROVÁDĚJÍ PROSTŘEDNICTVÍM VEŘEJNÝCH MÉDIÍ. JAKÉKOLI POUŽITÍ TAKOVÝCH MÉDIÍ JE VEŘEJNÉ, NIKOLI SOUKROMÉ. INFORMACE SOUVISEJÍCÍ S TAKOVÝM POUŽITÍM NEBO VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S NÍM JSOU VEŘEJNÉ, ČILI JSOU MAJETKEM TĚCH, KDO JE SHROMÁŽDÍ, A NEJEDNÁ SE O INFORMACE OSOBNÍ NEBO SOUKROMÉ POVAHY.

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POUŽÍVÁTE TYTO STRÁNKY NA VLASTNÍ RIZIKO. OBSAH, SLUŽBY A MATERIÁLY NA TĚCHTO STRÁNKÁCH SE POSKYTUJÍ „TAK, JAK JSOU“ A „TAK, JAK JSOU K DISPOZICI“, BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ EXPLICITNĚ VYSLOVENÝCH, PŘEDPOKLÁDANÝCH ČI VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY ČI POTVRZENÍ, POKUD JDE O PŘESNOST, SPOLEHLIVOST, UŽITEČNOST NEBO ÚPLNOST SLUŽEB, OBSAHU ČI MATERIÁLŮ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH NEBO NA JINÝCH STRÁNKÁCH, NA KTERÉ SE Z NICH ODKAZUJE. V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU, KTERÝ POVOLUJÍ PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY, ODMÍTÁME VEŠKERÉ ZÁRUKY, EXPLICITNĚ VYSLOVENÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE VLASTNICKÝCH PRÁV, NEPORUŠENÍ PRÁV, DESIGNU, PŘESNOSTI, ZPŮSOBILOSTI, DOSTATEČNOSTI, PŘIMĚŘENOSTI, KAPACITY, ÚPLNOSTI, DOSTUPNOSTI, KOMPATIBILITY, NEBO VZNIKAJÍCÍ BĚHEM TRANSAKCÍ ČI BĚHEM PLNĚNÍ. NERUČÍME ZA TO, ŽE TYTO STRÁNKY ČI SLUŽBY, OBSAH, MATERIÁLY NEBO FUNKCE, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ TĚCHTO STRÁNEK, BUDOU NEUSTÁLE K DISPOZICI A ŽE BUDOU FUNGOVAT BEZ PŘERUŠENÍ A BEZCHYBNĚ, ANI ŽE ZÁVADY BUDOU ODSTRANĚNY, ANI ŽE TYTO STRÁNKY, SLUŽBY, OBSAH, MATERIÁLY NEBO SERVERY, KTERÉ TYTO STRÁNKY NEBO SLUŽBY, OBSAH a MATERIÁLY ZAJIŠŤUJÍ, NEBUDOU OBSAHOVAT VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY, ANI ŽE BUDOU PŘESNÉ ČI KOMPLETNÍ. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY OHLEDNĚ POUŽITÍ NEBO VÝSLEDKŮ POUŽITÍ SLUŽEB, OBSAHU, MATERIÁLŮ, FUNKCÍ NEBO PRODUKTŮ, KTERÉ JSOU PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK K DISPOZICI, POKUD SE TÝKÁ JEJICH SPRÁVNOSTI, PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI APOD. JAKÉKOLI NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S POTŘEBNÝM SERVISEM, FYZICKOU ČI JINOU OPRAVOU NESETE VY SAMI. NĚKTERÉ PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI SE VÁS NEMUSÍ TÝKAT. V případě, že budeme shledáni odpovědnými za jakékoli škody, které s uvedenými záležitostmi souvisejí, váš jediný a výhradní opravný prostředek se omezuje na vrácení peněz zaplacených za služby nebo produkty, které jste zaplatili subjektu, který byl shledán odpovědným za to, že tyto služby či produkty nebyly tímto subjektem poskytnuty. Vzdáváte se veškerých práv na vznesení stížnosti nebo provedení jakékoli akce v souvislosti s uvedenými záležitostmi – a to kdekoliv – poté, co od prvního výskytu jednání, události, akce, podmínky či opomenutí, na které si chcete stěžovat nebo na základě kterého chcete podniknout nějakou akci, uplyne jeden (1) rok.

Explicitně odmítáme jakoukoli odpovědnost za přesnost, obsah nebo dostupnost informací, které se nacházejí na stránkách, na něž se odkazuje z našich stránek nebo které odkazují na naše stránky. Nemůžeme zaručit, že budete spokojeni s produkty nebo službami, které zakoupíte prostřednictvím našich stránek nebo stránek třetích stran, na které se z našich stránek odkazuje nebo které odkazují na naše stránky, či s obsahem poskytnutým na naše stránky třetí stranou. Nepotvrzujeme kvalitu žádného zboží, ani jsme nepodnikli žádné kroky k tomu, abychom mohli potvrzovat přesnost nebo spolehlivost jakýchkoli informací, které se nacházejí na stránkách takových třetích stran, či obsahu takových stránek. Neposkytujeme žádné záruky ohledně zabezpečení nebo bezpečnosti informací (zejména údajů o platební kartě a dalších osobních informací), o které vás požádá třetí strana, a vy se zde neodvolatelně vzdáváte jakýchkoli nároků vůči odškodněným stranám ohledně takových stránek a obsahu třetích stran. Důrazně vám doporučujeme, abyste provedli veškeré zkoumání, které považujete za nutné či vhodné, než začnete provádět nějakou online nebo offline transakci s jakoukoli takovou třetí stranou.

Odškodněné strany neodpovídají za nefunkčnost, poruchu, zpoždění či problémy týkající se telefonu elektrických či elektronických zařízení, sítě, internetu, počítače, hardwaru nebo softwaru, ani za opožděnou, ztracenou, zcizenou, nečitelnou, neúplnou, zkomolenou, chybně směrovanou, poškozenou či zpoplatněnou poštovní zásilku, e-mail, formální sdělení, spojení, zprávy či záznamy, ani za bezpečnost či zabezpečení jakékoli této položky či záležitosti.

Odškodněné strany dále neodpovídají ani za nesprávně či nepřesně zaznamenané informace, bez ohledu na to, zda toto bylo způsobeno uživateli internetu nebo nějakým vybavením či naprogramováním spojeným s našimi stránkami nebo našimi stránkami používaným, anebo technickou či lidskou chybou, k níž mohlo dojít při zpracování informací, které s těmito stránkami souvisejí.

Můžeme vám zakázat účast na těchto stránkách či jejich používání, pokud – pouze a výhradně podle našeho uvážení – zjistíme, že nedodržujete ustanovení této smlouvy nebo se chováte či jednáte neférově, se záměrem způsobit potíže, urážet, hrozit jiné osobě nebo jinou osobu obtěžovat či šikanovat, nebo působíte negativně či rušivě jiným způsobem. Vyhrazujeme si také právo odmítnout službu, uzavřít účty, odstranit nebo upravit obsah či zrušit objednávky, a to pouze a výhradně podle našeho uvážení.

Pokud z jakéhokoli důvodu libovolná část těchto stránek nebude schopna provozu tak, jak se předpokládá, zejména pokud se jedná o napadení počítačovým virem, chyby v programu, manipulaci, neoprávněný zásah, podvod, technické problémy nebo jiné příčiny mimo přiměřenou kontrolu společnosti HWI, která naruší nebo bude mít dopad na správu, zabezpečení, spravedlivé zacházení, integritu nebo řádné fungování těchto stránek, vyhrazujeme si právo (ale není to naší povinností), pouze a výhradně podle našeho uvážení, zakázat vám nebo jinému členu, kupujícímu nebo dodavateli používání těchto stránek (a veškerých vašich i jejich informací), a zrušit, ukončit, upravit či zablokovat tyto stránky či jejich část a zmíněné informace zneplatnit.

Souhlasíte také s tím, že Odškodněné strany žádným způsobem neodpovídají za úraz, ztráty či škody vzniklé na vašem počítači ani za zachycení či použití informací o vaší platební kartě v souvislosti s použitím či vyplývající z použití těchto stránek nebo jiných stránek, služeb nebo materiálů s nimi spojených nebo s nimi spojovaných, a žádným způsobem neodpovídají ani za jakýkoli úraz, ztrátu, nárok či škodu související nebo vyplývající z jakékoli části těchto stránek fungujících nebo nefungujících na počítačích nebo v sítích, které používáte nebo jejichž prostřednictvím komunikujete.

V určitém rozsahu prezentujeme produkty či služby třetích stran nebo na ně odkazujeme, a naše stránky jsou použity jako místo, kde dodavatelé prodávají své produkty a služby (nebo případně nabízejí své produkty a služby určené k prodeji) a kupující takové produkty a služby nakupují. Do transakce mezi kupujícími a dodavateli nejsme zapojeni. Proto nemáme pod kontrolou kvalitu, bezpečnost nebo legálnost nabízených položek, pravdivost či přesnost informací, které dodavatelé a kupující uvádějí, způsobilost dodavatelů prodávat tyto položky ani způsobilost kupujících tyto položky nakupovat. Nemůžeme zajistit, že kupující nebo dodavatel skutečně transakci dokončí.
Nemáme pod kontrolou informace, které poskytují ostatní uživatelé prostřednictvím těchto stránek. Je možné,že informace jiných uživatelů budete vnímat jako urážlivé, škodlivé, nepřesné nebo neslušné. Při používání těchto stránek postupujte obezřetně a používejte svůj selský rozum. Chceme upozornit také na to, že je tu riziko kontaktu s cizími státními příslušníky, nezletilými osobami či osobami vystupujícími pod falešnou identitou.

Naším záměrem je, aby popisy produktů uváděné na stránkách byly aktuální a přesné, nicméně nemůžeme ručit za to, že popisy produktů, které jsou na stránkách, jsou přesné, úplné, aktuální či spolehlivé v jednom nebo ve všech ohledech. Pokud produkt popsaný na těchto stránkách popisu neodpovídá, jediná kompenzace, na kterou máte nárok, je vrácení takového produktu v nepoužitém stavu v souladu se zásadami dodavatele pro vrácení zboží.

ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACI (18 (USA) U.S.C. 2701-2711): NEPOSKYTUJEME ŽÁDNOU ZÁRUKU ZACHOVÁNÍ DŮVĚRNOSTI NEBO OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI KOMUNIKACI NEBO PŘENOSU INFORMACÍ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO JINÝCH WEBECH, KTERÉ JSOU S NIMI SPOJENY. NEODPOVÍDÁME ZA OCHRANU INFORMACÍ OSOBNÍ POVAHY, E-MAILOVÝCH ADRES, INFORMACÍ URČENÝCH PRO REGISTRACI A IDENTIFIKACI, ANI ZA PROSTOR NA DISKU, SDĚLENÍ, DŮVĚRNÉ INFORMACE ANI OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ, ANI ZA JAKÝKOLI JINÝ OBSAH PŘENÁŠENÝ V SÍTÍCH, DO NICHŽ JE Z NAŠICH STRÁNEK MOŽNÝ PŘÍSTUP NEBO SOUVISEJÍ S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO STRÁNEK JINÝM ZPŮSOBEM.

ŽÁDNÁ RADA POSKYTNUTÁ ÚSTNĚ ANI PÍSEMNÁ KORESPONDENCE ČI INFORMACE, KTERÉ POSKYTNEME MY NEBO NĚKTERÁ Z ODŠKODŇUJÍCÍCH STRAN NEZAKLÁDÁ ZÁRUKU ŽÁDNÉHO DRUHU, A UŽIVATELÉ BY SE NA TAKOVÉ INFORMACE ČI RADY NEMĚLI SPOLÉHAT. VYHRAZUJEME SI PRÁVO, A TO POUZE A VÝHRADNĚ PODLE NAŠEHO UVÁŽENÍ A BEZ PŘEDCHOZÍHO OZNÁMENÍ, OPRAVIT JAKÉKOLI CHYBY ČI OPOMENUTÍ KDEKOLIV NA TĚCHTO STRÁNKÁCH, A TAKÉ PRÁVO JAKÉKOLI OSOBĚ ODEPŘÍT PŘÍSTUP NA TYTO STRÁNKY, A TO KDYKOLIV. NÁM ANI JINÉ ODŠKODNĚNÉ STRANĚ NEVYPLÝVÁ ŽÁDNÁ POVINNOST ČI ODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ, ŽE SE SPOLÉHÁTE NA INFORMACE POSKYTOVANÉ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH.

Vyhledávání a adresář jsou služby, které se na stránkách nabízejí zdarma. Protože internet se neustále mění, žádná technika vyhledávání pravděpodobně není schopna v daném čase pokrýt všechny webové stránky, které jsou na internetu k dispozici. Proto výslovně odmítáme jakoukoli odpovědnost za obsah nebo dostupnost informací nabízených v souvislosti s těmito stránkami ve výsledcích vyhledávání či v adresáři.

Na stránkách se mohou vyskytnout technické nepřesnosti a typografické chyby nebo opomenutí v souvislosti s informacemi zobrazenými na těchto stránkách, a to včetně sazeb, poplatků nebo dostupnosti týkající se vaší transakce, ovšem bez omezení jen na tyto vyjmenované případy. Společnost Hilton neodpovídá za typografické, fotografické nebo technické chyby ani za chybně uvedené ceny (zejména pokud jde o sazby za pobyt v hotelu) uvedené na těchto stránkách. Společnost Hilton si vyhrazuje právo provádět změny, opravy, popřípadě vylepšení těchto stránek i produktů a programů, které jsou na těchto stránkách popsány, kdykoliv a bez předchozího oznámení i po potvrzení rezervace.

Vyhrazujeme si právo určit, zda požadavky na nejlepší aktuální cenu jsou platné a splňují všechny požadavky definované v obchodních podmínkách programu. Všechny požadavky se ověřují a potvrzují. Jestliže je požadavek uznán za oprávněný, žadatele kontaktujeme a požadavek je potom vyřízen v souladu s ustanoveními obchodních podmínek programu.

VIII. NÁHRADA ŠKOD

Jedině vy sami odpovídáte za udržování důvěrnosti vašeho přístupového hesla k účtu a za veškeré aktivity, které se na vašem účtu dějí. Tímto uznáváte, že je vaší povinností nahradit škody a ochránit nás a naše hotely a všechny jejich vlastníky, partnery, naše a jejich dceřiné společnosti, pobočky, uživatele licencí a pracovníky, ředitele a zástupce každého takového subjektu, dodavatele, subdodavatele, hosty, rezidenty, návštěvníky, majitele koncesí, pozvané osoby, osoby přicházející na povolení a zaměstnance (společně dále pouze „odškodňující strany“) před veškerými škodami v souvislosti s obviněními, požadavky, nároky, ručením, škodami, pokutami, penále či dalšími náklady libovolné povahy (včetně přiměřených honorářů právnímu zástupci), a to bez ohledu na to, zda případné nároky vzniklé z důvodu úmrtí či úrazu osoby nebo ztráty či poškození majetku nebo jinak („nároky“) vznikly v souvislosti s touto smlouvou nebo jsou spojovány s touto smlouvou, službami nebo produkty vám poskytnutými prostřednictvím těchto stránek nebo v souvislosti s vaším konáním či nekonáním, a bez ohledu na to, zda k tomu došlo přispěním nedbalosti na straně HWI, zástupce či zaměstnance odškodňujících stran nebo kohokoliv z těchto subjektů (s výjimkou případů a rozsahu zakázaného příslušným zákonem); toto se týká také nároků vzniklých v souvislosti s vaším účtem, zejména veškerých nároků spojovaných s vaším porušením práv k duševnímu vlastnictví jakékoli osoby, zejména práv autorských, patentových, obchodního tajemství, práv k obchodní značce, uměleckých práv, právních nároků, práv na ochranu soukromí, na ochranu osobnosti či jiných práv k duševnímu vlastnictví, ovšem bez omezení jen na tyto vyjmenované případy. V případě, že je vznesen jakýkoli takový nárok nebo zahájen jakýkoli úkon či řízení proti odškodňujícím stranám nebo některé z nich v souvislosti s touto smlouvou nebo s ní spojovaný, tato odškodňující strana může, na základě oznámení provedeného v přiměřené lhůtě, od vás požadovat, abyste na své náklady odporovali takovému nároku nebo převzali obhajobu v rámci takového zahájeného úkonu či řízení a najali k tomuto účelu právního zástupce, který musí být předem touto odškodňující stranou písemně schválen, a toto schválení se bude považovat za poskytnuté v případě, že se tohoto odporu či obhajoby ujme právní zástupce společnosti, s níž máte uzavřenu pojistnou smlouvu. Jste povinni nám poskytnout součinnost v případě obhajoby vůči jakémukoli nároku. Vyhrazujeme si právo vést výhradně sami a na naše náklady případnou obhajobu a řídit jakoukoli záležitost, o kterou byste se jinak v rámci této vaší povinnosti nahradit škody jinému subjektu museli starat vy.

IX. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ, ZEJMÉNA POKUD JDE O NEDBALOST, NEODPOVÍDÁME ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY ZISKU, NÁKLADY POKRYTÍ, PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, VEDLEJŠÍ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO TRESTNÍ ŠKODY ČI ŠKODY SPOJOVANÉ S DŮVĚROU ČI SPOLÉHÁNÍM SE NA INFORMACE, KTERÉ BY VZNIKLY V DŮSLEDKU POUŽITÍ ČI NEMOŽNOSTI POUŽÍT TYTO STRÁNKY NEBO SLUŽBY ČI FUNKCE TĚCHTO STRÁNEK, NEBO BY VZNIKLY NÁSLEDKEM VAŠEHO PŘÍSTUPU NA TYTO STRÁNKY, NEBO NEMOŽNOSTI VSTOUPIT NA TYTO STRÁNKY, NEBO Z TOHO, ŽE SPOLÉHÁTE NA TYTO STRÁNKY NEBO SLUŽBY, OBSAH ČI MATERIÁLY NA NICH UMÍSTĚNÉ, NEBO NA JEJICH FUNKCE, JEJICH USTANOVENÍ, NA POSKYTOVÁNÍ ČI NEPOSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S NIMI SPOJENÝCH ČI INFORMACE, KTERÉ POSKYTUJÍ. TOTÉŽ SE TÝKÁ ŠKOD JAKÉKOLI POVAHY VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZTRÁTY MOŽNOSTI POUŽÍVAT TYTO STRÁNKY, ZE ZTRÁTY DAT ČI ZISKŮ, A TO BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSME BYLI O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNI, A TOTÉŽ SE TÝKÁ I JAKÉKOLI JINÉ TEORETICKÉ ODPOVĚDNOSTI ČI RUČENÍ (VČETNĚ ZANEDBÁNÍ). NEJSME ANI POVINNI STRÁNKY ANI JEJICH OBSAH AKTUALIZOVAT. ZÁKONY V NĚKTERÝCH ZEMÍCH NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI, NEBO ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ, VEDLEJŠÍ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ ČI VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ VŠAK VÝŠE NAŠÍ CELKOVÉ NÁHRADY ŠKOD VŮČI VÁM V SOUVISLOSTI S VEŠKERÝMI ŠKODAMI, ZTRÁTAMI A DŮVODY ŽALOB (BEZ OHLEDU NA TO, ZDA SE JEDNÁ O PORUŠENÍ SMLOUVY, MIMOSMLUVNÍ CIVILNÍ DELIKT (ZEJMÉNA ZANEDBÁNÍ NEBO DELIKT JINÉHO DRUHU) NEPŘEVÝŠÍ ČÁSTKU, KTEROU JSTE UHRADILI, V PŘÍSLUŠNÝCH PŘÍPADECH, ZA PŘÍSTUP NA STRÁNKY. POKUD NEBUDETE SPOKOJENI SE STRÁNKAMI NEBO S NĚKTERÝM Z PRODUKTŮ, SLUŽEB, ČLENŮ, DODAVATELŮ, POPŘ. KUPUJÍCÍCH NABÍDNUTÝCH V SOUVISLOSTI SE STRÁNKAMI NEBO S NIMI SPOJOVANÝMI, JEDINÝM A VÝHRADNÍM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM BUDE PŘESTAT TYTO STRÁNKY POUŽÍVAT A UKONČIT TUTO SMLOUVU V SOULADU S JEJÍMI PODMÍNKAMI.

X. ZBAVENÍ ODPOVĚDNOSTI

TÍM, ŽE POUŽÍVAJÍ TYTO STRÁNKY, VŠICHNI UŽIVATELÉ POTVRZUJÍ A SOUHLASÍ S TÍM, ŽE ODŠKODNĚNÉ STRANY JSOU ZBAVENY VEŠKERÉ ODPOVĚDNOSTI ČI JAKÝCHKOLI POVINNOSTÍ V SOUVISLOSTI S VEŠKERÝMI ASPEKTY TĚCHTO STRÁNEK (ZEJMÉNA POKUD JDE O CHOROBY, ZTRÁTY, SOUDNÍ SPORY, ÚRAZY OSOB, ÚMRTÍ, MAJETKOVÉ ŠKODY A NÁROKY ZALOŽENÉ NA PRÁVU NA OCHRANU OSOBNOSTI, URÁŽCE NA CTI NEBO ZÁSAHU DO PRÁVA NA SOUKROMÍ, PŘIMĚŘENÉ HONORÁŘE PRÁVNÍMU ZÁSTUPCI A NÁKLADY NA SOUDNÍ ŘÍZENÍ), KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO STRÁNEK NEBO PŘEVZETÍM, DRŽENÍM,POUŽITÍM ČI CHYBNÝM POUŽITÍM INFORMACÍ, MATERIÁLŮ, SLUŽEB NEBO PRODUKTŮ S TÍMTO SOUVISEJÍCÍCH NEBO TOUTO CESTOU ZÍSKANÝCH. VYHRAZUJEME SI PRÁVO - KDYKOLIV A ANIŽ BY NÁM TÍM VZNIKLY JAKÉKOLI POVINNOSTI ČI ODPOVĚDNOST - JAKÉKOLI OSOBĚ OMEZIT ČI ODMÍTNOUT PŘÍSTUP NA TYTO STRÁNKY A K JEJICH SLUŽBÁM, OBSAHU, MATERIÁLŮM A FUNKCÍM. DÁLE SI VYHRAZUJEME PRÁVO VYUŽÍT LIBOVOLNOU FORMU ODŠKODNĚNÍ, ZEJMÉNA CO SE TÝKÁ NÁKLADŮ PRÁVNÍHO ZASTOUPENÍ, V SOUVISLOSTI S PODVODNOU NEBO NEZÁKONNOU AKTIVITOU SPOJENOU S POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO STRÁNEK.

Vzhledem k tomu, že se eventuálních obchodních transakcí prováděných mezi kupujícími a dodavateli neúčastníme, v případě, že budete mít spor s jedním nebo s více uživateli, vy jménem svým i jménem svých předchůdců, pokud existují, a všichni vaši současní i bývalí úředníci, zaměstnanci, ředitelé, podílníci, mateřské společnosti, dceřiné společnosti, subjekty alter ego, pobočky, obchodní partneři, partneři, zástupci, právní zástupci, účetní, dědicové, exekutoři, správci, dosazení vládní komisaři, následníci, popřípadě nabyvatelé, zde plně a navždycky zbavují odškodněné strany veškerých povinností v souvislosti s libovolnými nároky, požadavky, retenčními právy, právními úkony, dohodami, soudními žalobami, právními kroky, povinnostmi, spornými body, dluhy, náklady, honoráři právním zástupcům, výdaji, náhradami škod, rozhodnutími soudů, příkazy a ručením jakéhokoli druhu či povahy vyplývajících ze zákona, obyčejového práva nebo jinak, nyní známých či předpokládaných, které existovaly nebo mohly existovat, nebo které skutečně existují nebo by mohly nyní a existovat nadále, nebo budou nebo by mohly existovat v budoucnosti, na základě libovolných faktů, událostí či opomenutí vzniklých kdykoliv po nebo před uzavřením této smlouvy, vzniklých, týkajících se, náležejících nebo jakýmkoli způsobem spojovaných s touto smlouvou nebo s těmito stránkami. Potvrzujete také, že je možné, že po uzavření této smlouvy zjistíte fakta nebo proti vám mohou být vzneseny nároky, které nebyly známy ani předpokládány v době, kdy byla uzavřena tato smlouva, a – které, pokud by byly v té době tomuto subjektu známy, byly by zásadně ovlivnily jeho rozhodnutí tuto smlouvu uzavřít. Potvrzujete a souhlasíte s tím, že v souvislosti s touto smlouvou a zbavením odpovědnosti popsaným v této části smlouvy, přijímáte riziko existence takových neznámých faktů a takových neznámých a nepředpokládaných nároků. Byli jste upozorněni na existenci odstavce 1542 kalifornského občanského zákoníku („odstavec 1542“), v němž se uvádí:

OBECNÉ ZBAVENÍ ODPOVĚDNOSTI SE NEVZTAHUJE NA NÁROKY, O KTERÝCH POSKYTOVATEL ÚVĚRU NEVÍ NEBO JE NEPŘEDPOKLÁDÁ V DOBĚ, KDY SE ZBAVENÍ ODPOVĚDNOSTI PROVÁDÍ, A KTERÉ, KDYBY MU BYLY ZNÁMY, BYLY BY ZÁSADNĚ OVLIVNILY JEHO DOHODU S DLUŽNÍKEM.

Nehledě na taková ustanovení, toto zbavení odpovědnosti ustanovuje plné zbavení odpovědnosti v souladu s jeho podmínkami. Vědomě a dobrovolně se zříkáte ustanovení uvedených v odstavci 1542, a také veškerých ostatních ustanovení, zákonů či předpisů podobného účinku. V souvislosti s tímto zřeknutím se a odstoupením od nároků potvrzujete, že si jste vědomi toho, že se mohou objevit nároky, které jsou nyní neznámé nebo se nepředpokládají, anebo další či nová fakta, která se liší od těch, která jsou vám nyní známa a myslíte si o nich, že jsou pravdivá, týkající se záležitostí spojených s tímto zbavením odpovědnosti. Nicméně je vaším záměrem, prostřednictvím této smlouvy, a na doporučení právníka, plně a konečným způsobem se vypořádat s veškerými takovými záležitostmi a souvisejícími nároky, které existují nyní, mohly by existovat, nebo existovaly mezi stranami, včetně odškodněných stran a zbavit se odpovědnosti, která by s tímto mohla být spojena. Tímto potvrzujete, že jste byli poučeni svým právním zástupcem, chápete a uvědomujete si význam a následky tohoto aktu zbavení odpovědnosti a tohoto zvláštního vzdání se práv dle odstavce 1542 a dalších takových zákonů.

XI. OTÁZKY PRÁVNÍHO ŘÁDU
Produkty a /nebo služby popsané na těchto stránkách a dostupné jejich prostřednictvím nemusí být k dispozici konkrétně ve vaší zemi. Nezaručujeme, že služby nebo produkty nabízené na těchto stránkách jsou vhodné a dostupné pro využití v jakékoli konkrétní lokalitě. Lidé, kteří se rozhodli vstoupit na tyto stránky, tak činí na základě své vlastní iniciativy a nesou odpovědnost za to, že budou dodrženy místní zákony, v případě a v rozsahu, že se takové místní zákony uplatní. Pokud používání těchto stránek, popřípadě zobrazování nebo používání nějakého materiálu či obsahu těchto stránek, nebo služeb jimi nabízených porušuje nějaký příslušný zákon ve vaší jurisdikci, nejste oprávněni tyto stránky zobrazit ani použít a musíte je okamžitě opustit. Skutečnost, že si tyto stránky zobrazíte a/nebo je použijete, představuje vaše prohlášení, že máte dovoleno zobrazovat a používat tyto stránky bez jakýchkoli podmínek a omezení, a odškodňující strany se na toto vyjádření mohou spoléhat. Tyto stránky jsou provozovány ze Spojených států a je možné, že určitý software z těchto stránek podléhá kontrole vývozu ze strany Spojených států. Žádný software z těchto stránek nelze stáhnout ani vyvézt či opětovně vyvézt (i) do (nebo dodat státnímu příslušníkovi či rezidentovi) Kuby, Iráku, Libye, Severní Koreje, Íránu, Sýrie nebo jiné země, na kterou se vztahuje embargo nebo sankce uvalené USA nebo OSN; nebo (ii) osobám uvedeným na seznamu zvláště určených státních příslušníků vedeném Ministerstvem financí USA, ani nikomu jinému, na koho se vztahují stejná nebo podobná omezení, i pokud není uveden ani na zmíněném seznamu, ani v seznamu zamítnutých objednávek, který vede Ministerstvo obchodu USA. Stažením nebo použitím tohoto softwaru vyjadřujete a ručíte za to, že se nenacházíte v žádné takové zemi, nejste pod její kontrolou, nejste jejím státním příslušníkem ani rezidentem a že nejste uvedeni na žádném z výše uvedených omezujících seznamů a že se vás tato omezení netýkají.

XII. PŘÍSTUP A ZASAHOVÁNÍ
Bez našeho předchozího výslovného souhlasu nesmíte používat žádný program typu robot, spider nebo jiný automatický systém, ani ruční proces k tomu, abyste monitorovali nebo kopírovali tyto stránky nebo obsah a informace (včetně informací dle definice výše), které tyto stránky obsahují. Souhlasíte s tím, že nepoužijete žádné zařízení, software ani rutinu k zásahu či pokusu o zásah do řádného fungování těchto stránek či jakékoli operace prováděné jejich prostřednictvím. Souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat, reprodukovat, pozměňovat, upravovat, vytvářet odvozená díla ani veřejně publikovat žádný obsah (s výjimkou informací, v nichž máte vlastnický podíl) nacházející se na těchto stránkách bez výslovného souhlasu poskytnutého předem námi nebo příslušnou třetí stranou.

Informace (včetně informací dle výše uvedené definice), které nám poskytnete, (i) nesmí obsahovat žádné viry, trojské koně, červy, časované bomby, cancelboty ani jiné počítačové programovací rutiny, které jsou určeny k poškození, škodlivému zásahu do systémů, podloudnému zablokování nebo zabavení systémů, dat nebo informací; a (ii) nesmí na naší straně zakládat odpovědnost ani způsobit, že bychom přišli o služby poskytovatele internetového připojení nebo jiných dodavatelů (jako celek nebo částečně).

XIII. ZÁKAZ ZASTUPOVÁNÍ
Vy a HWI máte status nezávislých dodavatelů a záměrem této smlouvy není vytvořit jakékoli zastupování, partnerství, společný podnik, vztah zaměstnavatel – zaměstnanec ani poskytovatel licence – uživatel licence.

XIV. UKONČENÍ
Tyto smluvní podmínky budou platné a účinné až do doby, než bude smlouva některou ze stran vypovězena. Platnost a účinnost těchto podmínek můžete kdykoliv vypovdět tím, že přestanete naše stránky používat a zlikvidujete veškeré materiály, které jste obdrželi od nás a všech stránek s námi spojených, včetně veškeré související dokumentace a všech kopií a instalací, vytvořených na základě podmínek této smlouvy nebo jiným způsobem. Váš přístup na tyto stránky může být ukončen okamžitě a bez předchozího oznámení, pokud – pouze a výhradně podle našeho uvážení – nedodržíte některou podmínku nebo ustanovení této smlouvy. Při ukončení musíte přestat tyto stránky používat a musíte zlikvidovat všechny materiály, které jste z ní získali, jakož i všechny jejich kopie, pořízené na základě podmínek této smlouvy nebo jiným způsobem. Bez ohledu na výpověď této smlouvy potvrzujete a souhlasíte s tím, že určitá práva a povinnosti, vzhledem k jejich povaze, přežívají výpověď této smlouvy, aby mohla být plně funkční. Jedná se zejména o následující ustanovení: (i) Omezení použití materiálů; (ii) Příspěvky; (iii) Odmítnutí odpovědnosti; (iv) Náhrada škod; (v) Omezení odpovědnosti; (vi) Zbavení odpovědnosti; (vii) Přístup a zasahování; (viii) Oznámení a postupy v případě stížností na porušení autorských práv; (ix) Fórum; (x) Zákaz zastupování; a (xi) Dodržování zákonných ustanovení.

XV. OBECNÁ USTANOVENÍ

Když používáte tyto stránky a žádáte o nabídky za účelem nákupu a/nebo prodeje produktů a/nebo služeb, musíte vyhovět ustanovením všech příslušných zákonů, nařízení, vyhlášek a předpisů. Tato smlouva se řídí a interpretuje v souladu se zákony amerického státu New York s vyloučením působnosti kolizních norem. Souhlasíte, že jakýkoli právní úkon či krok ve smyslu obyčejového práva, vyplývající z podmínek této smlouvy nebo s nimi související bude místně příslušný jedině okresnímu soudu Eastern District of Virginia (U. S. District Court for the Eastern District of Virginia) nebo, pokud pro takový krok nebude federální jurisdikce, místně příslušným orgánem budou soudy společenství státu Virginie v okrese Fairfax County (Courts of the Commonwealth of Virginia, Fairfax County, Virginia, USA). Souhlasíte zde s tím, že se za účelem vedení soudního sporu souvisejícího s takovým právním krokem podřídíte osobní jurisdikci těchto soudů. Všechny spory, které nelze vyřešit mezi smluvními stranami, a příčiny žaloby vyplývající nebo spojené s těmito internetovými stránkami, budou řešeny individuálně, bez přistoupení k jakékoli formě hromadné žaloby. TÍMTO SE VZDÁVÁTE JAKÉHOKOLI PRÁVA, KTERÉ NYNÍ MÁTE NEBO POZDĚJI BUDETE MÍT, NA SOUDNÍ PROCES. Výše uvedené se nevztahuje na případy, kdy platné zákony ve vaší zemi trvalého pobytu vyžadují použití jiného zákona, případně jurisdikce, a nelze to vyloučit na základě smlouvy. Pokud některé ustanovení této smlouvy bude shledáno nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným z jakéhokoli důvodu, potom takové ustanovení bude považováno za oddělitelné z této smlouvy a nebude mít vliv na platnost a účinnost ustanovení zbývajících. Toto je celá a úplná smlouva mezi námi, týkající se daného předmětu smlouvy zde uvedeného, a tato smlouva nesmí být upravována způsobem jiným, než je zde uvedeno. Žádné zřeknutí se práva k jakékoli podmínce, ustanovení nebo lhůtě uvedené v této smlouvě, provedené formálním úkonem nebo jiným způsobem, v jednom případě nebo opakovaně, se nebude považovat a ani nebude zakládat zřeknutí se práva k jakékoli jiné podmínce, ustanovení či lhůtě, podobné nebo nikoliv, a žádné zřeknutí se práva ani nebude zakládat trvalé zřeknutí se práva k jakékoli podmínce, ustanovení či lhůtě uvedené v této smlouvě. Zřeknutí se práva pro svou závaznost vyžaduje vyhotovení písemnou formou stranu, která se práva zříká.

XVI. USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE DIGITÁLNÍHO PODPISU

Zaručujete se, že jste ze zákona způsobilí souhlasit s podmínkami této smlouvy jménem svým a jménem člena, kupujícího nebo dodavatele participujícího na těchto stránkách, jehož jménem jednáte. Dále souhlasíte s tím, že vaše používání těchto stránek zakládá elektronický podpis (e-podpis) dle definice elektronických podpisů v americkém globálním a národním zákonu o obchodě (Commerce Act, „E-sign“) a v zákonu o jednotných elektronických operacích (Uniform Electronic Transactions Act, UETA), a že jste vytvořili, uzavřeli, přijali podmínky nebo jiným způsobem autorizovali tuto smlouvu a potvrdili a souhlasili, že tato smlouva je elektronickým záznamem pro účely e-podpisu dle UETA a zákona o jednotných počítačových a informace zpracovávajících operacích (Uniform Computer Information Transactions Act), a jako taková je plně platná, má právní účinek, je vymahatelná a závazná, a nevyvratitelná vámi či členem, kupujícím nebo dodavatelem, jehož jménem jednáte.

XVII. OZNÁMENÍ A POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ NA PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV
Dle článku 17 zákoníku USA (United States Code), paragraf 512, písmeno c, odstavec 2, oznámení o domnělém porušení autorských práv je potřeba zasílat našemu určenému zástupci. Tato oznámení nám prosím zasílejte na níže uvedenou adresu:

 • Poskytovatel(é) služeb: Hilton Worldwide Holdings Inc.
 • Jméno osoby určené pro přijímání oznámení o domnělém porušení autorských práv: Kristin Campbell
 • Úplná adresa osoby určené pro přijímání oznámení: 7930 Jones Branch Drive, McLean, VA, USA 22102
 • Telefonní číslo určené osoby: 703 883 5100
 • E-mailová adresa určené osoby: CopyrightClaim@hilton.com

Aby toto oznámení mohlo být účinné, dle ustanovení odstavce 17, Zákoníku USA (United States Code), paragraf 512, písmeno c, odstavec 3, oznámení musí být provedeno písemně a musí obsahovat tyto náležitosti:

 1. Fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno;
 2. Identifikace díla chráněného autorským právem, kterého se stížnost na porušení autorských práv týká, nebo, v případě stížnosti vztahující se na více děl chráněných autorským právem umístěných na jediné internetové stránce, vyčerpávající seznam těchto děl na této stránce;
 3. Identifikace materiálu, který je označen jako porušující autorská práva, nebo který je předmětem aktivity porušující práva a který má být odstraněn nebo k němuž má být znemožněn přístup, a také informace dostačující k tomu, aby poskytovateli služby umožnily tento materiál najít;
 4. Informace dostačující k tomu, aby umožnily poskytovateli služby kontaktovat stranu, která si stěžuje, tj. adresu a telefonní číslo, a pokud je to možné, e-mailovou adresu, kterou je možné použít pro kontaktování strany, která si stěžuje;
 5. Prohlášení, že strana, která si stěžuje, se v dobré víře domnívá, že použití materiálu způsobem, jehož se stížnost týká, není povoleno vlastníkem autorského práva, jeho zástupcem ani zákonem; a
 6. Prohlášení, že informace uvedené v tomto oznámení jsou přesné, a s vědomím trestu za křivou přísahu, že strana, která si stěžuje, je oprávněna jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno.

Poslední aktualizace: Listopad 2015

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink