Vilkår og betingelser for Hilton Honors

Ikrafttrædelsesdato: 30. juni 2021. Det følgende erstatter alle tidligere vilkår og betingelser. Hvis du deltager eller fortsætter din deltagelse efter ikrafttrædelsesdatoen, accepterer du følgende:

De følgende oplysninger danner grundlaget for deltagelse i Hilton Honors-fordelsprogrammet for medlemmer ("Hilton Honors" eller "programmet"). Disse vilkår og betingelser ("vilkår og betingelser") har til formål at beskytte medlemmerne af Hilton Honors ("medlemmerne") og Hilton Honors ("Hilton Honors" eller "vi/os"). Din deltagelse i dette program reguleres af disse vilkår og betingelser, og det er dit ansvar at læse og forstå dem alle.

Hvis du har brug for afklaring eller yderligere oplysninger, kan du kontakte Hiltons nærmeste reservations- og kundeserviceafdeling eller sende en e-mail til HiltonHonors@hilton.com. Du bedes dog være opmærksom på, at Hilton Honors-programmets vilkår og betingelser ikke kan erstattes eller ændres, medmindre det sker skriftligt af Hilton Honors.

Generelt

 1. Medlemskab af Hilton Honors-programmet og fordelene forbundet hermed tilbydes efter Hilton Honors' skøn, et datterselskab, der ejes fuldstændigt af Hilton Honors Domestic Operating Company Inc. Hilton Honors defineres som Hilton Honors, dets datterselskaber, associerede selskaber, bestyrelsesmedlemmer, ledelse, partnere, medarbejdere og agenter.
 2. Hilton Honors-programmets vilkår og betingelser reguleres af og skal fortolkes i henhold til lovgivningen i staten New York i USA, hvorved det ikke tillades at anvende noget lovvalg eller nogen international privatrets regler og bestemmelser, som ville medføre anvendelse af lovgivningen i en anden stat. Eventuelle krav må ikke løses igennem nogen form for kollektive søgsmål. Ved deltagelse i Hilton Honors-programmet giver medlemmer samtykke til, at alle eventuelle retssager skal finde sted i den amerikanske byret i Eastern District of Virginia eller, hvis der ikke er nogen statslig jurisdiktion, i Fairfax County, Virginia. De nærværende vilkår og betingelser for programmet erstatter alle tidligere vilkår og betingelser for programmet.
 3. Medlemskab i og ansøgning om medlemskab i Hilton Honors-programmet annulleres, hvis det er forbudt ved lov i medlemmets eller ansøgerens bopælsland.
 4. Programmet har ikke nogen forhåndsbestemt ophævelsesdato og kan fortsætte, indtil Hilton Honors, på et hvilket som helst tidspunkt, med eller uden varsel, måtte beslutte at ophæve programmet. Medlemmer vil have tolv måneder fra offentliggørelsen af datoen for ophævelse af programmet til at indsamle point og indløse dem til ønskede fordele. Dette betyder, uanset i hvor stort et omfang du deltager i programmet, at din ret til at indsamle point og gøre krav på fordele kan ophæves af Hilton Honors tolv måneder efter, at Hilton Honors bekendtgør programmets ophævelse.
 5. Hilton Honors forbeholder sig ret til efter eget skøn, med eller uden varsel, at tilføje, modificere, slette eller på anden vis ændre enhver regel, procedure, betingelse, fordel eller fordele tilhørende programmet, selvom disse ændringer måtte have betydning for værdien af de point, fordelsbeviser eller -bekræftelser, der allerede er indsamlet på tidspunktet. Dette betyder, at Hilton Honors kan foretage ændringer, der har betydning for, men ikke begrænser sig til, hoteller inden for Hilton-porteføljen, tilknytning til rejsepartnere, regler for optjening og indløsning af Hilton Honors-point, fordelsindløsningsniveauer, regler og procedurer i forbindelse med brug af fordele, fordeles fortsatte tilgængelighed, fordelstyper og indholdet af særtilbud.
 6. Kun enkeltpersoner, der er over myndighedsalderen i deres bopælsland, kan tilmelde sig Hilton Honors og blive medlem (defineres som enkeltpersoner, som Hilton Honors har accepteret som medlemmer). Selskaber, foreninger eller grupper har ikke tilladelse til at melde sig til Hilton Honors. Ægtepar, som oprettede en Hilton Honors-fælleskonto inden april 01, 2004, kan deltage sammen gennem en Hilton Honors-fælleskonto.
 7. Medlemskab af programmet giver medlemmer ret til at optjene point, som kan indløses til fordele i henhold til programmets vilkår og betingelser. Medlemsfordele tilbydes i god tro, men kan være utilgængelige, hvis de forbydes af love eller bestemmelser i medlemmets bopælsland.
 8. Medlemmer må ikke være tilmeldt eller optjene point på flere forskellige konti.
 9. Hilton Honors forbeholder sig ret til at suspendere eller ophøre et Hilton Honors-medlemskab, herunder enhver Elite-niveaustatus (inklusive Silver Elite-, Gold Elite- og Diamond Elite-medlemsstatus) for ethvert medlem, der viser sig at anvende programmet i uoverensstemmelse med vilkårene og betingelserne eller programmets eller en del af programmets hensigt, herunder eksempelvis indløsning af fordele eller brug af beviser. Hilton Honors forbeholder sig desuden retten til, efter eget skøn, at ophøre et medlemskab, hvis Hilton Honors, L.L.C mener, eller der er begrundet mistanke om, at et medlem:
  1. har opført sig på en måde, der ikke overholder lokale og statslige love, vedtægter eller bestemmelser,
  2. har overtrådt eller ikke overholdt programmets vilkår og betingelser,
  3. har udvist svindlende eller uærlig adfærd, har begået tyveri, udvist ureglementeret adfærd eller misbrugt kontoen, inklusive indløsning af fordele eller brug af beviser eller andre medlemsfordele,
  4. har taget del i en korrupt, svigagtig, generende, upassende, stødende eller fjendtlig adfærd, hvad end der er tale om fysisk, verbal eller skriftelig, mod et hvilket som helst hotel, der indgår i Hilton-porteføljen, eller dens gæster eller ansatte eller mod Hiltons medarbejdere eller leverandører, eller
  5. ikke har betalt regninger eller gæld hos Hilton eller et hvilket som helst hotel inden for Hilton-porteføljen.

  En sådan afbrydelse af et medlemskab kan medføre tab af alle indsamlede point og annullering af Hilton Honors-beviser, -fordele og -privilegier, herunder tab af en hver Elite-niveaustatus. Ud over afbrydelse af Hilton Honors-medlemskabet har Hilton Honors ret til efter eget skøn at foretage passende administrative handlinger og/eller anlægge sag, herunder uden begrænsning strafferetlig retsforfølgelse, i det omfang dette anses som værende nødvendigt.

 10. Salg eller byttehandler, der involverer Hilton Honors-point, beviser, bekræftelse af fordele eller andre Hilton Honors-fordele, og som foretages af andre end Hilton Honors, er forbudt. Alle point, beviser eller fordele, som Hilton Domestic Operating Company Inc. efter eget skøn mener er blevet overført, solgt eller tildelt i uoverensstemmelse med programmets vilkår og betingelser, kan konfiskeres eller annulleres.
 11. Enhver fortolkning af programmets vilkår og betingelser sker efter Hilton Honors' eget skøn.
 12. Udtrykket "hotel inden for Hilton-porteføljen", som det bruges i disse vilkår og betingelser, defineres som ethvert hotel, der deltager i Hilton Honors-programmet.
 13. Medlemmer, der ikke har berettiget aktivitet, som defineret i a.-d. nedenfor, i en hvilken som helst periode på 15 på hinanden følgende måneder, kan fjernes fra programmet og skal give afkald på alle indsamlede point. Efter Hilton Honors skøn kan sådanne medlemmer få tilladelse til at forblive i programmet og først fjernes efter fem års inaktivitet. For at beholde indsamlede Hilton Honors-point skal medlemmet foretage en af følgende handlinger inden for en periode på 15 på hinanden følgende måneder:
  1. bo på et hotel inden for Hilton-porteføljen i henhold til vilkårene heri;
  2. optjene Hilton Honors-point igennem en hvilken som helst tredjepartskilde til indsamling af Hilton Honors-point, herunder et co-brandet Hilton-kreditkort, i henhold til dets vilkår.
  3. købe Hilton Honors-point, eller
  4. give en pointdonation igennem Hilton Honors Giving Back-programmet.
 14. Hvis medlemmet ikke foretager handling (a), (b), (c) eller (d), som beskrevet ovenfor, vil det medføre, at vedkommende skal give afkald på alle indsamlede point, og, efter fem års inaktivitet, at medlemmets konto deaktiveres. Når pointene er gået tabt, kan medlemmet ikke generhverve nogen af disse point, men medlemmet kan efterfølgende begynde at optjene nye point. Enhver fordel, som indløses af medlemmet inden pointene går tabt (såsom gennemførte hotelreservationer eller opnåede lejebilskuponer), er stadig gyldig. Dette gælder i et hvilket som helst tilmeldingsår, herunder, uden begrænsning, det første tilmeldingsår. Medlemmer, der ikke gennemfører lånerelaterede betalinger til tiden, som skyldes over for Hilton Grand Vacations®, herunder, men ikke begrænset til, hovedstolsbetalinger, rentebetalinger, gebyrer ved for sen betaling og servicegebyrer, skal give afkald på det antal point, der er lig med antallet af point, som er indsamlet i forbindelse med Hilton Grand Vacations®. Medlemmer, som ikke betaler de skyldige beløb til Hilton Grand Vacations®, skal desuden give afkald på enhver Elite-niveaustatus, der er optjent gennem Hilton Grand Vacations®.
 15. Uagtet ovenstående vil alle point, der er indstillet til at udløbe i 2021, ikke udløbe før december 31, 2021.
 16. Hvert medlem er ansvarlig for at holde sig opdateret omkring programmets vilkår og betingelser samt omkring antallet af point på vedkommendes konto. Hilton Honors kan forsøge, men er ikke forpligtet til, at sende korrespondance til aktive medlemmer for at fortælle dem om emner, der kunne have deres interesse, herunder meddelelse om pointtab eller ændringer i programmet. Hverken Hilton Honors eller nogen tredjepartsvirksomheder, der deltager som markedsføringspartnere i programmet ("markedsføringspartnere"), kan holdes ansvarlig for ikke at sende denne form for korrespondance og vil ikke være ansvarlig for ukorrekt eller unøjagtig nedskrivning af medlemmers kontaktoplysninger; problemer i forbindelse med det udstyr eller den programmering, der er forbundet med eller anvendes af medlemmet; menneskelige fejl; afbrydelser, sletning, udeladelser, defekter eller forbindelsesfejl på telefonnetværk eller elektroniske transmissioner; problemer i forhold til computerudstyr, software eller ikke at kunne opnå adgang til et websted eller en online service; andre tekniske eller ikke-tekniske fejl eller svigt; mistet, forsinket, stjålet, ulæselig, ufuldstændig, forvansket, fejldirigeret eller fejlfrankeret post eller anden post eller e-mails, uanset årsagen.
 17. Hvert medlem er ansvarlig for at oprette private kontoadgangsoplysninger samt for at opbevare disse oplysninger sikkert. Hvis disse oplysningers sikkerhed kompromitteres af medlemmet eller en tredjepart, kan Hilton Honors ikke holdes ansvarlig for nogen adgang til den pågældende konto, som ikke er autoriseret af medlemmet, ej heller for indsamling af point, indløsning af fordele eller andre kontoaktiviteter, der sker som resultat heraf. Hilton Honors kan således på ingen måde holdes ansvarlig for at skulle give medlemmet nogen godtgørelse for indløste point eller andre skader eller tab, som hævdes at være sket som følge af den uautoriserede adgang. Hvis medlemmet bliver opmærksom på ulovlig aktivitet, herunder uautoriseret indløsning af medlemmets point eller fordele, skal medlemmet rapportere den ulovlige aktivitet skriftligt til Hilton Honors inden for 90 dage efter det er sket. Medlemmet skal desuden opgive alle oplysninger, der anmodes om herefter, og på alle måder samarbejde med Hilton Honors for at være berettiget til genindsættelse af de tabte point eller fordele, som vil ske efter Hilton Honors' eget skøn.
 18. Hvert medlem er ansvarlig for at meddele Hilton Honors om enhver ændring i vedkommendes kontaktoplysninger.
 19. Optjente point samt fordelsbeviser og -bekræftelser udgør ikke medlemmernes ejendom. Undtagen i det omfang, der er angivet i nærværende, kan hverken optjente point eller fordelsbeviser/-bekræftelser overføres af nogen årsag eller i henhold til loven. Point og beviser, der er optjent af medlemmer med en fælleskonto, kan anvendes af begge ægtefæller, der figurerer på kontoen.
 20. Der er fastlagt specifikke programfordele og -tjenester for alle medlemmer. De fordele og tjenester, der tilbydes af hoteller inden for Hilton-porteføljen, kan dog variere. Hvis Hilton Honors eller en Hilton Honors-markedsføringspartner på upassende vis nægter et medlem en pointoptjening eller fordel, er Hilton Honors' eller markedsføringspartnerens ansvar begrænset til den værdi, der svarer til pointoptjeningen eller fordelen, som det bestemmes efter eget skøn af Hilton Honors.
 21. Hilton Honors kan ikke holdes ansvarlig, og påtager sig ikke ansvaret, for ændringer eller afbrydelser af markedsføringspartnerens service eller produkt(er), der kan have betydning for de udbudte programfordele og pointoptjeningen eller forringe bevisers værdi.
 22. Intet i Hilton Honors-programmets vilkår og betingelser har til formål eller skal tolkes som en anledning til at oprette eller etablere nogen form for repræsentations-, partnerskabs- eller joint venture-forhold mellem Hilton Honors og markedsføringspartnerne.
 23. I tilfælde af et medlems dødsfald kan pointene på medlemmets konto overføres til et andet aktivt medlem, når Hilton Honors har modtaget og godkendt visse former for påkrævet dokumentation og information. Se den krævede dokumentation vedrørende overførsel af et dødt medlems fordele. For at overførslen skal være berettiget, skal der anmodes herom, og al påkrævet dokumentation og information skal være indleveret inden for et år fra datoen for medlemmets dødsfald. Alle overførsler udføres efter Hilton Honors' eget skøn. Enhver beslutning taget af Hilton Honors som svar på en anmodning om overførsel er endelig og kan ikke tages op til revision eller anfægtes. Elite-status kan ikke overføres, og alle point, der modtages af et medlem gennem en sådan overførsel, tæller ikke ved kvalifikation til Elite-status.

Garanteret medlemsrabat

Medlemspriser er afhængige af tilgængeligheden hos de deltagende hoteller og resorter i Hiltons portefølje. Følgende gælder for rabatter:

Hilton Honors-medlemmer får rabat – fra 2 % af den berettigede pris – afhængigt af hvornår reservationen laves, i hvilken region eller land, hvilken ugedag og andre omstændigheder bestemt af Hilton Honors. Hilton Honors-rabat gælder ikke for alle tilgængelige priser. Gebyrer for tidlig afrejse, depositum og annulleringsrestriktioner kan forekomme og varierer fra hotel til hotel.

De oplyste vilkår og betingelser for reservationer vil gælde, fx aflysning, tidlig afrejse, advance purchase og øvrige betalingsvilkår.

Medmindre andet er angivet, er de nævnte priser per værelse, per nat, baseret på enkelt/dobbelt belægning og omfatter ikke skatter, drikkepenge, uforudsete udgifter og gebyrer til feriestedet (hvis relevant). Rabatter tilbydes ikke på Hampton by Hilton-hoteller i Kina. Hvis du foretager en reservation via telefonen, bedes du ringe til +1-800-HILTONS (445-8667) eller se alle Hilton Reservations Worldwide-telefonnumre. Hvis du foretager en reservation over telefonen, bedes du spørge efter “Hilton Honors-rabat.” Hilton Honors-rabat tilbydes kun for op til to værelser per ophold.

Denne sats kan ikke kombineres med andre udvalgte kampagner, tilbud eller rabatter og gælder ikke for eksisterende bestillinger eller grupper. Prisen kan ikke overføres eller indløses til kontanter og kan ikke anvendes på fremtidige ophold.

Optjening af point

 1. Hilton Honors-point kan kun optjenes på ophold på hotellerne inden for Hilton-porteføljen. Der kan til hver en tid uden varsel ske ændringer i forhold til, hvilke hoteller inden for Hilton-porteføljen, der deltager. Der henvises til de enkelte hotelbeskrivelser på Hilton.com eller på HiltonHonors.com for deltagelsesstatus. Hvis et hotel ophører med at være et hotel inden for Hilton-porteføljen, kan der ikke optjenes Hilton Honors-point efter datoen for et sådant ophør, uanset hvornår reservationen blev foretaget.
 2. For at optjene Hilton Honors-point eller kredit i forhold til niveaustatus for hotelophold skal medlemmet være en indchecket, betalende og overnattende gæst på et deltagende hotel inden for Hilton-porteføljen og overholde alle betingelser beskrevet heri. Medlemmer kan også optjene Hilton Honors-point for berettigede udgifter på Hilton Honors-kreditkort i henhold til vilkårene i disses kortmedlemsaftale. En liste over sådanne kreditkort kan ses her. Se vilkår og betingelser for kreditkort for yderligere oplysninger. Der kan fra tid til anden også optjenes point for andre aktiviteter, som det bestemmes af Hilton Honors.
 3. Et "ophold" defineres som det samlede antal sammenhængende overnatninger, der tilbringes på ét hotel, uanset om en gæst checker ud for efterfølgende at checke ind igen. Følgende typer uberettigede ophold hører specifikt ikke ind under definitionen af "ophold":
  • engros-/touroperatørpakker;
  • kontraktuelle mandskabspriser;
  • rabatpriser for rejsebureauer;
  • eksklusive pakker for kortejende kasinospillere;
  • ikke-autoriserede medlemmer, som opholder sig på et Go Hilton Team Member- eller Family & Friends Travel-pris;
  • forbliver sikret vha. Hilton Grand Vacations Club og Hilton Club timeshare-programmer, Hilton Grand Vacations markedsføringspakker med krav om salgspræsentation;
  • værelser uden beregning eller byttede værelser;
  • NET-gruppepriser;
  • Seriegrupper eller IT-gruppepriser;
  • priser for kontraherede underholdnings- eller musikpersonale;
  • bestillinger på tredjeparters hjemmesider (uanset den betalte pris); og
  • "uigennemskuelige" kanalbestillinger, hvor kæden kan være kendt eller ikke kendt på købstidspunktet.
 4. Hilton Honors-point (eller opholdskredit) kan ikke optjenes (ej heller som MyWay-fordel) for eller under uberettigede ophold, herunder, uden begrænsning, løbende udgifter påført hotelregningen under uberettigede ophold. Det deltagende hotel bestemmer, om løbende udgifter, som måtte opstå under disse typer ophold, er berettiget til point. Der optjenes dog ikke point for løbende udgifter på Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® og Home2 Suites by Hilton®.

 5. Der gives ikke point eller kredit med henblik på at opnå særlig niveaustatus i situationer med manglende fremmøde, hvor et medlem har foretaget en reservation og garanteret den med et kreditkort, men derefter ikke checker ind på hotellet. Dette gælder i henhold til hotellets politik for manglende fremmøde, uanset om en del af opholdet rent faktisk er blevet opkrævet på medlemmets kreditkort.
 6. Et medlem kan optjene basispoint for op til to værelser per ophold (“pointværelser”), hvis alle berettigede udgifter for pointværelser betales på én hotelregning. Der optjenes basispoint for alle berettigede udgifter på hotelregningen, som afholdes fra pointværelser. Udtrykket "berettigede udgifter på hotelregning" defineres nedenfor. Bonuspoint givet ud fra basispoint for niveaubonusser (20 %, 80 % eller 100 %, afhængigt af medlemsniveau) gælder for den samlede basispointkredit, der optjenes for alle pointværelser. Ved alle andre kampagnebonusser, herunder dobbelte eller tredobbelte pointkampagner, bonuspoint fra Hilton Honors-markedsføringspartnere og andre kampagnebonusordninger (f.eks. kampagner med miles), gives der kun bonuspoint for ét værelse. Med henblik på at opnå en vis niveaustatus vil vedkommende kun modtage opholdskredit for ét enkelt værelse. Med henblik på at modtage elitemedlemsfordele på ejendommen modtager et medlem kun disse fordele for sig selv og én gæst per ophold uanset antallet af værelser, der reserveres på samme reservation.
 7. "Dobbelte point" indebærer, at medlemmet modtager en bonus, der er lig med det antal basispoint, som optjenes i løbet af et ophold. "Tredobbelte point" indebærer, at medlemmet modtager en bonus på dobbelt så mange basispoint, som der er optjent under opholdet. Bonuspoint, der optjenes ud fra basispoint, tæller ikke ved kvalifikation til Elite-niveau. Disse bonusser tildeles kun for et værelse.
 8. Medlemmer optjener Hilton Honors-basispoint for alle berettigede US-dollars (eller anden tilsvarende valuta), som opkræves på et individuelt medlems hotelregning ("berettiget hotelregning") ved ophold på deltagende hoteller inden for Hilton-porteføljen.
 9. Betegnelsen "berettigede udgifter på hotelregningen" i Hilton-porteføljen betyder: Værelsespris, mad og drikkevarer, telefon, vasketøj, pay-per-view film, underholdning og fritidsaktiviteter samt andre løbende udgifter, der påføres medlemmets værelse under vedkommendes ophold. Restaurantudgifter eller andre udgifter, der ikke påføres medlemmets værelse under et ophold, er ikke kreditberettiget. De nævnte hoteller inden for Hilton-porteføljen kan undlade at give point for løbende udgifter hos ikke-tilknyttede hotelenheder, der ikke ejes og/eller drives af hotellet, herunder, men ikke begrænset til, mad- og drikkevareudsalg, gavebutikker, apoteker, tøjbutikker, gallerier eller specialforretninger samt fritids- eller underholdningsområder. Udgifter i forbindelse med banketter eller andre arrangementer med catering opfattes ikke som værende "berettigede udgifter på hotelregning" med henblik på optjening af point. Dette gælder dog ikke point, som optjenes for kvalificerende møder og arrangementer igennem Hilton Honors' Hilton Honors-arrangørprogram. Udgifter på hotelregningen, der påføres under et uberettiget ophold, opfattes ikke som værende "berettigede udgifter på hotelregning".
 10. Alle gældende statslige, nationale eller lokale skatter og afgifter, herunder, uden begrænsning, turistskat i visse byer, opfattes ikke som værende "berettigede udgifter på hotelregning", og der undlades at give point for disse under hotelophold.
 11. Der er ingen grænse for antallet af basispoint, som medlemmer kan optjene under et ophold, dog kan Hilton Honors gennemgå og justere antallet af basispoint, der optjenes under ethvert ophold for at sikre nøjagtighed og overholdelse af disse vilkår og betingelser.
 12. De point, der gives for ophold på hoteller inden for Hilton-porteføljen uden for USA, bestemmes ud fra omregning af den lokale valuta til US-dollars. Den lokale valuta omregnes til US-dollars hver uge ved hjælp af en officiel valutakurs, der er gældende på omregningstidspunktet. Denne kurs bestemmes efter eget skøn af Hilton Honors på baggrund af almindelige valutaomregningsmetoder, men kan variere fra de valutaomregningskurser, der anvendes af kreditkortvirksomheder.
 13. Et medlem, hvis individuelle hotelregning faktureres direkte til en virksomhed, men hvor medlemmet er ansvarlig for autorisation til betaling ved check-out, har ret til optjening af Hilton Honors-point, som beskrevet i nærværende. Gruppearrangementer med én overordnet regning, hvor flere værelsers udgifter placeres på én enkelt hotelregning og faktureres til en virksomhed eller fællesadresse eller betales ved check-out af en enkeltperson, er dog ikke berettiget til optjening af Hilton Honors-point. Løbende udgifter (som påføres et medlems værelse), der betales direkte af medlemmet ved check-out, er berettiget til pointkredit. Løbende udgifter, der påføres en overordnet regning, er ikke berettiget til pointkredit.
 14. Månedlige aktivitetsopgørelser fås via e-mail. Medlemmer kan også få adgang til kontooplysninger online.
 15. Medlemmer optjener ikke point eller kampagne-miles for hotelophold, der indløses med en markedsføringspartners rabat-/gavebeviser (f.eks. en frequent flyer-fordel eller rejsefordele), medmindre andet er angivet på beviset. Medlemmer optjener ikke point eller kampagne-miles for ekstraudgifter under hotelophold, der indløses med en markedsføringspartners rabat-/gavebeviser, medmindre andet er angivet på beviset.
 16. Medlemmer optjener ikke kampagne-miles under et fordelsophold (selv hvis der er ekstraudgifter på værelset under denne type ophold).
 17. Medlemmer kan optjene point for ekstraudgifter på et hotel inden for Hilton-porteføljen under et fordelsophold til fulde point, hvis sådanne udgifter betragtes som værende berettigede hoteludgifter, på hoteller tilhørende Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton®, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites®, Motto by Hilton og Hilton Garden Inn®. Medlemmer optjener ikke point for løbende udgifter under fordelsophold på et hotel tilhørende Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® or Home2 Suites by Hilton. Medlemmer kan dog optjene point på pengedelen af et point og penge-fordelsophold på alle deltagende hoteller i Hilton-porteføljen, eksklusive påløbende udgifter på Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® eller Home2 Suites by Hilton. Med henblik på optælling af ophold og overnatninger til kvalifikation til eliteniveau (som beskrevet nedenfor), elitestatusgaver (som beskrevet nedenfor) og Milestone-bonusser (som forklaret nedenfor), tælles fordelsophold med i det samlede antal ophold og overnatninger.
 18. Hilton Honors-point, som optjenes af et hvilket som helst individuelt medlem, må kun overføres i overensstemmelse med programmet til pointoverførsel og -registrering eller ved dødsfald, som det er angivet i nærværende.
 19. Alle point, der tilbydes i forbindelse med specifikke hotelophold, opfattes som værende optjente, når opholdet er gennemført, fuldt ud betalt og tilføjet til medlemmets konto. Point kan ikke indløses, før opholdet er gennemført og betalt, og pointene er blevet tilføjet til medlemmets konto.
 20. Hvis et medlem mener, at han eller hun ikke har fået det korrekte antal point for hotelophold, skal vedkommende sende en skriftlig anmodning om sådanne kreditter til Hiltons nærmeste reservations- og kundeserviceafdeling sammen med en læselig kopi af medlemmets hotelregning. Hvis der ikke leveres korrekt og ikke-ændret dokumentation, kan medlemmet nægtes sådanne pointkreditter. For medlemmets egen skyld og beskyttelse bør han eller hun gemme al rejsedokumentation, indtil pointkreditten vises på vedkommendes Hilton Honors-opgørelse. Hiltons reservations- og kundeserviceafdeling skal have modtaget en sådan anmodning senest seks måneder efter datoen for aktiviteten. Nye medlemmer kan opnå kredit for alle ophold, der er foretaget inden for 30 dage forud for tilmeldelse til programmet. Skriftlige anmodninger skal også indeholde medlemmets navn, Hilton Honors-kontonummer, adresse og telefonnummer i dagtimerne.
 21. Nuværende medarbejdere hos Hilton Domestic Operating Company Inc., dets moderselskab, associerede selskaber og datterselskaber samt medarbejdere hos og indehavere af hoteller inden for Hilton-porteføljen (samlet, "medarbejdere") er berettiget til at deltage i Hilton Honors-programmet, som det er beskrevet i nærværende, men er underlagt visse undtagelser i forhold til disse vilkår og betingelser i overensstemmelse med den medarbejderpolitik, der er til rådighed på Team Members Hilton Honors-webstedet.

Optjening af Milestone Hilton Honors-bonuspoint:

 1. Medlemmer vil optjene et fast antal Hilton Honors-bonuspoint (Milestone-bonusser), når de opnår et bestemt antal berettigede overnatninger i løbet af hvert kalenderår.
 2. I 2021 kalenderåret optjener medlemmer 10.000 Hilton Honors-bonuspoint på 20 kvalificerede overnatninger og 10.000 Hilton Honors-bonuspoint for alle 10 yderligere kvalificerede overnatninger. Herefter december 31, 2021 optjener medlemmer 10.000 Hilton Honors-bonuspoint på 40 kvalificerede nætter og 10.000 Hilton Honors-bonuspoint for alle 10 yderligere kvalificerede overnatninger herefter i løbet af et kalenderår (fra 1. januar til 31. december).
 3. Medlemmer optjener yderligere 30.000 Hilton Honors-bonuspoint på deres kvalificerede overnatning nr. 60 per kalenderår. Disse Hilton Honors-bonuspoint er ud over de 10.000 Milestone-bonuspoint, som er opnået ved den tærskel for overnatninger.
 4. Indenfor et kalenderår er det maksimale antal overnatninger, et medlem kan tænkes at optjene i forbindelse med disse bonusser, 365 overnatninger svarende til yderligere 380.000 Hilton Honors-bonuspoint per år derefter.
 5. Medlemmer vil kun modtage kredit for overnatninger i ét værelse, ikke flere værelser reserveret i samme periode af samme Hilton Honors-medlem.
 6. Milestone-bonusser regnes som bonuspoint og tæller ikke som basispoint med henblik på at optjene status til kalenderåret.
 7. Det er ikke nødvendigt med tilmelding for at aktivere Milestone-bonusser. De vil automatisk blive krediteret på medlemmernes konti gennem kalenderåret i overensstemmelse med vilkår og betingelser for Hilton Honors.

Hilton Honors-bonuspoint ved billeje
Hilton Honors-bonuspoint gives for billeje hos Hilton Honors-markedsføringspartnere inden for biludlejning. Metoder til belønning med bonuspoint varierer efter markedsføringspartner. Se Hilton Honors markedsføringspartner med biludlejning og antallet af Hilton Honors-bonuspoint, der kan tjenes. Ved billeje hos alle øvrige Hilton Honors-markedsføringspartnere inden for biludlejning er et hotelophold ikke påkrævet, og medlemmer skal blot fremvise deres Hilton Honors-kort eller oplyse deres Hilton Honors-kontonummer, når de henter bilen.

Hilton Honors-faciliteter for alle medlemmer, herunder Silver Elite-, Gold Elite- og Diamond Elite-medlemmer 

Se medlemsfordele og tilhørende vilkår og betingelser. Et antal services og fordele ("faciliteter") er til rådighed for Hilton Honors-medlemmer. Disse faciliteter tilbydes udelukkende efter Hilton Honors’ og det enkelte hotels eget skøn. Ikke alle faciliteter tilbydes af alle hoteller inden for Hilton-porteføljen. Når betaling af et resortgebyr er påkrævet, bør det tjekkes, at det enkelte hotel tilbyder de inkluderede faciliteter. Hilton Honors-medlemmer skal være det medlem, som registreres, betaler og opholder sig for at kunne kvalificere sig til fordele på hotellet. Medlemsfordele kan ikke overføres til en anden person. Nuværende Hilton Honors-faciliteter omfatter:

 • Privat Hilton Honors-reservationsnummer i USA og Canada: 1-800-4HONORS. Uden for USA og Canada kontaktes Hiltons nærmeste reservations- og kundeserviceafdeling.
 • Hiltons reservations- og kundeserviceafdelinger, der tager sig specifikt af forespørgsler fra medlemmer.
 • E-mailkontaktoplysninger:
 • Online kontooplysninger
 • Automatiseret kontoforespørgsel: Telefon 24 timer i døgnet, syv dage om ugen. I USA og Canada (gratis opkald): 1-800-548-8690. Uden for USA: +1-800-449-4155.
 • Forudindcheckning og fremskyndet check-in: Tilgængeligt for alle medlemmer, som har oplyst værelsespræferencer til Hilton Honors og optræder med et gyldigt kreditkortnummer i systemet. Hoteller inden for Hilton-porteføljen kan tilbageholde et beløb på en gæsts kreditkort til dækning af serviceudgifter ud over den gældende værelsespris. Hilton Honors har oplyst alle kreditkortudbydere om, at sådanne beløb, der kan tilbageholdes af visse hoteller inden for Hilton-porteføljen i New York, og som ikke bruges til at dække ydede tjenester, skal frigøres ved gæstens afrejse. Når medlemmet benytter sig af fremskyndet check-in giver vedkommende samtidigt sit samtykke til hotellets tilbageholdelse af et sådant beløb til dækning af de aftalte serviceudgifter. Som del af Hilton Honors’ fremskyndede check-in-program giver medlemmet sit samtykke til, at Hilton Honors må handle på vegne af medlemmet med det formål at skrive under i hotellets gæstebog.
 • Online indløsning af point til anmodninger i forbindelse med fordelsophold på hotel. Medlemmer kan opnå adgang til deres konto online ved at klikke på fanen "Fordele".
 • Gæst nummer to bor gratis: En ledsagende gæst bor gratis på medlemmets værelse under kvalificerende hotelophold, når der er yderligere gebyrer for dobbelt belægning. Denne fordel gælder ikke under hotelophold, hvor prisen inkluderer yderligere komponenter (f.eks. måltider, aktiviteter, parkering), eller hvor der er tale om særpriser (f.eks. pakkepriser, Bed & Breakfast-priser), eller skatter der angives som en pris pr. person eller pr. værelse.
 • Sen check-out: Der skal rettes forespørgsel herom, og servicen afhænger af tilgængelighed.
 • Fremskyndet check-out: Mange hoteller inden for Hilton-porteføljen tilbyder fremskyndet check-out. Bed om ZipOut CheckOut® eller check-out på video.
 • På Qasr al Sharq modtager alle medlemmer to flasker vand uden beregning pr. ophold.
 • Standardinternet uden beregning på værelset og i lobbyen under ophold på Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton®, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™, Hilton Garden Inn® og Hilton Grand Vacations™. Diamond-medlemmer tilbydes kvalitetsinternet uden beregning på værelset og i lobbyen under ophold på Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites Hotels™, Tru by Hilton™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® og Home2 Suites by Hilton®. Berettigelse til alle Hilton Honors-fordele på selve ejendommen, herunder internet uden beregning og MyWay-fordele såsom snacks og drikkevarer uden beregning, kontinental morgenmad uden beregning (kun ikke-amerikanske hoteller), mad- og drikkekredit (kun amerikanske hoteller) og opgraderinger afhængigt af tilgængelighed, kræver en bekræftet reservation foretaget gennem en af de følgende kanaler: Enhver officiel, direkte Hilton-hotelkæde eller ethvert Hilton Honors-websted (f.eks. Hilton Honors.com, Hilton.com, Hampton.com osv.), Hiltons telefonlinje til reservationer og kundeservice (1-800-4HONORS eller et lokalt Hilton-reservationskontor), Hilton Honors- eller Hilton-mobilapplikation, direkte på et hotel i Hilton-porteføljen eller gennem en IATA-akkrediteret forhandler ("rejsearrangør"), der reserverer gennem en Hilton-kanal eller følgende globale distributionssystem: Amadeus, Apollo/Galileo, Worldspan og SABRE.
 • Fordele på selve ejendommen tilbydes ikke under følgende omstændigheder:
  • Reservationer, der er foretaget gennem en reservationskanal, som ikke tilhører Hilton, et uofficielt globalt distributionssystem (GDS), et tredjepartswebsted eller enhver anden kanal,
  • Tilgængelige priser på "uigennemsigtige" websteder, hvor hotelbrandet og det specifikke hotel ikke oplyses, inden reservationen er gennemført, eller
  • Tredjepartshotelpakker eller -rejsepakker, der ikke reserveres gennem en af de tilladte kanaler.
  • Reservation af ikke-kvalificerede ophold (som defineret i afsnittet Optjening af point) medmindre hotelkontrakten har særlige inkluderende fordele.

  Valgmuligheder i forbindelse med Double Dip®-optjeningsmetoden
  Fra og med april 01, 2018 gælder programmet for optjeningsmetoder, inklusive point og point og point og miles, ikke længere for Hilton Honors. Alle krav relateret til optjening af point og/eller miles under programmet for optjeningsmetoder efter april 01, 2018 annulleres.

  Hilton Honors-medlemsniveauer

  Optjening af niveaustatus

  Medlemmer kan optjene eller opretholde Elite-niveaustatus på baggrund af ophold, overnatninger eller basispoint, som er optjent i et kalenderår. Et "kalenderår" forstås som perioden fra den 1. januar til og med den 31. december hvert år. Medlemmer skal genkvalificere sig til Elite-status hvert kalenderår. Bonuspoint, der optjenes ud fra basispoint, tæller ikke ved kvalifikation til Elite-niveau. Eliteårsskifteophold vil blive indført i forhold til optjening og bevaring af Elite-niveaustatus for at leve op til status for overnatninger for hvert eliteniveau.

  Opgradering til højere Elite-niveau

  Medlemmer kan opnå en højere Elite-status, når deres ophold, overnatninger eller basispoint inden for et kalenderår kvalificerer dem til det næste niveau, som det er beskrevet yderligere nedenfor.

  Opretholdelse af dit Elite-niveau

  Når medlemmet har nået et vis Elite-niveau, kan medlemmet beholde den status hele det kalenderår, hvori Elite-niveauet blev opnået, samt det efterfølgende kalenderår. I løbet af 2021 vil alle Elite-statusmedlemmer, der er indstillet til nedgradering af Elite-status i 2021, beholde deres aktuelle status til og med marts 31, 2022. Dokumentation (som defineret i punkt 17 under Optjening af point) skal stilles til rådighed inden for 90 dage efter opholdet for at kunne tælle ved kvalifikation til en vis niveaustatus.

  Silver Elite-medlemskab

  1. Hilton Honors Silver Elite-medlemskab tildeles medlemmer med fire ophold, 10 overnatninger eller 25.000 basispoint, der optjenes i løbet af et kalenderår. En "overnatning" er en overnatning, som er en del af et "ophold", i henhold til nærværendes definition af dette begreb. Optjente basispoint tæller ved kvalifikation til Silver Elite-niveau. Bonuspoint, der optjenes ud fra basispoint, tæller ikke ved kvalifikation til Elite-niveau. Eliteårsskifteophold vil blive indført i forhold til optjening og bevaring af Elite-niveaustatus for at leve op til 10 overnatninger for kvalificering til Silver Elite-niveau.
  2. Silver Elite-medlemmer modtager:

  3. I 2021 kalenderåret vil Hilton Honors Silver Elite-medlemskab tildeles medlemmer med to ophold, 5 overnatninger eller 12.500 basispoint, der optjenes i løbet af et kalenderår. Efter 2021 vil Hilton Honors Silver Elite-medlemskab tildeles medlemmer med fire ophold, 10 overnatninger eller 25.000 basispoint, der optjenes i løbet af et kalenderår. En "overnatning" er en overnatning, som er en del af et "ophold", i henhold til nærværendes definition af dette begreb. Optjente basispoint tæller ved kvalifikation til Silver Elite-niveau. Bonuspoint, der optjenes ud fra basispoint, tæller ikke ved kvalifikation til Elite-niveau. Elite-årsskifteophold vil blive indført i forhold til optjening og bevaring af Elite-niveaustatus for at leve op til overnatninger for kvalificering til Silver Elite-niveau. Silver Elite-medlemmer modtager:

  Gold Elite-medlemskab


  I løbet af 2021 kalenderåret vil Hilton Honors Gold Elite-medlemskab tildeles medlemmer med 10 ophold, 20 overnatninger eller 37.500 basispoint , der optjenes i løbet af et kalenderår. Efter 2021 vil Hilton Honors Gold Elite-medlemskab blive tildelt medlemmer med 20 ophold, 40 overnatninger eller 75.000 basispoint, der optjenes i løbet af et kalenderår. En "overnatning" er en overnatning, som er en del af et "ophold", i henhold til nærværendes definition af dette begreb. Optjente basispoint tæller ved kvalifikation til Gold Elite-niveau. Bonuspoint, der optjenes ud fra basispoint, tæller ikke ved kvalifikation til Elite-niveau. Elite-årsskifteophold vil blive indført i forhold til optjening og bevarelse af Elite-niveaustatus for at leve op til overnatninger for kvalificering til Gold Elite-niveau. Gold Elite-medlemmer modtager følgende under ophold som registreret Gold Elite-medlem:

  • En bonus på 80 % på basispoint, der optjenes i den periode, de er Gold Elite-medlemmer. Der gives bonus for ophold, så snart de figurerer på medlemmets konto.
  • Standardinternet uden beregning på værelset og i lobbyen under ophold på Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton®, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™, Hilton Garden Inn® og Hilton Grand Vacations™.*
  • To flasker vand uden beregning per ophold på hoteller tilhørende Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites og Hilton Garden Inn.*
  • Femte overnatning gratis: For hvert fordelsophold på standardværelse med mindst fem overnatninger er hver femte overnatning gratis. Medlemmer kan benytte fordelen med femte nat gratis på et ubegrænset antal ophold i løbet af et år. Gælder kun for fem på hinanden følgende overnatninger inden for det samme fordelsophold på standardværelse til fulde point på det samme hotel, og højst op til 20 overnatninger, når det bekræftes på reservationstidspunktet. Der gives ikke mere end fire gratis overnatninger pr. ophold. Hvis en gratis overnatning nægtes, reservationen afbestilles, eller check-out sker inden den femte overnatning, går den gratis overnatning tabt og har ingen kontant-, point- eller fordelsværdi. Når fordelen med femte nat gratis er anvendt, opkræves kvalificerede medlemmer 0 point for 5., 10., 15. og 20. overnatning på opholdet, hvis det er relevant. Alle øvrige overnatninger under opholdet betales i henhold til den gældende pris for fordelsophold på standardværelse. Et standardværelse defineres af det enkelte hotel og afhænger af tilgængeligheden på de deltagende hoteller inden for Hilton-porteføljen. Gælder kun for fordelsophold på standardværelser, ikke for betalte ophold eller point og penge-fordele. Gælder ikke, når opholdet reserveres som del af et tilbud, en pakke eller kampagne med et fordelsophold, der udbydes af Hilton eller en af dennes partnere.
  • Vælg en MyWay-fordel på stedet. Klik på dette link for at se de forskellige valgmuligheder for hver hotelkæde inden for Hilton-porteføljen. På hoteller tilhørende Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, and DoubleTree by Hilton™ og Tapestry Collection by Hilton™ kan Gold Hilton Honors-medlemmer blive opgraderet til foretrukne værelser op til værelsestyper på executive etage. Foretrukne værelser kan også omfatte dem, der ikke er på executive etagen, men give adgang til executive lounge (undtagen Sakura Club hos Conrad Washington, D.C. og Club Signia hos Signia by Hilton-hoteller), de næstbedste tilgængelige værelsestyper, værelser med eftertragtede udsigter eller faciliteter eller andre værelser, som hotellet har identificeret som "foretrukne", og som kan variere fra kæde til kæde. Gruppereservationer og visse priser er ikke berettiget til opgradering uden beregning. Alle opgraderinger gives på baggrund af belægningsgraden og gælder for hele opholdet, som det bestemmes ved ankomst. Opgraderinger gives kun for ét værelse for medlemmet, uanset om medlemmet har købt yderligere værelser på eller efter reservationstidspunktet. Følgende brands tilbyder ikke opgradering uden beregning: Embassy Suites™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton®, Home2 Suites by Hilton® og Hilton Grand Vacations® og Motto by Hilton®.

   *Internetadgang og flaskevand kan være inkluderet i resortprisen, hvor det forefindes.

  Diamond Elite-medlemskab

  1. I løbet af 2021 kalenderåret vil Hilton Honors Diamond Elite-medlemskab tildeles medlemmer med 15 ophold, 30 overnatninger eller 60.000 basispoint , der optjenes i løbet af et kalenderår. 2021 Hilton Honors Diamond Elite-medlemskab gives til medlemmer med 30 ophold, 60 overnatninger eller 120.000 basispoint, der optjenes i løbet af et kalenderår. En "overnatning" er en overnatning, som er en del af et "ophold", i henhold til nærværendes definition af dette begreb. Optjente basispoint tæller ved kvalifikation til Diamond Elite-niveau. Bonuspoint, der optjenes ud fra basispoint, tæller ikke ved kvalifikation til Elite-niveau. Eliteårsskifteophold vil blive indført i forhold til optjening og bevaring af Elite-niveaustatus for at leve op til 60 overnatninger for kvalificering til Diamond Elite-niveau.
  2. Diamond Elite-medlemmer vil have adgang til at byde på eksklusive Hilton Honors-auktionsoplevelser, som kun vil være tilgængelige for Diamond-medlemmer. Disse specifikt angivne oplevelser vil kun være tilgængelige for Diamond-medlemmer og angives på auktionssiden. Ekstra vilkår og betingelser for auktionsplatformen findes på denne side.
  3. Diamond Elite-medlemmer modtager følgende under ophold som registreret Diamond Elite-medlem:
   • En bonus på 100% på basispoint, der optjenes i den periode, de er Diamond Elite-medlemmer.
   • Kvalitetsinternet uden beregning på værelset og i lobbyen under ophold på Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites Hotels™, Hilton Garden Inn®, Hampton Inn by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® og Home2 Suites by Hilton®.*
   • To flasker vand uden beregning per ophold på Waldorf Astoria Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites og Hilton Garden Inn®.*
   • Femte overnatning gratis: For hvert fordelsophold på standardværelse med mindst fem overnatninger er hver femte overnatning gratis. Medlemmer kan benytte fordelen med femte nat gratis på et ubegrænset antal ophold i løbet af et år. Gælder kun for fem på hinanden følgende overnatninger inden for det samme fordelsophold på standardværelse til fulde point på det samme hotel, og højst op til 20 overnatninger, når det bekræftes på reservationstidspunktet. Der gives ikke mere end fire gratis overnatninger pr. ophold. Hvis en gratis overnatning nægtes, reservationen afbestilles, eller check-out sker inden den femte overnatning, går den gratis overnatning tabt og har ingen kontant-, point- eller fordelsværdi. Når fordelen med femte nat gratis er anvendt, opkræves kvalificerede medlemmer 0 point for 5., 10., 15. og 20. overnatning på opholdet, hvis det er relevant. Alle øvrige overnatninger under opholdet betales i henhold til den gældende pris for fordelsophold på standardværelse. Et standardværelse defineres af det enkelte hotel og afhænger af tilgængeligheden på de deltagende hoteller inden for Hilton-porteføljen. Gælder kun for fordelsophold på standardværelser, ikke for betalte ophold eller point og penge-fordele. Gælder ikke, når opholdet reserveres som del af et tilbud, en pakke eller kampagne med et fordelsophold, der udbydes af Hilton eller en af dennes partnere.
   • Garanteret tilgængelighed ved reservation i henhold til de nævnte begrænsninger heri på hoteller inden for Hilton-porteføljen, når betalte reservationer foretages to eller flere dage (48 timer) inden forventet ankomst inden midnat lokal hoteltid. BEGRÆNSNINGER: Denne garanti gælder ikke for reservationer, der betales delvist eller helt med Hilton Honors-point eller værdibeviser til gratis overnatninger, som er udstedt af Hilton. Denne garanti gælder ikke for et hotel, når det pågældende hotel bliver overbelagt med 10% eller mere (hvilket betyder, at mindst 110% af værelserne er reserverede). Denne garanti gælder ikke for visse hoteller inden for Hilton-porteføljen, når det pågældende hotel bliver overbelagt med 2 % eller mere (hvilket betyder, at mindst 102 % af værelserne er reserverede). Ret henvendelse til det enkelte hotel eller se de hoteller, der har et loft på 2 %, for at få afklaret, om begrænsningen på 2 % er gældende. Denne garanti gælder desuden ikke for nogen hoteller på datoer med ekstraordinær efterspørgsel. Udtrykket "datoer med ekstraordinær efterspørgsel" er datoer, som bestemmes af hotellet og Hilton Honors efter eget skøn, og som altid er populære reservationsdatoer for gæster, f.eks. under store arrangementer i området eller omkring nytårsaften. Denne garanti gælder kun for ét værelse, der er reserveret med et gyldigt kreditkort og bliver beboet af Diamond Elite-medlemmet. Bemærk venligst, at denne garanti ikke har betydning for prisen, og de reservationer, der foretages under denne garanti, vil være underlagt hotellets aktuelle pris for den ønskede indkvartering. I tilfælde af, at medlemmet ikke ankommer som planlagt eller ikke ringer for at afbestille og får et afbestillingsnummer, vil der blive opkrævet én overnatning plus skatter og afgifter på medlemmets kreditkort. 48-timers reservationsgarantien gælder for reservationer, der foretages online på et hotels websted, gennem Hiltons reservations- og kundeserviceafdeling, gennem Diamond Special Services-afdelingen eller direkte hos hotellet. Kampagnefordele gælder ikke for reservationer, der foretages under 48-timers reservationsgarantien. 48-timers reservationsgarantien kan i perioder være begrænset på hotelkæderne Homewood Suites by Hilton og Home2 Suites by Hilton på grund af, at gæsterne, der vælger at benytte sig af Homewood Suites by Hilton and Home2 Suites by Hilton-kæderne, som regel har længerevarende ophold. Garantien på 48 timer gælder ikke på Conrad Maldives Resort & Spa, Hilton Seychelles Northolme Resort og Spa, Ho’olei at Grand Wailea, Kingston Plantation Condos, Royale Palms, Conrad Koh Samui Resort & Spa, Hampton by Hilton™ hoteller i Kina eller Hilton Grand Vacation.
   • Vælg en MyWay-fordel på stedet. Klik på dette link for at se de forskellige valgmuligheder for hver hotelkæde inden for Hilton-porteføljen.
   • Diamond Elite-medlemmer modtager følgende under ophold som registreret Diamond Elite-medlem: På hoteller tilhørende Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, and DoubleTree by Hilton™ og Tapestry Collection by Hilton™ bliver Diamond Hilton Honors-medlemmer opgraderet til foretrukne værelser ud fra tilgængeligheden på ankomsttidspunktet. Opgraderinger for Diamond Hilton Honors-medlemmer kan omfatte opgraderinger op til "junior", "standard" eller "enkelt soverum" suiter. Opgraderinger indbefatter ikke executive suiter, villaer eller særlige værelser/etager/bygninger (som kan inkludere, men ikke er begrænset til, indkvarteringstyperne "Vista", "Villa" eller “Club”), som det bestemmes efter hotellets skøn. Gruppereservationer og visse priser er ikke berettiget til indkvartering i suite og er muligvis ikke berettiget til opgraderinger uden beregning. Alle opgraderinger gives på baggrund af belægningsgraden og gælder for hele opholdet, som det bestemmes ved ankomst. Foretrukne værelser udpeges af hvert enkelt hotel og kan variere inden for hvert brand. Opgraderinger gives kun for ét værelse for medlemmet, uanset om medlemmet har købt yderligere værelser på eller efter reservationstidspunktet. Følgende brands tilbyder ikke opgradering uden beregning: Embassy Suites™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton®, Home2 Suites by Hilton® og Hilton Grand Vacations® og Motto by Hilton®.
   • * Internetadgang og flaskevand kan være inkluderet i resortprisen, hvor det forefindes.

  4. Forlængelse af Diamond-status
  5. Berettigede Diamond-medlemmer vil få en enkelt mulighed for at forlænge deres Diamond-niveaustatus, hvis de ikke kvalificerer sig igen via ophold/overnatninger/basispoint.

   • Krav til berettigelse:
    • Tre samlede år med Diamond-status (årene behøver ikke at komme efter hinanden)
    • Mindst 250 overnatninger (betalte eller fordelsophold) ELLER 500.000+ optjente basispoint, siden de blev medlem af Hilton Honors.
    • Medlemmer kan indsende anmodningen på hiltonhonors.com/diamondstatusextension
 • Vilkår og betingelser for Diamond-status på livstid

 • Udvalgte Hilton Honors-medlemmer, som har gennemført* Diamond-status i mindst 10 år (ikke fortløbende), og som har gennemført ophold på i alt 1.000 betalte og/eller fordelsnætter, ELLER som har gennemført* Diamond-status i mindst 10 år (ikke fortløbende), og som har optjent mindst 2 millioner basispoint i løbet af medlemstiden, vil få tildelt Lifetime Diamond-status i overensstemmelse med Hilton Honors' standardvilkår og -betingelser. Når det er optjent, gælder Hilton Honors' standardvilkår og -betingelser. Diamond-status på livstid tildeles skønsmæssigt af Hilton Honors Worldwide, LLC og kan til enhver tid afsluttes eller ændres med eller uden varsel eller kompensation efter Hilton Honors’ eget skøn.


  Et medlem skal gennemføre 365 dage på Diamond-status for at det tæller som et fuldt gennemført år. Hvis et medlem for eksempel opnår Diamond-status den november 01, 2020 (for det indeværende år eller for at opretholde status for det efterfølgende år), vil et gennemført år med Diamond-status først nås den november 01, 2021. Hvis et medlem har opnået Diamond-status gennem en fremtidig udløbsdato (f.eks. Diamond-status udløber marts 31, 2020), den fremtidige status vil først tælle hen imod Lifetime Diamond-status, når den er gennemført.

  Eliteårsskifteophold

  1. Medlemmer på alle eliteniveauer (Silver, Gold og Diamond-medlemmer) er berettigede til at overføre kvalificerede overnatninger ud over dem, der er nødvendige for at kvalificere til deres elitestatus, ved slutningen af kalenderåret (31. december).
  2. Medlemmer er kun berettigede til at overføre kvalificerede årsskifteovernatninger ud over de overnatninger, der er nødvendige for at kvalificere et medlems elitestatus, ved slutningen af kalenderåret.
  3. Eliteårsskifteophold vil blive optalt til kvalificering af medlemmets elitestatus for følgende kalenderår (1. januar til 31. december). Basismedlemmer er ikke kvalificerede til at overføre elitekvalificerende overnatninger. Krav til medlemsniveaer kan ses i afsnittet Hilton Honors-medlemsniveau.
  4. Eliteårsskifteophold udregnes som beskrevet her for at gælde for det næste kvalificerende statusår: Det samlede antal kvalificerende overnatninger ved årets slutning (inkl. overførsler for det foregående år) – evt. eliteårsskifteophold fra det foregående år (nu udløbet) – nødvendige kvalificerende overnatninger for at forny dit nuværende elitestatusniveau = eliteårsskifteophold til næste år
  5. Årsskifteophold er kun gyldige for det efterfølgende kalenderår indtil 31. december og udløber herefter. Årsskifteophold kan ikke reserveres og bruges til det andet eller tredje år.
  6. Elite-medlemmer kan kun overføre overnatninger. Ophold eller basispoint er ikke kvalificerede til at blive overført til det følgende kalenderår.
  7. Elitemedlemmer kan overføre deres elitekvalificerende overnatninger, også selvom de har nedjusteret deres status i løbet af året. Eliteårskifteopholdene vil blive udregnet ud over den eliteniveaustatus, som var gældende i december 31, før der blev anmodet om udregningen.
  8. Kvalificerende overnatninger i forbindelse med betalte og optjente ophold (herunder ophold med point og penge-fordele) gælder som fuldt kvalificerende overnatninger til at opnå status, og de er gyldige med hensyn til at blive overført til det følgende kalenderår. Alle elitekvalificerende overnatninger optjent ved kampagnetilbud (f.eks. kredit for dobbelte overnatninger) kvalificerer også og vil blive tilføjet til det samlede antal overførte overnatninger ud over antallet af overnatninger påkrævet for at opnå eliteniveaustatus.
  9. Eliteårsskifteopholdene vil ikke tælle i forbindelse med Milestone-bonusser og vil kun tælle i forbindelse med, at et medlem opnår den næste niveaustatus. Kravene for at opnå Milestone-bonusser kan ses i afsnittet Milestone-bonusser.
  10. Eliteårsskifteopholdene vil ikke tælle i forbindelse med elitestatusgaver og vil kun tælle i forbindelse med, at et medlem opnår den næste niveaustatus. Kravene for at blive kvalificeret til at opnå elitestatusgaver kan ses i afsnittet Elitestatusgaver.

  Elitestatusgaver

  1. 1. Medlemmer som opnår 30 kvalificerende overnatninger i 2021 eller 60 kvalificerede overnatninger inden for et kalenderår efter 2021, vil kunne give Gold-status til et andet medlem efter eget valg. Hvis et medlem opnår 60 kvalificerede overnatninger i 2021 eller 100 kvalificerede overnatninger inden for et kalenderår efter 2021, så vil de kunne give Diamond-status til et andet medlem efter eget valg. Når et medlem når de 60 kvalificerede overnatninger ved indgangen til 2021 eller 100 kvalificerede overnatninger ved indgangen til ethvert år efter 2021, så vil muligheden for at give Gold-status ikke længere tilgængelig og vil blive ændret til en mulighed for at give Diamond-status som gave. Et medlem, som når en af disse tærskler for overnatninger, kan kun give status til ét medlem for kalenderåret. Når et medlem giver Gold eller Diamond, vil ingen yderligere muligheder for at give være tilgængelige for det medlem i samme kalenderår.
  2. Medlemmer, som bliver kvalificeret til at give status ved slutningen af et kalenderår, vil kunne vælge, hvilket medlem, der skal modtage denne status, og skal foretage valget senest i slutningen af januar. Medlemmet, som giver denne status, skal vælge hvilket andet medlem, som skal modtage denne status, senest 23:59 EST den 31. januar i hvert kalenderår.
  3. Den forærede status vil starte øjeblikkeligt, efter den er foræret, og vil vare 365 dage fra dagen, den blev givet. Efter 365 dage vil status for medlemmet, som fik denne status, skifte til den niveaustatus, som de ville have optjent uden den forærede status i det foregående kalenderår. For et medlem, som har foræret Gold-status, og derefter når 60 overnatninger på tærsklen til 2021 eller 100 overnatninger på tærsklen efter 2021, vil den forærede Gold-opgradering automatisk blive opgraderet til Diamond-status og være gyldig i 365 dage efter datoen for den nye opgradering. Krav til medlemsniveaer kan ses i afsnittet Hilton Honors-medlemsniveau.
  4. Medlemmer, som kvalificerer til at forære en status følgende år, kan forære den til det samme medlem. Medlemmer skal genvælge det særlige medlem, der skal modtage statussen hvert år, da gaven ikke automatisk videreføres.
  5. Når en status en gang er overført til et andet medlem, så kan der ikke foretages ændringer inden for det samme år for at fjerne eller ændre denne status.
  6. Medlemmet, som modtager denne status, skal optages som Hilton Honors-medlem, og denne gave kan ikke gives til en, som ikke har en Hilton Honors-konto.
  7. Kvalificerende overnatninger i forbindelse med betalte og optjente ophold (herunder ophold med point og penge-fordele) gælder som fuldt kvalificerende overnatninger og er gyldige i forhold til at modtage den forærede status. Alle elitekvalificerende overnatninger optjent ved kampagnetilbud (f.eks. kredit for dobbelte overnatninger) kvalificerer også og vil blive tilføjet til det samlede antal kvalificerede overnatninger opnået for at kunne give elitestatus. Eliteårsskifteopholdene tæller ikke med ved opnåelse af status til at forære status.

  Indløsning af fordele

  1. For at være kvalificeret til en fordel (en "fordel") skal medlemmet have tilstrækkeligt med point på sin konto til at indløse fordelen, dog med følgende undtagelse: På indløsningstidspunktet kan medlemmet købe Hilton Honors-bonuspoint for at nå det nødvendige niveau til indløsning (op til 80.000 pr. kalenderår). Se afsnittet "Pointkøb" for alle vilkår og betingelser for pointkøb.
  2. Prissætningen af fordelsovernatninger varierer på faktorer såsom hotellet, den daglige efterspørgsel og værelsesprisen. Priser opdateres kontinuerligt og kan ændre sig i realtid.
  3. Det er udelukkende medlemmets ansvar at holde sig opdateret omkring programmet og anmode om specifikke fordele online, via Hiltons reservations- og kundeserviceafdeling, via telefon eller gennem mobilappen. Fordelsanmodninger, der foretages telefonisk, kræver, at medlemmet bekræfter sin konto. Der kan være mulighed for at udskrive visse fordele, når de indløses online.
  4. Når der anmodes om en fordel, trækkes det tilsvarende antal point fra medlemmets konto. Når point indløses online, via telefon eller mobilappen til fordelsophold på hotel, eller Hilton Honors-point veksles til airline miles gennem veksling af fordele, trækkes pointene automatisk fra medlemmets konto, når vedkommende gennemfører indløsningstransaktionen.
  5. Fordelen kan udstedes til Hilton Honors-medlemmet eller til en anden person efter medlemmets anvisninger. Når fordelen er udstedt, kan den ikke overføres og må kun anvendes af den enkeltperson, der står angivet på fordelen. Hvis en anden person, som ikke står angivet på fordelsdokumentationen, forsøger at indløse fordelen, vil fordelen blive annulleret, og personen vil blive nægtet indkvartering og/eller transport.
  6. På hjemmesiden udstedes et fordelsbekræftelsesbevis, der kan indløses til den fordel, medlemmet har anmodet om, når indløsning foretages online, på mobilappen eller via Hiltons reservations- og kundeserviceafdeling.
  7. Fordele må ikke sælges, auktioneres, byttes, mægles, købes eller på anden vis overføres undtagen med Hilton Honors’ udtrykkelige skriftlige samtykke. Enhver fordel, der er opnået således uden det krævede samtykke, vil blive betragtet som værende opnået på svigagtig vis og vil blive annulleret. Ændrede fordele annulleres. Annullerede fordele vil ikke blive indfriet.
  8. Alle fordele er underlagt visse begrænsninger. Se de vilkår og betingelser, der gælder for hver enkelt fordel, nedenfor eller online under Fordele.
  9. Brug af fordele hos markedsføringspartnere er underlagt kapacitetskontrol, der begrænser tilgængeligheden af lejebiler, krydstogter eller produkter, der tilbydes af henholdsvis visse biludlejningsvirksomheder eller andre Hilton Honors-markedsføringspartnere.
  10. Rejsefordele er normalt gyldige i ét år fra udstedelsesdatoen, men Hilton Honors kan dog, fra tid til anden, tilbyde fordele med kortere gyldighedsperioder. Rejsefordeles gyldighedsperioder er angivet på bevisets forside.
  11. Fordele kan ikke kombineres med andre beviser, rabatter, pakker eller kampagnetilbud, medmindre andet er angivet skriftligt af Hilton Honors.
  12. Fordele kan ikke indløses til kontanter, præmier eller kredit.
  13. Point, der er blevet trukket fra medlemmets konto til en fordel, kan genindsættes, efter Hilton Honors skøn, men kun i tilfælde af, at AL fordelsdokumentation (herunder hotel-, bil- og krydstogtbeviser), som har tilknytning til fordelen, returneres uden at være brugt inden udløbsdatoen på dokumentationen. Fordele refunderes udelukkende til den oprindelige konto, hvorfra pointene blev trukket.
  14. Kampagnefordele, der ikke involverer fratrækning af point, forlænges ikke ud over gyldighedsdatoen, byttes ikke og refunderes ikke til medlemmets konto i form af point til fremtidig brug.
  15. Fordele annulleres, hvis de er i kopieret form eller forbudte eller begrænsede ved lov.
  16. Alle fordele skal indløses i fuldstændig overensstemmelse med de procedurer, der er angivet på dokumentet med fordelsbekræftelsen.
  17. Hilton Honors kan til hver en tid uden varsel udskifte fordele til Hilton Honors-markedsføringspartnere med en tilsvarende fordel. Bestemmelse af, hvilke fordele der er svarende til hinanden, sker efter Hilton Honors' eget skøn.
  18. Fordelsophold på hoteller gælder for fulde pointindløsninger eller pointindløsninger kombineret med penge. Indløsningsophold kan bruges til standardværelser eller premiumværelser; begge fordelstyper er for værelsespris for dobbelt belægning. Yderligere overnattende gæster på 19 år og opefter er underlagt standardgebyrerne for ekstra personer. Brugeren har det totale ansvar for betaling af skatter og afgifter (hvis nogen) i forbindelse med modtagelse og/eller brug af Hilton Honors-fordele, herunder eksempelvis lokale eller bymæssige turistskatter, internationale udrejseskatter, toldafgifter, lufthavnsgebyrer, gebyrer for ikke-boende turister eller individuel indkomstskat. Brugeren er ansvarlig for løbende udgifter. På hoteller med resortgebyrer skal medlemmer på fordelsophold reserveret udelukkende med point, eller med en kampagne med gratis overnatning (f.eks. udstedt af kreditkortpartnere osv.) ikke betale resortgebyr.
  19. Hilton Honors kan ikke holdes ansvarlig, og påtager sig ikke noget ansvar, for transport eller andre services, som markedsføringspartnere stiller til rådighed eller ikke formår at stille til rådighed.
  20. Medlemmer med bopæl i lande, hvor indløsning af point til Hilton Honors-fordele, partnerfordele eller veksling af fordele er forbudt, er ikke berettiget til sådanne fordele.

  Veksling af Hilton Honors-fordele

  Vekslinger må kun foretages i forhold til de specifikke intervaller, der kan findes via dette link. Kontoen til markedsføringspartnerprogrammet og Hilton Honors-kontoen skal stå i samme navn. Når vekslingen er foretaget, kan den ikke gøres om eller fortrydes, og gebyrer for fremskyndet levering refunderes ikke. Vekslingen af Hilton Honors-fordele er en service tilhørende Hilton Honors-programmet og er underlagt Hilton Honors-programmets vilkår og betingelser. Der kan gå op til 60 dage, før vekslingen er registreret i systemet.

  Fordelsophold på hotel

  1. Fordelsophold på hotel ("fordelsophold") er ophold på hoteller inden for Hilton-porteføljen, der foretages fuldt ud med point eller en kombination af point og betaling, hvor dette tilbydes, eller et fordelsbevis. Hvis en del af point bruges til medlemmets ophold, vil hele opholdet blive betragtet som et fordelsophold.
  2. Medlemmer kan reservere et fordelsophold for standard- eller premiumværelsestyper med en kombination af point og penge i intervaller af 1.000 point og startende ved 5.000 point. Point og penge-fordele er tilgængelige på ethvert hotel i Hilton-porteføljen, som deltager i Hilton Honors-programmet, uden ikke-tilgængelige datoer.
  3. Medlemmer kan bruge fulde Hilton Honors-point til at reservere et standard- eller premiumværelse uden beregning. Standard- og premiumværelsesfordele er tilgængelige på ethvert hotel i Hilton-porteføljen, som deltager i Hilton Honors-programmet, uden ikke-tilgængelige datoer.
  4. Se de forskellige fordelsopholdstyper for alle deltagende hoteller ved at besøge det pågældende hotels websted, ringe på 1-800-4HONORS (1-800-446-6677) fra USA eller Canada eller besøge www.HiltonHonors.com. Medlemmer med bopæl uden for USA og Canada skal ringe til Hiltons nærmeste reservations- og kundeserviceafdeling.
  5. Deltagende hoteller inden for Hilton-porteføljen samt fordelstyper kan til hver en tid ændres uden varsel efter Hilton Honors’ eget skøn.
  6. Fordelsophold er ikke underlagt ikke-tilgængelige datoer eller kapacitetsstyring. Alle fordele afhænger af tilgængelighed, og visse fordelsopholdstyper er muligvis ikke tilgængelige på datoen for medlemmets anmodning.
  7. Når Hilton Honors-point indløses til fordelsophold, skal medlemmer enten reservere et fordelsophold online eller ringe til 1-800-4HONORS (1-800-446-6677) fra USA eller Canada for at reservere og på dette tidspunkt informere medarbejderen om, at de vil anvende Hilton Honors-point. Medlemmer uden for USA og Canada skal ringe til Hiltons nærmeste reservations- og kundeserviceafdeling. Hvis et fordelsophold reserveres online, vil medlemmer modtage en bekræftelsesside med deres reservation af et fordelsophold på hotel og fordelsbekræftelsesdokument i én samlet onlinetransaktion. Hvis der reserves et fordelsophold over telefonen, vil du modtage et fordelsbekræftelsesdokument med e-mail.
  8. Hvis denne procedure ikke overholdes, kan det medføre annullering af reservationen, nægtet indkvartering eller betaling af den officielle detailpris. Indkvartering skal reserveres forud for et fordelsophold på hotel.
  9. Alle reservationer af fordelsophold skal garanteres med et kreditkort. Ved manglende fremmøde eller afbestilling af reservationer af fordelsophold uden for den tidsramme, der er angivet i det enkelte hotels afbestillingspolitik, vil der blive opkrævet én overnatning plus skatter og afgifter til hotellets bedste tilgængelige pris på den pågældende dato. Generel afbestillingspolitik: Afbestilling skal foretages 48 timer før ankomst for at undgå afbestillingsgebyrer. Der er fastsat yderligere afbestillingspolitikker af de enkelte hoteller, og disse kan variere fra den generelle afbestillingspolitik. I et sådant tilfælde gælder det enkelte hotels afbestillingspolitik.
  10. En reservation af et fordelsophold gælder for indkvartering i den værelsestype, der er nævnt på den pågældende reservation, på ét værelse på ét hotel for ét ophold (i henhold til nærværendes definition af dette begreb), og som det også er angivet på fordelsbekræftelsesdokumentet. For at ændre beliggenheden for en reservation af et fordelsophold skal medlemmet først afbestille den eksisterende reservation af fordelsophold og derefter foretage en ny reservation af fordelsophold på det ønskede hotel. For at ændre datoerne for en reservation af et fordelsophold skal medlemmet kontakte Hiltons reservations- og kundeserviceafdeling før det ankommer på hotellet for fordelsopholdet. Hotellets ansatte vil ikke kunne ændre datoerne for fordelsophold for et medlem, og medlemmet kan miste sine point.
  11. Der er ingen resortgebyrer på fordelsophold booket udelukkende med point, eller kampagner med gratis overnatninger (f.eks. udstedt af kreditkortpartnere osv.).
  12. Kampagnefordele gælder kun for standardværelser.
  13. Fordelsophold er ikke provisionsgivende for rejsearrangører.
  14. Antallet af fordelsophold og antallet af overnatninger i løbet af et fordelsophold tælles med i det antal ophold og/eller overnatninger, der kræves til kvalifikation til Elite-niveau.
  15. Medlemmer optjener point for kombinerede point og pengebelønningsophold på alle penge, der bruges på berettigede udgifter på hotelregningen i Hilton-porteføljen. Medlemmer optjener point for ekstraudgifter for fulde pointbelønningsophold.
  16. Det kan kræves af fordelsmodtagere, at de underskriver en erklæring om ansvarsfriholdelse samt en tilladelse til, at deres navn og/eller billede må anvendes til markedsføringsformål uden yderligere kompensation herfor.
  17. Bemærk venligst, at fordelsskranken i Hiltons reservations- og kundeserviceafdeling er åbent fra kl. 5.00 indtil kl. 01.30 amerikansk Central Standard Time, 7 dage om ugen.

  Event Planner-program – Global

  1. Det er udelukkende den enkeltperson, som står angivet i kontrakten, der er berettiget til at modtage Event Planner-bonuspoint for berettigede udgifter i forbindelse med arrangementet. Den enkeltperson, der underskriver kontrakten, behøver ikke at være den samme, som modtager bonuspoint fra Event Planner. Event Planner-bonuspoint skal være inkluderet i event-kontrakten.
  2. Modtageren af Event Planner-bonuspoint behøver ikke at være indchecket gæst eller deltage i mødet. Modtageren af arrangementsbonus skal være medlem af Hilton Honors for at få Hilton Honors-point i forbindelse med arrangementet.
  3. Event Planner-program for Hilton Honors er tilgængeligt for alle medlemmer af Hilton Honors, hvilket eksempelvis omfatter enkeltpersoner, professionelle planlæggere af arrangementer og møder, enkeltpersoner, der reserverer arrangementer efter anmodning fra deres arbejdsgiver (incl. B2B Pooled Accounts), turarrangører og rejsearrangører/rejsebureauer/konferenceplanlæggere, der reserverer et kvalificerende arrangement. Hilton-medarbejdere og/eller hotelholdmedlemmer er ikke berettigede til at optjene point, når de gør forretning på vegne af Hilton på enhver ejendom i Hilton-porteføljen.
  4. Medlemmer optjener 1 Hilton Honors-bonuspoint for hver $1 USD, der bruges på berettigede udgifter i forbindelse med kvalificerende events. De tildelte point fastlægges på basis af omregning af den lokale valuta til US-dollars**. Den lokale valuta omregnes til US-dollars den dag, den sidste del af betalingen for arrangementet modtages, ved hjælp af en officiel valutakurs, der er gældende på omregningstidspunktet. Denne kurs bestemmes efter eget skøn af Hilton Honors på baggrund af almindelige valutaomregningsmetoder.
  5. Et kvalificerende arrangement kan omfatte, men er ikke begrænset til, et gruppe- eller forretningsmøde, værelsesgruppe, bryllupsreceptioner, familiesammenkomster eller andre events, der er truffet aftale om gennem salgs- eller cateringafdelingen, og som er solgt til officielle priser.
  6. Tilbuddet gælder kun for nye arrangementsreservationer.
  7. Berettigede udgifter omfatter begivenhedsrelaterede udgifter, som er anført i kontrakten og betalt af den enkeltperson, der er angivet i aftalen (såsom leje af mødelokaler, gæsteværelser, catering, audiovisuelt udstyr, osv.), dog fraregnet skatter, servicegebyrer, rabatter og provision. Event Planner-bonuspoint skal tildeles for udgifter til mødelokaler og gæsteværelser; det er op til hotellet at vurdere berettigelsen af alle andre udgifter. I tilfælde, hvor leje af værelser er indregnet som en del af en mødepakke, udregnet pr. person, vil det være op til hotellet at afgøre tildeling af point i forhold til dele af pakken.
  8. Hvis gæsteværelser er inkluderet i kontrakten, er medlemmer, der reserverer og betaler for værelser på egen konto, berettiget til at optjene point for ophold i overensstemmelse med Hilton Honors’ vilkår og betingelser. Hvis gæsteværelser er inkluderet i kontrakten og betales over én overordnet regning, (hvor udgifter til flere værelser placeres på én enkelt hotelregning og faktureres til en virksomhed eller fællesadresse eller betales ved check-out af en enkeltperson), er medlemmer dog ikke berettigede til optjening af point. Løbende udgifter (som påføres et medlems værelse), der betales direkte af medlemmet ved check-out, er berettiget til pointkredit. Løbende udgifter, der påføres en overordnet regning, er ikke berettiget til pointkredit.
  9. Event Planner-bonuspoint kan tildeles for udgifter op til 100.000 USD. Der er ikke noget maksimum for det antal point, der kan tildeles pr. event.
  10. Der kan gå 6-8 uger, efter arrangementet er blevet betal for, før de optjente point figurerer på medlemmets konto.
  11. Hilton Honors Event Planner-program gælder globalt for de deltagende hoteller i Hilton-kæden. Deltagende hoteller fremgår af https://www.hilton.com/en/hilton-honors/events-planner/. Hvis et medlem påberåber sig Hilton Honors Event Planner-point fra et af disse hoteller for en kvalificerende begivenhed, skal hotellet tildele dem.
  12. Der gives ikke Hilton Honors-point ved manglende fremmøde eller aflyste arrangementer, hvor et medlem har reserveret et arrangement og garanteret reservationen med et kreditkort, men derefter ikke afholder arrangementet. Dette gælder, i henhold til hotellets politik for manglende fremmøde eller afbestilling, uanset om en del af arrangementet rent faktisk er blevet opkrævet på medlemmets kreditkort.
  13. Hilton Honors Event Credits er vouchers, der kan opnås ved at indløse Hilton Honors-point, og de kan bruges som kreditter i forhold til fremtidige bookinger. Event Credit-vouchers kan indløses på alle hoteller, der indgår i Hilton-kæden, selv om hotellet ikke deltager i Event Planner-programmet. Event Credit-vouchers findes i følgende trin:

   25.000 Point = $50 USD
   50.000 Point = $100 USD
   75.000 Point = $150 USD
   125.000 Point = $250 USD
   250.000 Point = $500 USD

   1. Medlemmer kan indløse point for Event Credits ved at kontakte den nærmeste Hilton reservations- og kundeserviceafdeling (HRCC)-kontor. Event Credit-vouchers for det tilhørende beløb vil derefter blive sendt til medlemmet via e-mail. Medlemmet kan derefter fremvise sin voucher på hotellet ved betaling for at indløse den tilhørende rabat (US $50, $100, $150, $250 eller $500).
   2. For andre valutaer end US dollars baseres omregningen på den gældende omregningsfaktor ved månedsafslutning på den dato, hvor slutafregningen for den pågældende begivenhed oprettes. Omregningstabeller kan fremskaffes via hotellets finansafdeling.
   3. Der kan indløses flere vouchers samtidigt.
   4. Vouchers udløber et år efter udstedelsesdatoen.
   5. Hvis den samlede regning er mindre end værdien af Event Credits, vil medlemmet miste enhver overskydende værdi.
  14. Hilton Honors-medlemskab, optjening af point og pointindløsning er underlagt Hilton Honors' vilkår og betingelser. Event Planner-optjening annulleres, hvis den er forbudt eller begrænset ved lokal lov.

  Pointkøbsprogram

  1. Pointkøb uden reservation: Point kan købes online. Medlemmer kan købe op til 80.000 Hilton Honors-bonuspoint pr. kalenderår. Købsgrænser for minimumspoint kan gælde for point-køb. Købsgrænse, krav til købsgrænser for minimumspoint og pris på point kan ændres til en hver tid uden varsel. Medlemmet får vist pointenes samlede pris under købsprocessen, før købet afsluttes. Alle køb skal foretages i US-dollars. Point købt via denne kanal vil blive behandlet af Points.com, og købet er underlagt Points.com's vilkår og betingelser for pointkøb.
  2. Point købt gennem programmet til pointkøb er underlagt vilkår og betingelser for Hilton Honors-programmet.
  3. Et nyt Hilton Honors-medlem kan købe point 30 dage efter tilmelding, hvis vedkommendes konto viser aktivitet i form af et ophold (i henhold til nærværendes definition heraf) eller optjening af Hilton Honors-point gennem en Hilton Honors-markedsføringspartner. 90 dage efter tilmelding er det nye medlem berettiget til at købe point uanset vedkommendes kontoaktivitet.
  4. Salg og byttehandler med, foræring eller tildeling af Hilton Honors-point, pointfordele eller andre fordele, som foretages af andre end Hilton Honors, er strengt forbudt. Hilton Honors-point, inklusive point, der er købt gennem programmet til pointkøb, kan overføres til andre Hilton Honors-medlemmer. De point, der er købt gennem programmet til pointkøb, kan ikke refunderes.
  5. De point, der er købt gennem programmet til pointkøb, vil øjeblikkeligt figurere på medlemmets Hilton Honors-konto (givet, at der ikke er nogen tekniske problemer, der forhindrer øjeblikkelig registrering).
  6. Hvert Hilton Honors-medlem eller to medlemmer med en enkelt fælleskonto er begrænset til at købe højst 80.000 point uden reservation inden for et givet kalenderår. Alle point ud over disse grænser vil ikke figurere på medlemmets konto, uanset om medlemmet rent faktisk har betalt for sådanne point eller ej.
  7. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem pointantal og opkrævet beløb vil beregningen i henhold til disse vilkår og betingelser være baseret på de data, der er registreret i Hilton Honors' system, og de registrerede data i Hilton Honors' system vil have forrang i forhold til registrerede data i andre systemer. Enhver upassende brug af Hilton Honors-point vil føre til øjeblikkelig konfiskering og tab af sådanne point. Dette kan endvidere medføre, at medlemmet må give afkald på alle point på sin konto og/eller bortvises fra Hilton Honors-programmet, som det bestemmes efter eget skøn af Hilton Honors.
  8. Købte point vil udgøre de første point, der indløses, når det købende medlem indløser point til en fordel.
  9. Ved brug af programmet til pointkøb erkender og erklærer medlemmet sig indforstået med disse vilkår og betingelser.
  10. Hilton Honors-medlemskab, optjening af point og pointindløsning er underlagt Hilton Honors' vilkår og betingelser. Hilton Honors forbeholder sig ret til til hver en tid og uden varsel at ændre Hilton Honors-programmets regler, bestemmelser, vilkår, rejsefordele, grænser og særtilbud. Hilton Honors forbeholder sig ligeledes ret til at ophæve programmet til pointkøb med seks (6) måneders generelt varsel.

  Hilton Honors pointsammenlægning og pointoverførsel

  Hilton Honors-medlemmer kan overføre Hilton Honors-point til andre Hilton Honors-medlemmer gennem pointsammenlægning eller 1-til-1 overførsel i trin på 1.000 point og op til 500.000 point. Hvert Hilton Honors-medlem kan højst sende 500.000 point og modtage to millioner point via pointsammenlægning eller overførsler samlet per kalenderår. Hvert Hilton Honors-medlem kan maks. foretage seks overførsler til andre medlemskonti og seks Hilton pointsammenlægningstransaktioner per kalenderår. Invitationer til at blive del af en pointsammenlægning anses ikke som en transaktion. Transaktioner henviser til overførsel af point til en anden medlemskonto, enten gennem 1-til-1-overførsler eller pointsammenlægning.
  Alle point, der overskrider disse grænser, vil ikke blive sat ind på noget medlems konto. Begrænsninger fastlægges efter eget skøn af Hilton Honors Worldwide L.L.C. og kan ændres uden varsel.

  Et nyt Hilton Honors-medlem kan sammenlægge, overføre eller modtage point 30 dage efter tilmeldningen, forudsat aktivitet på deres konto.  90 dage efter tilmelding er det nye medlem berettiget til at sammenlægge, overføre eller modtage point, uanset vedkommendes kontoaktivitet.

  Salg af Hilton Honors-point, fordele eller andre goder, som foretages af andre end Hilton Honors, er udtrykkeligt forbudt. Enhver upassende brug af Hilton Honors-point vil føre til øjeblikkelig konfiskering og tab af sådanne point. Dette kan endvidere medføre, at medlemmet må give afkald på alle point på sin konto og bortvises fra Hilton Honors-programmet, som det bestemmes efter eget skøn af Hilton Honors.

  Der kræves en e-mailadresse, som kun vil blive brugt til kommunikation vedrørende transaktioner og markedsføring i forbindelse med den pågældende transaktion. Alle Hilton Honors' vilkår og betingelser gælder.

  Hilton Honors-fælleskonto

  1. Med virkning fra april 01, 2004 er det ikke længere muligt at oprette nye Hilton Honors-fælleskonti. Medlemmer, der har en fælleskonto per marts 31, 2004 vil fortsat modtage fælleskontofordele.
  2. Hilton Honors-fælleskontoens fordele er beregnet til at give lovformeligt gifte ægtepar mulighed for at samle deres pointoptjening med henblik på at opnå fordele og/eller samle deres opholds-/pointoptjening med henblik på at kvalificere sig til særlige kampagner eller Elite-niveau. Hilton Honors-fælleskontoen er ikke beregnet til at uddele dobbeltbonus og/eller dobbelte fordele.
  3. Hilton Honors-medlemmers fordele i forhold til Mutual Fund-konti kan blive udvidet til op til to værelser, hvis begge medlemmer er til stede og har et værelse registreret i hvert medlems navn.
  4. Hilton Honors-fælleskonti er kun tilgængelige for ægtepar, der er lovformeligt gifte i den stat eller provins eller det land, hvori parret er bosiddende.
  5. Alle Hilton Honors-fælleskonti, der blev lagt sammen mellem januar 01, 1990 og marts 31, 2004, får kun én Hilton Honors-tilmeldings- eller aktiveringsbonus ved oprettelse af fælleskontoen.
  6. De to ægtefæller, der deler en Hilton Honors-fælleskonto, vil få tildelt det samme Hilton Honors-kontonummer. Når Hilton Honors-fælleskontoen oprettes, skal der oplyses navn og adresse på én af ægtefællerne, hvortil al Hilton Honors-kommunikation vil blive sendt.
  7. Der udstedes kun én opgørelse pr. Hilton Honors-fælleskonto. Al optjening i forbindelse med begge ægtefællers individuelle rejseaktivitet vil figurere på den samlede Hilton Honors-fælleskontoopgørelse. Når der anmodes om en fordel, vil pointene blive trukket fra den fælles saldo. Individuelle saldoer opretholdes ikke og vil ikke være til rådighed for deltagere med en Hilton Honors-fælleskonto.
  8. Begge ægtefæller kan hver for sig anvende alle indsamlede point til at anmode om en hvilken som helst fordel, hvortil der er tilstrækkeligt med point på Hilton Honors-fælleskontoen. Hilton Honors kan ikke holdes ansvarlig, og påtager sig ikke ansvaret, for nogen uenigheder eller tvister mellem medlemmer angående brugen af de point, der er indsamlet på Hilton Honors-fælleskontoen.
  9. I tilfælde af et af medlemmernes dødsfald vil pointene på Hilton Honors-fælleskontoen blive overdraget til den overlevende ægtefælle. I tilfælde af opløsning af ægteskabet vil hvert medlem modtage 50 % af pointene på Hilton Honors-fælleskontoen. Det kræver begge ægtefællers underskrift at anmode om opløsning af kontoen. Hilton Honors kan kræve officiel dokumentation som bekræftelse på dødsfald eller opløsning af ægteskab. Hilton Honors kan ikke holdes ansvarlig, og påtager sig ikke ansvaret, for nogen uenigheder eller tvister mellem medlemmer angående opløsning af Hilton Honors-fælleskonti. Undtagen i det omfang, der er angivet i nærværende, kan hverken optjente point eller beviser overføres i tilfælde af dødsfald, som del af en sag vedrørende familieforhold eller på anden måde i henhold til loven.
  10. Alle Hilton Honors-programmets vilkår og betingelser gælder for Hilton Honors-fælleskonti og deltagerne. Enhver fortolkning af programmets vilkår og betingelser sker efter Hilton Honors' eget skøn.

  Din accept af vores brug af oplysninger om dig

  Vi behandler dine personlige oplysninger i overensstemmelse med Hiltons globale politik for beskyttelse af personlige oplysninger ("politikken for beskyttelse af personlige oplysninger").

  Herudover kan vi indsamle yderligere personlige oplysninger fra dig, når du deltager i Hilton Honors-programmet. Ud over det, der er beskrevet i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger, kan vi også bruge og dele dine personlige oplysninger på de måder, der er beskrevet nedenfor. Disse vilkår og betingelser fungerer som et supplement til politikken for beskyttelse af personlige oplysninger i forhold til vores behandling af Hilton Honors-programmedlemmernes personlige oplysninger. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DISSE VILKÅR, skal du vælge ikke at tilmelde dig Hilton Honors-programmet.

  De øvrige personlige oplysninger, vi indsamler, inkluderer de oplysninger, du opgiver ved din tilmelding til Hilton Honors-programmet, eller når du administrerer din profil online. Ved tilmelding kræver vi, at du oplyser dit navn, din fysiske adresse og e-mailadresse. Når du administrerer din profil online, har du mulighed for at opgive yderligere oplysninger om dine foretrukne flyselskabspartnere og dine kontonumre til deres fordelsprogrammer, dine værelsestypepræferencer, dit foretrukne sprog, dine kreditkortkonti, dine foretrukne måder at modtage nyheder, tilbud og information fra virksomheder inden for Hilton-porteføljen på, samt for at oprette et bruger-ID og en adgangskode.

  Ud over den brug og deling, der er beskrevet i politikken for beskyttelse af personlige oplysninger, kan vi bruge og dele relevante dele af dine personlige oplysninger med henblik på administration af Hilton Honors-programmet. Dette kan indbefatte deling af dine personlige oplysninger med vores samarbejdspartnere med henblik på at kreditere dig med airline miles eller andre fordele, der optjenes gennem din deltagelse i Hilton Honors-programmet.

  Når du tilmelder dig, giver du samtidigt dit samtykke til overførsel af dine oplysninger til lande, hvor vores faciliteter til informationsbehandling, driftsafdelinger og hoteller er beliggende, herunder USA og andre lande, hvis databeskyttelseslove kan variere fra dem, der findes i dit hjemland.

  For at sikre, at dine personlige oplysninger er nøjagtige og up to date, kan vi også dele dine oplysninger med tredjeparter med henblik på at opdatere og forbedre kvaliteten og indholdet af den information, vi har om dig.

  Hvis du er medlem, kan du modtage yderligere kommunikation fra os, herunder Hilton Honors-opgørelser, tredjepartsnyheder og særlige tilbud til medlemmer samt co-brandede meddelelser fra vores samarbejdspartnere. Medlemmer på bestemte niveauer i visse stater vil muligvis også modtage e-mails fra os efter opholdet. Du kan ændre den kommunikation, du modtager fra os, ved at logge ind på din konto online og administrere dine abonnementer eller ved at kontakte os på den måde, der er beskrevet i politikken for beskyttelse af personlige oplysninger.

  Vi kan fra tid til anden ændre disse vilkår og betingelser og lægge de reviderede vilkår og betingelser ud på vores websted. Fra tid til anden kan vi også ændre politikken for beskyttelse af personlige oplysninger, som det er beskrevet i politikken for beskyttelse af personlige oplysninger. Din fortsatte deltagelse i Hilton Honors-programmet efter offentliggørelse af de ændrede vilkår og betingelser eller den ændrede politik for beskyttelse af personlige oplysninger indebærer din accept af disse ændringer.

  Betingelser for deltagelse

  HILTON HONORS STILLER HILTON HONORS-PROGRAMMET, DISSE OG ANDRE MATERIALER SAMT ANDRE SERVICER OG PRODUKTER TIL RÅDIGHED "SOM DE FREMGÅR", OG I VIDEST MULIGT OMFANG, SOM DET ER TILLADT UNDER GÆLDENDE LOV. HILTON HONORS FRASIGER SIG DESUDEN UDTRYKKELIGT ENHVER GARANTI, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, DESIGN, NØJAGTIGHED, KOMPATIBILITET, TILSTRÆKKELIGHED, HENSIGTSMÆSSIGHED, KAPACITET, FULDSTÆNDIGHED ELLER TILGÆNGELIGHED. Du accepterer ligeledes, at Hilton Honors ikke erklærer eller garanterer, at Hilton Honors-programmet eller lignende produkter eller services fungerer uden afbrydelser, udeladelser eller fejl, samt at der vil ske rettelse af defekter eller implementering af ændringer. HILTON VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UAGTSOMHED, VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SÆRLIGE SKADER SAMT FØLGESKADER, SOM MÅTTE OPSTÅ I FORBINDELSE MED HILTON HONORS-PROGRAMMET ELLER LIGNENDE PRODUKTER OG SERVICES. DETTE GÆLDER OGSÅ I TILFÆLDE, HVOR EN REPRÆSENTANT MED AUTORISATION FRA HILTON HONORS ER BLEVET INFORMERET OM RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER. Visse jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af tilfældige skader eller følgeskader, og derfor gælder sådanne udelukkelser muligvis ikke for dig. Skulle det ske, at Hilton Honors holdes ansvarlig for skader med tilknytning til sådanne tilfælde, vil din eneste og eksklusive, lovmæssige kompensation være begrænset til godtgørelse for de services eller produkter, der er betalt af dig til den ansvarlige instans, men som denne ikke har formået at stille til rådighed. Du frasiger dig hermed enhver ret til at fremsætte nogen form for krav eller søgsmål vedrørende sådanne tilfælde over for noget forum senere end to (2) år efter det første tilfælde af en sådan handling, hændelse, omstændighed eller udeladelse, hvorpå kravet eller søgsmålet er baseret. Hvis nogen bestemmelse i dette officielle regelsæt fastslås som værende ugyldig eller umulig at håndhæve, vil alle tilbageværende bestemmelser fortsat have fuld gyldighed. I det tilfælde, at Hilton Honors ikke formår at udøve rettigheder, der er givet til Hilton Honors, herunder ved forekomst af nogle af de tilfælde, som er angivet i denne aftale, vil dette ikke være lig med en frasigelse af sådanne rettigheder i en situation, hvor dette tilfælde måtte gentage sig.

   
  Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink