Skip reservation widget

Find a Hotel

Where are you going?

 
 

*Price Match Guarantee
Rooms Adults (18+) Children
Room 2:
Room 3:
Room 4:
Room 5:
Room 6:
Room 7:
Room 8:
Room 9:

| More Options Less Options
Special Rates

* ID required at check-in

Close
Find it 
Close Form

Contact us

Call 1-800-4HONORS (+1-800-446-6677) 24 hours a day, 7 days for hotel reservations or any questions you may have. For international telephone numbers, click 'Get Support' below.

Get Support

 

 

Hilton

Notis Privasi Pemohon

Terakhir Dikemas Kini: April 2018

Hilton Worldwide Holdings Inc. dan anak syarikatnya yang langsung dan tidak langsung ("Hilton", “kami” atau “kita”) menghargai kepercayaan individu yang mengemukakan permohonan pekerjaan kepada Hilton (“anda” atau “Pemohon”) dan komited kepada pengurusan yang bertanggungjawab, penggunaan dan perlindungan maklumat peribadi. Notis Privasi Pemohon ini ("Notis" ini) diguna pakai untuk semua maklumat yang dikumpulkan oleh Hilton untuk memudahkan aplikasi permohonan kerja anda dan termasuk penggunaan anda ke atas laman kerjaya kami. Notis ini menerangkan cara Hilton memproses maklumat peribadi yang kami kumpulkan melalui proses permohonan kerja (“maklumat peribadi”).

Maklumat peribadi yang dikemukakan ke laman web Hilton lain akan digunakan mengikut Pernyataan Privasi Global kami.

Laman Kerjaya dikendalikan oleh Hilton, 7930 Jones Branch Drive, McLean, Virginia, Amerika Syarikat 22102, untuk menyokong fungsi perekrutan Hilton. Laman Kerjaya tidak bertujuan untuk pengedaran atau penggunaan dalam sebarang bidang kuasa atau negara di tempat pengedaran atau penggunaan sedemikian akan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan tempatan.

Sekiranya undang-undang tempatan mengenakan kewajipan atau sekatan yang lebih besar ke atas penggunaan maklumat peribadi atau memerlukan maklumat tambahan yang diberikan kepada anda, Notis ini boleh ditambah dengan dasar atau prosedur tempatan yang khusus kepada rantau, negara atau entiti tertentu. Khususnya, Lampiran A untuk Notis ini merangkumi maklumat tambahan yang diguna pakai kepada Pemohon yang tinggal di Kawasan Ekonomi Eropah dan Switzerland (secara kolektif, “EEA”). Jika persetujuan, rundingan atau hak tambahan lain wujud di bawah undang-undang tempatan, pemprosesan maklumat peribadi Hilton akan tertakluk kepada pelaksanaan hak-hak itu.

Di beberapa lokasi di seluruh dunia, Hilton menguruskan hartanah hotel bagi pihak pemilik pihak ketiga. Di kebanyakan hartanah itu, pemilik Hotel (dan bukannya Hilton) ialah majikan yang sebenar dan Hilton melakukan fungsi perekrutan dan pengambilan bagi pemilik. Saya faham dan bersetuju bahawa, dengan memohon melalui laman web ini, saya mungkin memohon jawatan dengan syarikat selain daripada Hilton dan Hilton berfungsi sebagai perekrut, tetapi tidak akan menjadi majikan rekod saya.

Jika anda menerima jawatan dengan Hilton atau pemilik Hotel, anda akan dianggap sebagai “Ahli Pasukan” Hilton dan notis berasingan akan mentadbir urus penggunaan maklumat peribadi anda.

Persetujuan Anda

Sila baca Notis ini dengan teliti dan nyatakan penerimaan anda mengenai pengumpulan, pengekalan, penggunaan, pemindahan dan pendedahan maklumat peribadi seperti yang dinyatakan dalam Notis ini dengan mengklik butang "Saya Terima" pada akhir Notis ini.

Maklumat peribadi anda mungkin dipindahkan ke negara di luar negara asal anda, termasuk negara yang mempunyai undang-undang perlindungan data yang berbeza berbanding negara asal anda.

Hilton mengekalkan perlindungan yang direka bentuk untuk melindungi maklumat peribadi anda. Jika anda ialah pemastautin EEA, sila lihat Lampiran A untuk maklumat tambahan.

Maklumat Yang Anda Berikan

Notis ini merangkumi sebarang maklumat peribadi yang anda serahkan untuk memohon atau mencari jawatan di Hilton, yang mungkin termasuk:

 • Log masuk dan kata laluan, untuk pengguna Laman Kerjaya;
 • Bagaimanakah pemohon mengetahui mengenai kerja itu?;
 • CV, resume, surat pengiring;
 • Nama dan maklumat orang hubungan (seperti alamat rumah, nombor telefon, nombor telefon mudah alih dan alamat e-mel anda);
 • Rujukan (nama, majikan, jawatan, hubungan, e-mel, telefon);
 • Respons kepada soalan saringan;
 • Keutamaan pekerjaan, kesediaan untuk berpindah tempat kerja, kesediaan untuk mengadakan perjalanan, gaji semasa, gaji yang diingini;
 • Pengalaman kerja sebelumnya (atau semasa) (seperti tarikh mula dan tamat, majikan, tanggungjawab)
 • Pendidikan (seperti tahap Pendidikan, Sekolah, Pengkhususan)
 • Pensijilan yang dipegang;
 • Pengenalan Diri (seperti Julat umur, Jantina, Agama, Orang Kurang Upaya, Kumpulan Etnik)

Hilton juga boleh mengumpulkan maklumat berikut daripada pemohon di United Kingdom dan Ireland serta bidang kuasa EEA yang lain:

 • Hak untuk Jenis Dokumen Kerja
 • Sekiranya dokumen yang disediakan adalah Visa/Permit Kerja, sila berikan jenis:
 • Nombor
 • Negara Dikeluarkan
 • Tempat Dikeluarkan
 • Tarikh Dikeluarkan
 • Tarikh Luput

Kami tidak memerlukannya, namun secara sukarela anda boleh memberikan maklumat lain yang berkaitan sebagai sebahagian daripada permohonan anda. Sila jangan kemukakan maklumat sensitif yang berikut melainkan kami minta secara khusus agar anda memberikan maklumat sedemikian supaya kami dapat mematuhi kewajipan undang-undang dan/atau dasar dalaman yang berkaitan dengan kepelbagaian dan antidiskriminasi: orientasi seksual, bangsa, etnik, agama, politik dan kepercayaan agama, ketidakupayaan, status perkahwinan, kepercayaan, kewarganegaraan, negara asal, warna dan/atau umur.

Dengan mengemukakan maklumat secara sukarela mengenai asal usul kaum atau etnik anda; kesihatan atau keadaan fizikal atau mental; penilaian pekerjaan atau rekod pendidikan; komisen (atau komisen yang dikatakan) kesalahan atau prosiding yang berkaitan; pendapat politik atau kepercayaan; kepercayaan agama; kehidupan seks; keahlian dalam kesatuan sekerja atau parti politik, anda dengan jelas membenarkan Hilton untuk menerima dan memproses maklumat itu dengan tujuan untuk memproses permohonan anda.

Sebarang maklumat yang anda serahkan mestilah benar, lengkap serta tidak mengelirukan dan anda mesti mempunyai hak yang sah untuk memberinya. Jika tidak, ini boleh menjurus kepada penolakan permohonan anda semasa proses permohonan atau tindakan tatatertib termasuk pemecatan segera jika anda sudah diambil bekerja.

Jika anda mahu memberikan kami butiran bagi rujukan atau sebarang pihak ketiga yang lain sebagai sebahagian daripada CV/resume anda, ia menjadi tanggungjawab anda untuk mendapatkan persetujuan daripada pihak ketiga itu sebelum memberikan maklumat peribadinya kepada kami.

Peruntukan maklumat peribadi, termasuk pada Laman Kerjaya, adalah secara sukarela. Sila maklum bahawa kegagalan memberikan maklumat yang mencukupi mungkin mengakibatkan Hilton tidak dapat mempertimbangkan anda untuk pekerjaan.

Dasar Undang-undang dan Penggunaan Maklumat Peribadi

Maklumat yang anda serahkan dalam permohonan anda di Laman Kerjaya akan disimpan di Amerika Syarikat (dan dalam bidang kuasa (-bidang kuasa) yang berkaitan jika pekerjaan itu berkaitan dengan salah satu entiti gabungan kami di luar Amerika Syarikat). Ia akan dikumpulkan, digunakan, dipindahkan dan didedahkan oleh pekerja, perunding dan/atau penyedia perkhidmatan Hilton di seluruh dunia untuk fungsi pengambilan global Hilton dan bagi tujuan pengurusan dan perancangan yang berkaitan, termasuk, seperti yang dibenarkan oleh undang-undang tempatan, untuk:

 • Memproses permohonan anda;
 • Menilai keupayaan dan kelayakan anda bagi pekerjaan;
 • Memberikan kepada anda sebarang perkhidmatan yang boleh didapati pada Laman Kerjaya dari semasa ke semasa;
 • Berkomunikasi dengan anda;
 • Mematuhi undang-undang atau peraturan yang berkuat kuasa; dan
 • Melakukan pemeriksaan latar belakang jika anda ditawarkan pekerjaan.

Maklumat peribadi mengenai anda akan ditambah kepada pangkalan data calon antarabangsa Hilton dan akan digunakan untuk tujuan mempertimbangkan sama ada profil anda sesuai untuk kekosongan jawatan lain di Hilton. Jika kami memilih untuk membuat tawaran, maklumat peribadi yang anda serahkan mungkin dimasukkan ke dalam sistem sumber manusia kami dan digunakan untuk menguruskan proses pengambilan baharu. Pemprosesan maklumat peribadi anda untuk tujuan ini adalah berdasarkan pada persetujuan anda. Sekiranya anda menjadi Ahli Pasukan, sebarang maklumat peribadi yang anda serahkan mungkin menjadi sebahagian daripada fail Ahli Pasukan anda dan boleh digunakan untuk tujuan pekerjaan/pengambilan kerja berkaitan yang lain serta mengikut Notis Privasi Ahli Pasukan Hilton.

Sekiranya ada sebarang penggunaan tidak konsisten dengan atau di luar kegunaan yang dipertimbangkan dalam Notis ini, kami akan menyampaikannya kepada anda pada masa penggunaan.

Pendedahan Maklumat Peribadi

Maklumat peribadi mengenai anda akan disemak semula oleh Ahli Pasukan Hilton atau ejen yang mempunyai perniagaan yang perlu mengakses maklumat peribadi itu dan mungkin termasuk perekrut, kakitangan sumber manusia, kakitangan teknikal dan pengurus atau orang yang diamanahkan oleh mereka.

Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi mengenai anda dengan pembekal perkhidmatan atau perunding yang dipilih bagi pihak kami, seperti pihak ketiga yang membantu Hilton dengan operasi Laman Kerjaya (termasuk (a) Taleo (dengan tempat perniagaan utamanya di 4140 Dublin Boulevard, Suite 400, Dublin, CA 94568 AS), yang menganjurkan Laman Kerjaya, dan (b) SHL (dengan tempat utama perniagaannya di 1 Atwell Place, Thames Ditton, Surrey, KT7 ONE UK), yang menjalankan penilaian calon pekerjaan). Pihak-pihak ketiga itu dikehendaki oleh kontrak untuk mengambil langkah yang sesuai bagi melindungi kerahsiaan dan keselamatan maklumat peribadi.

Hilton juga mungkin mendedahkan maklumat peribadi tentang anda untuk:

 1. Melindungi hak undang-undang, privasi, keselamatan atau hak milik Hilton atau Ahli Pasukan, ejen, kontraktor, pelanggannya atau orang awam;
 1. Melindungi keselamatan dan sekuriti pengunjung ke laman web kami atau hartanah lain;
 1. Melindungi daripada penipuan atau aktiviti haram lain atau bagi tujuan pengurusan risiko;
 1. Memberi respons kepada pertanyaan atau permintaan daripada pihak berkuasa undang-undang;
 1. Membenarkan Hilton untuk meneruskan remedi sedia ada atau mengehadkan ganti rugi yang kami mungkin dapat bertahan;
 1. Menguatkuasakan Syarat Perkhidmatan laman web kami;
 1. Memberi respons kepada kecemasan;
 1. Mematuhi undang-undang atau proses undang-undang;
 1. Mempengaruhi lesen, penjualan atau pemindahan perniagaan atau aset (termasuk berkaitan dengan sebarang kebankrapan atau prosiding yang serupa); atau
 1. Mengurus pengambilalihan, penggabungan dan organisasi semula.

Pengekalan Data

Kami dikehendaki mengekalkan maklumat yang berkaitan dengan calon yang memohon pekerjaan di dalam Amerika Syarikat. Jika anda ialah pemastautin EEA, kami akan mengekalkan maklumat peribadi anda selama tiga tahun dan dalam tempoh itu kami mungkin menghubungi anda mengenai jawatan kosong. Maklumat Peribadi calon yang memohon pekerjaan di bahagian lain di dunia akan dikekalkan mengikut undang-undang tempatan. Sekiranya tidak ada aktiviti berkaitan dengan maklumat peribadi, Hilton boleh mengeluarkannya dari pangkalan datanya, tertakluk kepada kewajipan dan dasar pengekalan data Hilton dan sebarang kewajipan undang-undang atau kawal selia yang berkaitan atau untuk tempoh masa yang dibenarkan oleh undang-undang tempatan untuk tujuan mempertimbangkan sama ada kemahiran anda sesuai untuk peluang lain.

Sila maklum bahawa Hilton boleh membuang maklumat peribadi mengenai anda pada bila-bila masa (termasuk CV/resume anda), tanpa sebarang sebab. Oleh itu, sila simpan salinan maklumat peribadi anda yang diberikan kepada kami.

Pengumpulan Maklumat assPive: Kuki dan Teknologi yang Serupa

Kami dan penyedia perkhidmatan kami mungkin menggunakan "kuki" dan teknologi yang serupa pada Laman Kerjaya. Kuki adalah data yang dipindahkan oleh pelayan web ke komputer individu untuk tujuan penyimpanan rekod. Kami menggunakan kuki dan teknologi lain untuk memberikan perkhidmatan lebih baik kepada anda dengan lebih banyak maklumat dan memudahkan akses berterusan dan penggunaan laman Kerjaya kami. Jika anda tidak mahu maklumat yang dikumpulkan melalui penggunaan kuki, terdapat prosedur mudah di kebanyakan penyemak imbas yang membolehkan anda secara automatik menolak kuki atau akan diberi pilihan menolak atau menerima pemindahan kuki tertentu atau kuki dari laman web tertentu, ke komputer anda. Walau bagaimanapun, jika anda menolak kuki pengurusan sesi Taleo, Laman Kerjaya mungkin tidak berfungsi dengan baik untuk anda.

Jika anda adalah pemastautin EEA, kami dikehendaki mendapatkan persetujuan anda sebelum meletakkan kuki tertentu atau teknologi yang serupa pada komputer anda. Kami akan meminta persetujuan ini daripada anda secara berasingan sebelum kami cuba meletakkan kuki atau teknologi yang serupa pada komputer anda.

Akses, Pembetulan dan Pembuangan

Jika anda memilih untuk mendaftar pada Laman Kerjaya, anda boleh mengakses, menyemak dan menukar beberapa maklumat peribadi yang dikumpulkan mengenai anda dan disimpan pada Laman Kerjaya dengan melakukan log masuk ke Laman Kerjaya dan memilih untuk mengemas kini maklumat akaun anda. Profil yang dikemas kini akan digunakan sebagai lalai lain kali anda memohon pekerjaan menggunakan akaun dalam talian anda. Untuk menukar maklumat peribadi yang anda sudah serahkan untuk pertimbangan jawatan tertentu, sila serahkan semula permohonan anda untuk mengemas kini maklumat peribadi mengenai anda yang berkaitan dengan permohonan pekerjaan itu. Kami menggalakkan anda untuk segera mengemas kini maklumat peribadi anda jika ia berubah atau tidak tepat. Atas permintaan anda, kami akan menyahaktifkan atau mengalih keluar maklumat peribadi anda dari pangkalan data kami yang aktif, walaupun beberapa maklumat mungkin dikekalkan seperti yang dibenarkan atau dikehendaki oleh undang-undang.

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan mengenai cara kami memproses maklumat peribadi, sila hubungi kami di pautan e-mel di bawah.

Klik di sini untuk menghantar e-mel kepada DataProtectionOffice@hilton.com

Anda boleh mengakses, mengubah suai atau membantah penggunaan maklumat peribadi yang dibenarkan oleh undang-undang tempatan yang berkuat kuasa. Sila hubungi kami di pautan e-mel di bawah dengan sebarang permintaan yang sedemikian. Sila ambil perhatian bahawa maklumat peribadi tertentu mungkin dikecualikan daripada akses, pembetulan atau hak bantahan tersebut menurut undang-undang perlindungan data tempatan. Selain itu, jika anda ialah pemastautin EEA, anda mungkin mempunyai hak lain berkenaan dengan maklumat peribadi anda seperti yang dijelaskan dalam Lampiran A.

Keselamatan Laman Kerjaya

Kami mengambil langkah berjaga-jaga yang munasabah untuk melindungi maklumat peribadi yang dihantar antara pengunjung dan Laman Kerjaya serta maklumat peribadi yang disimpan di pelayan kami. Malangnya, tiada kaedah penghantaran atau penyimpanan data boleh dijamin selamat 100%. Jangan hantar maklumat sensitif melalui e-mel. Menjadi tanggungjawab utama anda untuk menggunakan tahap penjagaan yang bersesuaian apabila berkomunikasi dengan kami.

Sekiranya anda mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa interaksi anda dengan kami tidak lagi selamat (sebagai contoh, anda merasakan keselamatan sebarang akaun yang anda mungkin ada dengan kami sudah dikompromikan), anda mesti memberitahu kami dengan segera mengenai masalah itu dengan menghubungi kami di pautan di bawah.

Klik di sini untuk menghantar e-mel kepada ISC@hilton.com

Hilton dengan ini menafikan, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, sebarang liabiliti untuknya sendiri dan syarikat dan kontraktornya untuk sebarang maklumat anda yang dihantar ke Laman Kerjaya kami yang hilang, disalahgunakan, diakses secara tidak sah, didedahkan, diubah atau dimusnahkan atau tidak hantar secara integral atau tepat pada masanya ke Laman Kerjaya kami.

Pautan kepada laman web lain

Laman Kerjaya mungkin mengandungi pautan ke laman web lain. Pengendali laman web lain mungkin mengumpulkan maklumat mengenai anda, melalui kuki atau teknologi lain. Sekiranya anda memaut ke laman web lain, anda akan meninggalkan Laman Kerjaya dan Notis ini tidak akan diguna pakai untuk penggunaan dan aktiviti anda pada laman web lain.

Sekiranya anda memberikan maklumat peribadi melalui atau pada sebarang laman web lain, urus niaga anda akan berlaku pada laman web itu (bukan Laman Kerjaya Hilton) dan maklumat peribadi yang anda berikan akan dikumpulkan oleh, dan dikendalikan oleh dasar privasi pengendali laman web itu.

Pautan pada Laman Kerjaya ke laman web lain hanya disediakan sebagai kemudahan dan pemasukan pautan itu tidak menandakan pengesahan laman web yang dipaut. Kami menggalakkan anda untuk membaca notis undang-undang yang disiarkan pada laman-laman web itu, termasuk dasar privasi mereka. Kami tidak memikul tanggungjawab atau liabiliti bagi lawatan anda ke, atau pengumpulan data atau amalan penggunaan, laman web lain.

Undang-undang yang Berkaitan dengan Permohonan Kerja

Tapak Kerjaya membolehkan anda mendapat manfaat daripada fungsi pengambilan global berpusat Hilton, semasa memohon pekerjaan di seluruh dunia. Laman Kerjaya ini dikendalikan dari Amerika Syarikat. Oleh itu, sebarang maklumat peribadi yang anda hantar ke Laman Kerjaya akan dikumpulkan di A.S. dan akan tertakluk kepada undang-undang A.S. Walau bagaimanapun, jika kami berkongsi maklumat peribadi anda dengan ahli gabungan yang terletak di negara lain dalam kapasitinya sebagai bakal majikan (atau bertindak sebagai perekrut untuk pemilik Hotel), anggota gabungan akan mengendalikan maklumat peribadi anda selaras dengan Notis ini. Sebarang keputusan yang berkaitan dengan pengambilan pekerja atau pekerjaan lain akan dibuat oleh anggota gabungan pengambilan mengikut undang-undang negara tempat pekerjaan itu akan ditempatkan. Selanjutnya, jika anda ialah pemastautin EEA, sila lihat Lampiran A bagi maklumat tambahan mengenai Pemindahan Data Antarabangsa.

Mengenai Kanak-kanak

Laman Kerjaya tidak bertujuan untuk kanak-kanak di bawah umur 15 tahun atau umur pekerjaan yang sah (yang mana lebih besar) di mana-mana negara yang kami beroperasi.

Perubahan kepada Notis

Kami mempunyai hak untuk meminda Notis ini pada bila-bila masa tanpa notis awal untuk menangani perkembangan masa depan Hilton, Laman Kerjaya atau perubahan dalam industri atau trend undang-undang. Kami akan menyiarkan Notis yang diubah suai pada Laman Kerjaya atau mengumumkan perubahan pada laman utama Laman Kerjaya. Anda boleh menentukan bila Notis ini telah disemak dengan merujuk kepada penunjuk "Terakhir Dikemas Kini" pada bahagian atas Notis ini. Sebarang perubahan akan berkuat kuasa selepas penyiaran notis yang disemak pada Laman Kerjaya. Apabila anda terus menggunakan Laman Kerjaya selepas perubahan itu, anda akan dianggap bersetuju dengan perubahan tersebut. Jika anda tidak bersetuju dengan terma Notis ini, secara keseluruhan atau sebahagiannya, anda boleh memilih untuk tidak meneruskan untuk mengguna Laman Kerjaya.

Peruntukan Tambahan untuk Pemohon yang Berpangkalan di EEA

Sila lihat Lampiran A bagi peruntukan tambahan yang berkaitan dengan anda jika anda adalah pemastautin EEA.