Skip reservation widget

Find a Hotel

Where are you going?

 
 

*Price Match Guarantee
Rooms Adults (18+) Children
Room 2:
Room 3:
Room 4:
Room 5:
Room 6:
Room 7:
Room 8:
Room 9:

| More Options Less Options
Special Rates

* ID required at check-in

Close
Find it 
Close Form

Contact us

Call 1-800-4HONORS (+1-800-446-6677) 24 hours a day, 7 days for hotel reservations or any questions you may have. For international telephone numbers, click 'Get Support' below.

Get Support

Срокове и Условия на Points.com, Inc. за покупка на точки по време на резервация

С изпращането на онлайн заявката си за закупуване на точки от Points.com Inc., корпорация, чието седалище е в провинция Онтарио, Канада, на адрес 171 John Street, 5th Floor, Toronto, Ontario, M5T 1X3 („Points.com“), Вие се съгласявате и приемате настоящите Общи условия (настоящите „Общи условия“).

 1. За да получите точките, трябва да бъдете член с добра репутация на програмата Hilton Hilton Honors.
 2. Заявката Ви за закупуване на точки няма да влезе в сила, докато не бъде приета от Points.com. Доказателство за приемането й от Points.com е единствено реалната доставка на точки в сметката Ви. Независимо от горепосоченото Points.com си запазва правото да отменя или отказва приемане и да отказва и анулира транзакции, както е посочено по-долу.
 3. Плащанията за закупуването на точки не подлежат на възстановяване.
 4. Закупените точки няма да се зачитат за придобиване на права за повишен или подобрен статус в програмата Hilton Honors.
 5. Не може да продавате, разменяте или по друг начин да разпространявате без разрешение точки, закупени съгласно настоящите условия. Ако закупени от Вас точки бъдат препродавани, разпространявани или използвани неправомерно, както е определено по лично и единствено усмотрение на Points.com, или бъдат получени чрез злоупотреба или измама с кредитни карти, или други незаконни средства, Points.com може, по свое усмотрение или със съдействието на Hilton Honors Worldwide, L.L.C. да отмени, анулира, откаже да признае и/или да конфискува такива точки, и да упражни всякакви и всички други права и средства за защита, които може да има на разположение. Вие се съгласявате, че във връзка с горепосоченото Points.com може да дебитира сметката Ви или сметката, в която сте внесли точките. Вие се съгласявате да сътрудничите в пълна степен по всички разумни искания на Points.com по отношене на разследване или съдебно преследване на всеки, извършил или заподозрян в извършване на злоупотреба или измама, свързана с продажбата на точките по-долу.
 6. Закупуването на точки не е гаранция за получаване на каквито и да било награди от Hilton Hilton Honors и Points.com не носи отговорност, в случай че не сте в състояние да използвате или да си възстановите закупени точки.
 7. Приемате да заплатите изцяло на Points.com чрез кредитна карта всички точки, внесени в сметката ви по програмата Hilton Honors. С изпращането на заявка за закупуване на точки, Вие упълномощавате Points.com или неин представител да таксува кредитната карта, чийто номер сте предоставили.
 8. Вие се съгласявате, че присъждането и използването на всички точки, включително закупени при настоящите условия, се подчиняват на реда, условията, изключенията и ограниченията на програмата Hilton Honors, и че Hilton Honors Worldwide, L.L.C. има единственото и изключително право и отговорност да оперира, прекратява и определя реда и условията, приложими към програмата Hilton Hilton Honors. Points.com няма задължения и не носи отговорност пред Вас за каквито и да са действия, бездействия или решения, взети от Hilton Honors Worldwide, L.L.C. във връзка с програмата Hilton Honors, и няма задължението да Ви уведомява за това. С настоящото Вие се съгласявате да не предявявате искове срещу Points.com за каквото и да било действие, бездействие или решение, взето от Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. във връзка с програмата Hilton Honors. Points.com не трябва да се възприема като агент на Hilton Honors Worldwide, L.L.C. за никакви цели.
 9. Вие ще обезщетите, защитите и предпазите Points.com и филиалите й, заедно със съответните им директори, ръководни лица, служители, изпълнители по договори, партньори, агенти, съдружници, приемници и правоприемници от и срещу всякакви и всички загуби, задължения, искове, щети, искания, отговорност, съдебни дела, съдебни процеси, разходи, такси и разноски, направени, понесени или произтичащи от или повдигнати срещу всяко такова лице по някакъв начин, отнасящ се до, произлизащ или произтичащ от (i) използването от Ваша страна или участието Ви в програмата, (ii) изпълнението или неизпълнението на настоящите условия или (iii) всяко нарушение от Ваша страна на настоящите Общи условия.
 10. ТОЧКИТЕ, ПРОДАДЕНИ НА ВАС И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТЯХ УСЛУГИ, СЕ ПРЕДЛАГАТ „КАКТО СА“, БЕЗ ГАРАНЦИЯ, ДЕКЛАРАЦИЯ, УСЛОВИЕ ИЛИ ЗАСТРАХОВКА ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНА ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩА СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ДО ГАРАНЦИИ, ДЕКЛАРАЦИИ, УСЛОВИЯ ИЛИ ЗАСТРАХОВКИ ЗА КАЧЕСТВО, ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ НЕНАРУШИМОСТ, ВСИЧКИ ОТ КОИТО СЕ ОТХВЪРЛЯТ ДО ПЪЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА.
 11. ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ НА POINTS.COM, НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМАТА НА СЪДЕБНИЯ ПРОЦЕС, ИСКАНЕТО ИЛИ ИСКА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е ВЪЗ ОСНОВА НА ДОГОВОР ИЛИ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЯМА ДА НАДВИШАВА СУМАТА, ИЗПЛАТЕНА ОТ ВАС ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ТОЧКИТЕ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ POINTS.COM НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СПЕЦИАЛНИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ЩЕТИ, ПОНЕСЕНИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ИЛИ ЗАКУПУВАНЕТО ОТ ВАС НА ТОЧКИ, ПРИЧИНЕНИ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН И НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМАТА НА СЪДЕБНИЯ ПРОЦЕС, ИСКАНЕ ИЛИ ИСК, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е ОСНОВАН НА ДОГОВОР ИЛИ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ, И ДОРИ В СЛУЧАЙ ЧЕ ТАКИВА ЩЕТИ СА ПРЕДВИДИМИ ИЛИ POINTS.COM Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ОТНОСНО ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.
 12. Длъжни сте да спазвате всички закони, правила и наредби, приложими към настоящите Общи условия и закупуването на точки от Ваша страна.
 13. Настоящите Общи условия са под изключителната юрисдикция на провинция Онтарио, Канада, независимо от принципите или стълкновението на закони. До степента, разрешена от приложимото законодателство, всеки иск, спор или противоречие между Вас и Points.com се разрешава от окончателен и обвързващ арбитраж с изключване на съдилищата. Такъв арбитраж може да се осъществи в Торонто, Онтарио, Канада на опростена и ускорена основа от един арбитър в съответствие със законите и правилниците, които са в сила в Онтарио относно търговския арбитраж. Ако гореспоменатият арбитраж не е разрешен от приложимото законодателство или компетентен съд, Вие се съгласявате, без право на отмяна, всички искове, спорове или противоречия да се уреждат изключително в съдилищата на провинция Онтарио.
 14. Нямате право да предавате или прехвърляте настоящите Общи условия, или каквото и да е право или задължение по силата им.
 15. Настоящите Общи условия, заедно със заявката Ви за закупуване, съставляват цялото споразумение между Вас и Points.com по отношение на предмета му и отменят всички предишни или едновременни споразумения или уговорки, ако има такива, независимо дали писмени или устни, отнасящи се до този предмет. Изменения, допълнения или откази от настоящите Общи условия не могат да влязат в сила или да бъдат обвързващи, освен ако не са извършени писмено и подписани от Points.com.
 16. Points.com не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по настоящите условия, причинено от природно бедствие, военни действия, стачка, трудов спор, спиране на работата, пожар, държавни действия или някаква друга причина, подобна или различна, която е извън нейния контрол.