Skip reservation widget

Find a Hotel

Where are you going?

 
 

*Price Match Guarantee
Rooms Adults (18+) Children
Room 2:
Room 3:
Room 4:
Room 5:
Room 6:
Room 7:
Room 8:
Room 9:

| More Options Less Options
Special Rates

* ID required at check-in

Close
Find it 
Close Form

Contact us

Call 1-800-4HONORS (+1-800-446-6677) 24 hours a day, 7 days for hotel reservations or any questions you may have. For international telephone numbers, click 'Get Support' below.

Get Support

Všeobecné podmínky společnosti Points.com, Inc. pro nákup bodů během rezervace

Odesláním vaší online žádosti o nákup bodů od společnosti Points.com Inc., společnosti se sídlem v provincii Ontario v Kanadě, na adrese 171 John Street, 5. patro, Toronto, Ontario, M5T 1X3 (dále jen „Points.com“), berete na vědomí a přijímáte tyto všeobecné podmínky (dále jen „Všeobecné podmínky“).

 1. Abyste mohli body obdržet, musíte být členem programu Hilton Honors s dobrou pověstí.
 2. Váš nákupní požadavek nabude účinnosti až po přijetí společností Points.com. Přijetí společností Points.com bude doloženo pouze skutečným dodáním bodů na váš účet. Bez ohledu na výše uvedené si Points.com vyhrazuje právo zrušit nebo stornovat jakékoliv přijetí a storno a reverzní transakce, jak je uvedeno níže.
 3. Nákup bodů je nevratný.
 4. Zakoupené body se nebudou započítávat pro kvalifikaci pro jakékoli zvýšení nebo zlepšení statusu v programu Hilton Honors.
 5. Nesmíte prodávat, vyměňovat ani jinak provádět jakoukoli neoprávněnou distribuci bodů zakoupených podle této smlouvy. Pokud budou vámi zakoupené body znovu prodány, distribuovány nebo použity pro nevhodné účely, jak stanoví Points.com podle svého výlučného a absolutního uvážení, nebo získány prostřednictvím zneužití kreditní karty, podvodu nebo jinými nelegálními způsoby, Points.com může, podle svého uvážení a s pomocí Hilton HHonors Worldwide, L.L.C zrušit, stornovat, odmítnout akceptovat a/nebo zabavit tyto body a využít jakákoli jiná práva a nápravná opatření, která mohou být k dispozici. Souhlasíte s tím, že Points.com může strhávat z vašeho účtu nebo z účtu, kterému jste poskytli body v souvislosti s výše uvedeným. Souhlasíte s tím, že budete plně spolupracovat v případě všech přiměřených žádostí ze strany Points.com týkajících se jakéhokoliv vyšetřování nebo trestního stíhání kohokoliv, kdo je zapojený nebo podezřelý ze zapojení ve zneužití nebo podvodu týkajícího se prodeje bodů podle této smlouvy.
 6. Zakoupení bodů není zárukou dostupnosti jakýchkoliv odměn Hilton Honors a Points.com nepřebírá žádnou odpovědnost, pokud nebudete schopni využít nebo uplatnit zakoupené body.
 7. Souhlasíte s tím, že zaplatíte Points.com plnou částku kreditní kartou před tím, než budou body připsány na váš účet Hilton Honors. Odesláním žádosti o nákup bodů opravňujete společnost Points.com a její zástupce k účtování na číslo kreditní karty, které jste poskytli.
 8. Souhlasíte s tím, že odměňování a použití všech bodů, včetně zakoupených podle této smlouvy, podléhá podmínkám, vyloučením a omezením programu Hilton Honors a že má Hilton Hilton Honors Worldwide, L.L.C výhradní oprávnění a odpovědnost za řízení, změnu, ukončení a ustanovení podmínek vztahujících se k programu Hilton Honors. Points.com nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv činnost, nečinnost nebo rozhodnutí učiněné společností Hilton HHonors Worldwide, L.L.C v souvislosti s programem Hilton Honors a nemá povinnost vás o nich informovat. Tímto souhlasíte, že nebudete uplatňovat žádný nárok vůči Points.com za jakoukoliv činnost, nečinnost nebo rozhodnutí učiněné společností Hilton Honors Worldwide, L.L.C v souvislosti s programem Hilton Honors. Points.com neslouží za žádným účelem jako zástupce Hilton HHonors Worldwide, L.L.C.
 9. Musíte odškodnit, chránit a bránit Points.com a její dceřiné společnosti a jejich příslušné ředitele, úředníky, zaměstnance, dodavatele, partnery, zástupce, dceřiné společnosti, nástupce a nabyvatele proti jakýmkoliv ztrátám, povinnostem, nárokům, škodám, požadavkům, odpovědnostem, žalobám, jednáním, nákladům, poplatkům a výdajům vzniklým, utrpěným nebo neseným nebo uplatňovaným proti těmto osobám, které jakýmkoliv způsobem souvisí, vznikají nebo vyplývají z (i) vašeho využití nebo účasti v programu Hilton Honors, (ii) vaší činnosti nebo nečinnosti podle této Smlouvy nebo (iii) jakékoliv vašeho porušení těchto Všeobecných podmínek.
 10. BODY, KTERÉ JSOU VÁM PRODÁNY, A JAKÉKOLIV PŘIDRUŽENÉ SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY „V DANÉM STAVU“ BEZ ZÁRUKY, PROHLÁŠENÍ, PODMÍNKY NEBO ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ, NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA JAKÉKOLIV PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, PROHLÁŠENÍ, PODMÍNKY NEBO ZÁRUKY OHLEDNĚ KVALITY, PRODEJESCHOPNOSTI, KVALITY PRODEJESCHOPNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠENÍ PRÁV A VŠECHNY JSOU ODMÍTNUTY V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM.
 11. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST POINTS.COM, BEZ OHLEDU NA PODOBU NEBO PŘÍČINU JEDNÁNÍ, POŽADAVKU NEBO NÁROKU, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY NEBO DELIKTU, VČETNĚ NEDBALOSTI, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA NÁKUP BODŮ. SPOLEČNOST POINTS.COM NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLIV SPECIÁLNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY UTRPĚNÉ V SOUVISLOSTI S TĚMITO VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI VAŠEHO NÁKUPU BODŮ, BEZ OHLEDU NA JEJICH PŘÍČINU A JEJICH PODOBU NEBO PŘÍČINU JEDNÁNÍ, POŽADAVKU NEBO NÁROKU, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY NEBO DELIKTU, VČETNĚ NEDBALOSTI, A I V PŘÍPADĚ, POKUD JSOU TYTO ŠKODY PŘEDVÍDATELNÉ NEBO BYLA SPOLEČNOST POINTS.COM UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TÉTO ŠKODY.
 12. Musíte dodržovat všechny zákony, pravidla a předpisy vztahující se k těmto Všeobecným podmínkám a vašemu nákupu bodů.
 13. Tyto Všeobecné podmínky se řídí výhradně zákony provincie Ontario v Kanadě bez ohledu na jakékoli zásady kolize právních norem. V rozsahu povoleném příslušnými zákony, bude jakýkoliv nárok nebo spor mezi vámi a Points.com vyřešen konečnou a závaznou arbitráží s vyloučením soudů. Toto rozhodčí řízení proběhne v Torontu v kanadském Ontariu na zjednodušeném a urychleném základě jedním rozhodcem v souladu s platnými zákony a předpisy týkajícími se obchodních arbitráží v Ontariu. Pokud není výše zmíněná arbitráž povolena příslušnými zákony nebo jakýmkoli soudem s pravomocí, neodvolatelně souhlasíte, že všechny tyto nároky a spory budou vyřešeny výhradně soudy provincie Ontario.
 14. Nesmíte postoupit nebo převést tyto Všeobecné podmínky nebo jakékoliv právo nebo závazek podle této Smlouvy.
 15. Tyto Všeobecné podmínky společně s vaší žádostí o nákup tvoří úplnou dohodu mezi vámi a Points.com s ohledem na předmět této smlouvy a nahrazují všechny předchozí nebo současné dohody nebo ujednání, pokud existují, ať už písemné nebo ústní, týkající se daného předmětu. Žádná změna, úprava nebo vzdání se těchto Všeobecných podmínek nebude účinné nebo závazné, pokud nebude v písemné formě a podepsané společností Points.com.
 16. Points.com nenese žádnou odpovědnost za zpoždění či selhání ve svém vykonávání této smlouvy způsobené vyšší mocí, válkou, stávkou, pracovním sporem, zastavením práce, požárem, zásahem vlády nebo jakoukoliv jinou příčinou, ať už podobnou, nebo nepodobnou, mimo její kontrolu.