Skip reservation widget

Find a Hotel

Where are you going?

 
 

*Price Match Guarantee
Rooms Adults (18+) Children
Room 2:
Room 3:
Room 4:
Room 5:
Room 6:
Room 7:
Room 8:
Room 9:

| More Options Less Options
Special Rates

* ID required at check-in

Close
Find it 
Close Form

Contact us

Call 1-800-4HONORS (+1-800-446-6677) 24 hours a day, 7 days for hotel reservations or any questions you may have. For international telephone numbers, click 'Get Support' below.

Get Support

Points.com, Inc.'s vilkår og -betingelser for pointkøb under booking

Du vedkender og accepterer disse vilkår og betingelser (disse “Vilkår og betingelser”) ved at indsende din online anmodning om at købe point fra Points.com Inc., en virksomhed, der eksisterer og hører hjemme i provinsen Ontario, Canada, beliggende på 171 John Street, 5th Floor, Toronto, Ontario, M5T 1X3 (“Points.com”).

 1. Du skal være et fuldgyldigt medlem af Hilton Honors-programmet for at modtage point.
 2. Din købsanmodning skal ikke være effektiv, før den er accepteret af Points.com. Bevis på Points.coms accept skal udelukkende være den reelle kreditering af point til din konto. Til trods for det forudgående forbeholder Points.com sig retten til at tilbagekalde eller annullere enhver accept samt annullere og omgøre transaktioner som fremsat herunder.
 3. Køb af point refunderes ikke.
 4. Alle købte point skal ikke tælle med til kvalifikation for en højere eller forbedret status indenfor Hilton Honors-programmet.
 5. Du må ikke sælge, gøre byttehandel eller på anden måde foretage en uautoriseret distribution af nogen point købt herunder. Hvis nogen af de point, du har købt, bliver videresolgt, distribueret eller brugt til uretmæssige formål som fastlagt af Points.com, udelukkende efter deres skøn, eller erhvervet gennem misbrug af eller bedrageri med kreditkort eller på anden ulovlig vis, kan Points.com vælge med hjælp fra Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. at annullere, ugyldiggøre, nægte at honorere og/eller konfiskere sådanne point samt forfølge alle andre rettigheder og retsmidler, der måtte være tilgængelige. Du accepterer, at Points.com kan debitere din konto eller den konto, som du har givet point, i forbindelse med det forudgående. Du accepterer at samarbejde fuldt ud med alle rimelige anmodninger fra Points.com vedrørende en efterforskning eller retsforfølgelse af enhver person, der deltager i eller mistænkes for at deltage i misbrug eller bedrageri, hvad angår salget af point herunder.
 6. Købet af point er ikke en garanti for tilgængelighed af Hilton Honors-præmier, og Points.com skal ikke hæfte eller være ansvarlig, når du ikke er i stand til at bruge eller indløse eventuelt købte point.
 7. Du accepterer at betale Points.com hele beløbet med et kreditkort, inden nogen point bliver krediteret din Hilton Honors-konto. Ved at indsende en anmodning om at købe point autoriserer du Points.com eller dennes repræsentant til at opkræve beløbet på det kreditkortnummer, du oplyste.
 8. Du accepterer, at tildelingen og brugen af alle point, inklusive dem, der er købt herunder, er underlagt Hilton Honors-programmets vilkår, betingelser, undtagelser og begrænsninger, og at Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. alene har den eksklusive bemyndigelse til og ansvar for at drive, ændre, opsige og etablere de vilkår og betingelser, der gælder for Hilton Honors-programmet. Points.com skal ikke hæfte eller være ansvarlig overfor dig for, og har ingen forpligtelse til at underrette dig om en handling, uvirksomhed eller beslutning, som Hilton Hilton Honors Worldwide, L.L.C. har taget i forbindelse med Hilton Hilton Honors-programmet. Du indvilliger hermed i ikke at fremsætte erstatningskrav mod Points.com for en handling, uvirksomhed eller beslutning, som Hilton Hilton Honors Worldwide, L.L.C. har taget i forbindelse med Hilton Hilton Honors-programmet. Points.com skal ikke behandles som agent for Hilton Honors Worldwide, L.L.C. i nogen anseende.
 9. Du skal erstatte, forsvare og holde Points.com og dets associerede selskaber samt deres respektive direktører, funktionærer, medarbejdere, kontrahenter, partnere, agenter, associerede personer, efterfølgere og beskikkede personer, skadesløse for og mod noget og alle tab, forpligtelser, erstatningskrav, erstatninger, krav, strafansvar, retssager, søgsmål, omkostninger, gebyrer og udgifter overhovedet, som pådrages, lides eller bæres af, eller som hævdes mod nogen sådanne personer på en måde der er forbundet med, opstår fra eller skyldes (i) din brug af eller deltagelse i Hilton Honors-programmet, (ii) din præstation eller manglende præstation herunder eller (iii) en overtrædelse fra din side af disse Vilkår og betingelser.
 10. DE POINT, DER SÆLGES TIL DIG, OG ALLE ASSOCIEREDE TJENESTER, LEVERES “SOM DE ER” UDEN GARANTI, FREMSTILLING ELLER BETINGELSE AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER IMPLICIT, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL NOGEN IMPLICITTE GARANTIER, FREMSTILLINGER ELLER BETINGELSER FOR KVALITET, SALGBARHED, SALGBAR KVALITET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE, SOM ALLE FRASIGES I DEN VIDESTE UDSTRÆKNING, DER ER TILLADT VED LOV.
 11. HELE POINTS.COMs ERSTATNINGSANSVAR, UANSET SØGSMÅLSGRUNDENS, KRAVETS ELLER ERSTATNINGSKRAVETS FORM, HVAD ENTEN DET BYGGER PÅ KONTRAKT ELLER SKADEVOLDENDE HANDLING, INKLUSIVE FORSØMMELIGHED, SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DET BELØB, SOM DU BETALTE FOR KØBET AF POINT. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL POINTS.COM HÆFTE FOR NOGEN ERSTATNINGER FOR DOKUMENTEREDE, INDIREKTE, HÆNDELIGE ELLER FØLGETAB, DER LIDES I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅR OG BETINGELSER ELLER DIT KØB AF POINT, HVORDAN END DE BLEV FORVOLDT OG UANSET SØGSMÅLSGRUNDENS, KRAVETS ELLER ERSTATNINGSKRAVETS FORM, HVAD ENTEN DET BYGGER PÅ KONTRAKT ELLER SKADEVOLDENDE HANDLING, INKLUSIVE FORSØMMELIGHED, OG SELV HVIS SÅDANNE ERSTATNINGER ER FORUDSIGELIGE, ELLER POINTS.COM ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE ERSTATNINGER.
 12. Du skal overholde alle love, regler og forordninger, der gælder for disse Vilkår og betingelser samt dit køb af point.
 13. Disse Vilkår og betingelser reguleres udelukkende af lovene i provinsen Ontario, Canada, uanset eventuelle principper for lovkonflikter. I den udstrækning der er tilladt ved gældende lov skal alle erstatningskrav, strider eller konflikter mellem dig og Points.com afgøres ved endelig og bindende voldgift med udelukkelse af domstolene. Sådan voldgift vil blive foretaget i Toronto, Ontario, Canada, på et forenklet og fremskyndet grundlag af én voldgiftsmand ifølge de aktuelle love og regler i forbindelse med kommerciel voldgift i Ontario. Hvis den førnævnte voldgift ikke er tilladt ifølge gældende lov eller en kompetent domstol, accepterer du uigenkaldeligt, at alle erstatningskrav, strider eller konflikter skal afgøres udelukkende af domstolene i provinsen Ontario.
 14. Du må ikke tildele eller overføre disse Vilkår og betingelser eller nogen ret eller forpligtelse herunder.
 15. Disse Vilkår og betingelser, sammen med din købsanmodning, udgør hele aftalen mellem dig og Points.com, hvad angår aftalens emne og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler eller opfattelser, hvis nogen, hvad enten skriftlige eller mundtlige, hvad angår sådant emne. Ingen ændring, omarbejdelse eller frafald af disse Vilkår og betingelser skal være effektive eller bindende, medmindre de er skriftlige og underskrevet af Points.com.
 16. Points.com skal ikke hæfte for nogen forsinkelser eller fejl i dets præstation herunder forårsaget af udefrakommende omstændigheder, som mennesker ikke kan afværge (force majeure), krig, strejke, arbejdskonflikt, brand, regeringshandling eller nogen anden årsag, hvad enten tilsvarende eller forskellig, som ligger uden for dets kontrol.