Skip reservation widget

Find a Hotel

Where are you going?

 
 

*Price Match Guarantee
Rooms Adults (18+) Children
Room 2:
Room 3:
Room 4:
Room 5:
Room 6:
Room 7:
Room 8:
Room 9:

| More Options Less Options
Special Rates

* ID required at check-in

Close
Find it 
Close Form

Contact us

Call 1-800-4HONORS (+1-800-446-6677) 24 hours a day, 7 days for hotel reservations or any questions you may have. For international telephone numbers, click 'Get Support' below.

Get Support

Points.com, Inc Algemene Voorwaarden voor puntenaankoop tijdens boeking

U erkent en aanvaardt deze Algemene Voorwaarden (deze “Algemene Voorwaarden”) door het indienen van uw online verzoek om punten te kopen van Points.com, een onderneming bestaand en gevestigd in de Province of Ontario, Canada en met als adres 171 John Street, 5th Floor, Toronto, Ontario, M5T 1X3 (“Points.com”).

 1. U moet een gerespecteerd lid zijn van het Hilton Honors-programma om punten te kunnen ontvangen.
 2. Uw aankoopverzoek zal alleen kracht gaan op het moment dat Points.com het verzoek aanvaardt. Aanvaarding door Points.com zal blijken wanneer de punten feitelijke op uw account worden bijgeschreven. Niettegenstaande het voorgaande, behoudt Points.com het recht om een eventuele transacties zoals hieronder uiteengezet, te annuleren of terug te draaien.
 3. De aankoop van punten kan niet worden gerestitueerd.
 4. Gekochte punten zullen niet meetellen voor kwalificatie voor een verhoogde of verbeterde status in het Hilton Honors-programma.
 5. U kunt de gekochte punten niet verkopen, ruilen of anderszins op een ongeoorloofde manier distribueren. Als de door u gekochte punten worden doorverkocht, verspreid of gebruikt voor oneigenlijke doeleinden, zoals bepaald door de exclusieve en absolute discretie van Points.com, of wanneer die verkregen zijn via misbruik of fraude van creditcards of andere illegale middelen, dan kan Points.com, geheel naar eigen inzicht en met hulp van Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. dergelijke punten annuleren, nietig verklaren, weigeren te verzilveren en/of in beslag nemen en kan zij gebruik maken van alle andere rechten en rechtsmiddelen die haar ter beschikking staan. U gaat ermee akkoord dat Points.com uw account of dat waaraan u met betrekking tot het voorgaande punten aan heeft gegeven, mag debiteren. U stemt ermee in om volledig mee te werken aan alle redelijke verzoeken van Points.com met betrekking tot een onderzoek of vervolging van eenieder die betrokken is bij of verdacht wordt van het ontplooien van misbruik of fraude met betrekking tot de verkoop van punten.
 6. De aankoop van punten vormt geen garantie voor de beschikbaarheid van eventuele Hilton Honors-rewards en Points.com aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik of verzilveren van aangekochte punten.
 7. U stemt ermee in om Points.com volledig te betalen met credit card voor de punten op uw Hilton Honors-account bijgeschreven worden. Door het indienen van een verzoek om punten te kopen, machtigt u Points.com of haar afgevaardigde om deze in rekening te brengen op het creditcardnummer dat door u verstrekt is.
 8. U stemt ermee in dat de toekenning en het gebruik van alle punten, waaronder die die krachtens deze voorwaarden aangekocht zijn, onderworpen zijn aan de bepalingen, voorwaarden, uitsluitingen en beperkingen van Hilton Honors-programma en dat Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. de exclusieve bevoegdheid en verantwoordelijkheid heeft voor de exploitatie, het wijzigen, beëindigen en vaststellen van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het Hilton Honors-programma. Points.com heeft geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u en geen verplichting om u op te hoogte te stellen van het doen of laten van een eventuele handeling, nalaten of beslissing door Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. met betrekking tot het Hilton Honors-programma. U gaat ermee akkoord om geen enkele vordering tegen Points.com te maken voor het maken of nalaten van een handeling of besluit door Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. met betrekking tot het Hilton Honors-programma. Points.com zal voor een dergelijk doel niet als vertegenwoordiger van Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. beschouwd worden.
 9. U vrijwaart, verdedigt en stelt Points.com en haar gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke bestuurders, functionarissen, werknemers, contractanten, partners, agenten, filialen, opvolgers en rechtverkrijgenden, schadeloos van en tegen alle verliezen, verplichtingen, claims, schade, eisen, aansprakelijkheden, processen, acties, kosten, vergoedingen en onkosten die ontstaan, geleden, gedragen of beweerd zijn tegen de betrokkene en die op enigerlei wijze verband houden met, voortvloeiende uit of het gevolg zijn van (i) uw gebruik van of deelname aan het Hilton Honors-programma, (ii) de prestaties of het uitblijven hiervan, of (iii) elke schending van deze algemene voorwaarden door u.
 10. DE PUNTEN DIE AAN U VERKOCHT WORDEN EN EVENTUEEL DAARMEE VERBONDEN DIENSTEN WORDEN GELEVERD ALS “KOOP OP EIGEN BATE EN SCHADE” ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES, VERKLARINGEN, VOORWAARDEN OF WAARBORGEN VOOR KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID, VERKOOPBARE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK MAKEND, WELKE ALLEMAAL WORDEN AFGEWEZEN VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE WET.
 11. POINTS.COM'S GEHELE AANSPRAKELIJKHEID ONGEACHT DE OORZAAK, VRAAG OF CLAIM HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT OF ONRECHTMATIGE DAAD, INCLUSIEF NALATIGHEID, ZAL IN GEEN ENKEL GEVAL HOGER ZIJN DAN HET DOOR U, VOOR DE AANKOOP VAN DE PUNTEN, BETAALDE BEDRAG. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL POINTS.COM VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR EVENTUELE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE OPGELOPEN IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN OF UW AANKOOP VAN PUNTEN, ONGEACHT DE OORZAAK EN DE VORM VAN OORZAAK, VRAAG OF CLAIM, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT OF ONRECHTMATIGE DAAD, INCLUSIEF NALATIGHEID, EN ZELFS ALS DERGELIJKE SCHADE TE VOORZIEN WAS OF ALS POINTS.COM OP DE HOOGTE IS GEBRACHT WAS VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE.
 12. U dient te voldoen aan alle wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op deze Algemene Voorwaarden en op de aankoop van uw punten.
 13. Deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door de wetten van de Province of Ontario, Canada, niettegenstaande eventuele principes van wetsconflicten. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zal elke vordering, geschil of controverse tussen u en Points.com worden bepaald door definitieve en bindende arbitrage, met uitzondering van de rechtbanken. Dergelijke arbitrage zal worden uitgevoerd in Toronto, Ontario, Canada via een vereenvoudigde en versnelde manier, door één arbiter op grond van de huidige wet- en regelgeving inzake commerciële arbitrage in Ontario. Als de voorgaande arbitrage niet door de toepasselijke wetgeving of een bevoegde rechtbank wordt toegestaan, gaat u er onherroepelijk mee akkoord dat alle claims, geschillen en controverses exclusief door de rechtbanken van de Province of Ontario afgehandeld worden.
 14. U mag deze Algemene Voorwaarden of enig recht of verplichting hieronder niet toewijzen of overdragen.
 15. Deze Algemene Voorwaarden, tezamen met uw aankoopverzoek, maken de gehele overeenkomst tussen u en Points.com uit met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangt alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten of afspraken, indien aanwezig, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot dit onderwerp. Geen enkele aanpassing, wijziging of ontheffing van deze Algemene Voorwaarden zal van kracht of bindend zijn, tenzij schriftelijk en ondertekend door Points.com.
 16. Points.com is niet aansprakelijk voor vertragingen of het eventueel niet presteren krachtens deze overeenkomst, en welke het gevolg zijn van Force Majeur, oorlog, staking, arbeidsconflict, werkonderbreking, brand, overheidsingrijpen, of enige andere oorzaak, of iets gelijksoortige of ongelijksoortige dat buiten haar controle ligt.