Skip reservation widget

Find a Hotel

Where are you going?

 
 

*Price Match Guarantee
Rooms Adults (18+) Children
Room 2:
Room 3:
Room 4:
Room 5:
Room 6:
Room 7:
Room 8:
Room 9:

| More Options Less Options
Special Rates

* ID required at check-in

Close
Find it 
Close Form

Contact us

Call 1-800-4HONORS (+1-800-446-6677) 24 hours a day, 7 days for hotel reservations or any questions you may have. For international telephone numbers, click 'Get Support' below.

Get Support

Points.com, Inc.:n varauksen aikaisen pisteiden oston käyttöehdot

Hyväksyt nämä ehdot (jäljempänä "ehdot"), lähettäessäsi sähköisen tilauksen, jolla ostat pisteitä Points.com Inc. -yritykseltä, joka toimii Ontarion provinssissa Kanadassa osoitteessa 171 John Street, 5th Floor, Toronto, Ontario, M5T 1X3 (jäljempänä Points.com).

 1. Pisteitä saadaksesi sinun tulee olla Hilton Honors -ohjelman hyvässä asemassa oleva jäsen.
 2. Ostotilauksesi on voimassa vasta, kun Points.com on hyväksynyt sen. Points.comin hyväksyntä näkyy vain siten, että tilillesi siirretään pisteitä. Edellä mainitusta huolimatta Points.com varaa oikeuden kumota tai peruuttaa hyväksynnän sekä peruuttaa ja kumota alla mainittuja tapahtumia.
 3. Pisteiden ostoja ei hyvitetä.
 4. Ostetut pisteet eivät anna mahdollisuutta nostaa tai parantaa asemaa Hilton Honors -ohjelmassa.
 5. Näiden ehtojen mukaisesti ostettuja pisteitä ei saa myydä, vaihtaa tai jakaa muuten luvattomasti. Jos ostamiasi pisteitä myydään edelleen, jaetaan tai käytetään Points.comin yksin määrittämiin sopimattomiin tarkoituksiin tai jos pisteitä saadaan luottokortin väärinkäytön tai petoksen kautta tai muuten laittomin keinoin, Points.com voi halutessaan ja Hilton HHonors Worldwide, L.L.C.:n avustuksella peruuttaa, mitätöidä, kieltäytyä hyväksymästä ja/tai pidättää kyseiset pisteet sekä käyttää muita saatavilla olevia oikeuksia ja oikeuskeinoja. Suostut siihen, että Points.com voi veloittaa tiliäsi tai tiliä, jolle olet siirtänyt pisteitä yllä mainittujen tapahtumien yhteydessä. Sitoudut toimimaan täydessä yhteistyössä Points.comin kanssa, jos Points.com esittää tutkimuksia tai syytteitä koskevia kohtuullisia pyyntöjä tapauksissa, joissa tutkimukset ja syytteet kohdistuvat henkilöihin, jotka ovat olleet osallisina pisteiden myyntiin liittyvässä väärinkäytössä tai petoksessa tai joita epäillään tästä.
 6. Pisteiden ostaminen ei takaa sitä, että Hilton Honors -palkintoja on tarjolla, eikä Points.com ei ole vastuussa siitä, jos et pysty käyttämään tai lunastamaan ostettuja pisteitä.
 7. Sitoudut maksamaan Points.comille koko summan luottokortilla, ennen kuin pisteitä siirretään Hilton Honors -tilillesi. Pisteiden ostotilauksen tekemällä valtuutat Points.comin tai sen edustajan veloittamaan luottokorttia, jonka numeron olet antanut.
 8. Suostut siihen, että kaikkien pisteiden myöntämiseen ja käyttöön, myös näiden ehtojen mukaisesti ostettujen pisteiden myöntämiseen ja käyttöön, sovelletaan Hilton Hilton Honors -ohjelman ehtoja, poikkeuksia ja rajoituksia, ja että Hilton Honors Worldwide L.L.C.:llä on yksinomainen oikeus ja vastuu soveltaa, muuttaa, lopettaa ja määrittää Hilton Honors -ohjelman ehtoja. Points.com ei ole vastuussa sinulle eikä sillä ole velvollisuutta ilmoittaa sinulle Hilton Hilton Honors Worldwide L.L.C.:n toimenpiteistä, toimimatta jättämisestä tai päätöksistä, jotka liittyvät Hilton Honors -ohjelmaan. Sitoudut täten siihen, että et esitä vaatimuksia Points.comille Hilton Honors Worldwide L.L.C.:n toimenpiteistä, toimimatta jättämisestä tai päätöksistä, jotka liittyvät Hilton Hilton Honors -ohjelmaan. Points.comia ei tule pitää missään tarkoituksessa Hilton Hilton Honors Worldwide L.L.C.:n edustajana.
 9. Sitoudut korvaamaan Points.comille ja sen tytäryhtiöille ja näiden hallituksen jäsenille, toimihenkilöille, työntekijöille, alihankkijoille, kumppaneille, edustajille, tytäryhtiöille, seuraajille ja luovutuksensaajille kaikki erilaiset syntyneet tappiot, velvoitteet, vaatimukset, vahingonkorvaukset, vaateet, vastuut, kanteet, oikeusprosessit, kustannukset, maksut ja kulut sekä puolustamaan kyseisiä tahoja ja vapauttamaan kyseiset tahot yllä mainittuja seikkoja koskevasta vastuusta silloin, kun nämä seikat kohdistuvat kyseisiin tahoihin tai esitetään kyseisille tahoille ja kun nämä seikat liittyvät siihen, että (i) käytät Hilton Honors -ohjelmaa tai osallistut Hilton Honors -ohjelmaan, että (ii) toimit tai jätät toimimatta näiden ehtojen mukaisesti tai että (iii) rikot näitä ehtoja tai kun seikat johtuvat edellä mainituista syistä.
 10. SINULLE MYYDYT PISTEET JA NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT MYYDÄÄN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAAN TAI EPÄSUORAAN ILMAISTUA TAKUUTA, LAUSUNTOA TAI EHTOA. NÄIHIN KUULUVAT MM. LAATUA, KAUPPAKELPOISUUTTA, KAUPPAKELPOISUUSLAATUA, TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA TAI LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT EPÄSUORAT TAKUUT, LAUSUNNOT TAI EHDOT, JOISTA KAIKISTA KIELTÄYDYTÄÄN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA.
 11. POINTS.COMIN TÄYSI VASTUU RIIPPUMATTA OIKEUSPROSESSIN, VAATIMUKSEN TAI VAATEEN SYYN MUODOSTA JA RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUUKO OIKEUSPROSESSI, VAATIMUS TAI VAADE SOPIMUKSEEN VAI OIKEUDENLOUKKAUKSEEN, MUKAAN LUKIEN TUOTTAMUS, EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ SUMMAA, JONKA MAKSOIT PISTEIDEN OSTOSTA. POINTS.COM EI OLE MISSÄÄN TILANTEESSA VASTUUSSA MISTÄ TAHANSA SYYSTÄ SEURANNEISTA ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGONKORVAUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT NÄISTÄ EHDOISTA TAI SIITÄ, ETTÄ OLET OSTANUT PISTEITÄ SEKÄ RIIPPUMATTA OIKEUSPROSESSIN, VAATIMUKSEN TAI VAATEEN SYYN MUODOSTA JA RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUUKO OIKEUSPROSESSI, VAATIMUS TAI VAADE SOPIMUKSEEN VAI OIKEUDENLOUKKAUKSEEN, MUKAAN LUKIEN TUOTTAMUS, VAIKKA KYSEISET VAHINGONKORVAUKSET OLISIVAT OLLEET ODOTETTAVISSA TAI VAIKKA POINTS.COMILLE ON ILMOITETTU KYSEISTEN VAHINGONKORVAUSTEN MAHDOLLISUUDESTA.
 12. Sinun tulee toimia kaikkien näihin ehtoihin ja pisteiden ostamiseen sovellettavien lakien, sääntöjen ja säädösten mukaisesti.
 13. Näihin ehtoihin sovelletaan pelkästään Kanadan Ontarion provinssin lakeja poislukien konfliktisäännökset. Sovellettavan lain sallimissa rajoissa sinun ja Points.comin väliset mahdolliset vaateet, erimielisyydet tai kiistat ratkaistaan lopullisesti ja sitovasti välimiesmenettelyssä ilman oikeusprosessia. Kyseinen välimiesmenettely tapahtuu Kanadan Ontarion Torontossa yksinkertaistettuna ja nopeutettuna menettelynä yhden välimiehen avulla Ontariossa tapahtuvaa kaupallista välimiesmenettelyä koskevien voimassa olevien lakien ja sääntöjen mukaisesti. Jos yllä mainittu välimiesmenettely ei ole mahdollinen sovellettavan lain tai toimivaltaisen oikeusistuimen päätöksen nojalla, sitoudut peruuttamattomasti siihen, että kaikki vaateet, erimielisyydet tai kiistat ratkaistaan pelkästään Ontarion provinssin oikeusistuimissa.
 14. Et voi luovuttaa tai siirtää näitä ehtoja tai niiden nojalla annettuja oikeuksia tai velvollisuuksia.
 15. Nämä ehdot ja ostotilauksesi muodostavat koko sopimuksen sinun ja Points.comin välillä tässä asiassa, ja ne syrjäyttävät kaikki mahdolliset tähän asiaan liittyvät aiemmat tai nykyiset kirjalliset tai suulliset sopimukset ja välipuheet. Näiden ehtojen muutokset, lisäykset tai ehdoista luopumiset ovat voimassa vain kirjallisessa muodossa ja Points.comin allekirjoittamina.
 16. Points.com ei vastaa näiden ehtojen mukaisten suoritustensa myöhästymisistä tai puutteista, jos ne aiheutuvat luonnonesteistä, sodasta, lakosta, työselkkauksesta, työnseisauksesta, tulipalosta, hallituksen toimista tai muista samanlaisista tai erilaisista Points.comista riippumattomista syistä.