Skip reservation widget

Find a Hotel

Where are you going?

 
 

*Price Match Guarantee
Rooms Adults (18+) Children
Room 2:
Room 3:
Room 4:
Room 5:
Room 6:
Room 7:
Room 8:
Room 9:

| More Options Less Options
Special Rates

* ID required at check-in

Close
Find it 
Close Form

Contact us

Call 1-800-4HONORS (+1-800-446-6677) 24 hours a day, 7 days for hotel reservations or any questions you may have. For international telephone numbers, click 'Get Support' below.

Get Support

Points.com, Inc. Vilkår og betingelser for poengkjøp under bestilling

Du samtykker i, og aksepterer disse vilkår og betingelser (disse «Vilkår og betingelser») ved å sende inn din forespørsel på nett for å kjøpe poeng fra Points.com Inc., et selskap som befinner seg i provinsen Ontario, Canada og er lokalisert i 171 John Street, 5th Floor, Toronto, Ontario, M5T 1X3, Canada («Points.com»).

 1. Du må være et kurant medlem i Hilton Honors-program, for å motta poeng.
 2. Din kjøpsforespørsel vil ikke være gyldig før den er godkjent av Points.com. Godkjenning av Points.com vil kun vise seg i form av den reelle leveringen av poeng til din konto. Til tross for det forutgående, reserverer Points.com seg retten til å tilbakekalle eller kansellere enhver godkjenning og kansellere og reversere transaksjoner som fremstilt nedenfor.
 3. Kjøp av poeng er ikke refunderbart.
 4. Kjøpte poeng vil ikke telle mot kvalifisering for enhver økt eller forbedret status i Hilton Honors-programmet.
 5. Du kan ikke selge, bytte eller ellers utføre uautorisert distribusjon av poeng kjøpt herunder. Dersom poeng kjøpt av deg videreselges, distribueres eller brukes for urettmessige formål som fastsatt av Points.com etter dets absolutte forgodtbefinnende, eller innhentet gjennom kredittkortmisbruk eller svindel eller andre ulovlige måter, kan Points.com etter eget valg og med bistand fra Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. kansellere, annullere, nekte å ære og/eller konfiskere slike poeng og forfølge enhver og alle rettigheter og rettsmidler som kan være tilgjengelige. Du samtykker i at Points.com kan debitere din konto eller kontoen du har gitt poeng til, i forbindelse med det forutgående. Du samtykker i å samarbeide med alle rimelige forespørsler av Points.com angående enhver etterforskning eller søksmål av enhver som tar del i eller er mistenkt for å ta del i misbruk eller bedrageri med hensyn til salg av poeng herunder.
 6. Kjøp av poeng er ikke en garanti av tilgjengelighet av enhver Hilton Honors-belønning og Points.com skal ikke ha noe ansvar der du ikke kan bruke eller innfri kjøpte poeng.
 7. Du samtykker i å betale totalsummen med kredittkort til Points.com før poeng blir godskrevet til din Hilton Honors-konto. Ved å sende inn en forespørsel om kjøp av poeng autoriserer du Points.com eller dets representanter til å belaste kredittkortnummeret du oppga.
 8. Du samtykker i at tildelingen og bruken av alle poeng, inkludert de som er kjøpt herunder, er underlagt vilkårene, betingelsene, unntagelser og begrensninger i Hilton Honors-programmet, og at Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. har den eneste og eksklusive myndighet og ansvar for å drifte, endre, avslutte og etablere vilkårene og betingelsene gjeldende for Hilton Honors-programmet. Points.com skal ikke ha noe ansvar overfor deg, og har ingen plikt til å varsle deg om, enhver handling, uvirksomhet eller avgjørelse tatt av Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. i forbindelse med Hilton Honors-programmet. Du samtykker herved i å ikke gjøre noe krav mot Points.com for enhver handling, uvirksomhet eller avgjørelse tatt av Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. i forbindelse med Hilton Honors-programmet. Points.com skal ikke behandles som agent for Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. for ethvert formål.
 9. Du skal beskytte, forsvare og holde Points.com og dets partnere, og deres respektive styremedlemmer, ledere, ansatte, kontraktører, partnere, agenter, tilknyttede selskaper, etterfølgere og representanter skadesløse fra og mot ethvert tap, forpliktelser, krav, skader, ansvar, søksmål, rettsaker, kostnader, gebyrer og utgifter overhodet pådratt, lidd eller båret av eller gjeldende overfor slike personer på noen måte knyttet til, i forbindelse med eller som følge av (i) din bruk av eller deltakelse i Hilton Honors-programmet, (ii) din ytelse eller unnlatelse av å gjennomføre herunder eller (iii) ethvert brudd av deg på disse vilkårene.
 10. POENGENE SOLGT TIL DEG OG ENHVER TILKNYTTET TJENESTE ER GITT «SOM DEN ER» UTEN GARANTI, REPRESENTASJON, BETINGELSE ELLER GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL INDIREKTE GARANTIER, REPRESENTASJONER, BETINGELSER ELLER GARANTIER AV KVALITET, SALGBARHET, SALGBAR KVALITET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL ELLER UKRENKELIGHET, SOM ALLE FRASIES SÅ LANGT LOVEN TILLATER DET.
 11. POINTS.COMs HELE ANSVAR, UAVHENGIG AV FORMEN ELLER ÅRSAKEN TIL SØKSMÅLET ELLER KRAVET, ENTEN DET ER BASERT PÅ KONTRAKT ELLER FORVOLDT SKADE, INKLUDERT UAKTSOMHET, SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET OVERGÅ SUMMEN BETALT FOR KJØPET AV POENG. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL POINTS.COM VÆRE ANSVARLIG FOR SPESIELLE, INDIREKTE, TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER OPPSTÅTT I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅR OG BETINGELSER ELLER DITT KJØP AV POENG UANSETT ÅRSAK OG UAVHENGIG AV SØKSMÅL ELLER KRAV, ENTEN DET ER BASERT PÅ KONTRAKT ELLER FORVOLDT SKADE, INKLUDERT SKJØDESLØSHET, OG SELV OM SLIKE SKADER KAN FORUTSES ELLER POINTS.COM HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.
 12. Du skal overholde alle lover, regler og forskrifter gjeldende til disse vilkår og betingelser og ditt kjøp av poeng.
 13. Disse vilkår og betingelser styres eksklusivt av lovene i provinsen Ontario, Canada til tross for eventuelle prinsipper ved konflikt med loven. I den grad det er tillatt ved gjeldende lov, skal ethvert krav, tvist eller uenighet mellom deg og Points.com bestemmes ved endelig og bindende voldgift til utelukkelse av domstolene. Slik voldgift vil utføres i Toronto, Ontario, Canada på en forenklet og fremskyndet måte av en voldgiftsdommer i henhold til gjeldende lover og regler knyttet til kommersiell voldgift i Ontario. Hvis foregående voldgift ikke er tillatt ved gjeldende lov eller en domstol med jurisdiksjon, samtykker du ugjenkallelig i at alle krav, tvister eller kontroverser, skal avgjøres eksklusivt av domstolene i provinsen Ontario.
 14. Du kan ikke overdra eller overføre disse vilkår og betingelser, eller noen rett eller plikt herunder.
 15. Disse vilkår og betingelser, sammen med din kjøpsforespørsel, utgjør hele avtalen mellom deg og Points.com med hensyn til innholdet og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler eller forståelser, om noen, enten skriftlig eller muntlig, relatert til slikt innhold. Ingen modifikasjon, endring eller frafall av disse vilkår og betingelser skal være gyldig eller bindende med mindre gjort skriftlig og undertegnet av Points.com.
 16. Points.com har intet ansvar for forsinkelser eller svikt i ytelsen herunder forårsaket av naturkatastrofe, krig, streik, arbeidskonflikt, arbeidsstans, brann, myndighetstiltak, eller noen annen årsak, enten likt eller ulikt, utenfor selskapets kontroll.