Skip reservation widget

Find a Hotel

Where are you going?

 
 

*Price Match Guarantee
Rooms Adults (18+) Children
Room 2:
Room 3:
Room 4:
Room 5:
Room 6:
Room 7:
Room 8:
Room 9:

| More Options Less Options
Special Rates

* ID required at check-in

Close
Find it 
Close Form

Contact us

Call 1-800-4HONORS (+1-800-446-6677) 24 hours a day, 7 days for hotel reservations or any questions you may have. For international telephone numbers, click 'Get Support' below.

Get Support

Regulamin zakupu punktów podczas rezerwacji online realizowanych przez Points.com, Inc.

Zgłaszając chęć nabycia punktów od firmy Points.com Inc. z siedzibą w Ontario w Kanadzie pod adresem 171 John Street, 5th Floor, Toronto, Ontario, M5T 1X3 („Points.com”), użytkownik przyjmuje i akceptuje niniejsze warunki („Warunki”).

 1. Aby otrzymać punkty, użytkownik musi być członkiem programu Hilton Honors i posiadać dobrą reputację jako członek.
 2. Chęć zakupu przez użytkownika punktów jest wiążąca dopiero po zaakceptowaniu jej przez Points.com. Wyłącznym dowodem potwierdzającym zaakceptowanie prośby przez Points.com jest dostarczenie punktów na konto użytkownika. Niezależnie od powyższego, Points.com zastrzega sobie prawo do cofnięcia lub anulowania akceptacji dowolnej prośby oraz do cofnięcia lub anulowania transakcji zgodnie z poniższymi warunkami.
 3. Zakup punktów nie podlega zwrotowi.
 4. Zakupione punkty nie będą się liczyć do podniesienia ani poprawienia statusu użytkownika w programie Hilton Honors.
 5. Użytkownik nie może odsprzedawać, wymieniać ani w żaden inny sposób dystrybuować zakupionych punktów. Jeśli zakupione punkty zostaną odsprzedane, będą dystrybuowane lub wykorzystywane w niewłaściwych celach, zgodnie z ustaleniami Points.com, podjętymi według własnego uznania, bądź zostaną nabyte poprzez niewłaściwe wykorzystanie karty kredytowej, oszustwo lub w inny nielegalny sposób, Points.com może według własnego uznania i w porozumieniu z Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. anulować, unieważnić, odmówić honorowania i/lub odebrać takie punkty, a także skorzystać z wszelkich dostępnych środków prawnych. Użytkownik zgadza się, że w związku z powyższym, Points.com może obciążyć jego konto lub konto, na które zostały przekazane punkty. Użytkownik zgadza się w pełni współpracować i wypełniać wszystkie uzasadnione prośby Points.com dotyczące postępowania bądź ścigania osób uczestniczących w nadużyciach lub oszustwach w zakresie sprzedaży punktów oraz osób podejrzewanych o takie działania.
 6. Zakup punktów nie stanowi gwarancji dostępności którejkolwiek z nagród w programie Hilton Honors, a Points.com nie ponosi odpowiedzialności, jeśli użytkownik nie mógł wykorzystać lub zrealizować nabytych punktów.
 7. Użytkownik zgadza się pokryć płatność w całości za pomocą karty kredytowej. Dopiero po tym punkty trafią na jego konto Hilton Honors. Przesyłając prośbę o zakup punktów, użytkownik upoważnia Points.com lub jej przedstawicieli do obciążenia karty kredytowej o numerze podanym przez użytkownika.
 8. Użytkownik akceptuje, że przyznanie i korzystanie z punktów (w tym punktów kupionych na mocy niniejszych Warunków) podlega zasadom, warunkom, wyłączeniom i ograniczeniom programu Hilton Honors oraz że Hilton HHonors Worldwide, L.L.C ponosi wyłączną odpowiedzialność za egzekwowanie, modyfikowanie, wypowiedzenie i ustalanie warunków i zasad mających zastosowanie do programu Hilton Honors. Points.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem użytkownika z tytułu podjęcia decyzji bądź podjęcia lub zaniechania działań przez Hilton HHonors Worldwide, L.L.C w związku z programem Hilton Honors, ani też nie ma obowiązku powiadamiać o nich użytkownika. Użytkownik niniejszym zgadza się, że nie będzie wnosić roszczeń w stosunku do Points.com z tytułu podjęcia decyzji bądź podjęcia lub zaniechania działań przez Hilton HHonors Worldwide, L.L.C w związku z programem Hilton Honors. W żadnym wypadku nie należy traktować Points.com jako przedstawiciela Hilton HHonors Worldwide, L.L.C.
 9. Użytkownik zwolni z wszelkiej odpowiedzialności Points.com oraz jej podmioty stowarzyszone, dyrektorów, członków zarządu, pracowników, kontrahentów, partnerów, przedstawicieli, oddziały, następców i cesjonariuszy z tytułu wszelkich strat, zobowiązań, roszczeń, szkód, żądań, powstałych zobowiązań, pozwów, działań, wszelkich kosztów, opłat i wydatków dochodzonych od którejkolwiek z tych osób, które odnoszą się lub wynikają z (i) uczestnictwa użytkownika w programie Hilton Honors, (ii) realizacji postanowień niniejszych Warunków lub niestosowania się do nich bądź (iii) naruszenia przez użytkownika któregokolwiek postanowienia niniejszych Warunków.
 10. PUNKTY ZAKUPIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA ORAZ WSZELKIE POWIĄZANE USŁUGI SĄ OFEROWANE W „ICH AKTUALNEJ POSTACI”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ ANI ZAPEWNIEŃ, WYRAŹNYCH BĄDŹ DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI BEZ DOROZUMIANYCH GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ I ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, JAKOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI PRAW; SĄ ONE WYŁĄCZONE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRAWEM.
 11. CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ POINTS.COM, BEZ WZGLĘDU NA FORMĘ KROKÓW PRAWNYCH, ŻĄDAŃ BĄDŹ ROSZCZEŃ, CZY TO NA MOCY ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, CZY DELIKTOWEJ (Z UWZGLĘDNIENIEM ZANIEDBANIA), NIE MOŻE W ŻADNYM PRZYPADKU PRZEKRACZAĆ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU ZAKUPU PUNKTÓW. W ŻADNYM PRZYPADKU POINTS.COM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SPECJALNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY PONIESIONE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI LUB ZAKUPEM PUNKTÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKA ORAZ BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNĘ POWÓDZTWA, ŻĄDANIA BĄDŹ ROSZCZENIA, CZY TO NA MOCY ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, CZY DELIKTOWEJ (Z UWZGLĘDNIENIEM ZANIEDBANIA), NAWET JEŚLI TAKIE SZKODY MOŻNA BYŁO PRZEWIDZIEĆ BĄDŹ FIRMA POINTS.COM ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
 12. Użytkownik powinien przestrzegać wszystkich przepisów, zasad i regulacji obowiązujących w odniesieniu do niniejszych Warunków i kupna przez niego punktów.
 13. Niniejsze Warunki podlegają prawu prowincji Ontario w Kanadzie, z zastrzeżeniem zasad prawa kolizyjnego. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, wszelkie roszczenia, spory i konflikty między użytkownikiem a Points.com będą rozstrzygane wyłącznie w drodze ostatecznego i wiążącego arbitrażu. Takie postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone w Toronto w prowincji Ontario w Kanadzie w trybie uproszczonym i przyspieszonym przez jednego arbitra, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami odnoszącymi się do arbitrażu handlowego w Ontario. Jeśli przeprowadzenie postępowania arbitrażowego jest niedozwolone na mocy obowiązującego prawa lub przez właściwy sąd, użytkownik nieodwołalnie zgadza się, że wszystkie roszczenia, spory i konflikty będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy prowincji Ontario.
 14. Użytkownik nie może scedować ani przenieść na inną osobę niniejszych Warunków ani żadnych praw czy obowiązków z nich wynikających.
 15. Niniejsze Warunki wraz z chęcią zakupu punktu przez użytkownika stanowią całość umowy pomiędzy użytkownikiem a Points.com w odniesieniu do przedmiotu niniejszych Warunków i zastępują wszystkie poprzednie lub równoczesne umowy lub porozumienia, jeśli takowe istnieją, pisemne i ustne, odnoszące się do przedmiotu tych Warunków. Modyfikacje, zmiany lub odstąpienie od niniejszych Warunków nie mają mocy obowiązującej ani wiążącej, dopóki nie zostanie to wyrażone na piśmie i podpisane przez Points.com.
 16. Points.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu opóźnień lub niewywiązania się ze swoich zobowiązań przedstawionych w niniejszych Warunkach powstałych na skutek działania siły wyższej, wojny, strajku, zamieszek pracowniczych, przestoju w pracy, pożaru, działań rządu lub powstałych z jakiejkolwiek innej podobnej lub niepodobnej przyczyny będącej poza kontrolą Points.com.