Skip reservation widget

Find a Hotel

Where are you going?

 
 

*Price Match Guarantee
Rooms Adults (18+) Children
Room 2:
Room 3:
Room 4:
Room 5:
Room 6:
Room 7:
Room 8:
Room 9:

| More Options Less Options
Special Rates

* ID required at check-in

Close
Find it 
Close Form

Contact us

Call 1-800-4HONORS (+1-800-446-6677) 24 hours a day, 7 days for hotel reservations or any questions you may have. For international telephone numbers, click 'Get Support' below.

Get Support

Points.com, Inc:s Regler och villkor för poängköp vid bokning

Du bekräftar och accepterar dessa villkor (”Villkor”) genom att skicka in din ansökan om att köpa poäng från Points.com Inc. online. Detta bolag har sitt säte i provinsen Ontario i Kanada med adress 171 John Street, 5th Floor, Toronto, Ontario, M5T 1X3, Kanada (”Points.com”).

 1. Du måste ha god status inom Hilton Honors-programmet för att få poäng.
 2. Din inköpsansökan ska inte betraktas som giltig förrän den har godkänts av Points.com. Godkännande från Points.com kommer endast att framgå genom att tilldelade poäng införs på ditt konto. Oberoende av vad som tidigare sagts förbehåller sig Points.com rätten att häva eller annullera ett eventuellt godkännande och annullera och återkalla överföringar av nedanstående skäl.
 3. Köp av poäng är inte återbetalningsbara.
 4. Eventuella köpta poäng kommer inte att innebära kvalificering för ökad eller förbättrad status inom Hilton Honors-programmet.
 5. Det är inte tillåtet att sälja, byta eller på något annat sätt göra sig skyldig till otillåten spridning av inköpta poäng enligt denna bestämmelse. Om poäng som inköpts av dig säljs vidare, sprids eller används för felaktiga ändamål med den definition som Point.com ensamt och efter eget gottfinnande väljer att göra, eller om sådana poäng erhållits genom missbruk av kreditkort, bedrägeri eller andra olagliga metoder, kan Point.com, efter eget val och med bistånd av Hilton HHonors Worldwide, L.L.C, annullera, upphäva, förkasta och/eller konfiskera sådana poäng och åberopa alla andra tillgängliga rättigheter och gottgörelser. Du samtycker till att Points.com kan debitera ditt konto eller det konto där du har tillfört poäng i anslutning till vad som tidigare sagts. Du samtycker till att, på Points.com rimliga begäran, fullt ut samarbeta vid varje undersökning eller process gällande någon person som är inblandad i eller misstänks vara inblandad i missbruk eller bedrägeri avseende försäljning av poäng under dessa villkor.
 6. Köp av poäng utgör ingen garanti för tillgång till någon bonus från Hilton Honors och Points.com har inget ansvar eller skyldighet om du inte kan använda eller lösa in inköpta poäng.
 7. Du samtycker till att göra en kreditkortsinbetalning på hela beloppet till Points.com innan några poäng skickas till ditt Hilton Honors-konto. Genom att skicka in en ansökan om att köpa poäng godkänner du att Points.com eller dess representanter belastar det kreditkort som du angivit.
 8. Du samtycker till att tilldelningen och användningen alla poäng, inklusive de som inköpts enligt denna bestämmelse, är föremål för villkor, undantag och begränsningar av Hilton HHotel-programmet och att Hilton Honors Worldwide, L.L.C. har ensam och exklusiv behörighet och ansvar för att sköta, ändra, avsluta och fastställa gällande villkor för Hilton Honors-programmet. Points.com ska inte ha något ansvar eller skyldighet gentemot dig och har ingen förpliktelse att meddela dig om någon åtgärd som vidtagits eller inte vidtagits eller något beslut från Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. i anslutning till Hilton Honors-programmet. Du samtycker härmed till att avstå från varje krav mot Point.com för någon åtgärd som vidtagits eller inte vidtagits eller något beslut från Hilton Honors Worldwide, L.C.C i anslutning till Hilton Hilton Honors-programmet. Points.com ska inte betraktas som agent för Hilton Honors Worldwide, L.L.C. för något som helst syfte.
 9. Du ska försvara, ersätta och hålla Points.com och dess dotterbolag och deras respektive chefer, styrelseledamöter, anställda, entreprenörer, medarbetare, agenter, associerade, efterträdare och ombud skadeslösa från och mot varje förlust, åtagande, krav, skada, begäran, skadeståndsanspråk, process, rättslig åtgärd, kostnad, avgift och utgift hur de än har inträffat eller drabbat sådan person eller hävdats mot någon sådan person och som på något sätt har samband med, uppstått genom eller är en följd av (i) din användning av eller deltagande i Hilton Honors-programmet, (ii) ditt genomförande eller misslyckande med att genomföra programmet eller (iii) varje brott från din sida mot dessa villkor.
 10. POÄNG SOM SÅLTS TILL DIG OCH ALLA TJÄNSTER I SAMBAND DÄRMED TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN GARANTI, UTFÄSTELSE. VILLKOR ELLER SÄKERHET AV NÅGOT SLAG VARE SIG UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, UTFÄSTELSER, VILLKOR ELLER SÄKERHETER GÄLLANDE KVALITET, SÄLJBARHET, SÄLJBAR KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT VISST ÄNDAMÅL ELLER ICKE-INTRÅNG, VILKA AVVISAS PÅ SAMTLIGA PUNKTER SÅ LÅNGT DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG.
 11. POINTS.COM HELA ANSVAR, OAVSETT FORM PÅ ELLER GRUND FÖR TALAN, BEGÄRAN ELLER KRAV, OAVSETT OM DETTA GRUNDAR SIG PÅ AVTAL ELLER FÖRSEELSE INKLUSIVE OAKTSAMHET, SKA INTE PÅ NÅGRA VILLKOR ÖVERSTIGA DEN SUMMA SOM DU BETALAT FÖR KÖP AV POÄNG. UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN SKA POINTS.COM HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGON SÄRSKILD, INDIREKT, OAVSIKTLIG SKADA ELLER FÖLJDSKADA SOM UPPSTÅTT I ANSLUTNING TILL DESSA VILLKOR ELLER DITT KÖP AV POÄNG OAVSETT ORSAK OCH OAVSETT GRUND FÖR TALAN, BEGÄRAN ELLER KRAV, OAVSETT OM DETTA GRUNDAR SIG PÅ AVTAL ELLER FÖRSEELSE INKLUSIVE OAKTSAMHET OCH ÄVEN OM SÅDAN SKADA ÄR FÖRUTSÄGBAR ELLER OM POINTS.COM UPPMÄRKSAMMATS PÅ MÖJLIGHETEN FÖR SÅDAN SKADA.
 12. Du ska följa gällande lagar, regler och regleringar gällande dessa villkor och ditt köp av poäng.
 13. Dessa villkor styrs endast av lagarna i provinsen Ontario i Kanada, oavsett principer rörande lagkonflikt. I den utsträckning lagen tillåter det ska varje krav, konflikt eller tvistemål mellan dig och Points.com avgöras genom slutligt och bindande skiljeförfarande i stället för i domstol. Sådant skiljeförfarande ska äga rum i Toronto, Ontario, Kanada med ett förenklat och påskyndat förfarande genom en skiljeman enligt gällande lag och regler för kommersiellt skiljeförfarande i Ontario, Kanada. Om ett sådant skiljeförfarande inte är tillåtet enligt gällande lag eller någon domstol med domsrätt, ger du ditt oåterkalleliga samtycke till att alla krav, konflikter eller tvistemål ska avgöras vid domstol i provinsen Ontario.
 14. Du får inte överlåta eller överföra dessa villkor eller någon rättighet eller skyldighet härvid.
 15. Dessa villkor tillsammans med din inköpsansökan utgör hela avtalet mellan dig och Points.com i denna sak och har företräde framför alla eventuella tidigare eller samtida villkor eller överenskommelser, skriftliga eller muntliga, i denna sak. Inga ändringar, tillägg eller avståenden gällande dessa villkor ska träda i kraft eller betraktas som bindande om de inte är i skriftlig form och undertecknade av Points.com.
 16. Points.com ska inte ha något ansvar för förseningar eller misslyckande med genomförandet på grund av oförutsedda händelser (force majeur), krig, strejk, arbetskonflikt, arbetsnedläggelse, brand, statligt ingripande eller någon annan orsak, likartad eller olikartad, som är utanför Points.com:s kontroll.