Contact opnemen

Bel 1-800-4HONORS (+1-800-446-6677) 24 uur per dag, 7 dagen voor hotelreserveringen of welke vraag u ook maar hebt. Klik voor internationale telefoonnummers op ‘Help' hieronder.

Help

 

 

Hilton

Privacykennisgeving voor sollicitanten

Laatst bijgewerkt: 2018 april

Hilton Worldwide Holdings Inc. en zijn directe en indirecte dochterondernemingen ( "Hilton", "wij", "onze" of "ons") hechten waarde aan het vertrouwen van personen die sollicitaties indienen bij Hilton ("u" of "Sollicitant") en zetten ons in voor een verantwoordelijk beheer, gebruik en bescherming van persoonlijke gegevens. Deze Privacykennisgeving voor sollicitanten (deze "Kennisgeving") is van toepassing op alle informatie die door Hilton wordt verzameld om uw sollicitatie te vergemakkelijken en omvat uw gebruik van onze Vacaturesite. In deze Kennisgeving wordt uitgelegd hoe Hilton de persoonlijke gegevens verwerkt die wij verzamelen tijdens de sollicitatieprocedure (“persoonlijke gegevens”).

Persoonlijke gegevens die zijn ingediend bij andere websites van Hilton, wordt gebruikt in overeenstemming met onze Wereldwijde privacyverklaring.

De Vacaturesite wordt geëxploiteerd door Hilton, 7930 Jones Branch Drive, McLean, Virginia, VS 22102, ter ondersteuning van de wervingsactiviteiten van Hilton. De Vacaturesite is niet bedoeld voor distributie of gebruik in enig rechtsgebied of land waar dergelijke distributie of gebruik in strijd is met plaatselijke wetgeving of regelgeving.

Waar de lokale wetgeving zwaardere verplichtingen of beperkingen oplegt aan het gebruik van persoonlijke gegevens, of vereist dat aanvullende informatie aan u wordt verstrekt, kan deze Kennisgeving worden aangevuld met lokaal beleid of lokale procedures die specifiek zijn voor een bepaalde regio, land of entiteit. In het bijzonder bevat bijlage A van deze Kennisgeving aanvullende informatie die van toepassing is op Sollicitanten die in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland (tezamen de “EER”) verblijven. Indien aanvullende toestemming, consultatie of andere rechten bestaan in de lokale wetgeving, zal de verwerking van persoonlijke gegevens door Hilton onderworpen zijn aan de uitoefening van deze rechten.

Op sommige locaties in de wereld beheert Hilton hotels namens een derde partij. In veel van die hotels is de hoteleigenaar (en niet Hilton) de eigenlijke werkgever, en voert Hilton wervings- en rekruteringsfuncties uit namens de eigenaar. Ik begrijp en ga ermee akkoord dat ik, door te solliciteren via deze site, mogelijk solliciteer naar een functie bij een ander bedrijf dan Hilton, waar Hilton fungeert als recruiter, maar niet mijn geregistreerde werkgever zal zijn.

Als u een functie accepteert bij Hilton of de hoteleigenaar, wordt u beschouwd als een “Teamlid” van Hilton en wordt ons gebruik van uw persoonlijke gegevens in een aparte kennisgeving geregeld.

Uw toestemming

Lees deze Kennisgeving zorgvuldig door en geef uw acceptatie aan voor het feit dat wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, bewaren, gebruiken, overdragen en bekendmaken, zoals dat in deze Kennisgeving staat beschreven, door op de knop "Ik aanvaard" aan het eind van deze Kennisgeving te klikken.

Uw persoonlijke gegevens kan mogelijk worden overgedragen naar andere landen dan uw thuisland, inclusief landen waar wetten betreffende gegevensbescherming kunnen verschillen van die van uw thuisland.

Hilton handhaaft veiligheidsmaatregelen die ontworpen zijn om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Als u ingezetene bent van de EER, bekijk dan bijlage A voor aanvullende informatie.

Informatie die u verstrekt

Deze Kennisgeving beslaat alle persoonlijke gegevens die u indient of zoekt omtrent een functie bij Hilton, welke kan bestaan uit:

 • Inloggegevens en wachtwoord, voor gebruikers van de Vacaturesite;
 • Hoe is de sollicitant op de hoogte gekomen van de vacature?;
 • CV, begeleidende brief;
 • Naam en contactgegevens (zoals uw huisadres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer en e-mailadres);
 • Referenties (naam, werkgever, titel, relatie, e-mail, telefoon);
 • Antwoorden op sollicitatievragen;
 • Werkvoorkeuren, bereidheid om te verhuizen, bereidheid om te reizen, huidig salaris, gewenst salaris;
 • Vorige (of huidige) werkervaring (zoals begin- en einddatum, werkgever, verantwoordelijkheden)
 • Opleiding (zoals opleidingsniveau, school, hoofdvak)
 • Behaalde certificaten;
 • Zelfidentificatie (zoals leeftijdsgroep, geslacht, godsdienst, handicap, etnische groep)

Hilton kan ook de volgende informatie verzamelen van sollicitanten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland en andere EER-jurisdicties:

 • Documenttype van recht op het werk
 • Indien het bijgevoegde document een visum/werkvergunning is, gelieve het type te vermelden:
 • Nummer
 • Land van uitgifte
 • Plaats van uitgifte
 • Uitgiftedatum
 • Verloopdatum

Het is niet vereist, maar u kunt op vrijwillige basis andere relevante informatie als onderdeel van uw sollicitatie verstrekken. Gelieve de volgende gevoelige informatie niet te verstrekken, tenzij we u uitdrukkelijk verzoeken om deze informatie te verstrekken, zodat we kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en/of interne beleidsregels met betrekking tot diversiteit en antidiscriminatie: seksuele geaardheid, ras, etnische afkomst, godsdienst, politieke en religieuze overtuigingen, handicap, burgerlijke staat, geloof, nationaliteit, land van herkomst, huidskleur en/of leeftijd.

Door het vrijwillig indienen van informatie over uw ras of etnische afkomst; lichamelijke of geestelijke gezondheid of conditie; functiewaardering of opleidingsgegevens; het bedrijven (of het vermeend bedrijven) van een strafbaar feit of aanverwante processen; politieke opvattingen of overtuigingen; religieuze overtuigingen; seksleven; lidmaatschap van een vakbond of politieke partij, machtigt u Hilton uitdrukkelijk om dergelijke details te ontvangen en te verwerken ten behoeve de verwerking van uw sollicitatie.

Alle informatie die u indient moet waarheidsgetrouw, volledig en niet misleidend zijn en u moet het wettelijke recht hebben ze te verstrekken. Zo niet, dan kan dit leiden tot een afwijzing van uw sollicitatie tijdens de sollicitatieprocedure of tot disciplinaire maatregelen, waaronder ontslag op staande voet, wanneer u bij ons in dienst bent getreden.

Als u ons wilt voorzien van details betreffende een referentie of andere externe partij, als onderdeel van uw cv, is het uw verantwoordelijkheid om toestemming te verkrijgen van die externe partij voorafgaand aan het verstrekken van zijn persoonlijke gegevens aan ons.

Het verstrekken van persoonlijke gegevens, met inbegrip van die op de Vacaturesite, is op vrijwillige basis. Denk er echter aan dat het ontbreken van voldoende informatie ertoe kan leiden dat Hilton u niet voor dienstverband in aanmerking kan nemen.

Rechtsgronden en gebruik van persoonlijke gegevens

De informatie die u bij uw sollicitatie op de Vacaturesite indient, wordt opgeslagen in de Verenigde Staten (en in de betreffende jurisdictie(s), als de functie gerelateerd is aan een van onze geaffilieerde entiteiten buiten de Verenigde Staten). Deze zal worden verzameld, gebruikt, overgedragen en bekendgemaakt door werknemers, consultants en/of serviceverleners van Hilton over de hele wereld bij wereldwijde wervingsfuncties en bij gerelateerde management- en planningsdoeleinden van Hilton, inclusief, indien wettelijk toegestaan, het:

 • Verwerken van uw sollicitatie;
 • Beoordelen van uw capaciteiten en kwalificaties voor een functie;
 • Van tijd tot tijd verstrekken van enige service die op de Vacaturesite beschikbaar is;
 • Communiceren met u;
 • Naleven van enige toepasselijke wet- of regelgeving; en
 • Controleren van achtergrondinformatie als u een functie wordt aangeboden.

Uw persoonlijke gegevens worden toegevoegd aan de internationale kandidaatdatabank van Hilton en wordt gebruikt met het doel u in overweging te nemen wanneer uw profiel voor andere vacatures bij Hilton voldoet. Als we ervoor kiezen u een aanbieding te doen, kan de informatie die u indient worden opgenomen in ons human resourcessysteem en worden gebruikt om de procedure voor nieuw personeel te beheren. De verwerking van uw persoonlijke gegevens voor deze doeleinden is gebaseerd op uw toestemming. Als u Teamlid wordt, kunnen alle persoonlijke gegeven die u indient onderdeel worden van uw Teamlidbestand en kan deze worden gebruikt voor andere dienstverband-/werkgerelateerde doeleinden en anderszins in overeenstemming met de Privacykennisgeving voor Teamleden van Hilton.

Voor zover enig gebruik inconsistent is met of buiten het beoogde gebruik van deze Kennisgeving valt, zullen wij dit aan u meedelen op het moment van het gebruik.

Bekendmaking van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden bekeken door Teamleden van Hilton of agenten die om zakelijke noodzaak toegang moeten hebben tot dergelijke persoonlijke gegevens en dit kunnen recruiters, personeel van human resources, technisch servicepersoneel en managers of hun vertegenwoordigers zijn.

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met geselecteerde serviceproviders of consultants die namens ons handelen, zoals externe partijen die Hilton helpen met het onderhouden van de Vacaturesite (waaronder (a) Taleo (met zijn hoofdvestiging op 4140 Dublin Boulevard, Suite 400, Dublin, CA 94568 USA), die de Vacaturesite host, en (b) SHL (met zijn hoofdvestiging op 1 Atwell Place, Thames Ditton, Surrey, KT7 ONE UK), die functiespecifieke kandidaatbeoordelingen verricht). Deze externe partijen zijn contractueel verplicht passende maatregelen te treffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van persoonlijke gegevens te beschermen.

Hilton kan uw persoonlijke gegevens ook bekendmaken om:

 1. De wettelijke rechten, privacy, veiligheid of eigendom van Hilton of haar Teamleden, agenten, aannemers, klanten of het publiek te beschermen;
 2. De veiligheid en beveiliging van bezoekers van de site of andere eigendommen te beschermen;
 3. Tegen fraude en andere illegale activiteiten te beschermen of ten behoeve van risicobeheer;
 4. Vragen en verzoeken van juridische instanties te beantwoorden;
 5. Hilton toe te staan om beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of de schade die we kunnen lijden te beperken;
 6. De servicevoorwaarden van onze website te handhaven;
 7. Te reageren op een noodsituatie;
 8. De wet of een gerechtelijke procedure na te leven;
 9. Een licentie, verkoop of overdracht van een bedrijf of activa tot stand te brengen (ook in verband met een faillissement of soortgelijke procedure); of
 10. Acquisities, fusies en reorganisaties te beheren.

Dataretentie

We zijn verplicht om informatie met betrekking tot kandidaten die op functies in de Verenigde Staten solliciteren te bewaren. Als u ingezetene bent van de EER, bewaren we uw persoonlijke gegevens gedurende drie jaar. Gedurende deze periode kunnen wij contact met u opnemen in verband met openstaande vacatures. Persoonlijke informatie van kandidaten die op functies in andere delen van de wereld solliciteren wordt bewaard in overeenstemming met lokale wetgeving. Als er geen activiteit met betrekking tot de persoonlijke gegevens is, kan Hilton deze uit de database verwijderen, afhankelijk van de dataretentieverplichtingen en -beleidsregels van Hilton en alle van toepassing zijnde wettelijke of regelgevende verplichtingen, of na de tijdsduur die door plaatselijke wetgeving is toegestaan met als doel om te beoordelen of uw vaardigheden geschikt zijn voor andere mogelijkheden.

Merk op dat Hilton uw persoonlijke gegevens op elk moment zonder enige reden mag verwijderen (waaronder uw cv). Bewaar daarom altijd uw eigen exemplaar van de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt.

Passieve informatieverzameling: Cookies en soortgelijke technologie

Wij en onze serviceproviders kunnen gebruik maken van "cookies" en soortgelijke technologieën op de Vacaturesite. Cookies zijn gegevens die een webserver overdraagt naar de computer van een individu voor administratiedoeleinden. We maken gebruik van cookies en andere technologieën om u beter van dienst te zijn met informatie die beter op maat is en die uw voortdurende toegang tot en het gebruik van onze Vacaturesite vereenvoudigt. Als u niet wilt dat er informatie via het gebruik van cookies wordt verzameld, is er in de meeste browsers een eenvoudige procedure om cookies automatisch te weigeren, of u de keuze te bieden de overdracht van een bepaalde cookie of cookies van een bepaalde website naar uw computer af te wijzen of te aanvaarden. Als u echter de sessiebeheercookies van Taleo afwijst, kan het zijn dat de Vacaturesite bij u niet goed functioneert.

Als u ingezetene bent van de EER, zijn wij verplicht om uw toestemming te verkrijgen voordat we bepaalde cookies of soortgelijke technologie op uw computer plaatsen. We zullen u afzonderlijk om deze toestemming vragen voordat we proberen een cookie of soortgelijke technologie op uw computer te plaatsen.

Inzage, correctie en verwijdering

Als u ervoor kiest om u op de Vacaturesite te registreren, kunt u een deel van de over u op de Vacaturesite verzamelde persoonlijke gegevens inzien, controleren en wijzigen, door in te loggen op de Vacaturesite en ervoor te kiezen uw accountinformatie bij te werken. Het bijgewerkte profiel wordt als het standaardprofiel gebruikt wanneer u de volgende keer via uw onlineaccount op een functie solliciteert. Om persoonlijke gegevens die u al voor een specifieke functie hebt ingediend te wijzigen, dient u uw sollicitatie opnieuw in om uw persoonlijke gegevens bij te werken die aan die functiesollicitatie is verbonden. Wij raden u aan uw persoonlijke gegevens onmiddellijk bij te werken als er een verandering in heeft plaatsgevonden of als deze onjuist is. Op uw verzoek zullen wij uw persoonlijke gegevens deactiveren of uit onze actieve databases verwijderen, hoewel sommige informatie bewaard moet worden als dat bij wet toegestaan of vereist is.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over de manier waarop we verder persoonlijke gegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande e-maillink.

Klik hier om een e-mail te sturen naar DataProtectionOffice@hilton.com

U kunt persoonlijke gegevens inzien, wijzigen of bezwaar maken tegen het gebruik ervan, voor zover dat door toepasselijke lokale wetgeving is toegestaan. Neem voor dergelijke verzoeken contact met ons op via de onderstaande e-maillink. Merk op dat bepaalde persoonlijke gegevens van dergelijk inzien, correctie of bezwaarmakingsrechten is uitgezonderd, ten gevolge van lokale wetgeving betreffende gegevensbescherming. Bovendien kunt u, als u ingezetene bent van de EER, andere rechten hebben met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, zoals uitgelegd in bijlage A.

Beveiliging Vacaturesite

We nemen redelijke voorzorgsmaatregelen om de persoonlijke gegevens die wordt overgedragen tussen bezoekers en de Vacaturesite en de persoonlijke gegevens die op onze servers is opgeslagen, te beschermen. Helaas kan geen enkele methode de veiligheid van het overdragen of opslaan van gegevens voor 100% garanderen. Verstuur geen gevoelige informatie via e-mail. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om het juiste niveau van zorgvuldigheid toe te passen wanneer u met ons communiceert.

Als u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (u zou bijvoorbeeld het gevoel kunnen hebben dat de veiligheid van een account dat u bij ons heeft is aangetast), moet u ons onmiddellijk op de hoogte stellen van het probleem door contact met ons op te nemen via de onderstaande link.

Klik hier om een e-mail te sturen naar ISC@hilton.com

Hilton wijst hierbij, voor zover toegestaan door wetgeving, iedere aansprakelijkheid af voor haarzelf en geaffilieerde bedrijven en contractanten voor welke gegevens dan ook die u naar onze Vacaturesite hebt verzonden, die verloren zijn gegaan, misbruikt, illegaal ingezien, openbaargemaakt, gewijzigd of vernietigd of niet in zijn geheel of op tijd aan onze Vacaturesite zijn verstrekt.

Koppelingen naar andere websites

De Vacaturesite kan koppelingen naar andere websites bevatten. De beheerders van dergelijke andere websites kunnen door middel van cookies of andere technologieën informatie over u verzamelen. Als u een koppeling naar een andere website volgt, verlaat u de Vacaturesite en is deze Kennisgeving niet van toepassing op uw gebruik van en de activiteit op die andere sites.

Als u persoonlijke gegevens via of op een andere site verstrekt, vindt uw transactie via die website plaats (niet de Vacaturesite van Hilton) en de persoonlijke gegevens die u verstrekt wordt verzameld en geregeld volgens het privacybeleid van de beheerder van die website.

Koppelingen op de Vacaturesite naar andere websites zijn alleen voor uw gemak beschikbaar en de opname van dergelijke koppelingen op onze site geven op geen enkele manier onze goedkeuring van de gekoppelde site aan. Wij adviseren u de wettelijke kennisgeving die op deze sites zijn geplaatst te lezen, inclusief hun privacybeleid. We zijn op geen enkele manier verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor uw bezoek aan, of het verzamelen van gegevens of de toegepaste praktijken van andere sites.

Toepasselijk recht voor sollicitaties op functies

Via de Vacaturesite kunt u profiteren van de gecentraliseerde wereldomvattende wervingsfunctie van Hilton, bij het solliciteren naar banen wereldwijd. Deze Vacaturesite wordt beheerd vanuit de Verenigde Staten. Bijgevolg zal alle persoonlijke gegevens die u op de Vacaturesite indient, in de VS worden verzameld en is deze onderworpen aan Amerikaanse wetten. Als wij uw persoonlijke gegevens echter delen met een geaffilieerde in een ander land, in haar hoedanigheid als mogelijke toekomstige werkgever (of acterend als recruiter voor een hoteleigenaar), zal de geaffilieerde uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit Beleid behandelen. Alle beslissingen betreffende in dienst nemen of andere vormen van werkgelegenheid worden door de indienstnemende geaffilieerde genomen in overeenstemming met de wetten van het land waar de functie beschikbaar is. Als u ingezetene bent van de EER, bekijk dan bovendien bijlage A voor aanvullende informatie omtrent de internationale overdracht van informatie.

Over kinderen

De Vacaturesite is niet bedoeld voor minderjarigen onder de 15 jaar of die niet voldoen aan de wettelijke minimumleeftijd om te werken (welke van de twee hoger is) in elk land waar we actief zijn.

Wijzigingen in de Kennisgeving

Wij behouden ons het recht voor deze Kennisgeving op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen in verband met toekomstige ontwikkelingen bij Hilton, de Vacaturesite of veranderingen in de sector of juridische ontwikkelingen. We zullen het herziene Kennisgeving op de Vacaturesite plaatsen of de wijziging op de homepage van de Vacaturesite aankondigen. U kunt zien wanneer de Kennisgeving het laatst is herzien door de legenda bij "Laatst bijgewerkt" te bekijken, boven aan deze Kennisgeving. Alle wijzigingen worden van kracht op het moment van het plaatsen van de herziene Kennisgeving op de Vacaturesite. Door uw gebruik volgend op dergelijke wijzigingen van de Vacaturesite voort te zetten, geeft u aan dat u met dergelijke wijzigingen akkoord gaat. Als u niet met de voorwaarden van deze Kennisgeving, geheel of gedeeltelijk, instemt, kunt u ervoor kiezen het gebruik van de Vacaturesite te staken.

Aanvullende bepalingen voor in de EER gevestigde sollicitanten

Bekijk bijlage A voor aanvullende bepalingen die op u van toepassing zijn indien u ingezetene bent van de EER.

 
Powered By OneLink