Kontakt

Zadzwoń pod numer 1-800-4HONORS (+1-800-446-6677) dostępny przez 24 godziny 7 dni w tygodniu, aby zarezerwować pobyt w hotelu lub zadać pytanie. Aby wyświetlić międzynarodowe numery telefoniczne, kliknij poniższą opcję „Uzyskaj pomoc”.

Uzyskaj pomoc

 

 

Hilton

Oświadczenie o ochronie danych osobowych aplikanta

Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2018

Hilton Worldwide Holdings Inc. oraz jej bezpośrednie i pośrednie spółki zależne (zwane dalej „Hilton”, „my”, „nasz” lub „nas”) cenią sobie zaufanie osób, które składają wniosek o pracę do Hilton (zwanych dalej „Ty” lub „Aplikant”), i zobowiązują się do odpowiedzialnego wykorzystywania i ochrony danych osobowych oraz zarządzania nimi. Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych aplikanta (zwane „Oświadczeniem”) odnosi się do wszystkich informacji zebranych przez Hilton w celu ułatwienia realizacji procesu rekrutacji i obejmuje korzystanie z naszego portalu kariery. To Oświadczenie wyjaśnia, w jaki sposób firma Hilton przetwarza dane osobowe gromadzone w procesie rekrutacji („dane osobowe”).

Dane osobowe przesłane na inne strony internetowe Hilton będą wykorzystywane zgodnie z naszą Globalną polityką prywatności.

Portal kariery jest obsługiwany przez Hilton, 7930 Jones Branch Drive, McLean, Virginia, USA 22102 w celu wsparcia procesu rekrutacyjnego Hilton. Portal kariery nie jest przeznaczony do dystrybucji ani używania w żadnej jurysdykcji ani kraju, w którym taka dystrybucja lub używanie byłyby sprzeczne z lokalnym prawem lub przepisami.

W przypadku gdy lokalne przepisy nakładają większe obowiązki lub ograniczenia przy wykorzystywaniu danych osobowych lub wymagają dostarczenia dodatkowych informacji, niniejsze Oświadczenie może zostać uzupełnione lokalnymi zasadami lub procedurami specyficznymi dla danego regionu, kraju lub podmiotu. Załącznik A do niniejszego Oświadczenia zawiera dodatkowe informacje mające zastosowanie do aplikantów zamieszkałych w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii (zwanych łącznie „EOG”). W przypadku gdy lokalne przepisy nakładają obowiązek uzyskania dodatkowej zgody, przeprowadzenia konsultacji lub gdy obowiązują inne prawa, przetwarzanie danych osobowych przez Hilton będzie podlegać tym prawom.

W niektórych miejscach na świecie Hilton zarządza nieruchomościami hotelowymi w imieniu strony trzeciej będącej właścicielem. W wielu z tych nieruchomości właściciel hotelu (którym nie jest Hilton) jest faktycznym pracodawcą, a Hilton przeprowadza rekrutację i zatrudnia pracowników w imieniu właściciela. Rozumiem i zgadzam się z tym, że składając wniosek za pośrednictwem tej strony, mogę ubiegać się o stanowisko w firmie innej niż Hilton, gdzie Hilton jest stroną rekrutującą, ale nie będzie moim pracodawcą.

Jeśli zaakceptujesz stanowisko w firmie Hilton lub u właściciela hotelu, staniesz się „członkiem zespołu” Hilton. Wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych będzie regulowane przez oddzielne oświadczenie.

Twoja zgoda

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego Oświadczenia i udzielenie zgody na gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie, przekazywanie i ujawnianie danych osobowych zgodnie z opisem przedstawionym w niniejszym Oświadczeniu poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuję” znajdującego się na końcu niniejszego Oświadczenia.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do krajów poza Twoim krajem, w tym do krajów, w których przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twoim kraju.

Hilton utrzymuje zabezpieczenia mające na celu ochronę Twoich danych osobowych. Jeśli jesteś mieszkańcem EOG, zapoznaj się z Załącznikiem A w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Udzielane przez Ciebie informacje

Niniejsze Oświadczenie dotyczy wszelkich danych osobowych, które udostępniasz podczas procesu rekrutacji w Hilton i które mogą obejmować:

 • nazwę użytkownika (login) oraz hasło dla osób korzystających z portalu kariery;
 • informacje o sposobie, w jaki aplikant dowiedział się o tej pracy;
 • CV, życiorys, list motywacyjny;
 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (np. adres domowy, numer telefonu, numer telefonu komórkowego i adres e-mail);
 • referencje (imię i nazwisko, nazwa pracodawcy, tytuł, stosunek, adres e-mail, numer telefonu);
 • odpowiedzi na pytania przesiewowe;
 • preferencje co do zatrudnienia, gotowość do zmiany miejsca zamieszkania, gotowość do podróży służbowych, obecne wynagrodzenie, oczekiwane wynagrodzenie;
 • poprzednie (lub obecne) doświadczenie zawodowe (np. data rozpoczęcia i zakończenia, nazwa pracodawcy, obowiązki);
 • wykształcenie (np. poziom wykształcenia, nazwa szkoły, specjalizacja);
 • posiadane certyfikaty;
 • samoidentyfikację (np. wiek, płeć, religia, niepełnosprawność, grupa etniczna).

Hilton może również gromadzić następujące informacje dot. aplikantów w Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz innych jurysdykcjach EOG:

 • rodzaj dokumentu potwierdzającego prawo do pracy;
 • Jeśli podany dokument to wiza / zezwolenie na pracę, proszę podać:
 • numer;
 • kraj wydania;
 • miejsce wydania;
 • datę wydania;
 • termin ważności.

Mimo że nie jest to wymagane, możesz dobrowolnie zdecydować o podaniu innych istotnych informacji w procesie rekrutacji. Prosimy o niepodawanie następujących szczególnie chronionych danych osobowych, chyba że wyraźnie o nie poprosimy w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych i/lub wewnętrznych zasad dotyczących różnorodności i przeciwdziałaniu dyskryminacji: orientacja seksualna, rasa, pochodzenie etniczne, religia, przekonania polityczne i religijne, niepełnosprawność, stan cywilny, wyznanie, narodowość, pochodzenie, kolor skóry i/lub wiek.

Dobrowolnie przekazując takie informacje, jak pochodzenie rasowe lub etniczne; zdrowie lub stan fizyczny lub psychiczny; ocena pracy lub oceny szkolne; popełnienie (lub domniemane popełnienie) przestępstwa lub powiązane z nim postępowanie; poglądy lub przekonania polityczne; przekonania religijne; życie seksualne; członkostwo w związku zawodowym lub partii politycznej, wyraźnie upoważniasz firmę Hilton do otrzymywania i przetwarzania takich informacji w procesie rekrutacji.

Wszelkie podawane przez Ciebie informacje muszą być prawdziwe, kompletne i nie mogą wprowadzać w błąd. Musisz mieć także prawo do ich udzielania. W przeciwnym razie może to doprowadzić do odrzucenia Twojego podania w procesie rekrutacji, a w przypadku pracowników do postępowania dyscyplinarnego, w tym natychmiastowego zwolnienia.

Jeśli w swoim CV/życiorysie zamierzasz przekazać nam informacje dotyczące osoby wystawiającej referencje lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej, Twoim obowiązkiem jest uzyskanie zgody tej strony trzeciej przed przekazaniem nam jej danych osobowych.

Podanie danych osobowych, w tym na portalu kariery, jest dobrowolne. Należy jednak pamiętać, że brak wystarczających informacji może sprawić, że Hilton nie rozpatrzy Twojego podania w procesie rekrutacji.

Podstawy prawne i wykorzystanie danych osobowych

Informacje, które udostępniasz w swoim podaniu na portalu kariery, będą przechowywane w Stanach Zjednoczonych (oraz w odpowiedniej jurysdykcji, jeśli praca dotyczy jednego z naszych powiązanych podmiotów znajdujących się poza Stanami Zjednoczonymi). Będą one gromadzone, wykorzystywane, przekazywane i ujawniane przez pracowników, konsultantów i/lub usługodawców firmy Hilton na całym świecie w zakresie globalnych procesów rekrutacyjnych Hilton oraz związanych z nimi celów w zakresie zarządzania i planowania, w tym, zgodnie z prawem lokalnym, do:

 • procesu rekrutacyjnego;
 • oceny Twoich umiejętności i kwalifikacji do pracy;
 • udostępnienia Ci od czasu do czasu wszelkich usług dostępnych na portalu kariery;
 • komunikowania się z Tobą;
 • przestrzegania obowiązujących przepisów lub regulacji;
 • przeprowadzania kontroli po zatrudnieniu.

Twoje dane osobowe zostaną dodane do międzynarodowej bazy danych kandydatów Hilton i zostaną wykorzystane w celu sprawdzenia, czy Twój profil odpowiada innym ofertom pracy w Hilton. Jeśli złożymy Ci ofertę pracy, podane przez Ciebie dane osobowe mogą zostać włączone do naszego systemu zasobów ludzkich i wykorzystane podczas procesu wdrażania nowo zatrudnionych pracowników. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w tych celach odbywa się za Twoją zgodą. Jeśli staniesz się członkiem zespołu, podane przez Ciebie dane osobowe mogą stać się częścią Twojej dokumentacji członka zespołu i mogą być wykorzystywane do innych celów związanych z zatrudnieniem/pracą oraz w inny sposób, zgodnie z Polityką prywatności dotyczącą członków zespołu Hilton.

Jeśli wykorzystanie danych będzie niezgodne z niniejszym Oświadczeniem lub wykroczy poza jego zamierzone zastosowania, poinformujemy Cię o tym w momencie wykorzystania danych.

Ujawnianie danych osobowych

Twoje dane osobowe zostaną sprawdzone przez członków zespołu lub pełnomocników Hilton, którzy będą potrzebowali dostępu do takich danych osobowych. Mogą to być rekruterzy, pracownicy działu kadr, personel techniczny i menedżerowie lub wyznaczone przez nich osoby.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe wybranym usługodawcom lub konsultantom działającym w naszym imieniu, takim jak strony trzecie pomagające firmie Hilton w działaniu portalu kariery (w tym (a) Taleo (z głównym miejscem prowadzenia działalności pod adresem: 4140 Dublin Boulevard, Suite 400, Dublin, CA 94568 USA), który udostępnia portal kariery oraz (b) SHL (z głównym miejscem prowadzenia działalności pod adresem: 1 Atwell Place, Thames Ditton, Surrey, KT7 ONE UK), który przeprowadza oceny kandydatów na konkretne stanowiska). Te strony trzecie są zobowiązane umową do zastosowania odpowiednich środków w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.

Hilton może również ujawnić Twoje dane osobowe w poniższych celach:

 1. Ochrona prawa, prywatności, bezpieczeństwa lub własności firmy Hilton lub jej członków, pełnomocników, kontrahentów, klientów lub społeczeństwa.
 2. Ochrona bezpieczeństwa odwiedzających nasze strony internetowe lub inne nieruchomości.
 3. Ochrona przed oszustwami lub inną nielegalną działalnością lub do celów zarządzania ryzykiem.
 4. Odpowiadanie na zapytania lub wnioski od organów prawnych.
 5. Zastosowanie przez Hilton dostępnych środków zaradczych lub ograniczenie szkód, które możemy ponieść.
 6. Egzekwowanie naszych Warunków korzystania z usług, które są dostępne na stronie.
 7. Sytuacje nadzwyczajne.
 8. Przestrzeganie prawa lub wymogów procesu sądowego.
 9. Na podstawie licencji, sprzedaży lub przeniesienia przedsiębiorstwa lub aktywów (w tym w związku z upadłością lub podobnym postępowaniem).
 10. Zarządzanie przejęciami, fuzjami i reorganizacjami.

Przechowywanie danych

Jesteśmy zobowiązani do przechowywania informacji dotyczących kandydatów ubiegających się o pracę na terenie Stanów Zjednoczonych. Jeżeli jesteś mieszkańcem EOG, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez trzy lata, podczas których możemy kontaktować się z Tobą w sprawie dostępnych stanowisk pracy. Dane osobowe kandydatów ubiegających się o pracę w innych częściach świata będą przechowywane zgodnie z lokalnym prawem. W przypadku nieaktualizowania danych osobowych Hilton może usunąć je ze swojej bazy danych, z zastrzeżeniem zobowiązań i zasad dotyczących przetrzymywania danych obowiązujących w firmie Hilton oraz wszelkich obowiązujących zobowiązań prawnych lub regulacyjnych lub przez okres dozwolony przez lokalne prawo w celu sprawdzenia, czy podane umiejętności odpowiadają wymaganiom.

Hilton może usunąć Twoje dane osobowe w dowolnym czasie (w tym CV/życiorys) bez podania przyczyny. Dlatego prosimy o zachowanie własnej kopii przekazanych nam danych osobowych.

Bierne gromadzenie informacji: Pliki cookie oraz podobne technologie

Zarówno my, jak i nasi usługodawcy możemy używać plików cookie oraz podobnych technologii na portalu kariery. Pliki cookie to dane, które serwer internetowy przenosi na komputer użytkownika w celu przechowywania danych. Używamy plików cookie oraz innych technologii, aby dostarczyć Ci lepiej dopasowane informacje, a także zapewnić Ci stały dostęp do naszego portalu kariery oraz ułatwić korzystanie z niego. Jeśli nie chcesz, by informacje były gromadzone za pomocą plików cookie, w większości przeglądarek istnieje prosta procedura, która pozwoli Ci automatycznie odrzucać pliki cookie lub wybrać, czy chcesz odrzucić, czy zaakceptować przeniesienie określonego pliku cookie lub plików cookie z określonej witryny internetowej na Twój komputer. Jednak jeśli odrzucisz pliki cookie do zarządzania sesjami Taleo, portal kariery może nie działać prawidłowo.

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jesteśmy zobowiązani do uzyskania Twojej zgody przed umieszczeniem niektórych plików cookie lub podobnej technologii na Twoim komputerze. Przed próbą umieszczenia na Twoim komputerze pliku cookie lub podobnej technologii poprosimy Cię o wyrażenie osobnej zgody.

Dostęp, zmiany i usuwanie

Jeśli zdecydujesz się zarejestrować na portalu kariery, możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, przechowywać je, przeglądać oraz zmieniać na portalu kariery, logując się na nim i wybierając opcję zaktualizowania informacji o swoim koncie. Zaktualizowany profil zostanie użyty jako domyślny, gdy następnym razem będziesz ubiegać się o pracę poprzez swoje konto online. Aby zmienić dane osobowe zawarte w podaniu wysłanym już w odpowiedzi na konkretną ofertę pracy, prześlij swoje podanie ponownie, aby zaktualizować swoje dane osobowe zawarte w tym podaniu. Zachęcamy do natychmiastowego aktualizowania swoich danych osobowych, jeśli ulegną one zmianie lub są niedokładne. Na Twoje żądanie Twoje dane osobowe zostaną zdezaktywowane lub usunięte z naszych aktywnych baz danych, chociaż niektóre informacje mogą być zachowane jako dozwolone lub wymagane przez prawo.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt za pomocą poniższego linku e-mail.

Kliknij tutaj, aby wysłać wiadomość e-mail na adres: DataProtectionOffice@hilton.com

Możesz uzyskać dostęp do danych osobowych, modyfikować je lub sprzeciwiać się ich wykorzystaniu zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym. W tym celu prosimy o kontakt za pomocą poniższego linku e-mail. Należy pamiętać, że niektóre dane osobowe mogą być wyłączone z prawa dostępu, zmiany bądź sprzeciwu zgodnie z lokalnymi przepisami o ochronie danych. Ponadto jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, możesz mieć inne prawa dotyczące danych osobowych, jak wyjaśniono w Załączniku A.

Bezpieczeństwo portalu kariery

Podejmujemy uzasadnione środki ostrożności w celu ochrony danych osobowych przekazywanych pomiędzy użytkownikami witryny a portalem kariery, a także danych osobowych przechowywanych na naszych serwerach. Niestety, żadna metoda przesyłania lub przechowywania danych nie jest w 100% pewna. Nie wysyłaj poufnych informacji przez e-mail. Twoim obowiązkiem jest stosowanie odpowiednich środków ostrożności podczas komunikacji z nami.

W przypadku stwierdzenia, że kontaktowanie się z nami może nie być bezpieczne (na przykład w razie podejrzenia, że któreś z kont na naszej stronie nie jest bezpieczne), prosimy o natychmiastowy kontakt z nami za pomocą poniższego linku.

Kliknij tutaj, aby wysłać wiadomość e-mail na adres: ISC@hilton.com

Firma Hilton niniejszym zrzeka się, w zakresie dozwolonym przez prawo, jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec siebie i firm z nią stowarzyszonych za wszelkie informacje przesłane na nasz portal kariery, które zostały utracone, wykorzystane niezgodnie z prawem, nielegalnie udostępnione, ujawnione, zmienione lub zniszczone albo niedostarczone w całości lub w sposób terminowy na nasz portal kariery.

Linki do innych stron internetowych

Portal kariery może zawierać linki do innych stron internetowych. Operatorzy tych stron internetowych mogą zbierać Twoje dane za pomocą plików cookie lub innych technologii. Jeśli klikniesz link do innej strony internetowej, opuścisz portal kariery, a niniejsze Oświadczenie nie będzie miało zastosowania podczas korzystania z innych witryn i Twojej aktywności na nich.

Jeśli udostępnisz swoje dane osobowe za pośrednictwem jakiejkolwiek innej strony lub na jakiejkolwiek innej stronie, taka operacja będzie miała miejsce na danej stronie internetowej (a nie na portalu kariery firmy Hilton), a dane osobowe, które podasz, będą zbierane i kontrolowane zgodnie z Polityką prywatności operatora tej strony.

Linki do innych stron internetowych są podawane na portalu kariery wyłącznie dla wygody, a umieszczenie takich linków nie jest równoznaczne z wyrażeniem poparcia dla strony internetowej, której link dotyczy. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami prawnymi opublikowanymi na danych stronach, w tym z odpowiadającymi im Politykami prywatności. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za Twoje odwiedziny na innych stronach internetowych ani za zasady gromadzenia danych czy korzystania z nich obowiązujące na innych witrynach.

Prawo mające zastosowanie do podania o pracę

Portal kariery pozwala czerpać korzyści ze scentralizowanej globalnej rekrutacji Hilton podczas ubiegania się o pracę na całym świecie. Portal kariery jest obsługiwany w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym wszelkie dane osobowe udostępniane na portalu kariery będą gromadzone w Stanach Zjednoczonych i będą podlegać prawom Stanów Zjednoczonych. Jeśli jednak Twoje dane osobowe zostaną udostępnione partnerowi znajdującemu się w innym kraju, mającemu status potencjalnego pracodawcy (lub będącego rekruterem dla właściciela hotelu), partner ten będzie przetwarzał Twoje dane osobowe zgodnie z tym Oświadczeniem. Wszelkie decyzje związane z przyjęciem do pracy lub inne decyzje związane z zatrudnieniem będą podejmowane przez podmiot zatrudniający zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w kraju lokalizacji stanowiska. Ponadto, jeśli jesteś mieszkańcem EOG, zapoznaj się z Załącznikiem A w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat międzynarodowych transferów danych.

Informacje dotyczące dzieci

Portal kariery nie jest przeznaczony dla osób poniżej 15. roku życia lub zgodnego z prawem wieku zatrudnienia (w zależności od tego, która z tych liczb jest wyższa) w każdym kraju, w którym działamy.

Zmiany w treści Powiadomienia

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści niniejszego Powiadomienia w dowolnym momencie bez uprzedzenia w celu uwzględnienia przyszłych zmian w Hilton, na portalu kariery lub zmian dotyczących branży lub trendów prawnych. Zaktualizowana wersja Powiadomienia zostanie zamieszczona na portalu kariery lub zmiana zostanie ogłoszona na stronie głównej portalu kariery. W celu ustalenia daty zaktualizowania wersji Powiadomienia należy sprawdzić informacje dotyczące „Ostatniej aktualizacji” dostępne na górze tego Powiadomienia. Wszelkie zmiany będą obowiązywały od momentu zamieszczenia zaktualizowanej wersji Powiadomienia na portalu kariery. Dalsze korzystanie z portalu kariery po wprowadzeniu zmian oznacza zgodę na takie zmiany. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszego Powiadomienia – w całości lub w części – możesz zaprzestać korzystania z portalu kariery.

Dodatkowe przepisy dla wnioskodawców z EOG

Zapoznaj się z Załącznikiem A w celu uzyskania informacji na temat dodatkowych przepisów obowiązujących mieszkańców EOG.

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink