Kontakta oss

Ring 1-800-4HONORS (+1-800-446-6677) 24 timmar om dagen, 7 dagar i veckan, för att boka hotellrum eller få eventuella frågor besvarade. Klicka på Få hjälp nedan för att se internationella telefonnummer.

Få hjälp

 

 

Hilton

Sökanden integritetsmeddelande

Senast uppdaterad: April 2018

Hilton Worldwide Holdings Inc. och dess direkta och indirekta dotterbolag ("Hilton”, ”vi”, ”vår” eller "oss") värderar förtroendet hos enskilda personer som skickar in jobbansökningar till Hilton ("du" eller "sökanden") och är engagerade i den ansvarsfulla förvaltningen, användningen och skyddet av personuppgifter. Detta integritetsmeddelande för sökanden (detta "meddelande") gäller för all information som samlas in av Hilton för att underlätta din jobbansökan och inkluderar din användning av vår karriärwebbplats. Detta meddelande förklarar hur Hilton hanterar personuppgifterna som vi samlar in via jobbansökningsförfarandet ("personuppgifter").

Personuppgifter inlämnade till andra Hilton-webbplatser kommer att användas i enlighet med vår globala integritetsförklaring.

Karriärwebbplatsen drivs av Hilton, 7930 Jones Branch Drive, McLean, Virginia, USA 22102, för att stödja Hiltons rekryteringsfunktioner. Karriärwebbplatsen är inte avsedd för distribution eller användning i någon jurisdiktion eller något land där sådan distribution eller användning strider mot lokal lagstiftning eller förordning.

Om den lokala lagstiftningen kräver mer omfattande skyldigheter eller begränsningar för användningen av personuppgifter, eller kräver att ytterligare information ges till dig, kan detta meddelande kompletteras med lokala policyer eller förfaranden som är specifika för en viss region, ett visst land eller en viss entitet. Bilaga A till detta meddelande innehåller i synnerhet ytterligare information som gäller för sökanden som är bosatta inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz (sammantaget, "EES"). Där kompletterande samtycke, samråd eller andra rättigheter existerar enligt lokala lagar, kommer Hiltons behandling av personuppgifter att bli föremål för utövandet av dessa rättigheter.

På vissa platser runt om i världen förvaltar Hilton hotellfastigheter på uppdrag av en tredjepartsägare. På många av dessa boenden är hotellets ägare (och inte Hilton) den faktiska arbetsgivaren, och Hilton utför rekrytering och anställningsfunktioner på uppdrag av ägaren. Jag förstår och accepterar att genom att ansöka via denna webbplats, kan jag ansöka om en ställning hos ett annat företag än Hilton, där Hilton tjänstgör som rekryteraren, men kommer inte att vara min faktiska arbetsgivare.

Om du accepterar en befattning hos Hilton eller hotellets ägare kommer du att betraktas som en Hilton-”teammedlem" och ett separat meddelande kommer att styra vår användning av dina personuppgifter.

Ditt samtycke

Vänligen läs detta meddelande noggrant och ange ditt godkännande av vår insamling, lagring, användning, överföring och utlämnande av personuppgifter enligt vad som beskrivs i detta meddelande genom att klicka på "jag godkänner"-knappen i slutet av detta meddelande.

Dina personuppgifter kan komma att överföras till länder utanför ditt hemland, inkluderande länder där lagar om skydd för personuppgifter kan skilja sig från de i ditt hemland.

Hilton upprätthåller säkerhetsåtgärder utformade för att skydda dina personuppgifter. Om du är bosatt inom EES-området, se Bilaga A för ytterligare information.

Information som du tillhandahåller

Detta meddelande omfattar alla personuppgifter som du lämnar in för att ansöka om eller söka efter en befattning inom Hilton, och som kan innefatta:

 • Inloggning och lösenord för användare av karriärwebbplatsen,
 • hur den sökande har fått reda på jobbet,
 • CV, personligt brev,
 • namn och kontaktinformation (till exempel din hemadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer och e-postadress),
 • referenser (namn, arbetsgivare, befattning, relation, e-post, telefon),
 • svar på screeningfrågor,
 • anställningspreferenser, villig att flytta, villig att resa, nuvarande lön, önskad lön,
 • tidigare (eller nuvarande) arbetslivserfarenhet (som t.ex. start- och slutdatum, arbetsgivare, ansvarsområden),
 • utbildning (t.ex. utbildningsnivå, skolgång, högre utbildning),
 • innehavda examensbevis,
 • självidentifiering (t.ex. åldersgrupp, kön, religion, funktionshinder, etnisk grupp).

Hilton kan också samla in följande information från den sökande i Storbritannien och Irland och andra EES-jurisdiktioner:

 • Dokumenttyp för rättigheter att arbeta
 • Om det dokument som avses är ett visum/arbetstillstånd, ange typ:
 • Nummer
 • Utfärdande land
 • Plats för utfärdande
 • Utfärdandedatum
 • Sista giltighetsdag

Vi kräver inte det, men du kan frivilligt välja att tillhandahålla annan relevant information som del av din ansökan. Du behöver inte lämna följande känsliga information såvida vi inte särskilt begärt att du lämnar denna information så att vi kan uppfylla våra juridiska skyldigheter och/eller interna policyer för mångfald och mot diskriminering: sexuell läggning, ras, etniskt ursprung, religion, politiska eller religiösa övertygelser, funktionsnedsättning, civilstånd, trosbekännelse, nationalitet, härkomst, hudfärg och/eller ålder.

Genom att frivilligt lämna uppgifter om din ras eller etniska ursprung, fysiska eller mentala hälsa eller tillstånd, jobbutvärderingar eller utbildningsmeriter, kommission (eller påstådd kommission) av ett brott eller relaterade förfaranden, politiska åsikter eller övertygelser, religiös trosuppfattning, sexliv, medlemskap i en fackförening eller politiskt parti, godkänner du uttryckligen att Hilton tar emot och bearbetar sådan information i syfte att behandla din ansökan.

All information du skickar måste vara sanningsenlig, fullständig och inte vilseledande och du måste ha den lagliga rätten att tillhandahålla den. Om inte kan detta leda till ett avslag på din ansökan under ansökningsprocessen eller disciplinära åtgärder, inklusive omedelbar uppsägning om du har blivit anställd.

Om du har för avsikt att förse oss med detaljer från en referens eller någon annan tredje part som del av ditt CV, är det ditt ansvar att inhämta samtycke från denne tredje part innan du tillhandahåller hans/hennes personuppgifter till oss.

Tillhandahållandet av personuppgifter, bland annat på karriärwebbplatsen, är frivilligt. Observera dock att underlåtenhet att tillhandahålla tillräcklig information kan resultera i att det kan visa sig omöjligt för Hilton att ta dig i beaktande för anställning.

Rättsliga grunder och användning av personuppgifter

Den information som du lämnar i din ansökan på karriärwebbplatsen kommer att lagras i USA (och i den/de relevanta jurisdiktionen (-erna) om jobbet är relaterat till en av våra anknutna enheter utanför USA). Den kommer att samlas in, användas, överföras och lämnas ut av personal, konsulter och/eller Hiltons tjänsteleverantörer runt om i världen för Hiltons globala rekryteringsfunktioner och för relaterad förvaltning och planeringsändamål, inklusive, där så är tillåtet enligt tillämplig lag, till att:

 • Behandla din ansökan,
 • bedöma din förmåga och dina kvalifikationer för ett jobb,
 • då och då tillhandahålla dig med de tjänster som finns på karriärwebbplatsen,
 • kommunicera med dig,
 • följa tillämplig lag eller förordning, och
 • utföra bakgrundskontroller om du erbjuds ett jobb.

Dina personuppgifter kommer att läggas till Hiltons internationella kandidatdatabas och kommer att användas för att utvärdera om din profil är lämplig för andra lediga platser inom Hilton. Om vi väljer att ge dig ett erbjudande, kan de personuppgifter du lämnar komma att införlivas i vårt HR-system och användas för att hantera den nya anställningsprocessen. Bearbetningen av dina personuppgifter för detta ändamål bygger på ditt samtycke. Om du blir medlem i teamet kan de personuppgifter du lämnar bli del av din teammedlemsfil och kan komma att användas för annat anställnings-/arbetsrelaterat ändamål och i övrigt i enlighet med Hiltons integritetsmeddelande för dess teammedlemmar.

I den mån någon användning är oförenligt med eller står utanför de planerade användningarna i detta meddelande, kommer vi att meddela det till dig vid användning.

Utlämnande av personuppgifter

Personuppgifter om dig kommer att granskas av Hiltons teammedlemmar eller av aktörer som har ett verksamhetsbehov av att få tillgång till sådana personuppgifter och kan omfatta rekryterare, HR-personal, personal inom tekniska tjänster samt chefer eller deras utsedda företrädare.

Vi kan dela dina personuppgifter med utvalda tjänsteleverantörer eller konsulter som agerar för vår räkning, t.ex. med tredje part som bistår Hilton med driften av karriärwebbplatsen (inklusive (a) Taleo (med dess primära driftsställe förlagt till 4140 Dublin Boulevard, Svit 400, Dublin, CA 94568 USA), som agerar som webbhotell för karriärwebbplatsen, och (b) SHL (med dess primära driftsställe förlagt till 1 Atwell Plats, Thames Ditton, Surrey, KT7 ONE UK), som bedriver jobbspecifika kandidatbedömningar). Dessa tredje parter är genom avtal bundna att använda lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifternas sekretess och säkerhet.

Hilton kan också avslöja dina personuppgifter i syfte att:

 1. Skydda Hiltons eller dess teammedlemmars, ombuds, entreprenörers, kunders eller allmänhetens lagliga rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom,
 2. skydda säkerheten och tryggheten för besökare till våra webbplatser eller andra egendomar,
 3. skydda mot bedrägeri eller annan olaglig aktivitet eller för riskhanteringsändamål,
 4. svara på förfrågningar eller begäran om information från rättsliga myndigheter,
 5. ge Hilton möjlighet att kunna söka tillgängliga gottgörelser eller begränsa de skador vi kan komma att ådra oss,
 6. upprätthålla vår webbplats tjänstevillkor,
 7. reagera vid en nödsituation,
 8. följa lagen eller rättslig process,
 9. verkställa en licens, försäljning eller överlåtelse av en verksamhet eller tillgångar (inklusive i samband med konkurs eller liknande förfaranden), eller
 10. hantera förvärv, fusioner och reorganisering.

Lagring av uppgifter

Vi är skyldiga att behålla information om kandidater som söker jobb i USA. Om du är bosatt inom EES kommer vi att behålla dina personuppgifter i tre år, under vilka vi kan komma att kontakta dig om öppna befattningar. Personuppgifter om kandidater som söker jobb i andra delar av världen kommer att bevaras i enlighet med lokal lagstiftning. Om det inte finns någon aktivitet relaterad till personuppgifterna kan Hilton ta bort dem från sin databas, beroende på Hiltons skyldigheter gällande lagring av uppgifter och policyer och alla tillämpliga rättsliga eller andra förpliktelser eller för den tid som tillåts av lokala lagar, i syfte att ta ställning till om dina kunskaper är lämpliga för andra möjligheter.

Observera att Hilton kan ta bort personuppgifter om dig (inklusive din CV/meritförteckning) utan någon anledning. Därför ska du behålla din egen kopia av de personuppgifter som lämnas till oss.

Passiv insamling av information: Cookies och liknande teknik

Vi och våra tjänsteleverantörer kan använda "cookies" och liknande teknik på Karriärwebbplatsen. Cookies är data som en webbserver överför till en individs dator för registreringsändamål. Vi använder oss av cookies och andra tekniker för att bättre kunna hjälpa dig med mer skräddarsydd information och underlätta din fortlöpande åtkomst till och användning av vår karriärwebbplats. Om du inte vill att information samlas in genom användning av cookies är det en enkel procedur i de flesta webbläsare som tillåter dig att automatiskt neka cookies, eller för att ges valet av att neka eller att acceptera en överföring av en viss cookie, eller cookies från en viss webbplats, till din dator. Men om du nekar Taleos sessionscookies kanske inte karriärwebbplatsen fungerar för dig.

Om du är bosatt inom EES-området är vi tvungna att erhålla ditt samtycke innan vi placerar vissa cookies eller liknande teknik på din dator. Vi kommer separat att be dig om ditt samtycke innan vi försöker placera en cookie eller en liknande teknik på din dator.

Åtkomst, rättelse och radering

Om du väljer att registrera dig på karriärwebbplatsen kan du få åtkomst till, granska och ändra en del av de personuppgifter som samlats in om dig och lagrats på karriärwebbplatsen genom att logga in på den och välja att uppdatera din kontoinformation. Den uppdaterade profilen kommer att användas som standard nästa gång du ansöker om ett jobb via ditt konto online. För att ändra personuppgifter som du redan har lämnat in för behandling för en specifik befattning, vänligen skicka din ansökan igen för att uppdatera dina personuppgifter som är associerade med denna befattningsansökan. Vi uppmanar dig att snarast uppdatera dina personuppgifter, om de ändras eller är felaktiga. På din begäran kommer vi att avaktivera eller ta bort dina personuppgifter från våra aktiva databaser, även om viss information kan finnas kvar enligt vad som är tillåtet eller krävs enligt lag.

Om du har några frågor eller funderingar om hur vi på annat sätt behandlar personuppgifter, vänligen kontakta oss på e-postlänken nedan.

Klicka här för att skicka en e-post till DataProtectionOffice@hilton.com

Du kan få åtkomst till, ändra eller invända dig mot användningen av personuppgifter som är tillåten enligt tillämplig lokal lagstiftning. Kontakta oss på e-postlänken nedan med någon sådan begäran. Vänligen observera att vissa personuppgifter kan komma att undantas från en sådan åtkomst, rättelse eller rättigheter gällande invändning i enlighet med lokala lagar om personuppgiftsskydd. Om du dessutom är bosatt inom EES, kan du ha andra rättigheter med avseende på dina personuppgifter enligt vad som förklaras i Bilaga A.

Karriärwebbplatssäkerhet

Vi vidtar rimliga försiktighetsåtgärder för att skydda personuppgifterna som överförs mellan besökare och Karriärwebbplatsen och personuppgifterna som lagras på våra servrar. Tyvärr finns det ingen metod för överföring eller lagring av uppgifter som kan vara garanterat 100 % säker. Skicka inte känslig information via e-post. Det är ditt eget ansvar att använda lämplig försiktighetsnivå när du kommunicerar med oss.

Om du har anledning att tro att din interaktion med oss inte längre är säker (t.ex. du har en känsla av att säkerheten för något konto du kan ha hos oss har komprometterats), måste du omgående meddela oss om problemet genom att kontakta oss på länken nedan.

Klicka här för att skicka en e-post till ISC@hilton.com

Hilton friskriver sig härmed, i den mån detta är tillåtet enligt lag, från allt ansvar för sig själv och dess närstående bolag och uppdragstagare för all din information som skickats till vår karriärwebbplats som är förlorad, missbrukad, olagligt åtkommen, avslöjad, förändrad eller förstörd eller inte i dess helhet eller i tid levererad till vår karriärwebbplats.

Länkar till andra webbplatser

Karriärwebbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Operatörerna av dessa andra webbplatser kan samla in information om dig via cookies eller andra tekniker. Om du länkar till en annan webbplats, kommer du att lämna karriärwebbplatsen och detta meddelande kommer inte att gälla för din användning av och aktiviteten på dessa andra webbplatser.

Om du tillhandahåller personuppgifter via eller på någon annan webbplats, kommer din transaktion att ske på denna webbplats (inte Hiltons karriärwebbplats) och de personuppgifter du lämnar kommer att samlas in och kontrolleras av sekretesspolicyn hos denna webbplats operatör.

Länkar på karriärwebbplatsen till andra webbplatser tillhandahålls endast som en bekvämlighet och inkluderandet av sådana länkar innebär inte godkännandet av den länkade webbplatsen. Vi uppmanar dig att läsa det rättsliga meddelandet postat på dessa webbplatser, inklusive deras integritetspolicy. Vi har inget ansvar eller skadeståndsansvar för dina besök till, eller datainsamlingen eller användningspraxis på andra webbplatser.

Lag tillämplig vid jobbansökan

Karriärwebbplatsen gör det möjligt för dig att dra nytta av Hiltons centraliserade globala rekryteringsfunktion när du söker jobb i hela världen. Denna karriärwebbplats drivs från USA. Därför kommer alla personuppgifter som du skickar till karriärwebbplatsen att samlas in i USA och kommer att vara underställda USA:s lagar. Men om vi delar din personliga information med en anknuten enhet som ligger i ett annat land i sin kapacitet som en potentiell arbetsgivare (eller agerar som rekryterare för en hotellägare), kommer denne anknutna enhet att hantera dina personuppgifter i enlighet med detta meddelande. All anställning eller andra anställningsrelaterade beslut ska fattas av den anställande anknutna enheten i enlighet med lagarna i det land där arbetet kommer att lokaliseras. Om du dessutom är bosatt inom EES-området, se Bilaga A för ytterligare information om internationella överföringar av uppgifter.

Om barn

Karriärwebbplatsen är inte avsedd för minderåriga som inte fyllt 15 eller uppnått den lagliga åldern för anställning (beroende på vilken som är högre) i alla länder där vi är verksamma.

Förändringar till meddelandet

Vi förbehåller oss rätten att ändra detta meddelande när som helst och utan förvarning för att hantera den framtida utvecklingen av Hilton, karriärwebbplatsen eller förändringar i branschen eller rättsliga trender. Vi kommer att publicera det reviderade meddelande på karriärwebbplatsen eller tillkännage förändringen på hemsidan av karriärwebbplatsen. Du kan bestämma när meddelandet reviderades via texten "Senast uppdaterad" längst upp i detta meddelande. Eventuella ändringar träder i kraft vid publiceringen av det reviderade meddelandet på karriärwebbplatsen. Genom att fortsätta att använda karriärwebbplatsen efter sådana ändringar kommer du att anses ha accepterat dessa ändringar. Om du inte samtycker med villkoren i detta meddelande, i helhet eller delvis, kan du välja att inte fortsätta att använda karriärwebbplatsen.

Ytterligare bestämmelser för EES-baserade sökande

Vänligen se Bilaga A för ytterligare bestämmelser som hänför sig till dig om du är bosatt inom EES.

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink