Allmänna villkor för Hilton Honors

Datum för ikraftträdande: Juni 30, 2021. Följande ersätter alla tidigare allmänna villkor. Genom att gå med eller fortsätta att delta efter datumet för ikraftträdandet samtycker du till följande:

Följande uppgifter utgör grunden för deltagande i förmånsprogrammet för Hilton Honors-medlemmar (”Hilton Honors” eller ”programmet”). Dessa villkor (”villkor”) är avsedda att skydda medlemmar i Hilton Honors (”medlemmar”) och Hilton Honors Worldwide, LLC (”Hilton Honors” eller ”vi”). Ditt deltagande i programmet styrs av dessa allmänna villkor och det är ditt ansvar att läsa igenom och förstå dem.

Om du behöver ett förtydligande eller vidare information kan du kontakta närmaste Hilton Reservations and Customer Care-center eller skicka e-post till hhonors@hilton.com. Observera dock att villkoren för Hilton Honors-programmet inte kan ersättas eller ändras på annat sätt än skriftligen från Hilton Honors.

Allmänt

 1. Medlemskap i Hilton Honors-programmet och dess förmåner erbjuds helt enligt Hilton Honors (ett helägt dotterbolag till Hilton Domestic Operating Company Inc.) eget gottfinnande. Hilton Honors definieras som Hilton Honors Worldwide, LLC, dess dotterbolag, anknutna företag, direktörer, styrelseledamöter, partner, anställda och ombud.
 2. Hilton Honors-programmets allmänna villkor styrs av och ska tolkas i överensstämmelse med lagarna i delstaten New York i USA utan att detta ska ge någon kraft till val av lag eller stridande lagar som skulle orsaka att andra delstatliga lagar skulle gälla. Krav får inte lösas genom någon form av stämning i grupp. Genom att delta i Hilton Honors-programmet samtycker medlemmarna att platsen för alla mål ska vara Eastern District of Virginia, eller, om det inte finns någon federal domsrätt, i Fairfax County i Virginia. Programmets allmänna villkor som anges häri ersätter alla tidigare allmänna villkor för programmet.
 3. Medlemskap i och ansökan om medlemskap i Hilton Honors-programmet ogiltigförklaras om detta förbjuds enligt lag på medlemmens eller ansökandens hemort.
 4. Programmet har inget fast slutdatum och kan fortsätta tills Hilton HHonors bestämmer sig för att avsluta programmet, när som helst, med eller utan föregående meddelande. Medlemmarna kommer att ha tolv månader på sig från meddelandedatumet för programmets avslutande att samla och lösa in önskade förmåner. Detta innebär, oavsett hur mycket du har deltagit i programmet, att din rätt till att samla poäng och lösa in dem mot förmåner kan avbrytas av Hilton Honors tolv månader efter att Hilton Honors meddelar att programmet avslutas.
 5. Hilton Honors förbehåller sig rätten att lägga till, ändra, ta bort eller på annat sätt ändra regler, procedurer, villkor, fördelar eller förmåner som gäller programmet efter eget gottfinnande, med eller utan meddelande, även om ändringarna kan påverka värdet hos poäng, förmånskuponger eller bekräftelser som redan har samlats in. Detta innebär att Hilton Honors kan göra ändringar som påverkar, men inte begränsas till, hotell i Hilton-familjen, samarbeten med resepartner, regler för förtjänst av Hilton Honors-poäng, regler och procedurer för användning av förmåner, fortsatt tillgänglighet för förmåner, förmånstyper samt egenskaper i specialerbjudanden.
 6. Endast enskilda personer som är myndiga på sin hemort får bli medlemmar i Hilton Honors (definieras som enskilda personer som har godtagits som medlemmar av Hilton Honors). Företag, föreningar eller grupper har ej rätt att bli medlemmar i Hilton Honors. Gifta par som blev medlemmar i Hilton Honors Mutual Fund före april 01, 2004 får delta tillsammans via Hilton Honors Mutual Fund.
 7. Medlemskapet i programmet ger medlemmarna rätt att tjäna poäng som kan lösas in mot förmåner enligt programvillkoren. Medlemsfördelar och förmåner erbjuds i god tro, men kanske inte är tillgängliga om detta förbjuds enligt lagar eller förordningar i det land där medlemmen är bosatt.
 8. Medlemmar får inte inneha medlemskap i eller tjäna poäng för flera konton.
 9. Hilton Honors förbehåller sig rätten att avbryta medlemskapet i Hilton Honors, inklusive eventuell Elite-nivåstatus (inklusive status som Silver Elite-, Gold Elite- och Diamond Elite-medlem), för medlemmar som verkar använda programmet på ett sätt som är oförenligt med villkoren eller syftet med programmet eller någon del av programmet, inklusive men ej begränsat till inlösen av förmåner eller användning av kuponger. Hilton Honors förbehåller sig också rätten att efter eget gottfinnande avbryta medlemskapet för medlemmar som Hilton Honors tror eller som det finns rimliga grunder att misstänka har:
  1. agerat på ett sätt som är inkonsekvent med gällande lokala eller federala lagar, regler eller påbud,
  2. överträtt eller brutit mot programmets allmänna villkor,
  3. har deltagit i något bedrägligt eller oärligt beteende, stöld, missvård eller missgärning i samband med kontot, inklusive utan begränsning, omfattande inlösen av förmåner eller användning av intyg, eller andra medlemsförmåner,
  4. deltagit i något oriktigt, bedrägligt, nedbrytande, olämpligt, stötande eller fientligt beteende, vare sig det är fysiskt, verbalt eller skriftligt, mot något hotell i Hilton-familjen eller deras gäster eller anställda eller mot Hilton eller någon av dess anställda eller uppdragstagare eller
  5. underlåtit att betala fakturor eller konton som förfaller till Hilton eller något hotell i Hilton-familjen.

  Avbrutet medlemskap kan leda till att alla insamlade poäng och Hilton Honors-kuponger, -förmåner och -fördelar går förlorade, inklusive förlust av eventuell förknippad Elite-nivåstatus. Utöver avbrytandet av Hilton Honors-medlemskapet skall Hilton Honors ha rätt att vidta lämpliga administrativa och/eller rättsliga åtgärder, inklusive och utan begränsning åtal, enligt det som företaget efter eget gottfinnande bedömer vara nödvändigt.

 10. Försäljning av eller byteshandel med Hilton Honors-poäng, kuponger, förmånsbekräftelser eller andra Hilton Honors-förmåner från andra än Hilton Honors är förbjudet. Alla poäng, kuponger eller förmåner som Hilton Domestic Operating Company Inc. enligt eget gottfinnande anser vara överlåtna, sålda eller tilldelade i strid mot programvillkoren kan beslagtas eller avbrytas.
 11. Alla tolkningar av programvillkoren skall göras enligt Hilton Honors egna gottfinnande.
 12. Begreppet ”hotell inom Hilton-familjen” så som det används i dessa villkor definieras som ett hotell som deltar i Hilton Honors-programmet.
 13. Medlemmar som inte har någon berättigande aktivitet såsom definieras under a. – d. nedan, under någon sammanhängande period på 15 månader, kan tas bort från programmet och få sina insamlade poäng förverkade. Enligt Hilton Honors gottfinnande kan dessa medlemmar beviljas att vara kvar i programmet och tas bort efter fem års inaktivitet. För att behålla insamlade Hilton Honors-poäng måste medlemmen vidta en av följande åtgärder inom en sammanhängande period på 15 månader:
  1. bo på ett hotell inom Hilton-familjen enligt villkoren häri,
  2. tjäna Hilton Honors-poäng genom en tredje part för insamling av Hilton Honors-poäng med ett gemensamt kreditkort, enligt dess villkor.
  3. köpa Hilton Honors-poäng, eller
  4. ge bort poäng via Hilton Honors Giving Back-programmet.
 14. Underlåtenhet att vidta någon av åtgärderna (a), (b), (c) eller (d) som beskrivs ovan kommer att leda till att alla insamlade poäng förverkas och att medlemmens konto avaktiveras efter fem års inaktivitet. När medlemmens poäng är förverkade kan medlemmen inte återta dem, men medlemmen kan börja tjäna poäng igen. Alla förmåner som har lösts in av medlemmen innan poängen förverkas (såsom hotellbokningar eller kuponger för hyra av bil) kommer fortfarande att gälla. Detta gäller alla år för medlemskapet, innefattande utan begränsningar, medlemskapets första år. Medlemmar som inte gör lånerelaterade betalningar på skulder till Hilton Grand Vacations®, inklusive men ej begränsat till kapitalbetalningar, räntebetalningar, förseningsavgifter och serviceavgifter får ett antal poäng avdragna som motsvarar antalet insamlade poäng i samband med Hilton Grand Vacations®. Dessutom kommer medlemmar som inte betalar belopp som är skyldiga Hilton Grand Vacations® att få eventuell Elite-nivåstatus som uppnåtts genom Hilton Grand Vacations förverkad.
 15. Oaktat det föregående kommer alla poäng som skulle ha löpt ut under 2021 inte att gå ut förrän december 31, 2021.
 16. Varje medlem ansvarar för att känna till programvillkoren och hur många poäng som finns på kontot. Hilton Honors kan försöka, men måste inte, meddela aktiva medlemmar om vissa ärenden, inklusive meddelande om förverkande av poäng eller ändringar i programmet. Varken Hilton Honors eller tredjepartsföretag som deltar som marknadsföringspartner i programmet (”marknadsföringspartner”) kommer att hållas ansvariga för underlåtenhet att göra så och kommer inte att hållas ansvariga för oriktig eller felaktig avskrift av medlemmars kontaktuppgifter, för problem som gäller utrustning eller program som förknippas med eller används av medlemmen, för mänskliga fel, avbrott, borttagande, utelämnande, defekt, eller linjefel hos telefonnät eller elektronisk överföring, för problem gällande datorutrustning, programvara, oförmåga att komma in på webbplatser eller online-tjänster, för andra tekniska eller icke-tekniska fel, för förlorad, sen, stulen, oläslig, ofullständig, förvanskad, felsänd, vanställd eller felaktigt portostämplad post eller e-post av någon som helst anledning.
 17. Varje medlem ansvarar för att skapa privat kontoåtkomstinformation och för att upprätthålla säkerheten för sådan information. Om säkerheten för denna information överträds av en medlem eller tredje part kommer Hilton Honors inte att hållas ansvarigt för obehörig åtkomst till medlemmens konto, insamling av poäng, inlösen av förmåner eller annan kontoaktivitet som följer på detta, och i inga fall kommer Hilton Honors att hållas ansvarigt för att ersätta medlemmen för några inlösta poäng eller andra skador eller förluster som påstås ha följt på sådan obehörig åtkomst. Om en medlem blir medveten om bedräglig aktivitet, innefattande obehörig inlösen av medlemmens poäng eller förmåner, ska medlemmen anmäla den bedrägliga aktiviteten till Hilton Honors skriftligen inom 90 dagar efter det inträffade och tillhandahålla all efterfråga information och samarbete till Hilton Honors för att kunna återfå förlorade poäng eller förmåner, vilket kan ges enligt Hilton Honors egna gottfinnande.
 18. Varje medlem ansvarar för att underrätta Hilton Honors om alla ändringar som görs i medlemmens kontaktuppgifter.
 19. Insamlade poäng och förmånskuponger och -bekräftelser utgör inte medlemmarnas egendom. Utöver det som framställs specifikt häri är varken insamlade poäng eller förmånskuponger eller -bekräftelser överförbara av någon anledning eller genom lagens tillämpning. Poäng och intyg som insamlats av andelsfondmedlemmar kan användas av endera makan eller maken som angivits på kontot.
 20. Specifika programförmåner och -tjänster har upprättats för alla medlemmar, men förmåner och tjänster som erbjuds av hotell inom Hilton-familjen kan variera. Om Hilton Honors eller någon Hilton Honors-marknadsföringspartner på felaktigt sätt nekar en medlem insamling av poäng eller förmåner, kommer Hilton Honors eller marknadsföringspartnerns ansvar att begränsas till det motsvarande värdet för insamlingen eller förmånen såsom fastställs av Hilton Honors.
 21. Hilton Honors ansvarar inte och antar ingen ansvarsskyldighet för ändringar eller upphörande av marknadsföringspartnerns tjänster eller produkter som kan påverka erbjudna programförmåner, insamling av poäng eller nedskrivning av intyg.
 22. Ingenting i villkoren för Hilton Honors-programmet är avsett att eller ska tolkas för att skapa eller upprätta någon som helst agentur, partnerskap eller joint venture-relation mellan Hilton Honors och marknadsföringspartnern.
 23. I händelse av en medlems dödsfall kan poängen på medlemmens konto överlåtas till en annan aktiv medlem efter att Hilton Honors har fått in och godkänt viss begärd dokumentation och information. Visa dokumentation som krävs avseende överflyttning av en avliden medlems förmåner. För att berättigas måste överföringen begäras och obligatoriska dokument och information ska tillhandahållas inom ett år efter medlemmens dödsfall. Alla överlåtelser sker enligt Hilton Honors egna gottfinnande. Alla beslut som fattas av Hilton Honors som svar på en begäran om överlåtelse är slutgiltiga och är inte föremål för ytterligare granskning eller tvist. Elite-status kan inte överlåtas och poäng som tas emot av en medlem genom en sådan överlåtelse räknas inte mot en Elite-status.

Garanterad medlemsrabatt

Medlemspriserna gäller i mån av tillgänglighet på deltagande hotell inom Hilton-portföljen. Följande rabatter gäller:

Hilton Honors-medlemmar får rabatt – från 2 % rabatt på gällande pris – beroende på bokningsfönster, region eller land, veckodag och andra omständigheter så som fastställs av Hilton Honors. Hilton Honors-rabatt gäller inte för alla tillgängliga priser. Avgifter för tidig avresa, depositioner och avbokningsrestriktioner kan tillkomma och varierar från hotell till hotell.

Angivna bokningsvillkor kommer att gälla, t.ex. villkor för avbokning, tidig avresa, förhandsköp och betalning.

Om inte annat anges gäller de angivna priserna per rum per natt för enkel-/dubbelrum och inkluderar inte skatter, dricks, oförutsedda utgifter eller resortavgifter (om sådana finns). Rabatten är ej tillgänglig på Hampton by Hilton-hotell i Kina. Om du vill göra en bokning på telefon kan du ringa +1-800-HILTONS (445-8667) eller se alla telefonnummer till Hilton Reservations Worldwide. Om du vill göra en bokning på telefon, hänvisa till ”Hilton Honors-rabatt”. Hilton Honors-rabatt är endast tillgänglig för upp till två rum per medlem och vistelse.

Detta erbjudande kan inte kombineras med andra kampanjer, erbjudanden eller rabatter och gäller inte för befintliga reservationer eller grupper. Erbjudandet kan inte överföras eller bytas mot pengar, och det kan inte användas under framtida vistelser.

Insamling av poäng

 1. Hilton Honors-poäng kan endast tjänas in för hotellvistelser vid vistelser på hotell inom Hilton-familjen. Deltagande hotell inom Hilton-familjen kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Hotellförteckningarna på Hilton.com eller Hilton Honors anger vilka hotell som deltar. Om ett hotell lämnar Hilton-familjen kommer inga vistelser efter det datumet att vara giltiga för förtjänst av Hilton Honors-poäng, oavsett när bokningen gjordes.
 2. För att kunna tjäna Hilton Honors-poäng eller kredit mot nivåstatus för hotellvistelser, måste medlemmar vara registrerade och betalande gäster på ett deltagande hotell inom Hilton-familjen och uppfylla alla villkor som beskrivs häri. Medlemmar kan också tjäna Hilton Honors-poäng för berättigande kostnader som betalas med Hilton Honors-kreditkort (en förteckning över sådana kreditkort finns här), med förbehåll för villkoren i respektive kortinnehavaravtal. Se allmänna villkor för kreditkort för ytterligare information. Poäng kan också tjänas in för andra aktiviteter, vilket kan meddelas av Hilton Honors vid olika tillfällen.
 3. En ”vistelse” definieras som det totala antalet sammanhängande nätter som tillbringas på samma hotell, oavsett om gästen checkar ut och in igen. Följande typer av ej berättigande vistelser är specifikt uteslutna ur definitionen ”vistelse”:
  • hel- och researrangörspaket,
  • avtalade besättningspriser,
  • rabatterade priser för resebyråer,
  • exklusiva paket för kasinokortinnehavare,
  • obehöriga medlemmar som bor till priser för Go Hilton-teammedlemmar eller Family & Friends Travel-priser,
  • vistelser som har bokats med Hilton Grand Vacations Club- och Hilton Club-timeshareprogram, Hilton Grand Vacations-marknadsföringspaket med krav på försäljningspresentation,
  • kostnadsfria eller byteshandelsrum,
  • NET Group-priser,
  • Series Group- eller IT Group-priser,
  • avtalade Entertainment- eller Encore-priser,
  • bokningar genom tredje parts webbplats (oavsett betalt pris) samt
  • bokningar genom dolda kanaler där märket eventuellt inte är känt vid inköpstillfället.
 4. Hilton Honors-poäng (eller vistelsekredit) kan inte tjänas (även som MyWay-fördel) för eller under ej berättigande vistelser, innefattande utan begränsning, kostnader som ådragits under ej berättigande vistelser. Deltagande hotell fastställer om kringkostnader som har tillkommit under endera vistelsen är berättigande att få poäng, med undantag för att poäng inte kan tjänas in för kringkostnader på Hampton by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® samt Home2 Suites by Hilton®.

 5. Inga poäng eller krediter mot nivåstatus kommer att utfärdas vid frånvaro när medlemmen har gjort en bokning som garanteras med kreditkort men sedan inte checkar in på hotellet – oavsett om kreditkortet debiteras för en del av bokningen eller inte, enligt hotellets policy angående frånvaro.
 6. Medlemmar kan tjäna grundpoäng för upp till två rum per vistelse (”intjänade rum”), om alla berättigande avgifter för att tjäna rummen betalas på en räkning. Grundpoäng kommer att tjänas för alla berättigande kostnader som ådras för intjänade rum. Begreppet ”berättigande kostnader” definieras nedan. Bonuspoäng som utfärdas för grundpoäng för nivåbonus (20 %, 80 % eller 100 %, beroende på medlemsnivå) gäller för den totala baspoängkredit för alla intjänade rum. För all annan kampanjbonus, inklusive dubbla och trippla bonuspoäng för Hilton Honors-marknadsföringspartner och annan kampanjbonus (t.ex. kampanjflygmil), kommer bonuspoäng endast att delas ut för ett rum. För att uppnå nivåstatus kan medlemmar endast få kredit för vistelser för ett enda rum. För att få Elite-förmåner på hotellinrättningarna kommer en medlem att få dessa förmåner endast för sig själva och en (1) gäst per vistelse oavsett antalet rum som bokas på samma bokning.
 7. Dubbla poäng innebär att medlemmen kommer att få en bonus som motsvarar antalet grundpoäng som förtjänats under en vistelse, och tredubbla poäng innebär att medlemmen kommer att få en bonus som är det dubbla antalet av grundpoäng som förtjänats under en vistelse. Bonuspoäng som förtjänats på grundpoäng räknas inte för kvalificering till Elite-nivå. Dessa bonusar tilldelas endast för ett rum.
 8. Medlemmar kommer att tjäna Hilton Honors-grundpoäng för varje berättigande USD (eller annan motsvarande valuta) som debiteras en enskild medlems hotellräkning (”berättigande räkning”) för vistelser på deltagande hotell inom Hilton-familjen.
 9. Uttrycket ”berättigande kostnader” inom Hilton Portfolio innebär följande: rumsavgifter, mat och dryck, telefon, tvätt, pay-per-view-filmer, underhållning och fritidsanläggningar samt andra kringkostnader som debiterats medlemmens rum under vistelsen. Restaurangavgifter eller andra avgifter som inte debiteras medlemmens rum under vistelsen är inte berättigande för kredit. Sådana hotell inom Hilton-familjen kan, för poänginsamlingsändamål, utelämna kringkostnader från ej anknutna hotellenheter som inte ägs och/eller drivs av hotellet, inklusive men ej begränsat till försäljningsställen för mat och dryck, presentbutiker, apotek, klädbutiker, galleri- eller specialbutiker eller fritids- eller underhållningsställen. Avgifter i samband med banketter eller andra cateringtillställningar anses inte vara berättigande kostnader för att samla in poäng, med undantag för poäng som förtjänats genom kvalificerande möten eller evenemang genom Hilton HHonors-programmen för evenemangsplanerare och evenemangsbonus. Kostnader som ådragits under ej berättigande vistelser anses inte vara berättigande kostnader.
 10. Inga tillämpliga federala, delstatliga eller lokala skatter, inklusive och utan begränsning besöksskatt, anses vara berättigande kostnader och kommer att uteslutas från insamling av poäng för hotellvistelser.
 11. Det finns ingen gräns för antalet baspoäng som medlemmarna kan tjäna under en vistelse. Dock kan Hilton Honors granska och justera mängden baspoäng som tjänats vid varje vistelse för att säkerställa riktigheten i och efterlevnaden av dessa villkor.
 12. Poäng som utfärdas för vistelser på hotell inom Hilton-familjen utanför USA kommer att baseras på lokala valutor som växlas till USD. Lokala valutor kommer att växlas till USD veckovis med den valutakurs som gäller vid tidpunkten för växlingen. Denna kurs kommer att enligt Hilton Honors egna gottfinnande, baserat på standardmässiga valutaväxlingsmetoder, men den kan skilja sig från valutaväxlingsmetoder som används av kreditkortsföretag.
 13. Medlemmar vars enskilda hotellräkningar debiteras direkt till ett företag och de medlemmar som godkänner betalning vid utcheckning är berättigande för Hilton Honors-poäng, enligt vad som beskrivs häri. Grupphuvudfakturering där avgifter för flera rum läggs på samma hotellräkning och debiteras ett företag, gemensam adress eller som betalas vid utcheckning av en person är inte berättigande för Hilton Honors-poäng. Kringkostnader (de som debiteras på en medlems rum) som betalas direkt av medlemmen vid utcheckning är berättigande för poängkredit. Kringkostnader som debiteras på en huvudfaktura är inte berättigande för poängkredit.
 14. Månatliga aktivitetsutdrag finns tillgängliga via e-post eller via medlemmars kontoinformation online.
 15. Medlemmar kommer inte att tjäna poäng eller kampanjmiles för hotellvistelser som de löser in med marknadsföringspartners rabattkupong/kupong för kostnadsfri vistelse (t.ex. frequent flyer-förmån eller reseförmån), såvida detta inte anges på kupongen. Medlemmar tjänar inte poäng eller kampanjmiles för kringkostnader under hotellvistelser som köps genom inlösen av marknadsföringspartners rabatt eller kupong för kostnadsfri vistelse, såvida detta inte anges på kupongen.
 16. Medlemmar tjänar inte kampanjmiles under förmånsvistelser (även om tilläggskostnader tillämpas för rummet under denna typ av vistelse).
 17. Medlemmar kan tjäna poäng för kringkostnader på ett hotell i Hilton-familjen under en förmånsvistelse som betalas med poäng, förutsatt att sådana avgifter bedöms vara berättigande kostnader på hotell i familjerna Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton®, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites®, Motto by Hilton™, och Hilton Garden Inn® hotels. Medlemmar kommer inte att tjäna poäng för kringkostnader under förmånsvistelser på hotell i familjerna Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® eller Home2 Suites by Hilton®. Medlemmar kan dock tjäna poäng på den del som betalas med pengar under en Points & Money Rewards™-vistelse på alla deltagande hotell i Hilton-familjen, utom på kringkostnader på hotell inom Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® eller Home2 Suites by Hilton. I syfte att räkna vistelser och nätter för Elite-nivåkvalificering (så som förklaras nedan) kommer Elite-statusgåvor (så som förklaras nedan), Milestone-bonus (så som förklaras nedan) och förmånsvistelser att räknas mot det totala antalet vistelser och övernattningar.
 18. Hilton Honors-poäng som har förtjänats av enskilda medlemmar kan endast överföras i enlighet med programmet för poängöverlåtelse och registrering eller vid dödsfall som definieras häri.
 19. Alla poäng som erbjuds i samband med specifika hotellvistelser kommer att anses vara förtjänade när vistelsen är fullbordad, fullt betald och tillagd i medlemmens konto. Poängen kommer inte att vara tillgängliga för inlösen innan vistelsen har fullbordats och betalats och poängen har lagts till i medlemmens konto.
 20. Om medlemmar tror att de inte har fått rätt poängkredit eller flygbonus för hotellvistelser måste de skicka in en skriftlig förfrågan om sådan kredit till närmaste Hilton Reservations and Customer Care-kontor, tillsammans med en kopia av medlemmens hotellräkning. Underlåtenhet att skicka in korrekt och oförändrad dokumentation kan leda till att sådan poängkredit avvisas. För medlemmens skydd bör all hotellresedokumentation behållas av medlemmen tills poängkrediten syns på Hilton Honors-kontoutdraget. Förfrågningar måste komma in till Hiltons bokningar och kundvård inom sex månader från aktivitetsdatumet. För nya medlemmar kommer kredit att godkännas för vistelser som görs inom 30 dagar innan registrering i programmet. Skriftliga förfrågningar måste också innefatta medlemmens namn, Hilton Honors-kontonummer, adress samt telefonnummer.
 21. Nuvarande anställda på Hilton Domestic Operating Company Inc., dess moderbolag, anknutna företag och dotterbolag samt anställda på eller ägare till hotell inom Hilton-familjen (sammantaget ”anställda”) är berättigade att delta i Hilton Honors-programmet såsom framställs häri, men de är föremål för vissa undantag från dessa villkor för Hilton Honors, i enlighet med de policy för anställda som finns på webbplatsen för Hilton Honors-teammedlemmar.

Samling av Milestone Hilton Honors-bonuspoäng:

 1. Med Milestone-bonus kan medlemmar tjäna ett fast antal Hilton Honors-bonuspoäng när de uppnår ett visst antal kvalificerande nätter per kalenderår.
 2. Under kalenderåret 2021 kommer medlemmar att tjäna 10 000 Hilton Honors-bonuspoäng på 20 kvalificerande nätter och 10 000 Hilton Honors-bonuspoäng för varje 10 tillkommande kvalificerande nätter. Efter december 31, 2021 kommer medlemmar att tjäna 10 000 Hilton Honors-bonuspoäng på 40 kvalificerande nätter och 10 000 Hilton Honors-bonuspoäng för varje 10tillkommande kvalificerande nätter därefter under ett kalenderår (1 januari till 31 december).
 3. Medlemmar kommer att tjäna ytterligare 30 000 Hilton Honors-bonuspoäng på på deras 60:e kvalificerande natt per kalenderår. Dessa Hilton Honors-bonuspoäng delas ut i tillägg till de 10 000 Milestone-bonuspoäng som har uppnåtts på det tröskelvärdet för nätter.
 4. Inom ett kalenderår kan en medlem högst uppnå totalt 365 kvalificerande nätter för bonus (likvärdigt med 380 000 Hilton Honors-bonuspoäng per år därefter).
 5. Medlemmar kommer endast att få kredit för övernattningar i ett rum, inte flera rum som bokades för samma vistelse av samma Hilton Honors-medlem.
 6. Milestone-bonus anses vara bonuspoäng och räknas inte som baspoäng för att tjäna status för kalenderåret.
 7. Ingen registrering krävs för att aktivera någon Milestone-bonus. Den kommer att sättas in automatiskt på medlemmens konto under kalenderåret, i enlighet med villkoren för Hilton Honors.

Hilton Honors-bonuspoäng för hyra av bil
Hilton Honors-bonuspoäng ges för hyrning av bil med Hilton Honors biluthyrningspartner. Metoder för varierar beroende på marknadsföringspartner. Visa Hilton Honors-marknadsföringspartner för hyrbilar och antalet Hilton Honors-bonuspoäng som kan tjänas in. För alla andra Hilton Honors-biluthyrningspartner krävs inga hotellvistelser och medlemmar måste uppvisa sitt Hilton Honors-kort eller tillhandahålla ett Hilton Honors-kontonummer när de hämtar ut bilen.

Hilton Honors-bekvämligheter för alla medlemmar, inklusive medlemmar på nivåerna Silver Elite, Gold Elite och Diamond Elite 

Se Medlemsförmåner och tillhörande Allmänna villkor. Ett antal tjänster och fördelar (”bekvämligheter”) finns tillgängliga för Hilton Honors-medlemmar. Dessa bekvämligheter erbjuds helt enligt Hilton Honors och det enskilda hotellets gottfinnande. Alla bekvämligheter erbjuds inte av alla hotell inom Hilton-familjen. När betalning av avgifter på ett hotell krävs kan du kontrollera vilka bekvämligheter som innefattas för det enskilda hotellet. Hilton Honors-medlemmar måste vara registrerade och betalande gäster för att ha rätt att utnyttja hotellförmåner. Medlemsförmåner kan inte överföras till någon annan. Aktuella Hilton Honors-bekvämligheter omfattar:

 • Privat Hilton Honors-bokningsnummer i USA och Kanada: 1-800-4HONORS. Utanför USA och Kanada kan du kontakta närmaste kontor för Hiltons bokningar och kundvård.
 • Särskilda Hilton Reservations and Customer Care-kontor för förfrågningar från medlemmar.
 • E-postkontakter:
 • Onlinekontoinformation
 • Automatisk förfrågan om konto: Telefon dygnet runt, alla dagar i veckan. I USA och Kanada (avgiftsfritt): 1 800 548 8690. Utanför USA: +1 800 449 4155.
 • Förhandsregistrering och snabbare incheckning: Tillgängligt för alla medlemmar för vilka Hilton Honors har uppgifter om rumsval och ett giltigt kreditkortsnummer. Hotell inom Hilton-familjen kan reservera kredit på en gästs kreditkort för kostnader för tjänster utöver tillämpliga rumspriser. Hilton Honors har meddelat alla kreditkortstjänster att all kredit som reserveras av vissa hotell inom Hilton-familjen i New York och som inte används för utnyttjade tjänster ska släppas när gästen avreser. Genom att använda snabbare incheckning samtycker medlemmen till att kredit reserveras av hotellet som en del av den överenskomna servicekostnaden. Som en del av Hilton Honors-programmet för snabbare incheckning samtycker medlemmen till att Hilton Honors kan fungera som medlemmens ombud i syfte att skriva under hotellets gästregister.
 • Inlösen av poäng online för förfrågningar om förmånshotellvistelser. Medlemmar kan få åtkomst till sina konton online genom att klicka på fliken Förmån.
 • Den andra gästen bor utan kostnad: En gäst bor kostnadsfritt i medlemmens rum under berättigande hotellvistelser när ytterligare avgifter tas ut för två personer i dubbelrum. Den här förmånen exkluderar vistelser på samtliga hotell där priset inkluderar ytterligare komponenter (t.ex. måltider, aktiviteter, parkering), specialpriser (t.ex. paketpriser, priser för rum inklusive frukost) eller skatter som gäller som en avgift per person eller per rum.
 • Sen utcheckning: Måste begäras och gäller i mån av tillgänglighet.
 • Snabb utcheckning: Många hotell inom Hilton-familjen erbjuder snabb utcheckning. Fråga efter ZipOut Check-Out® eller Video Check-Out.
 • På Qasr al Sharq får alla medlemmar två inkluderade flaskor vatten per vistelse.
 • Kostnadsfri standardinternetanslutning på rummet och i lobbyn under vistelser på hotell inom Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton®, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™ and Hilton Garden Inn® och Hilton Grand Vacations™. För Diamond-medlemmar ingår kostnadsfri premiuminternetanslutning på rummet och i lobbyn under vistelser på hotell inom Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites Hotels™, Tru by Hilton™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® och Home2 Suites by Hilton®. Kvalificering för alla HHonors-förmåner på hotellet, inklusive kostnadsfritt internet och MyWay-förmåner som kostnadsfria snacks och drycker, kostnadsfri kontinental frukost (endast hotell utanför USA), kredit för mat och dryck (endast på hotell i USA) och uppgraderingar i mån av tillgänglighet, kräver att en bekräftad bokning har gjorts via en av följande kanaler: Alla officiella Hilton-hotellkedjor eller Hilton Honors-webbplatser (till exempel Hilton Honors.com, Hilton.com, Hampton.com osv.), Hilton Reservations & Customer Care-telefonlinjer (1-800-4HONORS eller lokala Hilton-bokningskontor), Hilton Honors eller Hiltons mobilapp, direkt på ett hotell i Hilton-familjen eller via en IATA-ackrediterad resebyrå (”Resebyrå”) som bokas via en Hilton-kanal eller följande globala distributionssystem: Amadeus, Apollo/Galileo, Worldspan och SABRE.
 • Förmåner på hotellet medges ej under följande omständigheter:
  • För bokningar gjorda via en bokningskanal som inte tillhör Hilton eller ett icke-utsett GDS, en tredje parts webbplats eller någon annan kanal,
  • priser på ”ogenomskinliga” webbplatser där både hotellmärket och det specifika hotellet är okända tills bokningen har gjorts eller
  • hotell- eller resepaket från tredje part som inte har bokats via en av de kvalificerande kanalerna.
  • Bokning av icke berättigande vistelser (enligt definitionen i avsnittet Insamling av poäng), såvida inte specifika förmåner ingår i hotellavtalet.

  Förtjänstsätt för Double Dip®
  Från och med april 01, 2018 är programmet Earnings Style Options, inklusive Points and Points och Points and Miles, inte längre giltiga erbjudanden i Hilton Honors. Alla anspråk som är relaterade till poäng och/eller flygbonus som intjänats inom ramen för Earnings Style Options-programmet är ogiltiga efter april 01, 2018.

  Medlemskapsnivåer för Hilton Honors

  Tjäna nivåstatus

  Medlemmar kan tjäna och behålla Elite-nivåstatus baserat på vistelser, nätter eller grundpoäng som har förtjänats under ett kalenderår. Ett kalenderår innebär 1 januari till 31 december. Medlemmar måste omkvalificera för Elite-status varje kalenderår. Bonuspoäng som förtjänats på grundpoäng räknas inte för kvalificering till Elite-nivå. Elite-överföringsnätter kommer att användas mot förtjänst och upprätthållande av Elite-nivåstatus för att uppfylla kravet på antalet kvalificerande nätter för varje Elite-nivå.

  Gå till en högre Elite-nivå

  Medlemmar kan få en högre Elite-nivåstatus när deras vistelser, nätter eller grundpoäng under ett kalenderår kvalificerar medlemmen för nästa nivå, såsom beskrivs närmare nedan.

  Behålla Elite-nivå

  När medlemmen har nått en viss Elite-nivå kan medlemmen behålla den statusen under det kalenderår som Elite-nivån uppnåddes och under det efterföljande kalenderåret. Under 2021 kommer alla Elite-statusmedlemmar vars Elite-status skulle ha nedgraderats under 2021 att behålla sin nuvarande status till och med mars 31, 2022. Dokumentation (så som den definieras under punkt 17 under Insamling av poäng) måste tillhandahållas inom 90 dagar efter vistelsen för att räknas mot nivåkvalificering.

  Silver Elite-medlemskap

  1. Hilton Honors Silver Elite-medlemskap tilldelas medlemmar som har tjänat in fyra vistelser, 10 nätter eller 25 000 baspoäng under ett kalenderår. En ”natt” är en natt som utgör en del av en ”vistelse”, enligt begreppets definition häri. Förtjänade grundpoäng kommer att räknas mot kvalificering till Silver Elite-nivå. Bonuspoäng som förtjänats på grundpoäng räknas inte för kvalificering till Elite-nivå. Elite-överföringsnätter kommer att användas mot förtjänst och upprätthållande av Elite-nivåstatus för att uppfylla kvalificeringskravet på den 10 natten för Silver Elite-nivån.
  2. Silver Elite-medlemmar får:

  3. Under kalenderåret 2021 kommer Hilton Honors Silver Elite-medlemskap att tilldelas medlemmar som har tjänat in två vistelser, 5 nätter eller 12 500 baspoäng under ett kalenderår. Efter 2021 kommer Hilton Honors Silver Elite-medlemskap att tilldelas medlemmar som har tjänat in fyra vistelser, 10 nätter eller 25 000 baspoäng under ett kalenderår. En ”natt” är en natt som utgör en del av en ”vistelse”, enligt begreppets definition häri. Förtjänade grundpoäng kommer att räknas mot kvalificering till Silver Elite-nivå. Bonuspoäng som förtjänats på grundpoäng räknas inte för kvalificering till Elite-nivå. Elite-överföringsnätter kommer att användas mot förtjänst och upprätthållande av Elite-nivåstatus för att uppfylla kvalificeringskravet på nätter för Silver Elite-nivån. Silver Elite-medlemmar får:

  Gold Elite-medlemskap


  Under kalenderåret 2021 kommer Hilton Honors Gold Elite-medlemskap att ges till medlemmar med 10 vistelser, 20 nätter eller 37 500 baspoäng som har tjänats in under ett kalenderår. Efter 2021 kommer Hilton Honors Gold Elite-medlemskap att ges till medlemmar med 20 vistelser, 40 nätter eller 75 000 baspoäng som har tjänats in under ett kalenderår. En ”natt” är en natt som utgör en del av en ”vistelse”, enligt begreppets definition häri. Förtjänade grundpoäng kommer att räknas mot kvalificering till Gold Elite-nivå. Bonuspoäng som förtjänats på grundpoäng räknas inte för kvalificering till Elite-nivå. Elite-överföringsnätter kommer att användas mot förtjänst och upprätthållande av Elite-nivåstatus för att uppfylla kvalificeringskravet på nätter för Gold Elite-nivån. Gold Elite-medlemmar kommer att få följande under vistelser som registrerad Gold Elite-medlem:

  • 80 % bonus på grundpoäng som förtjänats under den period som de är Gold Elite-medlemmar. Bonusar kommer att tillämpas på vistelser i den ordning de läggs in på medlemmens konto.
  • Kostnadsfri standardinternetanslutning på rummet och i lobbyn under vistelser på hotell inom Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton®, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™ , Hilton Garden Inn® och Hilton Grand Vacations™.*
  • Två kostnadsfria flaskor vatten per vistelse på hotell inom Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites och Hilton Garden Inn properties.*
  • Femte natten kostnadsfri: För varje förmånsvistelse på fem eller fler nätter i ett standardrum är var femte natt fri. Medlemmar kan använda den femte fria natten under ett obegränsat antal vistelser per år. Gäller endast fem sammanhängande nätter under samma förmånsvistelse i standardrum som betalas med poäng på samma hotell eller semesteranläggning, upp till 20 nätter, när det bekräftas vid bokningstillfället. Högst fyra fria nätter kommer att ges per vistelse. Om en kostnadsfri natt nekas, bokningen ställs in eller utcheckning sker före den femte natten kommer den fria natten att förverkas och inte ha något kontant, poäng- eller förmånsvärde. När förmånen med femte natten fri har tillämpats kommer berättigade medlemmar att debiteras 0 poäng för vistelsens 5:e, 10:e, 15:e och 20:e natt så som tillämpligt. Alla andra nätter i vistelsen kommer att debiteras med fullständigt pris för standardrumsförmåner. Ett standardrum definieras av varje enskilt hotell och gäller i mån av tillgänglighet på deltagande hotell inom Hilton-familjen. Gäller endast förmånsvistelser i standardrum och inte för betalda vistelser eller Points & Money Rewards™. Gäller inte när vistelsen bokas som en del av ett erbjudande, ett paket eller en kampanj för förmånsvistelser som erbjuds av Hilton eller någon av dess partner.
  • Välj en MyWay On-Property-förmån. Klicka på denna länk för att se alternativen vid de olika hotellmärkena inom Hilton-familjen. På hotell inom Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™ och DoubleTree by Hilton™ and Tapestry Collection by Hilton™ kan Hilton Honors-medlemmar på Gold-nivå uppgraderas till bättre rum, upp till rumstyp Executive Floor. De bättre rummen kan även omfatta rum som inte ligger på Executive-våningen men ger tillgång till Executive Lounge (exklusive Sakura Club på Conrad Washington D.C. och Club Signia på Signia by Hilton-hotell), de näst bästa tillgängliga rumstyperna, rum med attraktiv utsikt eller attraktiva bekvämligheter eller rum som hotellet identifierar som ”preferred” och de kan variera beroende på hotellmärke. Gruppbokningar och vissa priser är inte berättigande för inkluderade uppgraderingar. Alla uppgraderingar beviljas enligt tillgänglighet för hela vistelsen, så som fastställs vid incheckningstillfället. Uppgraderingar kommer endast att ges för ett rum för medlemmen, oavsett eventuella ytterligare rum som medlemmen har betalat vid eller efter bokningstillfället. Följande kedjor erbjuder inte inkluderade uppgraderingar: Embassy Suites™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton®, Home2 Suites by Hilton®, Hilton Grand Vacations®, and Motto by Hilton®.

   * Förmåner som internetanslutning och vatten på flaska kan ingå i resortavgiften (om tillämpligt).

  Diamond Elite-medlemskap

  1. Under kalenderåret 2021 kommer Hilton Honors Diamond Elite-medlemskap att ges till medlemmar med 15 vistelser, 30 nätter eller 60 000 baspoäng som har tjänats in under ett kalenderår. Efter 2021 kommer Hilton Honors Diamond Elite-medlemskap att ges till medlemmar med 30 vistelser, 60 nätter eller 120 000 baspoäng som har tjänats in under ett kalenderår. En ”natt” är en natt som utgör en del av en ”vistelse”, enligt begreppets definition häri. Förtjänade bonuspoäng räknas inte för kvalificering till Diamond Elite-nivå. Bonuspoäng som förtjänats på grundpoäng räknas inte för kvalificering till Elite-nivå. Elite-överföringsnätter kommer att användas mot förtjänst och upprätthållande av Elite-nivåstatus för att uppfylla kvalificeringskravet på den 60 natten för Diamond Elite-nivån.
  2. Diamond Elite-medlemmar kommer att ha möjlighet att bjuda på exklusiva Hilton Honors-auktionsupplevelser som endast är tillgängliga för Diamond-medlemmar. Dessa särskilt identifierade upplevelser kommer endast att vara tillgängliga för Diamond-medlemmar och identifieras på auktionssidan. Ytterligare villkor för auktionsplattformen finns på denna sida.
  3. Diamond Elite-medlemmar kommer att få följande under vistelser som registrerad Diamond Elite-medlem:
   • 100 % bonus på grundpoäng som förtjänats under den period som de är Diamond Elite-medlemmar.
   • Kostnadsfri premiuminternetanslutning på rummet och i lobbyn under vistelser på hotell inom Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites Hotels™, Hilton Garden Inn®, Hampton Inn by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® och Home2 Suites by Hilton®.*
   • Två kostnadsfria flaskor vatten per vistelse på hotell inom Waldorf Astoria Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites och Hilton Garden Inn®.*
   • Femte natten kostnadsfri: För varje förmånsvistelse på fem eller fler nätter i ett standardrum är var femte natt fri. Medlemmar kan använda den femte fria natten under ett obegränsat antal vistelser per år. Gäller endast fem sammanhängande nätter under samma förmånsvistelse i standardrum som betalas med poäng på samma hotell eller semesteranläggning, upp till 20 nätter, när det bekräftas vid bokningstillfället. Högst fyra fria nätter kommer att ges per vistelse. Om en kostnadsfri natt nekas, bokningen ställs in eller utcheckning sker före den femte natten kommer den fria natten att förverkas och inte ha något kontant, poäng- eller förmånsvärde. När förmånen med femte natten fri har tillämpats kommer berättigade medlemmar att debiteras 0 poäng för vistelsens 5:e, 10:e, 15:e och 20:e natt så som tillämpligt. Alla andra nätter i vistelsen kommer att debiteras med fullständigt pris för standardrumsförmåner. Ett standardrum definieras av varje enskilt hotell och gäller i mån av tillgänglighet på deltagande hotell inom Hilton-familjen. Gäller endast förmånsvistelser i standardrum och inte för betalda vistelser eller Points & Money Rewards™. Gäller inte när vistelsen bokas som en del av ett erbjudande, ett paket eller en kampanj för förmånsvistelser som erbjuds av Hilton eller någon av dess partner.
   • Garanterad tillgänglighet vid bokning, med förbehåll för de begränsningar som framställs häri, på hotell inom Hilton-familjen när betalda bokningar görs innan midnatt lokal tid för hotellet, två eller flera dagar (48 timmar) före avsedd ankomst. BEGRÄNSNINGAR: Denna garanti gäller inte för bokningar som har betalats delvis eller till fullo med Hilton Honors-poäng eller kuponger för kostnadsfria nätter som har utfärdats av Hilton. Den här garantin gäller inte hotell som är överbokade med 10 % eller mer (dvs. när 110 % eller mer av rummen är bokade). För vissa hotell inom Hilton-familjen gäller denna garanti inte på hotell som är överbokade med 2 % eller mer (dvs. när 102 % eller fler av rummen är bokade). Kontakta det enskilda hotellet eller visa hotell med högsta gräns på 2 % för att fastställa om begränsningen på 2 % gäller. Garantin gäller heller inte hotell under datum med särskild efterfrågan. Begreppet datum med särskild efterfrågan är datum som bestäms av hotellet och Hilton Honors, enligt deras egna gottfinnande, som är särskilt populära bokningsdatum, såsom större evenemang på orten eller nyårsafton. Garantin gäller endast ett rum som bokats med ett giltigt kreditkort och som gästas av Diamond Elite-medlemmar. Märk att den här garantin inte påverkar priset, och bokningar som görs under garantin kommer att gälla under hotellets rådande pris för det begärda boendealternativet. Om medlemmen inte ankommer på planerad tid eller inte avbokar och får ett avbokningsnummer kommer kreditkortet att debiteras för hyra av ett rum för en natt plus skatt. Bokningsgarantin på 48 timmar gäller bokningar som görs online genom ett hotells webbplats, genom Hiltons bokningar och kundvård, genom den särskilda serviceavdelningen för Diamond-medlemmar eller direkt genom hotellet. Kampanjförmåner gäller inte för bokningar som görs under bokningsgarantin på 48 timmar. Bokningsgarantin på 48 timmar kan vara periodvis begränsad på hotell i familjerna Homewood Suites by Hilton och Home2 Suites by Hilton på grund av gästernas vanligtvis längre vistelser på Homewood Suites by Hilton och Home2 Suites by Hilton. 48-timmarsgarantin gäller inte på Conrad Maldives Resort & Spa, Hilton Seychelles Northolme Resort and Spa, Ho’olei at Grand Wailea, Kingston Plantation Condos, Royale Palms, Conrad Koh Samui Resort & Spa, Hampton by Hilton™ hoteller i Kina eller Hilton Grand Vacation.
   • Välj en MyWay On-Property-förmån. Klicka på denna länk för att se alternativen vid de olika hotellmärkena inom Hilton-familjen.
   • Diamond Elite-medlemmar kommer att få följande under vistelser som registrerad Diamond Elite-medlem: På hotell och semesteranläggningar inom familjerna Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, and DoubleTree by Hilton™ and Tapestry Collection by Hilton™ kan Hilton Honors-medlemmar på Diamond-nivå erhålla uppgradering till ett bättre rum, baserat på tillgång vid incheckningstillfället. Uppgraderingar för Diamond-medlemmar i Hilton Honors kan omfatta uppgraderingar till sviter i typerna ”Junior”, ”Standard” eller ett sovrum. Uppgraderingar undantas för Executive-sviter, villor och särskilda boendealternativ/våningar/tower-avdelningar (vilka kan innefatta men inte begränsas till boendealternativen Vista, Villa eller Club), enligt hotellets eget gottfinnande. Gruppbokningar och vissa priser är inte berättigande för sviter och kanske inte är berättigande för inkluderade uppgraderingar. Alla uppgraderingar beviljas enligt tillgänglighet för hela vistelsen, så som fastställs vid incheckningstillfället. Föredragna rum bestäms av varje enskild egendom och kan skilja sig åt vid olika kedjor. Uppgraderingar kommer endast att ges för ett rum för medlemmen, oavsett eventuella ytterligare rum som medlemmen har betalat vid eller efter bokningstillfället. Följande kedjor erbjuder inte inkluderade uppgraderingar: Embassy Suites™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton®, Home2 Suites by Hilton®, Hilton Grand Vacations®, and Motto by Hilton®.
   • * Förmåner som internetanslutning och vatten på flaska kan ingå i resortavgiften (om tillämpligt).

  4. Förlängning av Diamond-status
  5. Kvalificerande Diamond-medlemmar kommer att ha ett engångstillfälle att förlänga sin Diamond-nivåstatus om de inte kvalificeras på nytt via vistelser/nätter/baspoäng.

   • Kvalificeringskrav:
    • Totalt tre år med Diamond-status (åren behöver inte vara i följd)
    • Minst 250 nätter (betalda eller förmåner) ELLER 500 000+ intjänade baspoäng sedan medlemmen gick med i Hilton Honors.
    • Medlemmen kan skicka in sin ansökan på hiltonhonors.com/diamondstatusextension
 • Villkor för Lifetime Diamond-status

 • Lifetime Diamond-status kommer att utfärdas till vissa Hilton Honors-medlemmar som har uppnått* Diamond-status under minst 10 år (ej i följd) och som har genomfört vistelser med minst 1 000 betalda och/eller förmånsnätter ELLER som har uppnått* Diamond-status under minst 10 år (ej i följd) och tjänat in minst 2 miljoner baspoäng under medlemskapets livslängd, i enlighet med standardvillkoren för Hilton Honors. När denna status har inletts gäller standardvillkoren för Hilton Honors. Lifetime Diamond-status beviljas efter Hilton Honors Worldwide, LLC:s gottfinnande och kan avslutas eller ändras med eller utan meddelande eller ersättning efter Hilton Honors egna gottfinnande.


  En medlem måste ha uppnått 365 dagar med Diamond-status för att det ska räknas som ett helt år. Till exempel, om en medlem uppnår Diamond-status den november 01, 2020 (för det innevarande året eller för att bibehålla statusen det efterföljande året), är ett helt år med Diamond status inte fullbordat förrän den november 01, 2021. Om en medlem har tjänat in Diamond-status genom ett framtida utgångsdatum (t.ex. Diamond-statusen förfaller den mars 31, 2020) kommer den framtida statusen endast att räknas mot Lifetime Diamond-status när den är fullbordad.

  Elite-nivånätter

  1. Medlemmar på alla Elite-nivåer (Silver, Gold och Diamond) har rätt att överföra alla kvalificerande nätter utöver de som krävs för kvalificering för Elite-statusnivån vid slutet av kalenderåret (31 december).
  2. Medlemmar har endast rätt att överföra alla kvalificerande nätter utöver de nätter som krävs för en medlems kvalificering till Elite status-nivån vid slutet av kalenderåret.
  3. Elite-överföringsnätter kommer att räknas mot medlemmens kvalificering för Elite-statusnivå för det efterföljande kalenderåret (1 januari till 31 december). Basmedlemmar kommer inte att ha rätt att överföra Elite-kvalificerande nätter. Kraven för medlemsnivåer är tillgängliga i avsnittet Hilton Honors-medlemsnivåer.
  4. Elite-överföringsnätter beräknas på följande sätt för att gälla för nästa kvalificerande statusår: Totalt antal kvalificerande nätter vid årsslutet (inklusive överfört från föregående år) – alla Elite-överföringsnätter från föregående år (nu utgångna) – kvalificerande nätter som behövs för att förnya din aktuella Elite-statusnivå = Elite-överföringsnätter för nästa år.
  5. Överföringsnätter är endast giltiga för nästa kalenderår (fram till den 31 december) och utgår därefter. Överföringsnätter kan inte reserveras och appliceras på ett andra eller tredje år.
  6. Elite-medlemmar kan endast överföra nätter. Vistelser eller baspoäng är inte kvalificerade för överföring till efterföljande kalenderår.
  7. Elite-medlemmar kommer att överföra sina Elite-kvalificerande nätter även om de har nedgraderat sin status under året. Elite-överföringsnätter kommer att beräknas utöver Elite-statusnivån den 31 december innan beräkningen appliceras.
  8. Kvalificerande nätter för betalda och förmånsnätter (inklusive Points & Money Rewards™-vistelser) räknas som hela kvalificerande nätter för att status och berättigar till överföring till efterföljande kalenderår. Alla Elite-kvalificerande nätter som tjänas in inom ramen för ett kampanjerbjudande (dvs. kredit för dubbla nätter) berättigar också och kommer att läggas till det totala antalet överföringsnätter utöver antalet nätter som krävs för att erhålla Elite-nivåstatus.
  9. Elite-överföringsnätter kommer inte att räknas mot Milestone-bonus och kommer endast att räknas mot att en medlem når nästa statusnivå. Kraven för att uppnå Milestone-bonus är tillgängliga i avsnittet Milestone-bonus.
  10. Elite-överföringsnätter kommer inte att räknas mot Elite-statusgåvor och kommer endast att räknas mot att en medlem når nästa statusnivå. Kraven för kvalificering för Elite-statusgåvor är tillgängliga i avsnittet Elite-statusgåvor.

  Elite-statusgåvor

  1. 1. Medlemmar som uppnår 30 kvalificerande nätter under 2021 eller 60 kvalificerande nätter inom ett kalenderår efter 2021 kommer att ha möjlighet att ge bort Gold-status till en annan medlem som de själva väljer. Om en medlem uppnår 60 kvalificerande nätter under 2021 eller 100 kvalificerande nätter inom ett kalenderår efter 2021 kommer medlemmen att ha möjlighet att ge bort Diamond-status till en annan medlem som medlemmen själv väljer. När en medlem uppnår gränsen med 60 kvalificerande nätter under 2021 eller 100 kvalificerande nätter under ett år efter 2021 är möjligheten att ge bort Gold-status inte längre tillgänglig, utan ändras till möjligheten att ge bort Diamond-status. En medlem som når en av dessa tröskelvärden kommer endast att kunna ge bort status till en medlem under kalenderåret. När en medlem ger bort Gold- eller Diamond-status kommer ingen annan gåvoförmån att vara tillgänglig för den medlemmen under samma kalenderår.
  2. Medlemmar som når gåvokvalificering vid slutet av kalenderåret kommer att kunna välja den medlem som ska få statusgåvan och måste göra det valet senast i januari efterföljande år. Medlemmen som ger bort status måste välja den medlem som ska få statusgåvan senast kl. 23:59 EST den 31 januari i varje kalenderår.
  3. Statusgåvan startar omedelbart efter att den ges bort och varar 365 dagar efter det datum den gavs bort. Efter 365 dagar kommer den mottagande medlemmens status att ändras till den statusnivå som han eller hon skulle ha utan statusgåvan under det föregående kalenderåret. När den medlem som har givit bort Gold-status når gränsen med 60 kvalificerande nätter under 2021 eller 100 nätter efter 2021 kommer den bortgivna Gold-uppgraderingen att uppgraderas automatiskt till Diamond-status och vara giltig under 365 dagar räknat från det nya uppgraderingsdatumet. Kraven för medlemsnivåer är tillgängliga i avsnittet Hilton Honors-medlemsnivåer.
  4. Medlemmar som blir kvalificerade för att ge bort status under det efterföljande året kan de ge gåvan till samma. Medlemmar måste välja om den specifika medlem som status ska ges bort till varje år, eftersom gåvan inte överförs automatiskt.
  5. När en status väl har givits bort till en annan medlem kan denna status inte tas bort eller ändras under samma år.
  6. Den medlem som tar emot statusgåvan måste vara registrerad som en Hilton Honors-medlem och denna gåva kan inte ges bort till någon person som inte har ett Hilton Honors-konto.
  7. Kvalificerande nätter för betalda och förmånsnätter (inklusive Points & Money Rewards™-vistelser) räknas som hela kvalificerande nätter och räknas mot att uppnå gåvostatus. Alla Elite-kvalificerande nätter som tjänas in inom ramen för ett kampanjerbjudande (dvs. kredit för dubbla nätter) berättigar också och kommer att läggas till det totala antalet kvalificerande nätter som uppnås för att använda Elite-gåvostatus. Elite-överföringsnätter räknas inte mot att uppnå gåvostatus.

  Inlösen av förmåner

  1. För att kvalificeras för en förmån (en ”förmån”) måste medlemmen ha tillräckligt antal poäng på kontot för att kunna lösa in förmånen, med följande undantag: Vid tidpunkten för inlösen kan medlemmar köpa Hilton Honors-bonuspoäng för att uppnå krävd nivå för inlösen (upp till 80 000 per kalenderår). Se avsnittet Köpa poäng för att läsa de fullständiga villkoren för poängköp.
  2. Förmånsnätters priser förändras beroende på faktorer som hotellet, daglig efterfrågan samt rumspriset. Priserna uppdateras kontinuerligt och kan ändras i realtid.
  3. Medlemmen har eget ansvar för att hålla sig informerad om programmet och att begära de specifika förmånerna online, via Hilton Reservations and Customer Care, på telefon eller via mobilappen. När förmåner begärs på telefon måste medlemmen tillhandahålla sina kontouppgifter. Vissa förmåner kan vara tillgängliga för utskrift vid inlösen online.
  4. När en förmån begärs kommer det motsvarande antalet poäng att dras av från medlemmens konto. Vid inlösen av poäng för hotellförmånsvistelser online, på telefon eller via mobilappen eller växling av Hilton Honors-poäng mot flygbonus via förmånsväxling kommer poängen att dras automatiskt från medlemmens konto när medlemmen slutför transaktionen.
  5. Förmånen kan utfärdas till Hilton Honors-medlemmen eller till en annan person som medlemmen utser. När förmånen har delats ut kan den inte överlåtas och får endast användas av personen vars namn som står på förmånen. Om en annan person än den som står på förmånsdokumentationen försöker lösa in förmånen kommer den att anses vara ogiltig och boende eller transport kommer att nekas.
  6. Ett dokument med förmånsbekräftelse som kan lösas in mot förmånen och som begärs av medlemmen kommer att delas ut via webbplatsen när detta görs online, i mobilappen eller via Hilton Reservations and Customer Care.
  7. Förmåner får ej säljas, auktioneras, bytas, förhandlas, köpas eller på annat sätt överlåtas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Hilton Honors. Alla förmåner som mottas på sådant sätt utan krävt tillstånd kommer att anses ha mottagits på bedräglig väg och ses som ogiltiga. Förändrade förmånsbekräftelser är ogiltiga. Ogiltiga förmånsbekräftelser kommer inte att accepteras.
  8. Alla förmåner lyder under vissa begränsningar. Se villkoren nedan eller online under Förmåner som gäller för varje specifik förmån.
  9. Marknadsföringspartners användning av förmåner lyder under kapacitetsstyrning, vilken begränsar tillgängligheten av hyrbilar, kryssningar eller produkter som erbjuds av vissa hyrbilsföretag eller andra Hilton Honors-marknadsföringspartner.
  10. Reseförmåner är vanligtvis giltiga i ett år från utgivningsdatumet, men Hilton Honors kan vid olika tidpunkter erbjuda förmåner med kortare giltighetsperioder. Giltighetsperioder för reseförmåner står på framsidan av förmånsbekräftelsen.
  11. Förmåner får inte kombineras med andra intyg, rabatter, paket eller kampanjerbjudanden, såvida detta inte anges skriftligen från Hilton Honors.
  12. Förmåner kan inte lösas in mot kontanter, priser eller kredit.
  13. Poäng som har dragits av från medlemmens konto för en förmån kan sättas in igen, enligt Hilton Honors gottfinnande, förutsatt att all förmånsdokumentation (inklusive hotell-, bil- och kryssningskuponger) som förknippas med förmånen återlämnas i oanvänt skick före utgångsdatumet på dokumentationen. Förmåner kommer endast sättas in igen på ursprungskontot från vilket poängen drogs av.
  14. Kampanjförmåner som inte har poängavdrag kommer inte att förlängas bortom giltighetsdatumet, bytas eller sättas in igen på medlemmens konto mot poäng eller framtida användning.
  15. Förmåner är ogiltiga om de är kopierade, förbjudna eller begränsade enligt lag.
  16. Alla förmåner måste lösas in i enlighet med de procedurer som specificeras i dokumentet med förmånsbekräftelsen.
  17. Förmåner från Hilton Honors-marknadsföringspartner kan när som helst och utan föregående meddelande ersättas med motsvarande förmåner från Hilton Honors. Fastställandet av motsvarande förmåner görs enligt Hilton Honors gottfinnande.
  18. Hotellförmånsvistelser gäller för fullständig inlösen av poäng eller inlösta poäng i kombination med pengar. Förmånsvistelser kan användas i standardrum eller premiumrum och båda förmånstyperna avser rumspriset med två gäster. Ytterligare gäster, minst 19 gamla, lyder under standardavgifterna för extra personer. All skattskyldighet som uppstår i samband med mottagning eller användning av Hilton Honors-förmåner, inklusive men ej begränsat till lokal skatt eller stadens övernattningsskatt, internationell avreseskatt, tullavgifter, flygplatsavgifter, turistavgifter eller enskild inkomstskatt är användarens eget ansvar. Kringkostnader är användarens eget ansvar. Om hotellet har resortavgifter så betalas de inte av medlemmar som utnyttjar en bonusvistelse som har bokats uteslutande med poäng eller genom att utnyttja en kampanj med kostnadsfri bonus (t.ex. de som utges av kreditkortspartner etc.).
  19. Hilton Honors ansvarar inte för transport eller andra tjänster som marknadsföringspartner tillhandahåller eller underlåter att tillhandahålla.
  20. Medlemmar som bor i länder där inlösen av poäng mot Hilton Honors-förmåner, partnerförmåner eller byte av förmåner är förbjudet kan inte få sådana förmåner.

  Inlösen av förmåner för Hilton Honors

  Byten får endast göras i de specifika steg som tillhandahålls via denna länk. Både kontot för marknadsföringspartnerprogrammet och Hilton Honors-kontot måste stå i samma namn. När bytet har gjorts kan det inte återkallas eller ångras och administrationsavgifter kan inte återbetalas. Hilton Honors förmånsbytesprogram är en förmån i Hilton Honors-programmet och är tillgänglig med förbehåll för villkoren för Hilton Honors-programmet. Det kan ta 60 dagar för bytet att läggas in på kontot.

  Fria hotellnätter

  1. Hotellförmånsvistelser (”förmånsvistelser”) är vistelser på hotell inom Hilton-familjen där man använder endast poäng eller poäng kombinerat med betalning eller, om tillgängligt, en förmånskupong. Om någon del av medlemmens poäng används för vistelsen kommer hela vistelsen att betraktas som en förmånsvistelse.
  2. Medlemmar kan boka en förmånsvistelse i standard- eller premiumrum med en nästan helt valfri kombination av poäng och pengar, i steg om 1 000 poäng och med början på 5 000 poäng. Points & Money Rewards är tillgängligt på alla hotell i Hilton-familjen som deltar i Hilton Honors-programmet, utan undantagsdatum.
  3. Medlemmar kan boka ett kostnadsfritt standard- eller premiumrum med endast Hilton Honors-poäng. Standard- och premiumrumsförmåner är tillgängliga på alla hotell i Hilton-familjen som deltar i Hilton Honors-programmet, utan undantagsdatum.
  4. Du kan se tillgänglighet för olika typer av förmånsvistelser på alla deltagande hotell på hotellets webbplats, genom att ringa 1-800-4HONORS (1-800-446-6677) från USA eller Kanada eller på www.HiltonHonors.com. Medlemmar som bor utanför USA och Kanada måste ringa närmaste Hilton Reservations and Customer Care-kontor.
  5. Deltagande hotell inom Hilton-familjen och förmånstyper kan ändras när som helst och utan föregående meddelande enligt Hilton Honors gottfinnande.
  6. Förmånsvistelser är inte föremål för undantagsdatum eller kapacitetsstyrning. Alla förmåner är beroende av tillgänglighet och det kan hända att vissa typer av förmånsvistelser inte är tillgängliga på medlemmens begärda datum.
  7. När Hilton Honors-poäng löses in för en förmånsvistelse måste medlemmen antingen boka en förmånsvistelse online eller ringa 1-800-4HONORS (1-800-446-6677) inom USA eller Kanada för bokningar och underrätta bokningsspecialisten om sin avsikt att använda Hilton Honors-poäng. Medlemmar från länder utanför USA och Kanada måste ringa närmaste Hilton Reservations and Customer Care-kontor. Om en förmånsvistelse bokas online kommer medlemmen att få en bekräftelsesida tillsammans med bokningen av hotellförmånsvistelsen och förmånsbekräftelsen i en online-transaktion. Om en förmånsvistelse bokas på telefon kommer du att få ett dokument med förmånsbekräftelsen via e-post.
  8. Om denna procedur inte följs kan bokningen, boende eller betalning av publicerat pris avbrytas. Boendealternativ måste bokas före hotellförmånsvistelsen.
  9. Alla bokningar av förmånsvistelser måste garanteras med kreditkort. För utebliven ankomst eller avbokning av premiebokningar utanför den tidsram som har fastställs av hotellets individuella avbokningsregler kommer avgift och skatt för en natt att debiteras i enlighet med hotellets bästa pris för valt datum. Allmän avbokningspolicy: Avboka 48 timmar före ankomst för att undvika straffavgifter för avbokning. Ytterligare avbokningspolicyer finns för varje enskilt hotell och kan skilja sig från den allmänna avbokningspolicyn. I sådana fall ska det enskilda hotellets avbokningspolicy gälla.
  10. En bokning av en förmånsvistelse är giltig för det övernattningsalternativ som anges däri för ett rum på ett hotell för en vistelse (såsom begreppet definieras häri) och enligt det som anges på dokumentet med förmånsbekräftelsen. För att ändra plats för en bokning av förmånsvistelse måste medlemmen först avboka den befintliga förmånsvistelsen och sedan boka den nya förmånsvistelsen på önskad egendom. En medlem som vill ändra datum i en bokad förmånsvistelse måste kontakta Hilton Reservations and Customer Care före ankomsten på hotellet för förmånsvistelsen. Hotellets personal kommer inte att kunna ändra några datum för en medlems förmånsvistelse och medlemmen kan gå miste om sina poäng.
  11. Inga resortavgifter på vistelser som har bokats uteslutande med poäng, eller vid kampanjer med kostnadsfria vistelser (t.ex. de som utges av kreditkortpartners etc.).
  12. Kampanjförmåner gäller endast för standardrum.
  13. Resebyråer kan inte få provision för förmånsvistelser.
  14. Antalet förmånsvistelser och antalet nätter under en förmånsvistelse kommer att räknas mot antalet vistelser eller nätter som krävs för kvalificering till Elite-nivå.
  15. Medlemmar kommer att tjäna poäng för kombinerade Points & Money Rewards™ på pengar som spenderas på berättigande kostnader inom Hilton Portfolio. Medlemmar kommer att tjäna poäng för tillfälliga avgifter för fullständiga vistelser baserade på poängbelöning.
  16. Förmånsmottagare kan behöva skriva under en friskrivningsklausul och en förklaring som tillåter användning av deras namn eller bild i reklamsyfte utan ytterligare ersättning.
  17. Observera att förmånsavdelningen hos Hilton Reservations and Customer Care är öppen från 5.00 (förmiddag) fram till 1.30 (förmiddag), Central Time, 7 dagar i veckan.

  Event Planner-programmet – globalt

  1. Endast den person som är angiven i evenemangskontraktet kan motta Event Planner-bonuspoäng för berättigande avgifter som förknippas med evenemanget. Den person som undertecknar avtalet måste också vara den som får Event Planner-bonuspoäng. Event Planner-bonuspoäng måste ingå i evenemangsavtalet.
  2. Mottagaren av Event Planner-bonuspoäng behöver inte vara en registrerad gäst eller delta i mötet. Mottagaren av Event Planner-bonuspoäng måste vara medlem i Hilton Honors för att få poäng i samband med evenemanget.
  3. Hilton Honors Event Planner-program är tillgängligt för alla Hilton Honors-medlemmar, inklusive men ej begränsat till enskilda personer, professionella mötes- och evenemangsarrangörer, enskilda personer som bokar evenemang å sina arbetsgivare vägnar (inklusive samlade B2B-konton), researrangörer samt resebyråer/reseförsäljare/konferensarrangörer som bokar ett kvalificerande evenemang. Hilton-anställda och/eller hotellteammedlemmar är inte berättigade att samla poäng när de upphandlar affärer på Hiltons vägnar vid fastigheter i Hilton-portföljen.
  4. Medlemmar kommer att tjäna ett Hilton Honors-bonuspoäng per USD som spenderas på berättigande avgifter vid kvalificerande evenemang. Utfärdade poäng kommer att baseras på lokal valuta växlad till USA-dollar. Lokala valutor kommer att växlas till USD den dag som evenemanget betalas med den valutakurs som gäller vid tidpunkten för växlingen. Det här priset kommer att bestämmas enligt Hilton Honors egna gottfinnande, baserat på standardmässiga växlingsmetoder.
  5. Ett kvalificerande evenemang kan omfatta, men är inte begränsat till, ett grupp- eller affärsmöte, en konferens, en grupp med rum, en bröllopsmottagning, en familjeträff eller ett annat evenemang som har avtalats via försäljnings- eller cateringavdelningen och sålts till publicerade priser.
  6. Erbjudandet gäller endast nya evenemangsbokningar.
  7. Berättigande avgifter omfattar evenemangsrelaterade utgifter som ingår i avtalet och betalas av den person som är angiven i avtalet (t.ex. hyra av konferensrum, hotellrum, catering, AV-utrustning osv.) och inte utgör skatter eller serviceavgifter, rabatter och provisioner. Event Planner-bonuspoäng måste utfärdas för konferens- och hotellrumsavgifter, medan berättigande för alla andra avgifter sker enligt efter hotellets gottfinnande. Om rumshyran ingår som en del av ett mötespaket med pris per person sker utfärdandet av poäng för en del av paketet enligt hotellets gottfinnande.
  8. Om hotellrum ingår i avtalet är medlemmar som bokar och betalar för rummen under sina egna konton berättigade att tjäna poäng för vistelser i enlighet med villkoren för Hilton Honors. Om hotellrum ingår i avtalet och debiteras på en huvudfaktura (där avgifter för flera rum placeras på en hotellräkning och faktureras till ett företag eller en gemensam adress eller betalas av en person vid utcheckningen) är medlemmar inte berättigade att tjäna poäng. Kringkostnader (de som debiteras på en medlems rum) som betalas direkt av medlemmen vid utcheckning är berättigande för poängkredit. Kringkostnader som debiteras på en huvudfaktura är inte berättigande för poängkredit.
  9. Bonuspoäng för evenemangsarrangörer kan utfärdas för avgifter på upp till 100 000 USD. Det finns inget maximalt antal poäng som kan utfärdas per evenemang.
  10. Det kan ta 6–8 veckor efter att evenemanget har betalats innan poäng sätts in på medlemmens konto.
  11. Hilton Honors Event Planner-program är tillgängligt över hela världen på deltagande hotell i Hilton-familjen. Deltagande hotell anges på https://www.hilton.com/en/hilton-honors/events-planner/. Om en medlem begär Hilton Honors Event Planner-poäng för ett kvalificerande evenemang på ett av dessa hotell måste hotellet utfärda dem.
  12. Inga Hilton Honors-poäng kommer att utfärdas vid utebliven ankomst eller inställda evenemang när en medlem har bokat och garanterat evenemanget med ett kreditkort men sedan inte håller evenemanget – oavsett om medlemmens kreditkort debiteras för någon del av evenemanget eller ej enligt hotellets policy avseende utebliven frånvaro eller inställande.
  13. Hilton Honors Event Credit är kuponger som kan skaffas genom att lösa in Hilton Honors-poäng och kan användas som tillgodohavande för framtida bokningar. Event Credit-kuponger kan lösas in på valfria hotell i Hilton-familjen, även om hotellet inte deltar i Event Planner-programmet. Event Credit-kuponger är tillgängliga i följande steg:

   25 000 poäng = 50 USD
   50 000 poäng = 100 USD
   75 000 poäng = 150 USD
   125 000 poäng = 250 USD
   250 000 poäng = 500 USD

   1. Medlemmar kan lösa in poäng mot Event Credits genom att ringa närmaste Hilton Reservations and Customer Care-kontor. Event Credit-kupongen för det motsvarande beloppet skickas sedan till medlemmen via e-post. Medlemmen kommer sedan att visa upp kupongen för hotellet vid betalningstillfället för att få motsvarande rabatt (50 USD, 100 USD, 150 USD, 250 USD eller 500 USD).
   2. För andra valutor än USA-dollar kommer växlingen att baseras på den växelkurs som gällde vid månadsslutet före den dag då den slutliga räkningen skapas för evenemanget. Hotellets ekonomiavdelning kan ge information om växelkurser.
   3. Flera kuponger kan lösas in vid samma tillfälle.
   4. Kupongerna gäller ett år efter det datum de utfärdades.
   5. Om den totala räkningen understiger Event Credit-värdet kommer medlemmen att gå miste om allt återstående värde.
  14. Medlemskap i Hilton Honors, förtjänst av poäng samt inlösen av poäng är föremål för villkoren för Hilton Honors. Förtjänster för Event Planner är ogiltiga där detta förbjuds enligt lokal lag.

  Poängköpsprogram

  1. Poängköp utan bokning: Poäng kan köpas online. Medlemmar kan köpa upp till 80 000 Hilton Honors-bonuspoäng per kalenderår. Ett lägsta antal poäng kan gälla för köp av poäng. Lägsta gräns för poängköp och pris för poäng kan när som helst ändras utan föregående meddelande. Den totala kostnaden för poäng kommer att visas för medlemmen under bokningsprocessen innan köpet är slutfört. Alla köp måste göras i USD. Poäng som köps via denna kanal kommer att behandlas av Points.com och inköpet är föremål för Points.com-villkoren för poängköp.
  2. Poäng som köps i poängköpsprogrammet lyder under Hilton Honors-programmets allmänna villkor.
  3. Nya Hilton Honors-medlemmar kan köpa poäng 30 dagar efter registrering om kontot har aktiviteter som omfattar en vistelse (såsom definieras häri) eller om de tjänar Hilton Honors-poäng via en Hilton Honors-marknadsföringspartner. Nya medlemmar kan köpa poäng 90 dagar efter registreringen, oavsett kontoaktivitet.
  4. Försäljning, byte, bortskänkning eller överlåtelse av Hilton Honors-poäng, poängförmåner eller andra fördelar från någon annan än Hilton Honors är strängt förbjudet. Hilton Honors-poäng, inklusive poäng som har köpts under poänginköpsprogrammet kan överföras till andra Hilton Honors-medlemmar. Poäng som köps i poänginköpsprogrammet är ej återbetalbara.
  5. Poäng som köps i poänginköpsprogrammet läggs omedelbart in på medlemmens Hilton Honors-konto (förutsatt att det inte finns några tekniska problem som förhindrar omedelbar insättning).
  6. Varje Hilton Honors-medlem eller två (2) medlemmar med ett Mutual Fund-konto får köpa högst åttiotusen (80 000) poäng utan bokning under ett kalenderår. Poäng utöver dessa gränser kommer inte att läggas in på någon medlems konton, oavsett om medlemmen har skickat betalning för sådana poäng.
  7. I händelse av eventuella poäng- eller ekonomiska avvikelser ska beräkningarna enligt dessa villkor baseras på uppgifter i Hilton Honors register och dessa uppgifter ska ha företräde över uppgifter i alla andra register. All felaktig användning av Hilton Honors-poäng skall utgöra orsak till omedelbart beslagstagande och förverkande av sådana poäng och kan utgöra orsak till att alla poäng på medlemmens konto förverkas och/eller att medlemmen utesluts ur Hilton Honors-programmet, enligt Hilton Honors egna gottfinnande.
  8. Alla inköpta poäng kommer att vara de första poängen som löses in när medlemmen löser in poäng mot förmåner.
  9. Genom att använda poängköpsprogrammet bekräftar medlemmen sitt samtycke till dessa allmänna villkor.
  10. Medlemskap i Hilton Honors, förtjänst av poäng samt inlösen av poäng är föremål för villkoren för Hilton Honors. Hilton Honors förbehåller sig rätten att ändra Hilton Honors-programmets regler, bestämmelser, villkor, reseförmåner och tröskelvärden samt specialerbjudanden, när som helst utan föregående meddelande. Hilton Honors förbehåller sig också rätten att avsluta poängköpsprogrammet med sex (6) månaders allmänt meddelande.

  Poängsamling och poängöverföring med Hilton Honors

  Hilton Honors-medlemmar kan överföra Hilton Honors-poäng till andra Hilton Honors-medlemmar via poängsamling eller 1-till-1-överföring i steg på 1 000 poäng och upp till 500 000 poäng. Varje Hilton Honors-medlem kan överföra högst fem hundra tusen (500 000) poäng eller ta emot två miljoner (2 000 000) poäng per kalenderår via sammanlagd poängsamling eller överföring. Varje Hilton Honors-medlem kan göra högst sex (6) överföringar till andra medlemskonton och sex (6) Hilton-poängsamlingstransaktioner per kalenderår. Inbjudningar till att gå med i en poängpool betraktas inte som transaktioner. Transaktioner avser överföring av poäng till ett annat medlemskonto, antingen via 1-till-1-överföring mellan konton eller via poängsamling.
  Poäng utöver dessa gränser kommer inte att läggas till på någon medlems konto. Gränserna fastställs uteslutande av Hilton Honors Worldwide L.L.C. och kan komma att ändras.

  En ny Hilton Honors-medlem kan samla poäng i en pool och överföra eller ta emot poäng 30 dagar efter registreringen, förutsatt att det finns aktiviteter på kontot.  90 dagar efter registreringen kan en ny medlem samla poäng i en pool och överföra eller ta emot poäng, oavsett kontoaktivitet.

  Försäljning av Hilton Honors-poäng, förmåner eller andra fördelar från någon annan än Hilton Honors är strängt förbjudet. All felaktig användning av Hilton Honors-poäng skall utgöra orsak till omedelbart beslagstagande och förverkande av sådana poäng och kan utgöra orsak till att alla poäng på medlemmens konto förverkas och att medlemmen utesluts ur Hilton Honors-programmet, enligt Hilton Honors egna gottfinnande.

  En e-postadress måste anges. Den kommer dock endast att användas för transaktionsinformation och marknadsföring i samband med transaktioner. Alla villor för Hilton Honors gäller.

  Hilton Honors-andelsfond

  1. Från och med april 01, 2004 är nya Hilton Honors Mutual Fund-konton inte längre tillgängliga. Medlemmar som har ett Mutual Fund-konto från och med mars 31, 2004 kommer även fortsättningsvis att få Mutual Fund-förmåner.
  2. Hilton Honors-andelsfondsförmåner är avsedda att ge gifta par möjlighet att kombinera sina förtjänade poäng i utbyte mot förmåner eller kombinera sina förtjänster av poäng eller vistelser i utbyte mot kvalificering för specialkampanjer eller Elite-nivå. Hilton Honors-andelsfonden är inte avsedd för att ge dubbla bonusar eller förmåner.
  3. Förmåner för Hilton Honors-medlemmar i anslutning till innehav av andelsfonder kan utökas med upp till två rum, under förutsättning att båda medlemmarna är närvarande och har ett rum registrerat i varje enskild medlems namn.
  4. Hilton Honors-andelsfondskonton är endast tillgängliga för par som är gifta enligt lagarna i delstaten, provinsen eller landet i vilket paret bor.
  5. För alla Hilton Honors Mutual Fund-konton som kombineras mellan januari 01, 1990 och mars 31, 2004 kommer endast en registrerings- eller aktiveringsbonus för Hilton Honors att tillåtas för det gemensamma kontot.
  6. Varje make/maka som deltar i en Hilton Honors-andelsfond kommer att få samma Hilton Honors-kontonummer. När Hilton Honors-andelsfonden skapas kommer namnet och adressen för den ena maken/makan att anges som mottagare av all Hilton Honors-korrespondens.
  7. Endast ett utdrag kommer att skickas ut per Hilton Honors-andelsfondskonto. Individuella resor som samlas in av endera makan kommer att visas på ett gemensamt utdrag för Hilton Honors-andelsfonden. När en förmån begärs kommer poängen att dras från det gemensamma saldot. Enskilda saldon kommer inte att vara tillgängligt för Hilton Honors-andelsfondsdeltagare.
  8. Endera maken/makan kan använda alla insamlade poäng för att begära förmåner för vilka Hilton Honors-andelsfonden har tillräckligt många poäng. Hilton Honors ansvarar inte för och bär inget skadeansvar för oenigheter eller tvister mellan medlemmar med avseende på användning av insamlade poäng på Hilton Honors-andelsfondkontot.
  9. Om en medlem avlider kommer poängen på Hilton Honors-andelsfondkontot att tillfalla den andra maken/makan. Vid skilsmässa kommer 50 % av poängen i Hilton Honors-andelsfonden att gå till varje medlem. Båda makarna måste skriva under för att begära att kontot upplöses. Hilton Honors kan kräva officiell dokumentation som bevisar dödsfall eller skilsmässa. Hilton Honors ansvarar inte för och bär inget skadeansvar för oenigheter eller tvister mellan medlemmar med avseende på upplösningen av Hilton Honors-andelsfondkontot. Utöver det som framställs specifikt häri kan varken insamlade poäng eller andelsbevis överlåtas vid dödsfall, som en del av ett familjeärende eller på annat sätt genom tillämpning av lag.
  10. Alla allmänna villkor för Hilton Honors-programmet gäller för Hilton Honors-andelsfondskonton och medlemmar. Alla tolkningar av programvillkoren skall göras enligt Hilton Honors egna gottfinnande.

  Samtycke till vår användning av information som samlats in om dig

  Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Hiltons globala integritetspolicy (”integritetspolicyn”).

  Dessutom kan vi samla in ytterligare personuppgifter om dig genom ditt deltagande i Hilton Honors-programmet. Vi kan också använda och dela dina personuppgifter på de sätt som beskrivs nedan, i tillägg till det som beskrivs i integritetspolicyn. Dessa allmänna villkor kompletterar integritetspolicyn vad gäller behandling av personuppgifter för Hilton Honors-programmedlemmar. Om du inte samtycker till dessa villkor kan du inte gå med i Hilton Honors-programmet.

  Ytterligare personuppgifter vi samlar in innefattar information som du uppger när du registrerar dig för Hilton Honors-programmet eller när du hanterar profilen online. Under registreringen måste du uppge namn, bostadsadress och e-postadress. När du hanterar din profil online har du möjlighet att lämna ytterligare information om vilka flygbolagspartner du föredrar och dina kontonummer i deras lojalitetsprogram, vilken rumstyp du föredrar, önskat språk, dina kreditkortskonton, dina önskemål avseende mottagande av nyheter, erbjudanden och information från företag som ingår i Hilton-familjen samt att skapa ett användar-ID och ett lösenord.

  Utöver den användning och delning som beskrivs i integritetspolicyn kan vi använda och dela vissa relevanta delar av dina personuppgifter i syfte att administrera Hilton Honors-programmet. Detta kan innefatta delning av din personliga information med våra samarbetspartners för att kreditera dig flygmil eller andra förmåner genom ditt deltagande i Hilton Honors-programmet.

  Genom att registrera dig samtycker du också till att informationen överförs till länder där våra informationsbehandlingsanläggningar, affärsrörelser och hotell finns, innefattande USA och andra länder där dataskydd kan skilja sig från de som finns i ditt hemland.

  För att se till att dina personliga uppgifter är riktiga och uppdaterade kan vi också dela informationen med tredje part i syfte att uppdatera och förbättra kvaliteten och innehållet i informationen vi tillhandahåller dig.

  Som medlem kan du få ytterligare meddelanden från oss, inklusive Hilton Honors-utdrag, nyheter från tredje part samt erbjudanden specifika för medlemmar. Du kan även få meddelanden från våra samarbetspartners som vi samkör marknadsföringen med. Medlemmar på vissa nivåer kan också få e-post efter vistelsen från oss. Du kan ändra vilka meddelanden du ska få från oss genom att logga in på ditt konto online och hantera dina prenumerationer eller genom att kontakta oss på det sätt som beskrivs i integritetspolicyn.

  Vi kan ändra dessa allmänna villkor vid olika tidpunkter genom att lägga upp de reviderade allmänna villkoren på vår webbplats. Vi kan också ändra integritetspolicyn då och då så som beskrivs i integritetspolicyn. Ditt fortsatta deltagande i Hilton Honors-programmet efter att ändringar av dessa allmänna villkor eller integritetspolicyn har lagts upp anger ditt godkännande av ändringarna.

  Villkor för deltagande

  HILTON HONORS TILLHANDAHÅLLER HILTON HONORS-PROGRAMMET, DESSA OCH ANNAT MATERIAL SAMT ANDRA TJÄNSTER OCH PRODUKTER I BEFINTLIGT SKICK OCH AVSÄGER SIG, I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER, UTTRYCKLIGEN ALLA SLAGS GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, DESIGN, NOGGRANNHET, FUNKTION, TILLRÄCKLIGHET, LÄMPLIGHET, KAPACITET, FULLSTÄNDIGHET ELLER TILLGÄNGLIGHET. Du samtycker dessutom till att Hilton Honors inte framställer eller garanterar att Hilton Honors-programmet eller andra sådana produkter och tjänster kommer att vara oavbrutna, utan utelämnanden eller att fel kommer att korrigeras eller att ändringar kommer att implementeras. HILTON SKALL UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL FÖRSUMLIGHET, ANSVARA FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA ELLER FÖLJDSKADOR SOM UPPSTÅR GENOM HILTON HONORS-PROGRAMMET ELLER NÅGRA ANDRA SÅDANA PRODUKTER OCH TJÄNSTER, ÄVEN OM EN BEHÖRIG REPRESENTANT FÖR HILTON HONORS HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR. Vissa rättsskipningsområden tillåter inte uteslutande eller begränsande av tillfälliga skador eller följdskador, därför gäller sådana undantag kanske inte dig. I händelse av att Hilton Honors hålls ansvarigt för skador som förknippas med sådana fall begränsas din enda gottgörelse till ersättning för tjänster eller produkter som du hat betalat till den ansvariga enheten som inte tillhandahölls av en sådan enhet. Du avsäger dig härmed alla rättigheter till att framföra krav eller talan i samband med sådana fall i något forum efter två (2) år efter det första inträffandet av handlingen, händelsen, tillståndet eller utelämnandet som kravet eller talan grundar sig på. Om några villkor i dessa officiella regler bedöms vara ogiltiga eller ej möjliga att upprätthålla ska resterande villkor häri förbli i full kraft och verkan. Hilton Honors underlåtenhet att utöva rättigheter som Hilton Honors beviljas härunder vid inträffande av några av de oförutsedda händelser som beskrivs i detta avtal ska inte utgöra en friskrivning från sådana rättigheter om sådana oförutsedda händelser återkommer.

   
  Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink