ติดต่อเรา

โทรมาที่ 1-800-4HONORS (+1-800-446-6677) 24 ชั่วโมงต่อวัน โดยจะให้บริการ 7 วันสำหรับการจองโรงแรมหรือสอบถามหากคุณมีข้อสงสัยใดๆ สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ให้คลิก 'รับการสนับสนุน' ด้านล่าง

รับการสนับสนุน

 

 

Hilton

ประกาศแจ้งเรื่องความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงาน

ปรับปรุงล่าสุด เมษายน 2018

Hilton Worldwide Holdings Inc. และบริษัทสาขาทางตรงและทางอ้อมของบริษัท ("ฮิลตัน" "เรา" "ของเรา" หรือ "พวกเรา") ตระหนักถึงคุณค่าแห่งความเชื่อมั่นของบุคคลที่ส่งใบสมัครงานมายังฮิลตัน ("คุณ" หรือ "ผู้สมัครงาน") และมุ่งมั่นที่จะดูแลจัดการ ใช้ และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ ประกาศแจ้งเรื่องความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงานฉบับนี้ ("ประกาศแจ้ง") มีผลใช้กับข้อมูลทั้งหมดที่ฮิลตันเก็บรวบรวมเพื่อดำเนินการสำหรับการสมัครงานของคุณ และรวมถึงการใช้งานเว็บไซต์สมัครงานของเรา ประกาศแจ้งนี้จะให้รายละเอียดว่าฮิลตันประมวลข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับมาผ่านกระบวนการสมัครงานอย่างไร ("ข้อมูลส่วนบุคคล")

ข้อมูลส่วนบุคคลที่นำส่งไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ของฮิลตัน จะถูกนำไปใช้ตามคำแถลงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวสากลของเรา

เว็บไซต์สมัครงานอยู่ภายใต้การปฏิบัติการของฮิลตัน 7930 Jones Branch Drive, McLean, Virginia, USA 22102 เพื่อสนับสนุนส่วนงานการสรรหาบุคลากรของฮิลตัน เว็บไซต์สมัครงานไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่หรือใช้งานในเขตอำนาจทางกฎหมายหรือประเทศใด ๆ ที่การเผยแพร่หรือใช้งานจะขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น

หากกฎหมายในท้องถิ่นบัญญัติถึงพันธะหน้าที่หรือข้อจำกัดที่เคร่งครัดกว่าในเรื่องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือกำหนดให้ต้องมอบข้อมูลให้คุณเพิ่มเติม ประกาศแจ้งนี้จะใช้เป็นส่วนเสริมสำหรับนโยบายหรือระเบียบวิธีการในท้องถิ่น ที่มีความเฉพาะเจาะจงต่อภูมิภาค ประเทศ หรือหน่วยงานบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคผนวก ก ของประกาศแจ้งนี้ จะมีข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครงานที่มีถิ่นพำนักอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ (รวมเรียกว่า "EEA") เมื่อต้องให้ความยินยอมเพิ่มเติม มีการปรึกษา หรือปรากฏว่ามีสิทธิ์อื่น ๆ เกิดขึ้นภายใต้กฎหมายท้องถิ่น การประมวลข้อมูลส่วนบุคคลโดยฮิลตัน จะต้องเป็นไปตามการใช้สิทธิ์ดังกล่าว

ในบางแห่งของโลก ฮิลตันจะทำหน้าที่บริหารจัดการโรงแรมในนามของเจ้าของที่เป็นบุคคลที่สาม ในสถานที่ดังกล่าวหลาย ๆ แห่ง เจ้าของโรงแรม (ไม่ใช่ฮิลตัน) คือนายจ้างที่แท้จริง และฮิลตัจจะดำเนินงานในส่วนของการสรรหาบุคลากรและว่าจ้างในนามของเจ้าของ ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่า เมื่อสมัครงานผ่านเว็บไซต์นี้ จะหมายความว่า ข้าพเจ้าอาจจะกำลังสมัครงานในตำแหน่งที่ต้องการกับบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ฮิลตัน โดยที่ฮิลตันทำหน้าที่เป็นผู้สรรหาบุคลากรเท่านั้น แต่ไม่ใช่นายจ้างตามสัญญา

หากคุณยอมรับตำแหน่งงานกับฮิลตันหรือเจ้าของโรงแรม เราจะพิจารณาว่าคุณเป็น "สมาชิกทีมงาน" ของฮิลตัน และจะมีประกาศแจ้งฉบับที่แยกต่างหากเพื่อกำกับดูแลการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ความยินยอมของคุณ

กรุณาอ่านประกาศแจ้งนี้ให้ละเอียดและระบุว่าคุณยอมรับให้เราเก็บรวบรวม เก็บรักษา ใช้ โอนย้าย และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังที่อธิบายไว้ในประกาศแจ้งนี้ โดยการคลิกปุ่ม "ข้าพเจ้ายอมรับ" ที่ส่วนท้ายของประกาศแจ้งนี้

เราอาจจะโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศอื่น ๆ นอกประเทศถิ่นพำนักของคุณ รวมถึงประเทศที่กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลอาจจะแตกต่างจากกฎหมายในประเทศของคุณ

ฮิลตันมีมาตรการปกป้องที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณมีถิ่นพำนักใน EEA กรุณาดูภาคผนวก ก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลที่คุณมอบให้

ประกาศแจ้งนี้จะครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ก็ตามที่คุณส่งเพื่อใช้สมัครหรือค้นหาตำแหน่งงานที่ฮิลตัน โดยอาจจะรวมถึง

 • ข้อมูลการเข้าสู่ระบบและรหัสผ่าน สำหรับผู้ใช้เว็บไซต์สมัครงาน
 • ผู้สมัครจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับงานได้อย่างไร
 • CV ประวัติย่อการทำงาน จดหมายแนะนำตัว
 • ชื่อและข้อมูลติดต่อ (เช่น ที่อยู่บ้านของคุณ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และที่อยู่อีเมล)
 • การอ้างอิง (ชื่อ นายจ้าง ตำแหน่ง ความสัมพันธ์ อีเมล โทรศัพท์)
 • การตอบคำถามคัดกรอง
 • ความต้องการด้านการจ้างงาน ความเต็มใจที่จะโยกย้ายที่ทำงาน ความเต็มใจในการเดินทาง เงินเดือนปัจจุบัน เงินเดือนที่ต้องการ
 • ประสบการณ์การทำงานก่อนหน้า (หรือปัจจุบัน) (เช่น วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดงาน นายจ้าง หน้าที่ความรับผิดชอบ)
 • การศึกษา (เช่น ระดับการศึกษา โรงเรียน วิชาเอก)
 • ประกาศนียบัตรที่ได้รับ
 • ข้อมูลระบุตัวตน (เช่น ช่วงอายุ เพศ ศาสนา ความทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์)

ฮิลตันอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้จากผู้สมัครงานในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ และในเขตอำนาจทางกฎหมายอื่น ๆ ใน EEA

 • ประเภทเอกสารเกี่ยวกับสิทธิ์ในการทำงาน
 • หากเอกสารที่มอบให้เป็นวีซ่า/ใบอนุญาตทำงาน กรุณาระบุประเภท
 • หมายเลข
 • ประเทศที่ออกเอกสาร
 • สถานที่ออกเอกสาร
 • วันที่ออกเอกสาร
 • วันสิ้นอายุ

เราจะไม่ร้องขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครงาน แต่คุณเลือกที่จะสมัครใจมอบข้อมูลให้ได้ กรุณาอย่าส่งข้อมูลที่มีความอ่อนไหวดังต่อไปนี้มาให้เรา เว้นแต่เราจะร้องขอเป็นการพิเศษให้คุณมอบข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้เราปฏิบัติหน้าที่ได้ตามพันธะผูกพันทางกฎหมาย และ/หรือนโยบายภายในของเราที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายและการต่อต้านการเลือกปฏิบัติในด้านดังต่อไปนี้ รสนิยมทางเพศ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ดั้งเดิม ศาสนา ความเชื่อทางการเมืองและศาสนา ความทุพพลภาพ สถานะการสมรส หลักความเชื่อถือ สัญชาติ ถิ่นเกิด สีผิว และ/หรืออายุ

เมื่อคุณสมัครใจนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติและชาติพันธุ์ดั้งเดิมของคุณ สภาวะสุขภาพทางร่างกายหรือจิตใจ ประวัติการประเมินงานหรือการศึกษา การกระทำการ (หรือการถูกกล่าวหาว่ากระทำการ) ที่เป็นความผิดหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดี ความคิดเห็นหรือความเชื่อทางการเมือง ความเชื่อในด้านศาสนา การใช้ชีวิตทางเพศ การเป็นสมาชิกในสหภาพแรงงานหรือพรรคการเมือง จะหมายความว่าคุณอนุญาตโดยชัดแจ้งให้ฮิลตันรับและประมวลข้อมูลดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลข้อมูลการสมัครงานของคุณ

ข้อมูลทั้งหมดที่คุณนำส่งจะต้องเป็นข้อมูลจริง ครบถ้วน และไม่ทำให้ไขว้เขว และคุณต้องมีสิทธิ์โดยชอบธรรมในการมอบข้อมูล หาไม่แล้ว เราอาจจะปฏิเสธใบสมัครของคุณในระหว่างกระบวนการรับสมัคร หรืออาจจะนำไปสู่การลงโทษทางวินัยที่รวมถึงการไล่ออกโดยทันที หากคุณได้รับการว่าจ้างแล้ว

หากคุณต้องการให้รายละเอียดการอ้างอิงหรือระบุถึงบุคคลที่สามอื่นใด โดยเป็นส่วนหนึ่งของ CV/ประวัติย่อของคุณ คุณมีหน้าที่ต้องขอรับความยินยอมจากบุคคลที่สามดังกล่าว ก่อนที่จะมอบข้อมูลส่วนบุคคลของเขา/เธอให้เรา

การมอบข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปโดยสมัครใจ รวมถึงบนเว็บไซต์การสมัครงาน อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการที่คุณให้ข้อมูลไม่เพียงพอ ฮิลตันอาจจะไม่สามารถพิจารณาจ้างงานคุณได้

มูลฐานทางกฎหมายและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่คุณส่งเข้ามาในใบสมัครของคุณบนเว็บไซต์สมัครงาน จะถูกจัดเก็บไว้ในสหรัฐอเมริกา (และในเขตอำนาจทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากงานนั้นเกี่ยวเนื่องกับหนึ่งในบริษัทในเครือของเราที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา) ข้อมูลจะผ่านการเก็บรวบรวม ใช้ โอนย้าย และเปิดเผยโดยพนักงาน ที่ปรึกษา และ/หรือผู้ให้บริการของฮิลตันทั่วโลก เพื่อการสรรหาบุคลากรทั่วโลกสำหรับฮิลตัน และเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการและการวางแผนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตามที่กฎหมายในท้องถิ่นอนุญาตไว้เพื่อ

 • ประมวลใบสมัครของคุณ
 • ประเมินความสามารถและคุณสมบัติสำหรับงาน
 • ให้บริการแก่คุณเป็นระยะ ๆ สำหรับบริการใดก็ตามบนเว็บไซต์สมัครงาน
 • สื่อสารกับคุณ
 • ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ที่มี และ
 • ดำเนินการตรวจสอบประวัติหากคุณได้รับข้อเสนอให้ร่วมงาน

เราจะเพิ่มข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณเข้าไปในฐานข้อมูลผู้สมัครระหว่างประเทศของฮิลตัน และเราจะใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาว่าประวัติของคุณเหมาะสมสำหรับตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ที่ฮิลตันหรือไม่ หากเราเลือกยื่นข้อเสนอให้คุณ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งเข้ามา อาจถูกนำไปใส่ไว้ในระบบทรัพยากรบุคคลของเรา และจะใช้เพื่อจัดการกระบวนการสำหรับพนักงานใหม่ การประมวลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้จะเป็นไปตามความยินยอมของคุณ หากคุณได้เข้ามาเป็นสมาชิกทีมงาน ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณนำส่งอาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์สมาชิกทีมงานของคุณ และอาจถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจ้างงาน/การทำงานอื่น ๆ และจะเป็นไปตามการประกาศแจ้งด้านความเป็นส่วนตัวสำหรับสมาชิกทีมงานของฮิลตัน

หากการใช้งานใด ๆ ไม่สอดคล้องหรืออยู่นอกเหนือขอบเขตการใช้งานที่ระบุไว้ในประกาศแจ้งนี้ เราจะสื่อสารให้คุณทราบเมื่อมีการใช้งาน

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สมาชิกทีมงานหรือตัวแทนของฮิลตันที่มีความจำเป็นทางธุรกิจในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะทำการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ และผู้ตรวจสอบอาจจะรวมถึงผู้สรรหาบุคลากร บุคลากรจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล บุคลากรจากฝ่ายบริการด้านเทคนิค และผู้จัดการหรือผู้ได้รับมอบหมายของบุคคลเหล่านั้น

เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณกับผู้ให้บริการหรือที่ปรึกษาบางรายที่เราเลือกให้ปฏิบัติงานในนามของเรา เช่น บุคคลที่สามที่ช่วยเหลือฮิลตันในการให้บริการเว็บไซต์สมัครงาน (รวมถึง (ก) Taleo (ซึ่งมีสำนักงานธุรกิจหลักอยู่ที่ 4140 Dublin Boulevard, Suite 400, Dublin, CA 94568 USA) ที่ทำหน้าที่โฮสต์เว็บไซต์สมัครงาน และ (ข) SHL (ซึ่งมีสำนักงานธุรกิจหลักอยู่ที่ 1 Atwell Place, Thames Ditton, Surrey, KT7 ONE UK) ซึ่งทำหน้าที่ประเมินผู้สมัครเฉพาะตำแหน่งงาน) บุคคลที่สามอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของสัญญาในการใช้มาตรการที่เหมาะสม เพื่อปกป้องความลับและความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล

ฮิลตันยังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณเพื่อให้สามารถ

 1. ปกป้องสิทธิ์ตามกฎหมาย ความปลอดภัย หรือทรัพย์สินของฮิลตัน หรือสมาชิกทีมงานของฮิลตัน ตัวแทน ผู้รับจ้าง ลูกค้า หรือสาธารณะทั่วไป
 2. ปกป้องความปลอดภัยและความมั่นคงของผู้ที่เข้าเว็บไซต์ของเราหรือทรัพย์สินอื่น ๆ
 3. ปกป้องไม่ให้มีกิจกรรมที่ฉ้อโกงหรือผิดกฎหมายอื่น ๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
 4. ตอบกลับคำถามหรือคำร้องขอจากหน่วยงานด้านกฎหมาย
 5. ช่วยให้ฮิลตันได้รับการเยียวยาที่มีหรือจำกัดความเสียหายที่เราอาจประสบ
 6. บังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์ของเรา
 7. ตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน
 8. ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมาย
 9. บังคับใช้ใบอนุญาต การขายหรือโอนมอบธุรกิจหรือสินทรัพย์ (รวมถึงในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการล้มละลายหรือการดำเนินคดีที่คล้ายกัน) หรือ
 10. จัดการการซื้อกิจการ ควบรวมกิจการ และการปรับองค์กร

การเก็บรักษาข้อมูล

เราต้องเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครงานไว้ภายในสหรัฐอเมริกา หากคุณเป็นประชากรของ EEA เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นเวลาสามปี ในระหว่างนี้ เราอาจจะติดต่อคุณเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่เปิดรับ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่สมัครงานในส่วนอื่น ๆ ของโลก จะได้รับการเก็บรักษาไว้ตามกฎหมายในท้องถิ่น หากไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ฮิลตันอาจจะลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูล โดยจะเป็นไปตามพันธะผูกพันและนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลของฮิลตัน และพันธะผูกพันทางกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ที่มี หรือเก็บรักษาไว้ตามระยะเวลาที่กฎหมายในท้องถิ่นอนุญาต เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาว่าทักษะของคุณเหมาะสมสำหรับโอกาสอื่น ๆ หรือไม่

โปรดทราบว่าฮิลตันอาจจะลบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณได้ทุกเมื่อ (รวมถึง CV/ประวัติย่อ) โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล ดังนั้น กรุณาเก็บรักษาสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่มอบให้เราไว้กับตนเองเช่นกัน

การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้รับมาเอง: คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน

เราและผู้ให้บริการของเราอาจจะใช้ "คุกกี้" และเทคโนโลยีที่คล้ายกันบนเว็บไซต์สมัครงาน คุกกี้คือข้อมูลที่เว็บเซิร์ฟเวอร์โอนถ่ายไปยังคอมพิวเตอร์ของบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บบันทึกข้อมูล เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อให้บริการข้อมูลที่ปรับมาให้เหมาะสมสำหรับคุณ และช่วยให้คุณเข้าถึงและใช้เว็บไซต์สมัครงานของเราได้อย่างต่อเนื่อง หากคุณไม่ต้องการให้เก็บข้อมูลผ่านการใช้คุกกี้ ในเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะมีขั้นตอนง่าย ๆ ที่ช่วยให้คุณปฏิเสธคุกกี้ได้โดยอัตโนมัติ หรือมีตัวเลือกว่าจะปฏิเสธหรือยอมรับการโอนถ่ายคุกกี้เฉพาะรายการ หรือคุกกี้จากเว็บไซต์บางแห่ง มายังคอมพิวเตอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณปฏิเสธคุกกี้การจัดการเซสชันของ Taleo เว็บไซต์สมัครงานอาจจะใช้งานได้ไม่เต็มที่สำหรับคุณ

หากคุณเป็นประชากรใน EEA เราต้องขอรับความยินยอมจากคุณก่อนที่จะวางคุกกี้บางประเภทหรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เราจะขอความยินยอมนี้แยกต่างหาก ก่อนที่เราจะพยายามวางคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

การเข้าถึง การแก้ไข และการลบข้อมูล

หากคุณเลือกลงทะเบียนบนเว็บไซต์สมัครงาน คุณจะสามารถเข้าถึง ตรวจสอบ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท ที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณและจัดเก็บไว้บนเว็บไซต์สมัครงานได้ โดยการเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์สมัครงานและเลือกอัปเดตข้อมูลบัญชีของคุณ ประวัติที่มีการอัปเดตแล้วจะถูกใช้เป็นค่าตั้งต้นในครั้งถัดไปที่คุณสมัครงานด้วยบัญชีของคุณออนไลน์ ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้นำส่งมาเพื่อพิจารณาตำแหน่งงานเฉพาะด้านแล้ว กรุณาส่งใบสมัครของคุณอีกครั้งเพื่ออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่สัมพันธ์กับการสมัครงานดังกล่าว เราแนะนำให้คุณอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลโดยทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ถูกต้อง เมื่อได้รับคำร้องจากคุณแล้ว เราจะระงับการใช้งานหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากฐานข้อมูลที่เราปฏิบัติการอยู่ แม้ว่าข้อมูลบางส่วนอาจจะถูกจัดเก็บไว้ตามที่กฎหมายอนุญาตหรือกำหนด

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับวิธีการที่เราประมวลข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อเราตามลิงก์อีเมลด้านล่าง

คลิกที่นี่เพื่อส่งอีเมลถึง DataProtectionOffice@hilton.com

คุณสามารถเข้าถึง แก้ไข หรือคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายในท้องถิ่นที่มีอนุญาตไว้ กรุณาติดต่อเราได้ตามลิงก์อีเมลด้านล่าง หากต้องการร้องขอในเรื่องดังกล่าวใด ๆ โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทอาจจะถูกยกเว้นจากสิทธิ์ในการเข้าถึง แก้ไข หรือคัดค้าน ตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่มีในท้องถิ่น นอกจากนี้ หากคุณเป็นประชากร EEA คุณอาจจะมีสิทธิ์อื่น ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ใน ภาคผนวก ก

ความปลอดภัยของเว็บไซต์สมัครงาน

เราใช้มาตรการป้องกันที่สมเหตุสมผลเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งผ่านระหว่างผู้มาเยือนและเว็บไซต์สมัครงาน และข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของเรา น่าเสียดายที่ยังไม่มีระบบการส่งข้อมูลหรือการจัดเก็บข้อมูลใด ๆ ที่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ 100% โปรดอย่าส่งข้อมูลที่อ่อนไหวทางอีเมล คุณมีหน้าที่ใช้ความระมัดระวังในระดับที่เหมาะสมทุกครั้งที่สื่อสารกับเรา

หากคุณมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเราไม่ปลอดภัยอีกต่อไป (เช่น คุณรู้สึกว่าการรักษาความปลอดภัยของบัญชีใด ๆ ที่คุณอาจมีกับเราตกอยู่ในความเสี่ยง) คุณต้องแจ้งปัญหาให้เราทราบทันทีโดยการติดต่อเราตามลิงก์ด้านล่าง

คลิกที่นี่เพื่อส่งอีเมลถึง ISC@hilton.com

ฮิลตันขอปฏิเสธความรับผิดใด ๆ สำหรับตนเองและบริษัทในเครือและผู้รับจ้างของตนเอง สำหรับข้อมูลใดก็ตามของคุณที่ส่งมาถึงเว็บไซต์สมัครงานของเรา ซึ่งมีการสูญหาย ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด มีการเข้าถึงอย่างผิดกฎหมาย ถูกเปิดเผย แก้ไข หรือทำลาย หรือส่งไปถึงเว็บไซต์สมัครงานของเราได้ไม่ครบถ้วนหรือไม่ทันเวลา

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

เว็บไซต์สมัครงานอาจจะมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ผู้ดำเนินการเว็บไซต์อื่น ๆ ดังกล่าว อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกัน หากคุณเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น คุณจะออกจากเว็บไซต์สมัครงาน และประกาศแจ้งนี้จะไม่มีผลใช้กับคุณสำหรับการใช้งานและกิจกรรมที่เว็บไซต์อื่น ๆ เหล่านั้น

หากคุณมอบข้อมูลส่วนบุคคลผ่านหรือบนเว็บไซต์อื่นใด ธุรกรรมของคุณจะเกิดขึ้นบนเว็บไซต์ดังกล่าว (ไม่ใช่เว็บไซต์สมัครงานของฮิลตัน) และข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้จะอยู่ภายใต้การเก็บรวบรวมและควบคุมของนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการเว็บไซต์ดังกล่าว

ลิงก์บนเว็บไซต์สมัครงานไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ จะมีไว้ให้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และการใส่ลิงก์ดังกล่าวไว้ จะไม่ได้เป็นการรับรองถึงเว็บไซต์ที่ถูกลิงก์ไป เราแนะนำให้คุณอ่านประกาศแจ้งทางกฎหมายที่โพสต์ไว้บนเว็บไซต์เหล่านั้น รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการเข้าไปเยือน หรือการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือหลักปฏิบัติด้านการใช้งาน ของเว็บไซต์อื่น ๆ

กฎหมายที่มีบังคับใช้สำหรับการสมัครงาน

เว็บไซต์สมัครงานจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์จากการสรรหาบุคลากรจากทั่วโลกของฮิลตันที่ทำงานจากส่วนกลาง เมื่อสมัครงานทั่วโลก เว็บไซต์สมัครงานนี้ดำเนินการจากสหรัฐอเมริกา ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่คุณส่งมายังเว็บไซต์สมัครงาน จะถูกเก็บรวบรวมในสหรัฐฯ และจะอยู่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม หากเราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทในเครือที่อยู่ในประเทศอื่นซึ่งมีศักยภาพของการเป็นว่าที่นายจ้าง (หรือกระทำการในฐานะผู้สรรหาบุคลากรสำหรับเจ้าของโรงแรม) บริษัทในเครือจะเป็นผู้จัดการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลตามการประกาศแจ้งนี้ การตัดสินใจเกี่ยวกับการว่าจ้างหรือการจ้างงานอื่น ๆ จะเป็นการตัดสินใจโดยบริษัทในเครือที่เป็นผู้ว่าจ้าง ตามกฎหมายของประเทศที่ต้องไปปฏิบัติงาน นอกจากนี้ หากคุณเป็นประชากร EEA กรุณาดูภาคผนวก ก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโอนย้ายข้อมูลระหว่างประเทศ

เกี่ยวกับเด็ก

เว็บไซต์สมัครงาน (Careers Site) ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานของผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 15 ปี หรือต่ำกว่าอายุตามกฎหมายที่ทำงานได้ (ขึ้นอยู่กับว่าข้อกำหนดใดเคร่งครัดกว่า) ในประเทศใดก็ตามที่เราดำเนินกิจการ

การเปลี่ยนแปลงในประกาศแจ้ง

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศแจ้งนี้ได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาในอนาคตของฮิลตัน เว็บไซต์สมัครงาน หรือการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มทางด้านอุตสาหกรรมหรือทางกฎหมาย เราจะโพสต์ประกาสแจ้งฉบับแก้ไขไว้บนเว็บไซต์สมัครงาน หรือประกาศถึงการเปลี่ยนแปลงไว้ที่หน้าหลักของเว็บไซต์สมัครงาน คุณพิจารณาได้ว่าประกาศแจ้งมีการแก้ไขเมื่อไหร่ โดยการดูหัวข้อ "การอัปเดตล่าสุด" ที่ด้านบนสุดของประกาศแจ้งนี้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลเมื่อมีการโพสต์ประกาศแจ้งฉบับที่มีการปรับปรุงบนเว็บไซต์สมัครงาน หากคุณใช้งานเว็บไซต์สมัครงานต่อหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะถือว่าคุณยอมรับในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว หากคุณไม่ยอมรับในเงื่อนไขของประกาศแจ้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน คุณสามารถเลือกที่จะไม่ใช้เว็บไซต์สมัครงานต่อไปได้

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครที่มีถิ่นฐานใน EEA

กรุณาดูภาคผนวก ก สำหรับข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคุณ หากคุณเป็นประชากรใน EEA

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink