Hilton Honors Hüküm ve Koşulları

Geçerlilik Tarihi: 30 Haziran 2021. Aşağıdakiler daha önceki tüm Şart ve Koşulların yerini alır. Geçerlilik tarihinden sonra katılarak veya katılmaya devam ederek aşağıdakileri kabul etmiş olursunuz:

Aşağıdaki bilgiler, Hilton Honors Üyesi Ödül Programına (“Hilton Honors” veya "Program") katılımın esaslarını oluşturur. İşbu Hüküm ve Koşulların (“Hüküm ve Koşullar”) amacı, Hilton Honors üyelerini (“Üyeler”) ve Hilton Honors Worldwide, LLC'yi (”Hilton Honors” veya “Biz”) korumaktır. Bu Programa katılımınız, bu Şart ve Koşullar ile yönetilecek olup bunların tümünü okuyup anlamanız sizin sorumluluğunuzdadır.

Açıklamaya veya daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız en yakın Hilton Rezervasyon ve Misafir Hizmetleri ile irtibata geçin veya HiltonHonors@hilton.com adresine bir e-posta gönderin. Ancak Hilton Honors Programı Hüküm ve Koşullarının, Hilton Honors'ın yazılı izni dışında yenilenemeyeceği veya değiştirilemeyeceği dikkate alınmalıdır.

Genel

 1. Hilton Honors Programı üyeliği ve Programın sağladığı avantajlar, Hilton Honors'ın kendi takdirine bağlı olarak sunulur. Hilton Honors, mülkiyeti tamamen Hilton Domestic Operating Company Inc.'e ait olan bir alt kuruluştur ve Hilton Honors Worldwide, LLC'yi, alt kuruluşları, bağlı ortaklıkları, görevlileri, müdürleri, ortakları, çalışanları ve acentelerini kapsamaktadır.
 2. Hilton Honors Programının Şart ve Koşulları, başka bir eyaletin kanunlarının uygulanmasına neden olan hukuk seçimi veya hukuk kuralları ya da hükümler ile çelişkiye yer vermeden A.B.D.'nin New York Eyaleti'nin kanunlarına tabidir ve bu kanunlar uyarınca yorumlanmalıdır. Tazminat talepleri herhangi biçimde bir grup davası ile çözülemez. Üyeler, Hilton Honors programına katılarak doğacak davalar yönünden Doğu Virginia Bölgesi veya bulunan yerde bir federal yargı yetkisi olmaması durumunda ise Fairfax İlçesi, Virginia mahkemelerinin yetkili olacağını kabul eder. Burada belirtilen Program Şart ve Koşulları önceki tüm Program Şart ve Koşullarının yerini alır.
 3. Hilton Honors Programına üyelik veya üyelik için başvuru, üyenin veya başvuru sahibinin bulunduğu ülkede geçerli olan yasalar tarafından yasaklanmış ise geçersizdir.
 4. Programın önceden belirlenmiş olan bir sona erme tarihi yoktur ve Hilton Honors uygun gördüğü zaman, haber vererek veya vermeden Programı sonlandırmaya karar verene dek devam edebilir. Üyelerin, Programın sona ereceğinin bildirildiği tarihten itibaren Puan toplamak veya istedikleri bir Ödülü kullanmak için on iki ay süreleri olacaktır. Yani, Programa hangi tutarla katılmış olursanız olun, Puan toplama ve Ödül talebinde bulunma hakkınız, Hilton Honors'ın Programın sonlandırılacağına dair bildirim yaptığı tarihten on iki ay sonra Hilton Honors tarafından sonlandırılabilir.
 5. Hilton Honors, Program ile ilgili kuralları, prosedürleri, koşulları, avantajları veya Ödülleri kendi takdirine bağlı olarak haber vererek veya vermeden ekleme, yenileme, silme veya başka şekillerde değiştirme hakkını, bu değişiklikler Puanların değerini veya Ödül Sertifikalarını ya da o zamana dek toplanan Konfirmasyonları etkilese dahi saklı tutar. Yani, Hilton Honors, Hilton Portföyü içinde yer alan otelleri, seyahat acentesi ortaklıklarını, Hilton Honors Puanı kazanma kurallarını, Hilton Honors Puanlarının kullanımı, Ödüllerin kullanımı ile ilgili kural ve prosedürleri, Ödüllerin devam eden kullanılabilirliğini, Ödül türlerini ve özel tekliflerin özelliklerini etkileyebilecek, ancak bunlarla sınırlı olmayacak değişiklikler yapabilir.
 6. Sadece yaşadıkları ülkede reşit yaşta olan bireyler Hilton Honors'a katılıp Üye olabilirler (Hilton Honors tarafından Üye olarak kabul edilen bireyler olarak tanımlanırlar). Kurumların, şirketlerin, derneklerin veya grupların Hilton Honors'a katılmasına izin verilmez. Nisan 01, 2004 tarihinden önce Hilton Honors Ortak Fon Üyesi olan evli çiftler, Hilton Honors Ortak Fon aracılığıyla katılabilir.
 7. Program üyeliği Üyelere, Programın Hüküm ve Koşulları uyarınca Ödüller karşılığında kullanılabilen Puanlar kazanma hakkını verir. Avantajlar ve Ödüller Üyelere iyi niyet çerçevesinde sunulur, ancak Üyenin yaşadığı ülkede yasalar veya tüzükler tarafından yasaklanması durumunda kullanılamayabilir.
 8. Üyeler birden fazla hesapla üye olmamalı veya Puan kazanmamalıdır.
 9. Hilton Honors, Ödül veya Sertifika kullanımı dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir Üyenin Programın Hüküm ve Koşulları veya Programın amacına ya da Programın herhangi bir kısmına uygun olmayan biçimde bunları kullanımı hâlinde, bu Üyenin Elite statüsü de dâhil (Silver Elite Üyeliği, Gold Elite Üyeliği ve Diamond Elite Üyeliği dâhil olmak üzere) Hilton Honors üyeliğini dondurma ya da üyeliğine son verme hakkını saklı tutar. Hilton Honors ayrıca şüphe için makul gerekçeler olması hâlinde ya da tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir Üyenin aşağıdakileri yaptığını düşünürse, o üyenin üyeliğine son verme hakkını saklı tutar:
  1. ilgili yerel ya da federal kanunlara, düzenlemelere ya da yönetmeliklere uygun davranmadığında,
  2. söz konusu Program Hüküm ve Koşullarına uymadığında ya da onları ihlal ettiğinde,
  3. Ödül veya Sertifika kullanımını ya da diğer Üye avantajlarını da içeren, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, hesapla ilgili herhangi sahtekârlık, dürüst olmama, hırsızlık, suistimal ya da uygunsuz davranış gibi bir eylemde bulunduğunda,
  4. Hilton Portföyünde bulunan herhangi bir otele ya da onların misafirlerine veya çalışanlarına ya da Hilton ile onun çalışanlarından ya da yüklenicilerinden herhangi birine karşı fiziksel, sözlü ya da yazılı mahiyette kötüleyici, dolandırıcı, rahatsız edici, uygunsuz, saldırgan veya düşmanca bir eylemde bulunması ya da
  5. Hilton ya da Hilton Portföyündeki herhangi bir otele ödenmesi gereken herhangi bir fatura ya da hesabı ödememiş olması.

  Bu nedenlerle üyeliğe son verilmesi sonucunda toplanan tüm Puanlar kaybedilebilir ve ilgili herhangi bir Elite Seviye Statüsü de dâhil olmak üzere Hilton Honors Sertifikaları, avantajları ve ayrıcalıkları iptal edilebilir. Hilton Honors, Hilton Honors üyeliğine son vermenin yanı sıra kendi takdirine bağlı olarak, cezai takibat dâhil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere uygun idari dava ve/veya hukuk davası açma hakkına sahiptir.

 10. Hilton Honors dışında kimse herhangi bir şekilde Hilton Honors Puanlarını, Sertifikalarını, Ödül Onayı veya Hilton Honors avantajlarını satamaz veya takas edemez. Hilton Domestic Operating Company Inc. kendi takdirine bağlı olarak, Puanların, Sertifikaların veya avantajların Programın Hüküm ve Koşullarını ihlal edecek şekilde devir edildiği, satıldığı veya tahsis edildiği kanaatine varırsa bunları iptal edilebilir veya el koyabilir.
 11. Programın Hüküm ve Koşullarının tüm yorumları Hilton Honors'ın kendi takdirine bağlı olacaktır.
 12. Bu Hüküm ve Koşullarda kullanıldığı şekliyle "Hilton Portföyü içinde yer alan otel" terimi, Hilton Honors programına katılan tüm oteller anlamına gelir.
 13. Herhangi bir şekilde kesintisiz olarak 15 ay süreyle aşağıda a. ila d. maddelerinde açıklandığı şekilde uygun faaliyeti olmayan Üyeler Programdan çıkarılabilir ve birikmiş olan tüm Puanlar üzerindeki hakları sona erdirilir. Hilton Honors'ın takdirine bağlı olarak bu tür üyelerin Programda kalmalarına izin verilebilir ve beş yıl süreyle hesaplarında yeni bir hareket olmadığında Programdan çıkarılırlar. Üye, birikmiş Hilton Honors Puanlarını korumak için birbirini takip eden 15 aylık süre içinde aşağıdakilerden birisini gerçekleştirmelidir:
  1. burada belirtilen şartlar uyarınca Hilton Portföyündeki bir otelde konaklayın;
  2. kendi hükümleri uyarınca Hilton ortak markalı bir kredi kartı da dâhil olmak üzere herhangi bir üçüncü taraf Hilton Honors Puan biriktirme kaynağından Hilton Honors Puan kazanmak;
  3. Hilton Honors Puanları satın almak; veya
  4. Hilton Honors Yardım Programı üzerinden Puan bağışlayın.
 14. Yukarıda belirtilen (a), (b), (c) veya (d) faaliyetlerinden en az birinin yerine getirilmemesi durumunda, tüm biriken Puanlar üzerindeki haklar yitirilir ve beş yıl süreyle Üyenin hesabında yeni bir hareket olmadığında hesabın etkinliği durdurulur. Puanlar üzerindeki haklar sona erdirildiğinde Üye bu Puanları geri alamaz, fakat bundan sonra yeniden Puan kazanmaya başlayabilir. Üye tarafından Puanlar üzerindeki haklar sona erdirilmeden önce kullanılan tüm Ödüller (yapılan otel rezervasyonu veya alınan araba kiralama belgesi) geçerlidir. Bu, ilk kayıt yılı dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere tüm kayıtlı bulunan yıllar için geçerlidir. Ana para ödemeleri, faiz ödemeleri, gecikme ücretleri ve servis ücretleri dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Hilton Grand Vacations®'a borçlu olunan ve mortgage ile ilgili ödemeleri zamanında ödemeyen Üyeler, Hilton Grand Vacations® ile bağlantılı olarak toplanan Puan miktarındaki Puan üzerinde haklarını kaybederler. Ayrıca, Hilton Grand Vacations®'a ödenmesi gereken ücretleri ödemeyen Üyeler, Hilton Grand Vacations® aracılığıyla kazandıkları Elite sınıf durumunu kaybederler.
 15. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın 2021 tarihinde geçerlilik süresi dolacak tüm Puanlar Aralık 31, 2021 tarihine kadar geçerliliğini kaybetmeyecektir.
 16. Her Üye, Programın Hüküm ve Koşulları ve hesabındaki Puan sayısı konusunda kendisi bilgi sahibi olmakla sorumludur. Hilton Honors, aktif Üyelere ilgi duydukları konularda önerilerde bulunmak için Puan haklarının kaybedilmesi veya Program değişiklikleri ile ilgili bildirimler de dâhil olmak üzere yazılar gönderebilir, ancak bunu yapmak zorunda değildir. Ne Hilton Honors, ne de Programa pazarlama ortakları olarak katılan üçüncü taraf şirketler ("Pazarlama Ortakları") herhangi bir arızadan ve Üye iletişim bilgilerinin yanlış veya eksik kopyalanmasından; Üye ile ilişkili veya Üyenin kullandığı ekipman veya programlama ile ilgili sorunlardan; insan hatalarından; herhangi bir kesinti, silinme, atlama, arıza veya telefon şebekesi hattı ya da elektronik iletim hattı arızasından; bilgisayar ekipmanı ve yazılım sorunundan; herhangi bir Web sitesine veya online hizmete erişilememesinden; teknik ya da teknik olmayan hatalardan veya arızalardan; kayıp, geciken, çalınan, okunaksız, eksik, yanlış, yanlış gönderilen, bozulan veya taksalı mektuplardan veya diğer postalardan veya e-postalardan, herhangi bir sebepten dolayı sorumlu tutulamaz.
 17. Her Üye, özel hesap erişim bilgilerinin oluşturulmasından ve bu bilgilerin güvenliğini sağlamaktan kendisi sorumludur. Eğer Üye veya üçüncü bir tarafça bu bilgilerin güvenliği ihlal edilirse bu hesaba Üye tarafından izin verilmemiş herhangi bir erişimden, Puanların biriktirilmesinden, Ödüllerin kullanılmasından veya sonuç olarak ortaya çıkan başka hesap faaliyetlerinden Hilton Honors sorumlu değildir ve hiçbir durumda Hilton Honors, bu izinsiz erişimin sonucu olarak kullanılan Puanları veya meydana geldiği iddia edilen başka zarar ve kayıpları Üyeye tazmin etmekten sorumlu değildir. Eğer Üye, kendisinin Puanları veya Ödüllerinin izinsiz kullanılması da dâhil olmak üzere, herhangi bir hileli faaliyetin farkına varırsa kaybedilen Puanlar veya Ödüllerin kendisine yeniden verilebilmesi için hileli faaliyeti meydana gelişinden itibaren 90 gün içerisinde yazılı olarak Hilton Honors'a bildirmeli ve istenen tüm diğer bilgileri ve iş birliğini de sağlamalıdır; bununla birlikte Puanlar veya Ödüllerin yeniden verilebilmesi tümüyle Hilton Honors'ın takdirine bağlıdır.
 18. Her Üye, Hilton Honors'a iletişim bilgilerindeki herhangi bir değişikliği bildirmekten sorumludur.
 19. Biriken Puanlar, Ödül Sertifikaları ve Onaylar, Üyelerin mal varlığı değildir. Aksi açıkça burada belirtilmedikçe, gerek biriken Puanlar gerekse Ödül Sertifikaları/Konfirmasyonlar herhangi bir nedenle veya hukuki işlem yoluyla devredilemez. Ortak Fon Üyeleri tarafından biriktirilen Puanlar ve Sertifikalar, hesapta belirtilen yasal eşler tarafından kullanılabilir.
 20. Tüm Üyeler için belirli Program avantajları ve hizmetleri oluşturulmuştur, ancak Hilton Portföyü içinde yer alan otellerin sunduğu avantaj ve hizmetler farklı olabilir. Hilton Honors veya herhangi bir Hilton Honors Pazarlama Ortağı, bir Üyenin biriktirdiği puanları veya avantajlarını haksız yere reddederse, Hilton Honors'ın veya Pazarlama Ortağının yükümlülüğü, biriktirilen puanın veya avantajın Hilton Honors'ın kendi takdirine bağlı olarak karşılığında belirlediği değeri ile sınırlı olacaktır.
 21. Hilton Honors, Pazarlama Ortağının hizmetlerinde veya ürünlerinde değişiklikler yapması veya bu hizmet ve ürünleri artık sağlamaması sonucunda sunulan Program Ödüllerinin ve Puanların birikmesinin etkilenmesinden veya Sertifikaların değerinin düşmesinden sorumlu değildir.
 22. Hilton Honors Programı Hüküm ve Koşullarında belirtilen hiçbir madde, Hilton Honors ve Pazarlama Ortakları arasında bir acente, ortaklık veya ortak girişim ilişkisi kurmak veya oluşturmak niyetiyle hazırlanmamıştır veya bu şekilde yorumlanamaz.
 23. Bir Üyenin vefat etmesi hâlinde, Hilton Honors'ın talep edilen belge ve bilgileri alması ve onaylaması üzerine Üyenin hesabındaki Puanlar aktif başka bir Üyeye devredilebilir. Vefat eden Üyeye ait avantajların transferine ilişkin gereken belgeleri inceleyin. Hak sahibi olabilmek için devir talebinde bulunulmalı ve Üyenin vefat tarihinden itibaren bir yıl içinde tüm gerekli belge ve bilgiler sağlanmalıdır. Herhangi bir devir işleminin gerçekleştirilmesi Hilton Honors'ın kendi takdirine bağlıdır. Devir talebi hususunda Hilton Honors tarafından alınacak karar nihai olup değerlendirme veya uyuşmazlığa konu olamaz. Elit statüsü devredilemez ve Üyenin bu şekilde devren aldığı Puanlar Elite statüsüne eklenmez.

Garantili Üye İndirimi

Üyelik fiyatları, Hilton Portföyü dâhilinde yer alan katılımcı otel ve resortların müsaitlik durumuna tabidir. İndirimler aşağıda sıralanmıştır:

Hilton Honors üyeleri rezervasyon süresine, bölgeye veya ülkeye, haftanın gününe ve Hilton Honors tarafından belirlenen diğer durumlara bağlı olmakla birlikte uygun fiyat üzerinden %2 indirim kazanacaklardır. Hilton Honors indirimi tüm geçerli fiyatlara uygulanmaz. Erken çıkış ücretleri, depozito ve iptalle ilgili kısıtlamalar uygulanabilir ve otele göre değişiklik gösterebilir.

İptal, erken çıkış, erken rezervasyon peşin ödeme ve diğer ödeme şartları gibi rezervasyon işlemlerine ilişkin belirtilen hüküm ve koşullar geçerli olacaktır.

Farklı şekilde ifade edilmedikçe, verilen fiyatlar bir odada bir/iki kişilik konaklama durumunda gecelik oda başı fiyatlardır ve vergileri, bahşişleri, yan harcamaları ve (eğer uygulanıyor ise) resort aidatlarını içermez. Çin'deki Hampton by Hilton otellerinde indirim mevcut değildir. Telefonla rezervasyon yaptıracaksanız, lütfen +1-800-HILTONS (445-8667) numarasından bize ulaşın veya tüm Hilton Reservations Worldwide numaralarına göz atın. Telefonla rezervasyon yapıyorsanız, lütfen “Hilton Honors İndirimi” isteyin. Hilton Honors İndirimi, her üye için her kalışta en fazla iki odaya kadar geçerlidir.

Bu fiyatlar diğer seçili kampanyalarla, tekliflerle veya indirimlerle birleştirilemeyebilir ve mevcut rezervasyonlar ya da gruplar için geçerli değildir. Fiyat transfer edilemez veya nakde çevrilemez ve ileri tarihlerdeki konaklamalar esnasında kullanılamaz.

Puan Biriktirme

 1. Hilton Honors Puanları, sadece Hilton Portföyü içinde yer alan otellerde konaklayarak kazanılabilir. Hilton Portföyü içinde yer alan katılımcı oteller herhangi bir bildirim olmaksızın değiştirilebilir. Katılım durumunu belirlemek için Hilton.com veya HiltonHonors.com adresindeki otel listelerine bakın. Otelin Hilton Portföyünden çıkarılması hâlinde, rezervasyonun ne zaman yapıldığına bakılmaksızın, otelin portföyden çıkarıldığı tarihten sonraki konaklamalarla Hilton Honors Puanı kazanmak mümkün olmayacaktır.
 2. Otel konaklamalarından Hilton Honors Puanı veya üyelik seviyesi durumu kredisi kazanılabilmesi için Üyenin Hilton Portföyü içinde yer alan bir otelin kayıtlı, ödeme yapan ve konaklayan bir müşterisi olması ve burada belirtilen tüm koşulları yerine getirmesi gereklidir. Üyeler aynı zamanda Hilton Honors kredi kartlarıyla puan kazanmaya uygun ödemeler yaparak Hilton Honors Puanı kazanabilirler. Bu kredi kartlarının listesine buradan erişebilirsiniz. Bu kredi kartları Kart Üyelik Sözleşmesi'nde belirtilen hükümlere tabidir. Diğer ayrıntılar için bkz. Kredi Kartı Şart ve Koşulları. Hilton Honors tarafından zaman zaman belirlenen başka etkinliklerle de Puanlar kazanılabilir.
 3. "Konaklama", müşteri çıkış yaptıktan sonra tekrar giriş yapıp yapmamasına bağlı olmaksızın, aynı otelde arka arkaya kalınan toplam geceleme sayısı olarak tanımlanır. Aşağıda verilen uygun olmayan konaklama türleri özellikle "konaklama" tanımından hariç tutulmuştur:
  • toptan satış/tur operatörü paketleri;
  • sözleşmeli personel ücretleri;
  • indirimli seyahat acentesi ücretleri;
  • yalnızca casino oyuncu kartı sahiplerine özel paketler;
  • Go Hilton Ekip Üyesi ve Aile & Arkadaşlar Fiyatları üzerinden konaklayan ve yetki sahibi olmayan üyeler;
  • Hilton Grand Vacations Club ve Hilton Club devre mülk programları kullanılarak alınan konaklamalar, bir satış sunumu gerektiren Hilton Grand Vacations pazarlama paketleri;
  • ücretsiz olan veya değiş tokuş yapılan odalar;
  • NET Grup ücretleri;
  • Seri Grup veya IT Grubu ücretleri;
  • sözleşmeli Eğlence veya Encore ücretleri;
  • üçüncü şahıslar tarafından yapılan web sitesi rezervasyonları (ödenen ücrete bakılmaksızın); ve
  • satın alma esnasında markanın bilindiği veya bilinmediği “opak” kanal rezervasyonları.
 4. Hilton Honors Puanları (veya konaklama kredisi), uygun olmayan konaklamalar sırasında yapılan fatura bedelleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, uygun olmayan konaklamalar için veya bu konaklamalar sırasında (MyWay avantajı olarak dahil) kazanılamaz. Bu konaklamalardan herhangi biri esnasında ödenen ek ücretlerin Puan kazandırıp kazandırmayacağına, programa katılan otel karar verecektir; ancak Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® ve Home2 Suites by Hilton®'daki ek ücretler için Puan kazanılmayacaktır.

 5. Üyenin rezervasyonu kredi kartıyla teyit edip daha sonra otele giriş yapmadığı "no show" durumlarında, rezervasyon yapılmış konaklama ücretinin herhangi bir kısmının Üyenin kredi kartından tahsil edilip edilmediğine bakılmaksızın, otelin "no show" uygulaması doğrultusunda Puan veya üyelik statüsü seviye durumu kazanılamaz.
 6. Kazanç Odalarının uygun ödemelerinin tek bir fatura ile yapılması halinde, üye konaklama başına en fazla dört oda için ("Kazanç Odaları") Taban Puan kazanabilir. Taban Puanlar, Kazanç Odaları için yapılan tüm uygun fatura ödemeleri için kazanılır. “Geçerli fatura ödemeleri” terimi aşağıda açıklanmıştır. Statü bonusları için (Üyenin seviyesine bağlı olarak %20, %80 veya %100) Taban Puanlar üzerinden verilen Bonus Puan, tüm Kazanç Odaları için kazanılan toplam Taban Puan kredisine uygulanacaktır. İki veya üç katı puan promosyonları, Hilton Honors Pazarlama Ortağı Bonus Puanları ve başka promosyon puanları (örn. promosyon miller) dâhil olmak üzere diğer promosyon bonuslar için Bonus Puanları sadece bir oda için verilir. Sınıf statüsü elde etmek amacıyla Üye sadece bir oda için konaklama ve gece konaklaması puanı alabilir. Elite Üye tesis içi avantajlarıdan faydalanmak için, Üye kendileri ve aynı rezervasyonda rezerve edilen oda sayısına bakılmaksızın, konaklama başına sadece bir (1) misafiri için bu avantajlardan yararlanacaktır.
 7. "İki Kat Puan", Üyenin bir konaklama esnasında kazandığı Taban Puan miktarına eşit bir bonus alacağı ve "Üç Kat Puan", Üyenin bir konaklama esnasında kazandığı Taban Puan miktarının iki katı değerinde bir bonus alacağı anlamına gelir. Taban Puanlar üzerinden kazanılan Bonus Puanlar, Elite sınıf nitelendirmesine yönelik olarak sayılmaz. Bu bonuslar sadece bir oda için verilir.
 8. Üyenin Hilton Portföyü içinde yer alan otellerdeki konaklamaları sonucunda oluşan bireysel otel faturalarında ("geçerli fatura") belirtilen ve puan kazandırabilen her ABD doları (veya eşdeğer başka bir para birimi) karşılığında Üye, Hilton Honors Taban Puanı kazanır.
 9. Hilton Portföyündeki "geçerli fatura ödemeleri" terimi şu anlama gelir: oda ücreti, yiyecek ve içecek, telefon, çamaşır yıkama, ödemeli filmler, eğlence ve dinlenme tesisleri ve Üyenin konaklaması esnasında Üyenin odasına fatura edilen diğer yan harcamalar. Yiyecek alanlarında veya bir Üyenin konaklaması esnasında odasına fatura edilmeyen diğer harcamalarla puan kazanılamaz. Hilton Portföyü içinde yer alan oteller, Puan biriktirmek amacıyla, yiyecek ve içecek satış yerleri, hediyelik eşya dükkânı, eczane, giysi mağazası, galeri veya özel ürün mağazaları, dinlence veya eğlence hizmeti sunan yerler dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak şartıyla otele ait olmayan ve/veya otel tarafından işletilmeyen, bağlı olmayan otel işletmelerinde yapılan yan harcamaları bu uygulamaya dâhil etmeyebilir. Banketler veya diğer yiyecek-içecek etkinlikleri ile ilgili ödemeler, Puan biriktirme amaçları için "geçerli fatura ödemeleri" olarak kabul edilmez; Hilton Honors Etkinlik Planlayıcısı Programı aracılığıyla gerçekleşen uygun nitelikteki toplantılar ve etkinliklerden kazanılan Puanlar buna dâhil değildir. Uygun olmayan bir konaklama sonucu oluşan fatura ödemeleri "geçerli fatura ödemeleri" olarak kabul edilmez.
 10. Konaklamaya ilişkin vergiler dâhil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm federal, eyalet düzeyindeki veya yerel vergiler, "geçerli fatura ödemeleri" olarak kabul edilmez ve bunlarla otel konaklamalarında Puan biriktirilemez.
 11. Üyelerin bir konaklama sırasında kazanabilecekleri Taban Puanların sayısında bir sınırlama yoktur; ancak, Hilton Honors, bu Hüküm ve Koşulların doğruluğunu ve uygunluğunu sağlamak için herhangi bir konaklamada kazanılan Taban Puan miktarını inceleyebilir ve ayarlayabilir.
 12. Hilton Portföyü içinde yer alan ve ABD dışında bulunan otellerdeki konaklamalar için verilen Puanlar, yerel para biriminin ABD dolarına dönüştürülmesiyle belirlenecektir. Yerel para birimi, dönüştürme tarihinde geçerli olan yayınlanmış döviz kuruna bağlı olarak her hafta ABD dolarına dönüştürülecektir. Bu döviz kuru, standart para birimi dönüştürme yöntemleriyle Hilton Honors'ın kendi takdirine bağlı olarak belirlenecektir, ancak kredi kartı kuruluşları tarafından kullanılan para birimi dönüştürme oranlarından farklı olabilir.
 13. Bireysel otel faturası doğrudan bir şirkete kesilen ve otelden ayrılırken bu faturayı ödeme yetkisine sahip olan Üye burada belirtildiği şekilde Hilton Honors Puanı kazanabilir. Ancak birden fazla odanın ücretinin tek bir otel faturasına yazıldığı ve faturanın bir şirkete veya ortak adrese düzenlendiği veya otelden ayrılırken bir kişi tarafından ödendiği grup faturalarında Hilton Honors Puanı verilmez. Otelden çıkış esnasında doğrudan Üye tarafından ödenen kişisel harcamalar (Üyenin odasına fatura edilen) için Puan kredisi verilir. Toplu faturaya yazılan kişisel harcamalar için Puan kredisi verilmez.
 14. Aylık etkinlik hesap özetlerine e-posta yoluyla veya Üyelerin çevrimiçi hesap bilgilerine girilerek ulaşılabilir.
 15. Üyeler, aksi sertifikada belirtilmedikçe bir Pazarlama Ortağının indirimi/ücretsiz sertifikası ile yaptıkları otel konaklamaları (ör. sık uçan yolcu ödülü veya seyahat ödülü) için Puan veya promosyon mili kazanmazlar. Üyeler, aksi sertifikada belirtilmedikçe bir Pazarlama İş Ortağının indirimi/ücretsiz sertifikası ile yaptıkları otel konaklamalarında küçük harcamalar için Puan veya promosyon mili kazanmazlar.
 16. Üyeler Ödül Konaklamasında promosyon mil kazanmazlar (bu tür konaklama sırasında odaya ek ücretler uygulanmış olsa bile).
 17. Hilton Portföyü içinde yer alan otellerde sadece Puan ile gerçekleştirilen bir Ödül Konaklaması esnasında Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton®, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites®, Motto by Hilton™ ve Hilton Garden Inn® otellerinde uygun fatura ödemeleri olarak kabul edildiği takdirde Üyeler, ek ücretler için Puan kazanabilir. Üyeler, Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® veya Home2 Suites by Hilton otellerinde Ödül Konaklaması esnasında ödedikleri ek ücretler için Puan kazanmazlar. Fakat, üyeler, Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® veya Home2 Suites by Hilton otellerine ödedikleri ek ücretler hariç olmak üzere, Hilton Portföyündeki tüm katılımcı otellerde bir Puanlar ve Para Ödülleri™ konaklamasının nakit kısmı için Puan kazanabilirler. Elite sınıf nitelendirmesi (aşağıda açıklandığı gibi) elite statü hediye etme (aşağıda açıklandığı gibi) ve Milestone bonusları (aşağıda açıklandığı gibi) için geçerli konaklamalar ve gecelemeler açısından; Ödül Konaklamaları, toplam konaklamalar ve gecelemelere eklenir.
 18. Bireysel bir Üye tarafından kazanılan Hilton Honors Puanları sadece Puan Transferi ve Kayıt programı uyarınca veya burada belirtildiği gibi Üyenin vefatı üzerine devredilebilir.
 19. Belirli otel konaklamaları ile birlikte sunulan Puanlar, konaklama tamamlandığında, tümü ile ödendiğinde ve Üyenin hesabına eklendiğinde kazanılmış olarak değerlendirilecektir. Puanlar, konaklama tamamlanmadan, ödeme yapılmadan ve Puanlar Üyenin hesabına eklenmeden herhangi bir karşılık kullanıma konu olamaz.
 20. Bir Üye, otel konaklamaları için doğru Puan kredilerini almadığını düşünürse, bu kredilerle ilgili olarak en yakın Hilton Rezervasyon ve Müşteri Hizmetleri ofisine, otel faturasının okunaklı bir sureti ile birlikte yazılı bir talep göndermelidir. Uygun ve değiştirilmemiş belgelerin sunulmaması hâlinde, bu Puan kredileri reddedilebilir. Üye kendisini korumak amacıyla, Puan kredisi Hilton Honors hesabına yatırılana dek tüm otel seyahat belgelerini saklamalıdır. Talepler etkinlik tarihinden itibaren altı ay içinde Hilton Rezervasyon ve Müşteri İlişkileri'ne verilmelidir. Yeni Üyeler için Programa katılmadan önce 30 gün içinde gerçekleşen tüm konaklamalar için kredi kabul edilecektir. Yazılı talepler aynı zamanda Üyenin adını, Hilton Honors hesap numarasını, adresini ve gündüz ulaşılabilecek telefon numarasını içermelidir.
 21. Hilton Domestic Operating Company Inc.'in, ana kuruluşunun, yan kuruluşlarının veya bağlı ortaklıklarının mevcut çalışanları ve Hilton Portföyü içinde yer alan otellerin çalışanları veya sahipleri (toplu olarak, "Çalışanlar"), burada belirtildiği üzere Ekip Üyeleri Hilton Honors Programına ancak Hilton Honors web sitesinde yer alan çalışan ilkesi uyarınca bu Hilton Honors Hüküm ve Koşullarına göre belirli istisnalara tabi olarak katılabilirler.

Milestone Hilton Honors Bonus Puanları Tahakkuku:

 1. Üyeler her takvim yılında belli bir uygun gece sayısına ulaştıklarında sabit miktarda Hilton Honors Bonus Puanları (Milestone Bonusları) kazanır.
 2. 2021 takvim yılı içinde Üyeler 20 uygun gecede 10.000 Hilton Honors Bonus Puan ve her 10 ek uygun gecede 10.000Hilton Honors Bonus Puan kazanacak. Aralık 31, 2021 sonrasında, Üyeler, bir takvim yılı (1 Ocak'tan 31 Aralık'a kadar) içindeki 40 uygun gecede 10.000 Hilton Honors Bonus Puan ve bundan sonra her 10 ek uygun gecede 10.000 Hilton Honors Bonus Puan kazanacak.
 3. Üyeler, takvim yılı başına 60. uygun gecelerinde ek 30.000 Hilton Honors Bonus Puanı kazanacak. Bu Hilton Honors Bonus Puanları, o gece eşiğinde elde edilen 10.000 Milestone Bonus Puanlarına ek olacaktır.
 4. Bir takvim yılı içinde bir üyenin bu bonuslara doğru ilerleyebileceği maksimum gece sayısı bundan sonra yıl başına ek 380.000 Hilton Honors Bonus Puanına eşdeğer olan 365 gecedir.
 5. Üyeler, sadece bir odada konaklanan geceler için kredi alacak, aynı Hilton Honors Üyesinin aynı sürede rezerve ettirdiği diğer odalar için almayacaktır.
 6. Milestone Bonusları, bonus puan olarak kabul edilir ve takvim yılı için statü kazanma amaçları için taban puan sayılmaz.
 7. Herhangi bir Milestone bonusunu etkinleştirmek için kayıt olmanız gerekmez. Bunlar, Hilton Honors Hüküm ve Koşullarına uygun olarak, takvim yılı boyunca otomatik olarak üye hesaplarına yatırılacaktır.

Araba Kiralama Hilton Honors Bonus Puanları
Hilton Honors Araç Kiralama Pazarlama Ortaklarından yapılan araç kiralamaları için Hilton Honors Bonus Puanı verilir. Bonus Puan kazanma yolları, Pazarlama Ortağı'na göre değişir. Hilton Honors Araç Kiralama Pazarlama Ortakları ve kazanılabilecek Hilton Honors Bonus Puanı sayısını görüntüleyin. Diğer tüm Hilton Honors Araç Kiralama Pazarlama Ortakları için otel konaklamasına gerek yoktur ve Üyeler sadece araçlarını teslim alırken Hilton Honors kartlarını göstermeli veya Hilton Honors hesap numaralarını söylemelidir.

Silver Elite, Gold Elite ve Diamond Elite Üyeler dâhil olmak üzere tüm Üyeler için Hilton Honors Olanakları 

Üye Avantajlarını ve bunlara eşlik eden Hüküm ve Koşulları görüntüleyin. Hilton Honors Üyelerine bir takım hizmet ve avantajlar ("Olanaklar") sunulur. Bu Olanaklar, Hilton Honors'ın ve ilgili otelin kendi takdirine bağlı olarak sunulur. Bu Olanakların tümü, Hilton Portföyü içinde yer alan otellerin tamamı tarafından sunulmaz. Bir tesis ücretinin ödenmesi istendiğinde, dahil olan Olanakların mevcut olup olmadığını öğrenmek için ilgili otele ulaşın. Hilton Honors üyeleri tesisteki avantajlara hak kazanabilmek için kayıtlı, ödeme yapan ve konaklayan misafir olmalıdır. Üye avantajları bir başka bireye devredilemez. Şu anda sunulan Hilton Honors Olanakları aşağıdakileri içerir:

 • ABD ve Kanada'da Özel Hilton Honors Rezervasyon Numarası: 1-800-4HONORS. ABD ve Kanada dışında size en yakın Hilton Rezervasyon ve Müşteri İlişkileri ofisini arayın.
 • Üyelerin soruları için özel Hilton Rezervasyon ve Misafir Hizmetleri ofisleri.
 • E-posta İrtibatları:
 • Online Hesap Bilgileri
 • Otomatik Hesap Sorgulama: Telefonla haftanın yedi günü, günün 24 saati ulaşabilirsiniz. ABD ve Kanada için (ücretsiz): 1-800-548-8690. ABD dışında: +1-800-449-4155.
 • Önceden Kayıt ve Hızlandırılmış Giriş: Hilton Honors'ın ilgili oda tercihi bilgilerine ve kayıtlarda geçerli bir kredi kartı numarasına sahip olduğu tüm Üyeler tarafından kullanılabilir. Hilton Portföyü içinde yer alan oteller, oda ücretlerine ilave olarak hizmet ücretleri için müşterinin kredi kartından belirli bir tutarı bloke edebilir. Hilton Honors, Hilton Portföyü içinde New York'ta bulunan belirli otellerce kredi kartından bloke olarak ayrılan tutarların sunulan hizmetler için kullanılmaması hâlinde misafir otelden ayrıldığında serbest bırakılacağını tüm kredi kartı hizmetlerine bildirmiştir. Üye, Hızlandırılmış Girişi kullanarak, söz konusu tutarın, üzerinde anlaşılan hizmet maliyetinin bir parçası olarak otel tarafından rezerve edilmesini kabul eder. Üye, Hilton Honors Hızlandırılmış Giriş programının bir parçası olarak Hilton Honors'ın, Otelin müşteri kaydını imzalamakla sınırlı olmak suretiyle, Üyenin temsilcisi olarak hareket edebileceğini kabul eder.
 • Otel Ödül Konaklama talepleri için Online Puan kullanma. Üyeler, "Ödül" sekmesini tıklayarak online hesaplarına erişebilirler.
 • 2. Misafir Ücretsiz Konaklar: İki kişilik konaklamalar için ilave ücret istenen otellerde, gerekli konaklama sayısında Üyenin odasında bir misafir ücretsiz konaklayabilir. Ücretin ilave olanaklar (örn., yemek, aktiviteler, otopark) içermesi, kişi ya da oda başına özel fiyat (örn. paket fiyatları, yatak ve kahvaltı fiyatları) veya vergileri sunulması durumunda, bu fırsat herhangi bir oteldeki konaklamalarda kullanılamaz.
 • Geç Çıkış: Talep edilmelidir ve oda müsaitliğine bağlıdır.
 • Hızlı Çıkış: Hilton Portföyü içinde yer alan birçok otel, hızlı Çıkış imkânını sunar. ZipOut CheckOut® veya Video Çıkışı konusunda bilgi alın.
 • Qasr al Sharq'da tüm Üyelere her konaklama için ücretsiz iki şişe su sunulur.
 • Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton®, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™ ve Hilton Garden Inn® ve Hilton Grand Vacations™ tesislerinde konaklamanız boyunca odada ve lobide Ücretsiz Standart İnternet erişimi sunulmaktadır. Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites Hotels™, Tru by Hilton™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® ve Home2 Suites by Hilton® tesislerinde Diamond üyeler için konaklamaları boyunca odada ve lobide Ücretsiz Premium İnternet erişimi sunulmaktadır. Ücretsiz internet ile ücretsiz atıştırmalıklar ve içecekler, ücretsiz kontinental kahvaltı (yalnızca ABD dışındaki oteller), Yiyecek ve İçecek kredisi (yalnızca ABD otelleri) ve müsaitliğe bağlı yükseltmeler gibi MyWay avantajlarının da dâhil olduğu tesis içi Hilton Honors avantajlarının tümünden faydalanmak için aşağıdaki kanallardan biri yoluyla onaylanmış bir rezervasyon yaptırmış olmanız gerekmektedir: Herhangi bir doğrudan Hilton otel markası veya Hilton Honors web sitesi (örneğin, Hilton Honors.com, Hilton.com, Hampton.com, etc.), Hilton Reservasyonları ve Misafir Hizmetleri telefon hattı (1-800-4HONORS veya yerel Hilton rezervasyonları ofisi), Hilton Honors veya Hilton mobil uygulaması, Hilton Portföyünde yer alan bir otelde Doğrudan veya bir Hilton kanalı veya aşağıdaki Küresel Dağıtım Sistemlerinden rezervasyon yaptıran IATA akreditasyonlu bir perakende seyahat acentesi görevlisi (“Seyahat Acentesi”) Aracılığıyla: Amadeus, Apollo/Galileo, Worldspan ve SABRE.
 • Tesis içi avantajlar aşağıdaki durumlarda geçerli değildir:
  • Hilton doğrudan rezervasyon kanalı dışında veya atanmamış bir GDS, üçüncü taraf web sitesi veya diğer kanallar yoluyla yapılan rezervasyonlarda,
  • Rezervasyon yapılıncaya kadar otel markasının ve belirli otelin bilinmediği "opak" web sitelerinde mevcut olan fiyatlarda veya
  • Geçerli kanallardan biriyle yapılmayan üçünçü taraf otel paketlerinde veya seyahat paketlerinde.
  • Otel sözleşmesi özel avantajlar içermedikçe, (Puan Biriktirme kısmında tanımlandığı üzere) uygun olmayan konaklama rezervasyonu yaptırmak.

  Double Dip® Kazanma Biçimi Seçenekleri
  Nisan 01, 2018 tarihinden itibaren, Puan ve Puan ve Puan ve Milleri içeren Kazanma Şekli Seçenekleri programı artık Hilton Honors'ın geçerli bir özelliği olmayacaktır. Nisan 01, 2018 tarihinden sonra, Kazanma Şekli Seçeneği programı altında Puan ve/veya Mil kazanma ile ilgili talepler geçersizdir.

  Hilton Honors Üyelik Sınıfları  

  Sınıf Durumunu Kazanma

  Üyeler herhangi bir takvim yılında gerçekleştirdikleri konaklamalara, gecelemelere veya kazandıkları Taban Puanlarına göre Elite seviye durumunu kazanabilir ve bu durumu koruyabilirler. Bir "takvim yılı" 1 Ocak'tan 31 Aralık tarihine kadar olan yıl anlamına gelir. Üyeler Elite statüsü için her yıl yeniden hak kazanmak zorundadır. Taban Puanlar üzerinden kazanılan Bonus Puanlar, Elite sınıf nitelendirmesine yönelik olarak sayılmaz. Elit Devreden Geceler, Elit statüsünü kazanmaya ve sürdürmeye yönelik olarak, her bir Elit statüsünün gece yeterliliğini karşılamak için uygulanacaktır.

  Daha Yüksek bir Elite Sınıfa Geçme

  Üyelerin, bir takvim yılı içinde gerçekleştirdikleri konaklamalar, gecelemeler veya kazandıkları Taban Puanlar, aşağıda ayrıntılı bir şekilde açıklandığı gibi Üyeyi bir üst sınıfa taşımak için yeterli ise daha yüksek bir Elite statüsüne geçebilirler.

  Elite Sınıfınızı Koruma

  Bir Üye belirli bir Elite sınıfına ulaştığında bu statüyü, bu Elite sınıfı elde ettiği takvim yılı ve bir sonraki takvim yılı süresince koruyabilir. 2021 boyunca, 2021'de Elite statüsünü kaybedecek olan tüm Elite statülü Üyeler mevcut statülerini Mart 31, 2022 tarihine kadar koruyacaktır. Sınıf düzeyi nitelendirmesine eklenebilmeleri için gerekli belgeler, (Puan Biriktirme bölümünün #17 maddesinde belirtildiği gibi) konaklamadan sonra 90 gün içinde teslim edilmelidir.

  Silver Elite Üyeliği

  1. Hilton Honors Silver Elite üyeliği, bir takvim yılı içinde dört konaklama, 10 gece geçiren veya 25.000 taban puan kazanmış olan Üyelere verilecektir. "Geceleme", burada belirtildiği şekilde bir "konaklamanın" parçası olan bir gecelemedir. Kazanılan Taban Puanlar Silver Elite sınıf nitelendirmesine yönelik olarak sayılır. Taban Puanlar üzerinden kazanılan Bonus Puanlar, Elite sınıf nitelendirmesine yönelik olarak sayılmaz. Elit Devreden Geceler, Elit statüsünü kazanmaya ve sürdürmeye yönelik olarak, Silver Elite statüsünün 10 gece yeterliliğini karşılamak için uygulanacaktır.
  2. Silver Elite Üyelere aşağıdakiler sunulacaktır:

  3. 2021 takvim yılı boyunca, Hilton Honors Silver Elite üyeliği, bir takvim yılı içinde iki konaklama, 5 gecelemesi olan veya 12.500 taban puan kazanmış olan Üyelere verilecektir. 2021 sonrasında, Hilton Honors Silver Elite üyeliği, bir takvim yılı içinde dört konaklama, 10 gecelemesi olan veya 25.000 taban puan kazanmış olan Üyelere verilecektir. "Geceleme", burada belirtildiği şekilde bir "konaklamanın" parçası olan bir gecelemedir. Kazanılan Taban Puanlar Silver Elite sınıf nitelendirmesine yönelik olarak sayılır. Taban Puanlar üzerinden kazanılan Bonus Puanlar, Elite sınıf nitelendirmesine yönelik olarak sayılmaz. Elite Devreden Geceler, Elite statüsünü kazanmaya ve sürdürmeye yönelik olarak, Silver Elite statüsünün gece yeterliliğini karşılamak için uygulanacaktır. Silver Elite Üyelere aşağıdakiler sunulacaktır:

  Gold Elite Üyeliği


  2021 takvim yılı boyunca, Hilton Honors Gold Elite üyeliği, herhangi bir takvim yılı içinde 10 konaklama, 20 gecelemesi olan veya 37.500 Taban Puan kazanmış olan Üyelere verilecektir. 2021 sonrasında, Hilton Honors Gold Elite üyeliği, herhangi bir takvim yılı içinde 20 konaklama, 40 gecelemesi olan veya 75.000 Taban Puan kazanan Üyelere verilecektir. "Geceleme", burada belirtildiği şekilde bir "konaklamanın" parçası olan bir gecelemedir. Kazanılan Taban Puanlar Gold Elite sınıf nitelendirmesine yönelik olarak sayılır. Taban Puanlar üzerinden kazanılan Bonus Puanlar, Elite sınıf nitelendirmesine yönelik olarak sayılmaz. Elite Devreden Geceler, Elite statüsünü kazanmaya ve sürdürmeye yönelik olarak, Gold Elite statüsünün gece yeterliliğini karşılamak için uygulanacaktır. Gold Elite Üyelere, Gold Elite Üye olarak konaklamaları esnasında aşağıdakiler sunulacaktır:

  • Gold Elite Üyesi oldukları süre boyunca kazandıkları Taban Puanlar üzerinden %80 bonus kazanılır. Bonuslar, Üyenin hesabına aktarıldıkları sırayla konaklamalara uygulanacaktır.
  • Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton®, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™ , Hilton Garden Inn® ve Hilton Grand Vacations™ tesislerinde konaklamanız boyunca odada ve lobide Ücretsiz Standart İnternet erişimi sunulmaktadır.*
  • Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites ve Hilton Garden Inn tesislerinde her bir konaklama için iki şişe ücretsiz su sunulmaktadır.*
  • 5. Gece Ücretsiz: Beş veya üzeri geceye yayılan her Standart Oda Ödülü konaklaması için 5. gece konaklaması ücretsizdir. Üyeler her yıl sınırsız sayıdaki konaklamalarında 5. Gece Ücretsiz avantajından yararlanabilirler. Yalnızca, rezervasyon sırasında teyit edilmek kaydıyla, en fazla 20 geceye kadar, aynı tesisteki sadece Puanla gerçekleştirilen aynı Standart Oda Ödülü konaklaması dâhilindeki 5 ardışık gece konaklaması için geçerlidir. Konaklama başına en fazla 4 ücretsiz gece konaklaması verilecektir. Eğer ücretsiz gece konaklaması kabul edilmez, rezervasyon iptal edilir ya da çıkış işlemi beşinci geceden önce gerçekleşirse, beşinci gece hakkı kaybedilir ve hiçbir nakit, Puan ya da Ödül değeri olmaz. 5. Gece Ücretsiz avantajı uygulandıktan sonra uygun üyeler için konaklamanın 5. gecesi, 10. gecesi, 15. gecesi ve 20. gecesi için 0 puan tahsil edilecektir. Diğer tüm geceler için, geçerli tam Standart Oda Ödülü bedeli tahsil edilecektir. Standart oda her otel tarafından tanımlanır ve Hilton Portföyündeki katılımcı otellerin müsaitlik durumuna tabidir. Yalnızca Standart Oda Ödülü konaklamaları için geçerli olup ücretli konaklamalar ve Puanlar ve Para Ödülleri (Points & Money Rewards™) için geçerli değildir. Hilton veya ortakları tarafından sunulan bir Ödül Konaklaması teklifi, paketi ya da kampanyanın bir parçası olarak bir konaklama için yer ayırtıldığında geçerli olmaz.
  • Bir MyWay Tesis İçi avantajı seçin. Hilton Portföyü içinde yer alan otel markalarının sunduğu seçenekleri görmek için bu bağlantıya tıklayın. Gold Hilton Honors Üyeleri, Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™ ve DoubleTree by Hilton™ ve Tapestry Collection by Hilton™ tesislerinde Executive oda türlerine kadar olmak üzere tercih ettikleri odalara yükseltilebilirler. Tercih edilen odalar ayrıca Executive Katta yer almayan fakat Executive Lounge erişimi sunan odaları (Conrad Washington, D.C'deki Sakura Club ve Signia by Hilton otellerindeki Club Signia hariç), mevcut ikinci en iyi oda türlerini, cazip manzara veya imkanlara sahip odaları veya otel tarafından "tercih edilen" olarak belirlenmiş diğer odaları içerebilir ve markaya göre değişiklik gösterebilir. Grup rezervasyonları ve belirli ücretler için ücretsiz yükseltmeler sunulmamaktadır. Tüm yükseltmeler, otele giriş yapıldığında belirlendiği üzere, tüm konaklama için odaların uygunluk durumuna göre sunulur. Yükseltmeler, üyenin rezervasyon yaptırma anında veya sonrasında satın almış olabileceği ilave odalara bakılmaksızın, her bir üyeye yalnızca bir oda verilmesi şeklinde olacaktır. Aşağıdaki markalar ücretsiz yükseltmeler sunmamaktadır: Embassy Suites™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton®, Home2 Suites by Hilton®, Hilton Grand Vacations® ve Motto by Hilton®.

   * İnternet Erişimi ve Şişe Su imkanları, resort ücretinin uygulandığı tesislerde bu ücrete dahil olabilir.

  Diamond Elite Üyeliği

  1. 2021 takvim yılı boyunca, Hilton Honors Diamond Elite üyeliği, herhangi bir takvim yılı içinde 15 konaklama, 30 gecelemesi olan veya 60.000 Taban Puan kazanan Üyelere verilecektir. 2021 sonrasında, Hilton Honors Diamond Elite üyeliği, herhangi bir takvim yılı içinde 30 konaklama, 60 gecelemesi olan veya 120.000 Taban Puan kazanan Üyelere verilecektir. "Geceleme", burada belirtildiği şekilde bir "konaklamanın" parçası olan bir gecelemedir. Kazanılan Taban Puanlar Diamond Elite sınıf nitelendirmesine yönelik olarak sayılır. Taban Puanlar üzerinden kazanılan Bonus Puanlar, Elite sınıf nitelendirmesine yönelik olarak sayılmaz. Elit Devreden Geceler, Elit statüsünü kazanmaya ve sürdürmeye yönelik olarak, Diamond Elite statüsünün 60 gece yeterliliğini karşılamak için uygulanacaktır.
  2. Diamond Elite Üyeleri, yalnızca Diamond üyelerine açık olacak özel Hilton Honors açık artırma deneyimlerinde teklif verebilecektir. Bu özel olarak belirlenmiş deneyimler yalnızca Diamond üyeler tarafından kullanılabilir ve açık artırma sayfasında tanımlanmıştır. Açık artırma platformu için ek hüküm ve koşullar bu sayfada yer almaktadır.
  3. Diamond Elite Üyelere, Diamond Elite Üye olarak konaklamaları esnasında aşağıdakiler sunulacaktır:
   • Diamond Elite Üye oldukları süre boyunca kazandıkları Taban Puanlar üzerinden %100 bonus.
   • Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites Hotels™, Hilton Garden Inn®, Hampton Inn by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® ve Home2 Suites by Hilton® tesislerinde konaklamalar boyunca odada ve lobide ücretsiz Premium İnternet erişimi sunulmaktadır.*
   • Waldorf Astoria Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites ve Hilton Garden Inn® tesislerinde konaklama başına ücretsiz iki şişe su sunulmaktadır.
   • 5. Gece Ücretsiz: Beş veya üzeri geceye yayılan her Standart Oda Ödülü konaklaması için 5. gece konaklaması ücretsizdir. Üyeler her yıl sınırsız sayıdaki konaklamalarında 5. Gece Ücretsiz avantajından yararlanabilirler. Yalnızca, rezervasyon sırasında teyit edilmek kaydıyla, en fazla 20 geceye kadar, aynı tesisteki sadece Puanla gerçekleştirilen aynı Standart Oda Ödülü konaklaması dâhilindeki 5 ardışık gece konaklaması için geçerlidir. Konaklama başına en fazla 4 ücretsiz gece konaklaması verilecektir. Eğer ücretsiz gece konaklaması kabul edilmez, rezervasyon iptal edilir ya da çıkış işlemi beşinci geceden önce gerçekleşirse, beşinci gece hakkı kaybedilir ve hiçbir nakit, Puan ya da Ödül değeri olmaz. 5. Gece Ücretsiz avantajı uygulandıktan sonra uygun üyeler için konaklamanın 5. gecesi, 10. gecesi, 15. gecesi ve 20. gecesi için 0 puan tahsil edilecektir. Diğer tüm geceler için, geçerli tam Standart Oda Ödülü bedeli tahsil edilecektir. Standart oda her otel tarafından tanımlanır ve Hilton Portföyündeki katılımcı otellerin müsaitlik durumuna tabidir. Yalnızca Standart Oda Ödülü konaklamaları için geçerli olup ücretli konaklamalar ve Puanlar ve Para Ödülleri (Points & Money Rewards™) için geçerli değildir. Hilton veya ortakları tarafından sunulan bir Ödül Konaklaması teklifi, paketi ya da kampanyanın bir parçası olarak bir konaklama için yer ayırtıldığında geçerli olmaz.
   • Burada belirtilen kısıtlamalara tabi olarak, otelin yerel saatine göre gece yarısından ve planlanan varıştan en az iki veya daha fazla gün (48 saat) önce Hilton Portföyü içinde yer alan otellerde Garantili rezervasyon yapılabilecektir. KISITLAMALAR: Bu garanti, kısmen veya tamamen Hilton Honors Puanları ile veya Hilton tarafından düzenlenen ücretsiz geceleme kuponları ile ödenen rezervasyonlar için geçerli değildir. Bu garanti, envanterde %10 veya üzerinde doluluğa ulaşan (yani odalarının %110 veya daha fazlası için rezervasyon yaptırılan) oteller için geçerli değildir. Hilton Portföyündeki belirli oteller için bu garanti, envanterde %2 veya üzerinde doluluğa ulaşıldığında (yani odaların %102 veya daha fazlası için rezervasyon yaptırıldığında) geçerli değildir. Belirli bir otele danışın ya da 2%'lik tavan oranının bulunduğu otelleri görüntüleyin; bu şekilde %2'lik sınırlamanın hangi tesislerde geçerli olduğunu öğrenebilirsiniz. Bu garanti, Sıra Dışı Talep Tarihleri dönemlerinde hiçbir otel için geçerli değildir. "Sıra Dışı Talep Tarihleri" ifadesi, otel ve Hilton Honors tarafından kendi takdirlerine bağlı olarak belirlenen bölgede yapılan büyük etkinlikler veya Yılbaşı gecesi nedeniyle istikrarlı olarak müşteriler için her zaman popüler ve yoğun olan rezervasyon tarihleridir. Bu garanti sadece geçerli bir kredi kartı ile rezerve edilen ve Diamond Elite Üye tarafından kullanılan tek bir oda için geçerlidir. Bu garantinin oda ücretlerini etkilemediğine ve garanti altında yaptırılan rezervasyonların, istenen konaklamalar için otelin geçerli oda ücretine tabi olacağına dikkat ediniz. Üye planlandığı gibi otele giriş yapmazsa veya rezervasyonunu iptal edip bir iptal numarası almazsa, kredi kartından bir gecelik oda ücreti ve vergisi çekilir. 48 Saat Rezervasyon Garantisi çevrimiçi olarak bir otelin web sitesinde, Hilton Rezervasyon ve Müşteri İlişkileri, Diamond Özel Hizmetler Departmanı veya doğrudan otel aracılığıyla yapılan rezervasyonlar için geçerlidir. Promosyon Ödülleri, 48 Saat Rezervasyon Garantisi altında yaptırılan rezervasyonlar için geçerli değildir. Homewood Suites by Hilton ve Home2 Suites by Hilton markalarında müşteriler genelde konaklama sürelerini uzattıklarından, 48 Saat Rezervasyon Garantisi Homewood Suites by Hilton ve Home2 Suites by Hilton otelleri tarafından periyodik olarak kısıtlanabilir. 48 saat garantisi, Conrad Maldives Resort & Spa, Hilton Seychelles Northolme Resort and Spa, Ho’olei at Grand Wailea, Kingston Plantation Condos, Royale Palms, Conrad Koh Samui Resort & Spa, Çin’deki Hampton by Hilton™ otelleri veya Hilton Grand Vacation için geçerli değildir.
   • Bir MyWay Tesis İçi avantajı seçin. Hilton Portföyü içinde yer alan otel markalarının sunduğu seçenekleri görmek için bu bağlantıya tıklayın.
   • Diamond Elite Üyelere, Diamond Elite Üye olarak konaklamaları esnasında aşağıdakiler sunulacaktır: Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™ ve DoubleTree by Hilton™ ve Tapestry Collection by Hilton™ tesislerinde konaklayan Diamond Hilton Honors Üyelerine, varış işlemi esnasındaki uygunluğa bağlı olarak odalarını, tercih ettikleri odalara yükseltme imkanı sunulabilir. Diamond Hilton Honors Üyelerine yönelik yükseltmeler “junior”, “standart” veya “tek yatak odalı” süitlere yapılan yükseltmeleri içerebilir. Yükseltmeler, otelin takdirine tabi olmakla birlikte executive süitleri, villaları ve özel konaklamaları/katları/tower (bunlarla sınırlı kalmaksızın "Vista", "Villa" veya “Kulüp” konaklama türleri de dahil olmak üzere) içermez. Grup rezervasyonları ve özel oda fiyatları süitte konaklamalar için uygun olmadığından ücretsiz yükseltmeler için de uygun olmayabilirler. Tüm yükseltmeler, otele giriş yapıldığında belirlendiği üzere, tüm konaklama için odaların uygunluk durumuna göre sunulur. Tercih edilen odalar her bir tesis için ayrı ayrı belirlenir ve her bir markada farklılık gösterebilir. Yükseltmeler, üyenin rezervasyon yaptırma anında veya sonrasında satın almış olabileceği ilave odalara bakılmaksızın, her bir üyeye yalnızca bir oda verilmesi şeklinde olacaktır. Aşağıdaki markalar ücretsiz yükseltmeler sunmamaktadır: Embassy Suites™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton®, Home2 Suites by Hilton®, Hilton Grand Vacations® ve Motto by Hilton®.
   • * İnternet Erişimi ve Şişe Su imkanları, resort ücretinin uygulandığı tesislerde bu ücrete dahil olabilir.

  4. Diamond statüsü süre uzatımı
  5. Uygun Diamond üyeleri, konaklama/ gece/Taban Puanları aracılığıyla yeniden hak kazanamazlarsa, Diamond statülerini uzatmak için bir seferlik bir fırsata sahip olacaktır.

   • Seçilme kriterleri:
    • Diamond statüsünde toplam üç yıl (yılların ardışık olması gerekmez)
    • Hilton Honors'a katılımlarından beri en az 250 gece (ödenmiş veya ödül) VEYA kazanılmış 500.000+ Taban Puanlar.
    • Üyeler isteği hiltonhonors.com/diamondstatusextension adresine gönderebilir.
 • Hayat Boyu Diamond Statüsü Hüküm ve Koşulları

 • Hayat Boyu Diamond Statüsü, standart Hilton Honors Hüküm ve Koşullarına göre, en az 10 yıl süreyle (ardışık olması gerekmez) Diamond Statüsünü tamamlamış* ve ödenmiş ve/veya ödül olarak alınmış en az 1.000 gece konaklama yapmış VEYA üyeliği süresince en az (ardışık olması gerekmez) 10 yıl süreyle Diamond Statüsünü tamamlamış* ve en az 2 milyon Taban Puan kazanmış seçkin Hilton Honors üyelerine verilecektir. Statü bir kez kazanıldığında, standart Hilton Honors Hüküm ve Koşulları geçerli olur. Hayat Boyu Diamond Statüsü Hilton Honors Worldwide, LLC'nin kararına tabidir ve ancak Hilton Honors'ın kararıyla bildirim veya telafi ile veya bunlar olmaksızın sonlandırılabilir veya değiştirilebilir.


  Tam olarak tamamlanmış bir yıl sayılabilmesi için üyenin Diamond statüsünde 365 gün tamamlaması gerekir. Örneğin, bir üye Kasım 01, 2020 tarihinde Diamond statüsü kazanırsa (mevcut yıl veya takip eden yıl için statüsünü korumak için), Diamond statüsünde tamamlanan yıl Kasım 01, 2021 tarihine kadar gerçekleşmez. Bir üye gelecek bir tarihte geçerliliği sona erecek Diamond statüsü kazanırsa (örn. Diamond statüsü Mart 31, 2020 tarihinde sona eriyorsa), gelecekteki statü sadece Hayat Boyu Diamond statüsü tamamlandığında ileriye dönük olarak sayılacaktır.

  Elit Devreden Geceler

  1. Tüm elite statülerindeki (Silver, Gold ve Diamond Üyeleri) üyeler, takvim yılı sonunda (31 Aralık) elite statüsünü kazanmak için gerekli olanlardan fazla olan herhangi bir nitelikli geceyi devredebilir.
  2. Üyeler, yalnızca takvim yılı sonunda üyenin elite statüsünü kazanmak için gerekli olanlardan fazla olan nitelikli geceleri devredebilir.
  3. Elit devreden geceler, üyelerin bir sonraki takvim yılının (1 Ocak - 31 Aralık) elit statü yeterliliği için sayılacaktır. Taban Üyelerinin elit geceleri devretmeye hakkı olmayacaktır. Üyelik seviyeleri için gereksinimler, Hilton Honors Üyelik Seviyeleri bölümünde görüntülenebilir.
  4. Elit Devreden Geceler, bir sonraki uygun yıla uygulanmak için, aşağıdaki şekilde hesaplanır: Yıl sonunda toplam nitelikli geceler (önceki yıldan devreden dahil) - önceki yıldan elit devreden geceler (şimdi süresi dolmuş) - mevcut elit statü seviyenizi yenilemek için gerekli nitelikli geceler = gelecek yıl için elit devreden geceler.
  5. Devreden geceler sadece bir sonraki takvim yılının 31 Aralık'ına kadar geçerlidir ve sonrasında süresi biter. Devreden geceler tutularak ikinci veya üçüncü yıla uygulanamaz.
  6. Geceleri sadece elit üyeler devredebilir. Konaklamalar veya Taban Puanlar bir sonraki takvim yılına aktarılmaya uygun değildir.
  7. Elit üyeler, yıl içerisinde statülerini alt seviyeye indirmiş olsalar bile, elit nitelikli gecelerini devredebilir. Elit devreden geceler, hesaplama uygulanmadan önce gereken elite üyelik seviyesi statüsünden fazla olan geceler olarak, 31 Aralık'tan itibaren hesaplanacaktır.
  8. Ödeme yapılan nitelikli geceler ve ödül konaklamaları (Points & Money Rewards™ konaklamaları dahil) statüye erişmek için tam nitelikli gece olarak sayılır ve takip eden takvim yılı için devretmeye uygundur. Bir promosyon teklifiyle kazanılan elit nitelikli geceler (yani çift gece kredisi) de uygundur ve gereken elite üyelik statüsünden fazla olan toplam devreden gece sayısına eklenecektir.
  9. Elit devreden geceler, Milestone Bonuslarına yönelik sayılmayacak ve sadece bir sonraki statü seviyesine erişen bir üyeye sayılacaktır. Milestone Bonuslarını elde etmek için gerekli şartlar Milestone Bonusları bölümünde görülebilir.
  10. Elit devreden geceler Elite Statüsünü Hediye Etmeye yönelik sayılmayacak ve sadece bir sonraki statü seviyesine erişen bir üyeye sayılacaktır. Elite statü hediye edebilmek için gerekli şartlar Elite Statü Hediye Etme bölümünde görülebilir.

  Elite Statüsü Hediye Etme

  1. 1. Bir takvim yılı içinde 2021 veya 60 uygun gecede 30 uygun geceye ulaşan üyeler, 2021 tarihinden sonra istedikleri başka bir üyeye Gold statüsünü hediye edebilir. Bir üye bir takvim yılı içinde 2021 veya 100 uygun gecede 60 uygun geceye ulaşırsa, 2021 tarihinden sonra istediği bir üyeye Diamond statüsünü hediye edebilir. Bir üye, 2021 tarihinden sonra herhangi bir yıl içinde 2021 veya 100 uygun gece eşiğinde 60 uygun geceye ulaştıktan sonra, Gold hediye etme seçeneği artık mevcut değildir ve Diamond hediye etme kabiliyetine dönüştürülecektir. Bu gece eşiklerinden birine ulaşan bir üye, statüyü takvim yılı için yalnızca bir üyeye hediye edebilir. Bir üye Gold veya Diamond hediye ettiğinde, aynı takvim yılında bu üye için ek bir hediye avantajı mevcut olmayacaktır.
  2. Takvim yılı sonuna kadar hediye niteliğine ulaşan üyeler, hangi üyenin statü kazanacağını seçebilecek ve bu seçimi sonraki Ocak ayında yapmaları gerekir. Statü hediye eden üye, başka hangi üyenin bu hediye statüyü alacağını, her takvim yılı, 31 Ocak saat 23:59'ye (EST) kadar seçmelidir.
  3. Hediye edilen statü, hediye edilmesinin hemen ardından başlayacaktır ve hediye edildiği günden itibaren 365 gün sürecektir. 365 gün sonra, hediye edilmiş üyenin statüsü, bir önceki takvim yılında hediye statüsü olmadan kazanmış olacakları statüye dönüşecektir. Gold statüsü hediye etmiş bir üye 2021 tarihinden sonra 2021 veya 100 gece eşiğinde 60 gece eşiğine ulaşırsa, hediye edilmiş Gold yükseltmesi otomatik olarak Diamond statüsüne yükselecek ve yeni yükseltme tarihinden itibaren 365 gün geçerli olacaktır. Üyelik seviyeleri için gereklilikler, Hilton Honors Üyelik Seviyeleri bölümünde görüntülenebilir.
  4. Takip eden yılda da statü hediye etmeye hak kazananlar aynı üyeye hediye edebilir. Üyeler, hediye otomatik olarak taşınmayacağından her yıl kime hediye edeceklerini yeniden seçmek zorundadır.
  5. Bir kez statü başka bir üyeye hediye edildiğinde, statüyü değiştirmek ya da kaldırmak için aynı yıl içinde değişiklik yapılamaz.
  6. Hediye edilen statüyü alacak olan üye, Hilton Honors üyesi olarak kaydolmuş olmalı ve bu hediye Hilton Honors hesabına sahip olmayan bir kişiye verilemez.
  7. Ödeme yapılan nitelikli geceler ve ödül konaklamaları (Points & Money Rewards™ konaklamaları dahil) tam nitelikli gece olarak sayılır ve Statü Hediye Etme hakkı kazanmak için uygundur. Bir promosyon teklifiyle kazanılan elit nitelikli geceler (yani çift gece kredisi) de uygundur ve Elite Statü Hediye Etme hakkına ulaşmak için elde edilen toplam uygun gece sayısına eklenir. Elit Devreden Geceler, statü hediye etme hakkını elde etmeye yönelik sayılmıyor.

  Ödülleri Kullanma

  1. Üyenin bir Ödül ("Ödül") alabilmesi için hesabında Ödülü almaya yetecek kadar Puanı olmalıdır, ancak aşağıdaki durum bunun dışındadır: Üye, kullanım için gerekli seviyeye ulaşmak üzere, kullanım anında Hilton Honors Bonus Puan satın alabilir (her bir takvim yılında en fazla 80.000). Tüm Puan Satın Alma Şart ve Koşulları için bkz. "Puan Satın Alma" bölümü.
  2. Ödül gecelerinin fiyatlandırılması otel, günlük talep düzeyi ve oda ücreti gibi faktörlere bağlı olarak esneyecektir. Fiyatlar devamlı olarak güncellenir ve gerçek zamanlı olarak değişiklik gösterebilir.
  3. Program hakkında bilgi sahibi olmak ve belirli Ödülleri çevrimiçi olarak, Hilton Rezervasyon ve Müşteri Hizmetleri yoluyla, telefon aracılığıyla veya mobil uygulama üzerinden talep etmek sadece Üyenin sorumluluğundadır. Telefonla yapılan ödül taleplerinde Üyelerden hesaplarını doğrulamaları istenecektir. Bazı Ödüller, çevrimiçi ödül düzenleme işlemi sırasında yazdırmaya uygun olabilir.
  4. Bir Ödül talep edildiğinde, bu Ödül seviyesine karşılık gelen Puan sayısı Üyenin hesabından düşülür. Otel Ödül Konaklamaları için çevrimiçi olarak, telefon aracılığıyla veya mobil uygulama üzerinden Puanlar kullanırken veya Ödül Değişimi aracılığıyla Hilton Honors Puanları karşılığında havayolu milleri alınırken, Puanlar, kullanma işleminin tamamlanmasını takiben otomatik olarak Üyenin hesabından düşülür.
  5. Ödül, Hilton Honors üyesine veya Üyenin yönlendireceği diğer herhangi bir kişinin adına düzenlenebilir. Ödül birisinin adına düzenlendikten sonra devredilemez ve sadece Ödülde adı belirtilen kişi tarafından kullanılabilir. Ödül belgesi üzerinde adı yazılı bireyden başka bir kişinin Ödülü kullanma girişiminde bulunması durumunda, Ödül geçersiz sayılacak ve kişiye konaklama ve/veya ulaştırma hizmeti sunulmayacaktır.
  6. Üye tarafından talep edilen, Ödül için kullanılabilen bir Ödül Sertifikası belgesi, çevrimiçi talep edilmesi durumunda web sitesi aracılığıyla, mobil uygulama üzerinden veya Hilton Rezervasyon ve Müşteri Hizmetleri tarafından verilecektir.
  7. Ödüller, Hilton Honors'ın yazılı onayı olmadan satılamaz, açık artırmaya çıkarılamaz, değiş tokuş edilemez, başkaları adına alıp satılamaz, satın alınamaz veya devredilemez. Gerekli onay alınmaksızın yukarıda belirtilen şekilde elde edilen Ödüller, hileli yollarla alınmış olarak kabul edilir ve geçersiz sayılır. Tahrif edilmiş Ödüller geçersizdir. Geçersiz Ödüller kabul edilmez.
  8. Tüm Ödüller belirli kısıtlamalara tabidir. Belirli Ödüller için geçerli olan Hüküm ve Koşullara aşağıda veya internet üzerinden Ödüller bölümünde bakın.
  9. Pazarlama Ortağı Ödülü kullanımı, araç kiralama, gemi yolculuğu veya sırasıyla belirli araç kiralama firmaları ya da başka Hilton Honors Pazarlama Ortakları tarafından sunulan ürünlerin mevcudiyetini sınırlayan kapasite denetimlerine tabidir.
  10. Seyahat Ödülleri normalde Hilton Honors tarafından çıkarıldıkları tarihten itibaren bir yıl geçerlidir, ancak Hilton Honors zaman zaman daha kısa geçerlilik süreleri olan Ödüller sunabilir. Seyahat Ödülü geçerlilik süreleri Ödülün ön kısmında belirtilir.
  11. Ödüller, aksi Hilton Honors tarafından yazılı olarak bildirilmediği sürece, diğer sertifikalarla, indirimlerle, paketlerle veya promosyon teklifleriyle birleştirilemez.
  12. Ödüller para, ikramiye olarak kullandırılamaz veya alacağa çevrilemez.
  13. Bir Ödül için Üyenin hesabından düşülen Puanlar, Hilton Honors'ın takdirinde, ancak Ödül ile ilgili TÜM Ödül belgeleri (otel, araba ve gemi seyahati Sertifikaları dâhil) kullanılmamış bir şekilde belgelerin son kullanım tarihinden önce iade edilirse geri yüklenebilir. Ödüller yalnızca Puanların düşüldüğü asıl hesaba geri yüklenecektir.
  14. Puan düşme işlemi içermeyen Promosyon Ödülleri geçerlilik tarihlerinin ötesine uzatılmayacak, değiştirilmeyecek veya ileride kullanılmak ya da Puana çevrilmek üzere Üyenin hesabına yeniden yatırılmayacaktır.
  15. Ödüller, kopyalandığında ya da kanunlar uyarınca yasaklanmış veya kısıtlanmış olduğunda geçersizdir.
  16. Tüm Ödüller, Ödül Onay belgesi üzerinde belirtilen prosedürlere harfiyen uyarak kullanılmalıdır.
  17. Hilton Honors, Hilton Honors Pazarlama Ortağı Ödüllerini istediği zaman ve önceden haber vermeden eş değer Ödüllerle değiştirebilir. Ödülün eş değerli olup olmadığı kararı, Hilton Honors'ın kendi takdirine bağlıdır.
  18. Otel Ödülü Konaklamaları, sadece Puan içeren kullanımlarda veya para ile kombine edilen Puan kullanımlarında geçerlidir. Ödül konaklamaları Standart Odalar veya Premium Odalar için kullanılabilir; her iki Ödül türü de iki kişilik konaklama yapılan oda ücretine yöneliktir. 19 yaşında ve üstünde olan ek konuklardan ekstra kişi ücreti alınır. Hilton Honors Ödüllerinin alınması ve/veya kullanılması sonucu oluşan tüm vergi yükümlülükleri (varsa); yerel veya şehir konaklama vergileri, uluslararası yurt dışına çıkış vergisi, gümrük vergileri, ek havaalanı vergileri veya şahsi gelir vergisi dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kullanıcıya aittir. Yan harcamaların sorumluluğu kullanıcıya aittir. Tesis ücretleri olan otellerde, tüm Puanlarını veya Promosyon ücretsiz gece ödülü (örn. kredi kartı ortakları tarafından vs. sunulan) kullanarak rezervasyon yapıp ödül konaklama yapan üyeler tesis ücreti ödemeyeceklerdir.
  19. Hilton Honors, Pazarlama Ortaklarının sunduğu veya sunmadığı ulaşım hizmetlerinden veya diğer hizmetlerden sorumlu değildir ve bunlar için yükümlülük üstlenmez.
  20. Hilton Honors Ödülü, Ortak Ödülü veya Ödül Değişimi için Puan kullanımının yasak olduğu ülkelerde ikamet eden Üyeler, bu Ödülleri kullanma hakkına sahip değildir.

  Hilton Honors Ödül Değişimi

  Değişimler sadece bu bağlantı ile sunulan belirli artırımlar şeklinde yapılabilir. Hem Pazarlama Ortağı programı hesabının hem de Hilton Honors hesabının aynı isimle açılmış olması gerekir. Bir Değişim yapıldıktan sonra geri döndürülemez veya geri alınamaz ve hızlandırma ücretleri iade edilmez. Hilton Honors Ödül Değişimi uygulaması, Hilton Honors Programının sunduğu bir avantajdır ve tüm Hilton Honors Programı Şart ve Koşullarına tabidir. Değişimin bildirilmesi için lütfen 60 gün bekleyin.

  Otel Ödül Konaklamaları

  1. Otel Ödül Konaklamaları ("Ödül Konaklamaları"), Hilton Portföyündeki otellerde mümkün olduğu durumlarda sadece Puan veya ödeme ile birlikte Puan ya da bir Ödül Sertifikası kullanılarak gerçekleştirilen otel konaklamalarıdır. Üyenin konaklaması için herhangi bir miktarda Puan kullanılırsa tüm konaklama Ödül Konaklaması olarak sayılır.
  2. Üyeler, hemen her Puanlar ve para kombinasyonunu (1.000 Puanlık artışlar ile 5.000 Puandan başlamak üzere) kullanarak standart veya premium oda türleri için bir Ödül Konaklaması rezervasyonu yaptırabilir. Puanlar ve Para Ödülleri, Hilton Portföyünde yer alan ve Hilton Honors Programına katılan tüm otellerde kampanyaya dâhil olmayan gün olmaksızın geçerlidir.
  3. Üyeler, standart veya premium odalarda ücretsiz konaklamak üzere sadece Hilton Honors Puanlarını kullandıkları bir rezervasyon yaptırabilirler. Standart Oda ve Premium Oda Ödülleri, Hilton Portföyünde yer alan ve Hilton Honors Programına katılan tüm otellerde kampanyaya dâhil olmayan gün olmaksızın geçerlidir.
  4. Otelin web sitesini ziyaret ederek, ABD veya Kanada'dan 1-800-4HONORS (1-800-446-6677) numaralı hattı arayarak veya www.HiltonHonors.com adresini ziyaret ederek, programa katılan herhangi bir otel için mevcut Ödül Konaklamalarının müsaitliğini öğrenin. ABD ve Kanada dışında ikamet eden Üyeler en yakın Hilton Rezervasyon ve Müşteri Hizmetleri ofisini aramalıdır.
  5. Hilton Portföyünde yer alan ve programa katılan oteller ve Ödül kategorileri, Hilton Honors'ın takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda, haber vermeden değiştirilebilir.
  6. Ödül Konaklamalar, kampanyaya dâhil olmayan günlere veya kapasite denetimlerine tabi değildir. Tüm Ödüller müsaitliğe dayalıdır ve bazı Ödül Konaklaması türleri Üyenin talep ettiği tarihte mevcut olmayabilir.
  7. Bir Ödül Konaklaması için Hilton Honors Puanı kullanırken Üyeler, ya çevrimiçi olarak bir Ödül Konaklaması rezervasyonu yaptırmalı ya da ABD veya Kanada'dan rezervasyon için 1-800-4HONORS (1-800-446-6677) numaralı hattı arayarak rezervasyon görevlisine Hilton Honors Puanlarını kullanacaklarını bildirmelidir. ABD ve Kanada dışındaki Üyeler en yakın Hilton Rezervasyon ve Müşteri Hizmetleri ofisini aramalıdır. Ödül Konaklama rezervasyonu çevrimiçi olarak yapıldığında, Üyeye tek bir çevrimiçi işlemle Otel Konaklama Ödülü rezervasyonunun ve Ödül Teyidi belgesinin bulunduğu bir konfirmasyon sayfası gönderilir. Ödül Konaklaması rezervasyonu telefon aracılığıyla yapıldığında, e-posta yoluyla bir Ödül Teyidi belgesi alacaksınız.
  8. Bu prosedüre uygun davranılmaması rezervasyonların iptaliyle, oda verilmemesiyle veya ilan edilen perakende satış fiyatını ödeme zorunluluğuyla sonuçlanabilir. Konaklama rezervasyonları Otel Ödül Konaklamasından önce yaptırılmalıdır.
  9. Tüm Ödül Konaklama rezervasyonları bir kredi kartı aracılığıyla garanti edilmelidir. Üyenin rezervasyon tarihinde gelmemesi veya otele özel iptal politikasında belirlenen süreler dışında Ödül Konaklama rezervasyonunu iptal etmesi durumunda, söz konusu tarihte otelde geçerli olan En Uygun Fiyat (Best Available Rate - BAR) üzerinden vergileriyle birlikte tek gecelik oda bedeli fatura edilir. Genel iptal politikası: iptal cezalarının oluşmaması için otele varış zamanından 48 saat önce iptal edin. İlave iptal ilkeleri her otel tarafından ayrı olarak belirlenir ve genel iptal ilkesinden farklı olabilir; bu durumda otelin kendi iptal politikası geçerlidir.
  10. Bir Ödül Konaklaması rezervasyonu, rezervasyonda belirtilen bir oteldeki bir odada gerçekleştirilecek konaklama için (terimin burada açıklandığı şekilde) ve Ödül Konaklaması Onayı belgesinde öngörüldüğü şekilde geçerlidir. Bir Ödül Konaklaması rezervasyonunun konumunu değiştirmek için Üye, ilk olarak mevcut Ödül Konaklaması rezervasyonunu iptal etmeli ve ardından istediği tesiste yeni bir Ödül Konaklaması rezervasyonu yaptırmalıdır. Ödül Konaklaması rezervasyon tarihlerini değiştirmek için Üyenin söz konusu Ödül konaklaması için otele gelmeden önce Hilton Rezervasyon ve Misafir Hizmetleri ile iletişime geçmesi gerekmektedir. Otel görevlileri Üyenin hiçbir ödül konaklamasının tarihlerini değiştiremez ve Üyenin Puanları geçersiz olabilir.
  11. Tüm Puanlar kullanılarak rezervasyon yapılan konaklamalarda veya Promosyonel ücretsiz Ödül Konaklamaları (örn. kredi kartı ortakları tarafından verilen vs.) için tesis ücreti yoktur
  12. Kampanya Ödülleri yalnızca Standart Odalar içindir.
  13. Seyahat acenteleri Ödül Konaklamaları için komisyon alamaz.
  14. Ödül Konaklamalarının sayısı ve Ödül Konaklaması esnasındaki gecelemelerin sayısı, Elite sınıf nitelendirmesi için gerekli olan konaklama ve/veya geceleme sayısına eklenir.
  15. Üyeler, Hilton Portföyündeki geçerli fatura ödemelerine harcanan tüm paralar üzerinden Puanlar ve para kombinasyonu ile yapılan Ödül Konaklamaları için Puanlar kazanabilir. Üyeler, tam Puan Ödül Konaklamalarında yapılan ek ücretler için Puan kazanacaktır.
  16. Ödülü alan kişilerden, ödül yükümlülüğü ibra belgesini imzalamaları ve adlarının ve/veya fotoğraflarının ilave ücret ödemeden promosyon amaçlı kullanılabilmesine izin veren bir beyan imzalamaları istenebilir.
  17. Lütfen Hilton Rezervasyon ve Müşteri Hizmetleri ofisinde bulunan Ödül Masasının haftanın 7 günü, 5:00 ile 13:30 CT saatleri arasında açık olduğunu unutmayın.

  Event Planner Programı - Global

  1. Etkinlik ile ilgili puan kazanmaya uygun ödemeler karşılığında Event Planner Bonus Puanlarını sadece sözleşmede belirtilen şahıs alabilir. Anlaşmayı imzalayan kişi Event Planner Bonus Puanlarını alan kişi olmak zorunda değildir. Event Planner Bonus Puanları etkinlik sözleşmesinde yer almalıdır.
  2. Event Planner Bonus Puanını alan kişi, kayıtlı bir müşteri olmak veya toplantıya katılmak zorunda değildir. Event Planner Bonus Puanını alan kişinin etkinlikle bağlantılı Puanlar alabilmesi için Hilton Honors Üyesi olması gerekir.
  3. Hilton Honors Event Planner programı bireyler, profesyonel toplantı ve etkinlik planlayıcıları, iş sahibi adına etkinlik rezervasyonu yaptıranlar (B2B Havuz Hesapları dahildir), geçerli bir etkinliğin rezervasyonunu yapan tur operatörleri ve seyahat acenteleri/seyahat satıcıları/konferans planlayıcıları dahil olmak üzere tüm Hilton Honors üyelerine açıktır. Hilton çalışanları ve/veya otel ekip üyeleri, Hilton portföyündeki herhangi bir tesiste Hilton adına iş sözleşmesi yaparken Puan kazanmaya uygun değildir.
  4. Üyeler, geçerli etkinlikler için yapılan harcamalarda her 1 ABD Doları için 1 Hilton Honors Bonus Puanı kazanacaklar. Puanlar, ABD dolarına dönüştürülen yerel para birimi temelinde olacaktır. Dönüştürme esnasında geçerli olan bir döviz kuru kullanılarak yerel para birimi, etkinliğin son ödemesinin alındığı tarihte ABD dolarına dönüştürülecektir. Bu döviz kuru, standart para birimi dönüştürme yöntemleri temelinde Hilton Honors'ın kendi takdirine bağlı olarak belirlenecektir.
  5. Geçerli bir etkinlik herhangi bir grup veya iş toplantısını, konferans, oda bloğu, düğün törenleri, aile buluşmaları gibi etkinlikleri veya satış ya da yiyecek-içecek bölümü tarafından anlaşmaya varılmış ve yayınlanmış fiyatıyla satılan diğer etkinlikleri içerir fakat bunlarla sınırlı değildir.
  6. Teklif yalnızca yeni etkinlik rezervasyonları için geçerlidir.
  7. Puan kazanmaya uygun ödemeler, sözleşmede adı belirtilen kişi tarafından, sözleşmede listelenmiş ve ödenen etkinlikle ilgili harcamaları (toplantı odası kirası, misafir odası, görsel/işitsel ekipman vb.) içerir ve vergileri, hizmet masraflarını, indirimleri ve komisyonları içermez. Event Planner Puanları, toplantı odası ve misafir odası harcamaları için verilmelidir; diğer tüm harcamalar için puan verme otelin takdirine kalmıştır. Oda kiralama/oda kirası kişi başına toplantı paketine dahil edildiği durumlarda, paket boyutuna göre puan verme otelin takdirine bağlıdır.
  8. Misafir odaları sözleşmeye dahil edildiğinde kendi şahsi ödemeleriyle oda rezervasyonu yapan Üyeler, Hilton Honors Hüküm ve Koşullarına göre konaklamaları için Puan kazanabilirler. Misafir odaları sözleşmeye dahil edildiğinde ve (birden fazla odanın ücretinin tek bir otel faturasına yazıldığı ve faturanın bir şirkete veya ortak adrese düzenlendiği veya otelden ayrılırken bir kişi tarafından ödendiği) grup faturalarında Üyelere Puan sağlamaz. Otelden çıkış esnasında doğrudan Üye tarafından ödenen kişisel harcamalar (Üyenin odasına fatura edilen) için Puan kredisi verilir. Toplu faturaya yazılan kişisel harcamalar için Puan kredisi verilmez.
  9. Etkinlik Planlayıcı Bonus Puanlarını maksimum 100.000 ABD dolarına kadar olan tutarlardaki harcamalarınızda kazanabilirsiniz. Etkinlik başına kazanabileceğiniz maksimum Puan miktarında bir sınırlama yoktur.
  10. Lütfen Puanların Üye hesabına işlenmesi için etkinliğe ilişkin tüm ödemenin yapılmasını takiben 6-8 hafta bekleyin.
  11. Hilton Honors Event Planner programı Hilton’un portföyündeki katılımcı otellerde global olarak mevcuttur. Katılımcı oteller https://www.hilton.com/en/hilton-honors/events-planner/ adresinde listelenmiştir. Bir Üye, geçerli bir etkinlik için bu otellerden birinden Hilton Honors Event Planner Puanları talep ederse otel bu puanları vermek zorundadır.
  12. Etkinlik, Üyenin kredi kartıyla garanti edilip daha sonra düzenlenmediğinde, otelin "katılmama" (no show) veya iptal ilkesi doğrultusunda etkinlik ücretinin bir kısmının Üyenin kredi kartından tahsil edilip edilmediğine bakılmaksızın, "katılınmayan" veya iptal edilen etkinlikler için Hilton Honors Puanları verilmez.
  13. Hilton Honors Event Credits, Hilton Honors Puanları kullanılarak elde edilen çeklerdir ve sonraki rezervasyonlarınızda kredi olarak kullanılabilirler. Event Credit çekleri, Hilton Portföyündeki herhangi bir otelde otel Event Planner programı katılımcı oteli olmasa bile kullanılabilir. Event Credit çekleri aşağıda verilen katlar halinde mevcuttur:

   25.000 Puan = 50$
   50.000 Puan = 100$
   75.000 Puan = 150$
   125.000 Puan = 250$
   250.000 Puan = 500$

   1. Üyeler, Event Credits için Puanları en yakın Hilton Rezervasyon ve Müşteri Hizmetleri ofisini arayarak kullanabilirler. Sonrasında karşılık gelen miktar için Event Credit çeki Üyeye e-posta yolu ile gönderilecektir. Üye çeki, ödeme sırasında otele vererek çeke karşılık gelen indirimi (50$, 100$, 150$, 250$ veya 500$) alabilir.
   2. ABD Dolarının dışındaki para birimleri için kur, etkinlik için oluşturulan son faturanın günündeki döviz kuru baz alınarak hesaplanacaktır. Dönüşüm oranlarını otelin finans departmanından öğrenebilirsiniz.
   3. Tek seferde birden fazla çek kullanabilirsiniz.
   4. Çeklerin kullanım süresi düzenlenme tarihinden itibaren bir yıl sonra sona erer.
   5. Toplam fatura, Event Credits'in değerinden daha azsa Üyelerin kalan miktarı ödemeleri gerekir.
  14. Hilton Honors üyeliği, Puanlar kazanma ve Puanların kullanılması, Hilton Honors Hüküm ve Koşullarına tabidir. Event Planner kazançları, yerel kanunlar yasakladığı veya kısıtladığı takdirde geçersizdir.

  Puan Satın Alma Programı

  1. Rezervasyonsuz Puan Satın Alma: Puanlar online satın alınabilir. Üyeler her yıl en fazla 80.000 Hilton Honors Bonus Puanı satın alabilirler. Puan satın alımları için minimum Puan eşikleri geçerli olabilir. Puan satın alma limiti, minimum Puan satın alma eşiği gereklilikleri ve Puan maliyeti, herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir. Puanların toplam maliyeti, satın alma işlemi tamamlanmadan önce işlem süresince Üyeye gösterilecektir. Tüm satın alma işlemleri ABD doları cinsinden yapılmalıdır. Bu kanal yoluyla satın alınan puanlar, Points.com tarafından işlenecektir ve satın alma işlemi Points.com Puan Satın Alma Hüküm ve Koşullarına tabidir.
  2. Puan Satın Alma Programı kapsamında satın alınan puanlar Hilton Honors Programının Hüküm ve Koşullarına tabidir.
  3. Yeni bir Hilton Honors Üyesi, hesabında konaklama içeren bir etkinliğin görünmesi (burada açıklandığı gibi) veya bir Hilton Hilton Honors Pazarlama Ortağı aracılığıyla Hilton Honors Puanları kazanmış olması durumunda kaydolduktan 30 gün sonra Puan satın alabilir. Yeni Üye kayıt yaptırdıktan 90 gün sonra hesap faaliyetlerine bakılmaksızın Puan satın alabilir.
  4. Hilton Honors dışında, şahısların Hilton Honors Puanlarını, Puan ödüllerini veya diğer avantajları satması, takas işleminde kullanması, hediye etmesi veya devretmesi yasaktır. Puan Satın Alma Programı ile satın alınan Puanlar dahil olmak üzere Hilton Honors Puanları diğer Hilton Honors Üyelerine transfer edilebilir. Puan Satın Alma Programı ile satın alınan Puanlar iade edilemez.
  5. Puan Satın Alma Programı ile satın alınan Puanlar (puanların anında yazılmasını engelleyen teknik sorunlar olmadığı sürece) hemen Üyenin Hilton Honors hesabına işlenir.
  6. Her Hilton Honors Üyesi veya tek bir Ortak Fon hesabına sahip olan iki (2) Üye, bir takvim yılında en fazla seksen bin (80.000) Rezervasyonsuz puan satın alımı ile sınırlandırılmıştır. Bu limitleri aşan Puanlar, Üye bu Puanlar için ödeme yapmış olsun veya olmasın, Üyenin hesabına işlenmez.
  7. Puan ile ilgili veya finansal konuda bir çelişki oluşması durumunda, bu Hüküm ve Koşullar uyarınca, ödeme hesaplamaları Hilton Honors'ın kayıtlarında bulunan verilere göre yapılır ve Hilton Honors kayıtlarında bulunan veriler, diğer kayıtlarda bulunan verilerden önce gelir. Hilton Honors Puanlarının kötüye kullanılması, bu Puanların anında geri alınmasına ve kaybedilmesine neden olur; Üyenin, Hilton Honors'ın kendi takdirine bağlı olarak hesabındaki tüm Puanlar üzerindeki hakkı sona erdirilebilir ve/veya Üye Hilton Honors Programından çıkarılabilir.
  8. Satın alınan Puanlar, satın alan Üye Puanlarını bir Ödül için kullandığı zaman, kullanılan ilk Puanları oluşturacaktır.
  9. Puan Satın Alma Programından yararlanarak Üye, işbu Hüküm ve Koşulları kabul ettiğini onaylar ve beyan eder.
  10. Hilton Honors üyeliği, Puanlar kazanma ve Puanların kullanılması, Hilton Honors Hüküm ve Koşullarına tabidir. Hilton Honors, Hilton Honors Programı kurallarını, düzenlemelerini, hükümlerini, seyahat ödüllerini ve sınırları ve özel teklifleri istediği zaman haber vermeksizin değiştirme hakkı saklıdır. Hilton Honors'ın Puan Satın Alma Programını altı (6) ay önceden genel bir bildirimle iptal etme hakkı da saklıdır.

  Hilton Honors Puanların Birleştirilmesi ve Puan Transferi

  Hilton Honors Üyeleri, Puanların Birleştirilmesi veya 1'e 1 transfer yoluyla Hilton Honors Puanlarını 1.000 Puanlık katlar halinde (en fazla 500.000 Puan olmak üzere) başka bir Hilton Honors Üyesine transfer edebilirler. Her bir Hilton Honors Üyesinin bir takvim yılı içerisinde Puanların Birleştirilmesi veya Transferleri yoluyla gönderebileceği Puan sayısı toplam beş yüz bin (500.000), alabileceği puan sayısı ise iki milyon (2.000.000) ile sınırlıdır. Her bir Hilton Honors Üyesinin bir takvim yılı içerisinde diğer üyelerin hesaplarına yapabilecekleri transferlerin sayısı altı (6), Puanların Birleştirilmesine yönelik yapabilecekleri Hilton işlemlerinin sayısı da altı (6) ile sınırlıdır. Puanların Birleştirilmesi faaliyetine katılma davetleri, işlemsel olarak görülmemektedir. İşlemler, Puanların 1'e 1 hesap transferleri veya Puanların Birleştirilmesi yoluyla başka bir üyenin hesabına aktarılmasını ifade eder.
  Belirtilen limitleri aşan puanlar, hiçbir Üyenin hesabına işlenmez. Limitler, Hilton Honors Worldwide L.L.C.'nin kendi takdirine bağlıdır ve değişime tabidir.

  Yeni bir Hilton Honors Üyesi, kayıt yaptırdıktan 30 gün sonra hesabında faaliyet olması kaydıyla Puanlarını birleştirebilir, Puan transferi veya alımı yapabilir.  Yeni Üye kayıt yaptırdıktan 90 gün sonra hesap faaliyetlerine bakılmaksızın Puanlarını birleştirebilir, Puan transferi veya alımı yapabilir.

  Hilton Honors dışında şahısların Hilton Honors Puanlarını, Ödülleri veya diğer avantajları satması açıkça yasaktır. Hilton Honors Puanlarının kötüye kullanılması, bu Puanların anında geri alınmasına ve kaybedilmesine neden olur ve Üye, Hilton Honors'ın kendi takdirine bağlı olarak hesabındaki tüm Puanlar üzerindeki hakkı sona erdirilip Hilton Honors Programından çıkarılabilir.

  E-posta adresi gerekli olup yalnızca söz konusu işlem ve bu işleme dair pazarlama iletileri için kullanılacaktır. Tüm Hilton Honors Hüküm ve Koşulları geçerlidir.

  Hilton Honors Ortak Fon

  1. Nisan 01, 2004 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, yeni Honors Ortak Fon hesapları artık kullanılmayacaktır. Mart 31, 2004 tarihi itibarıyla Ortak Fon hesabı olan Üyeler, Ortak Fon avantajlarından yararlanmaya devam edecektir.
  2. Hilton Honors Ortak Fon avantajları, yasal olarak evli olan çiftlerin Ödül almak için biriktirdikleri Puanları birleştirmeleri ve/veya özel promosyon nitelendirmeleri ya da Elite durumunu elde etmek amacıyla biriktirdikleri konaklamaları/Puanları birleştirmeleri için tasarlanmıştır. Hilton Honors Ortak Fonu iki kat bonus ve/veya Ödüller vermek için tasarlanmamıştır.
  3. Ortak Fon hesapları için Hilton Honors üye avantajları, her iki üyenin de mevcut olması ve her birinin adına kayıtlı bir oda bulunması koşuluyla, en fazla iki odaya kadar genişletilebilir.
  4. Hilton Honors Ortak Fon hesapları, sadece çiftin ikamet ettiği eyalet veya ülkenin kanunları uyarınca yasal olarak evli olan çiftler tarafından kullanılabilir.
  5. Ocak 01, 1990 ile Mart 31, 2004 tarihleri arasında birleştirilen tüm Honors Ortak Fon hesapları için ortak hesapta, yalnızca bir Honors kaydolma veya etkinleştirme bonusuna izin verilecektir.
  6. Bir Hilton Honors Ortak Fonuna katılan her eşe aynı Hilton Honors hesap numarası verilir. Hilton Honors Ortak Fonu oluşturulduğunda bir tarafın adı ve adresi tüm Hilton Honors postalarının alıcısı olarak belirlenir.
  7. Her Hilton Honors Ortak Fon hesabı için bir hesap özeti düzenlenir. Herhangi bir eş tarafından biriktirilen bireysel seyahatler birleştirilmiş bir Hilton Honors Ortak Fon hesap özetinde gösterilir. Bir Ödül talep edildiğinde Puanlar ortak hesaptan düşülür. Bireysel hesaplar tutulmayacak ve Hilton Honors Ortak Fon katılımcıları tarafından kullanılamayacaktır.
  8. Eşlerden herhangi biri, Hilton Honors Ortak Fonunun yeterince Puana sahip olduğu Ödülleri talep etmek için tek başına biriktirilmiş Puanların bir kısmını veya tamamını kullanabilir. Hilton Honors, Üyeler arasında Hilton Honors Ortak Fon hesabında birikmiş olan Puanların kullanımı ile ilgili anlaşmazlık veya uyuşmazlıklar için hiçbir sorumluluk üstlenmez.
  9. Bir Üyenin vefatı durumunda Hilton Honors Ortak Fonunda bulunan Puanlar hayatta kalan eşe verilir. Boşanma durumunda her Üyeye Hilton Honors Ortak Fonundaki Puanların %50'si verilir. Hesabı kapatma talebi her iki eş tarafından imzalanmalıdır. Hilton Honors, vefat veya boşanma durumunu kanıtlayan resmi belgeler talep edebilir. Hilton Honors, Üyeler arasında Hilton Honors Ortak Fon hesaplarının kapatılması ile ilgili anlaşmazlık veya uyuşmazlıklar için hiçbir sorumluluk üstlenmez. Aksi burada belirtilmedikçe, biriken Puanlar veya Sertifikalar vefat durumunda, aile hukukunun bir parçası olarak veya diğer hukuki işlemlerle aktarılamaz.
  10. Hilton Honors Ortak Fon hesapları ve katılımcıları için tüm Hilton Honors Programı Hüküm ve Koşulları geçerlidir. Programın Hüküm ve Koşullarının tüm yorumları Hilton Honors'ın kendi takdirine bağlı olacaktır.

  Sizinle İlgili Bilgilerin Tarafımızca Kullanılabileceğine dair Anlaşma

  Kişisel bilgilerinizi Hilton Küresel Gizlilik Politikasına (“Gizlilik Politikası”) uygun olarak işliyoruz.

  Buna ilave olarak, Hilton Honors Programına katıldığınız takdirde sizden ilave kişisel bilgiler isteyebiliriz. Gizlilik Politikasında belirtilenlere ek olarak kişisel bilgilerinizi aşağıda açıklandığı şekillerde de kullanabiliriz ve paylaşabiliriz. İşbu Hüküm ve Koşullar, bizim Hilton Honors Programı Üyelerinin kişisel bilgilerini kullanmamız bakımından Gizlilik Politikasını tamamlayıcı niteliktedir. BU HÜKÜMLERİ KABUL ETMİYORSANIZ Hilton Honors Programına katılmamayı tercih etmelisiniz.

  Sizden aldığımız ilave kişisel bilgiler, Hilton Honors Programına kaydolduğunuzda veya profilinizi internet üzerinden düzenlediğinizde sağladığınız bilgileri içerir. Kayıt esnasında sizden adınızı, posta adresinizi ve e-posta adresinizi belirtmenizi talep ederiz. Profilinizi çevrimiçi olarak yönettiğinizde, tercih ettiğiniz havayolu ortakları ve onlardaki sadakat programı hesap numaralarınız, oda tipi tercihleriniz, dil tercihleriniz, kredi kartı hesabınız/hesaplarınız, haber, teklif ve Hilton Portföyüne bağlı olan şirketler hakkında bilgi alma tercihleriniz hakkında ilave bilgiler sağlayabilir ve bir kullanıcı kimliğiyle parola oluşturabilirsiniz.

  Gizlilik Politikasında belirtilen kullanım ve paylaşımlara ek olarak, kişisel bilgilerinizin belirli kısımlarını Hilton Honors Programını yönetmek için kullanabilir ve paylaşabiliriz. Bu, size mil kredisi vermek veya Hilton Honors Programına katılarak hak kazandığınız diğer avantajları sunmak için kişisel bilgilerinizi iş ortaklarımızla paylaşmamızı içerebilir.

  Bu programa kaydolarak ayrıca bilgilerinizin Amerika Birleşik Devletleri ve veri koruma yasalarının sizin ülkenizdeki yasalardan farklı olabileceği diğer ülkeler dahil olmak üzere bilgi işleme ünitelerimizin, faaliyetlerimizin ve otellerimizin bulunduğu ülkelere gönderilmesini onaylamış oluyorsunuz.

  Kişisel bilgilerinizin doğru ve güncel olduğundan emin olmak için sizden aldığımız bilgilerin kalitesini ve içeriğini güncellemek ve iyileştirmek amacıyla bilgilerinizi üçüncü bir tarafla da paylaşabiliriz.

  Üye olarak Hilton Honors açıklamaları, üçüncü taraflardan özellikle Üyelere iletilen haber ve teklifler ile iş ortaklarımızdan ortak markalı mesajlar dahil olmak üzere bizden ilave bildirimler alabilirsiniz. Belirli ülkelerde bulunan ve belirli bir seviyeye sahip olan Üyeler bizden konaklama sonrası gönderdiğimiz e-postalar da alabilirler. Hesabınıza internet üzerinden ulaşıp aboneliklerinizi düzenleyerek veya bizimle Gizlilik Politikasında belirtildiği şekilde iletişime geçerek bizden aldığınız bildirimleri değiştirebilirsiniz.

  İşbu Hüküm ve Koşulları, web sitemizde revize edilmiş Hüküm ve Koşullar yayınlayarak zaman zaman değiştirebiliriz. Gizlilik Politikasını da, Gizlilik Politikasında belirtildiği gibi, zaman zaman değiştirebiliriz. İşbu Şart ve Koşulların veya Gizlilik Politikasının değiştirilmiş hali yayınlandıktan sonra Hilton Honors Programına devam etmeniz, yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.

  Katılım Koşulları

  HILTON HONORS, HILTON HONORS PROGRAMINI, BU VE DİĞER MATERYALLER İLE DİĞER HİZMETLER VE ÜRÜNLERİ YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE "OLDUĞU GİBİ" SUNAR VE PAZARLANABİLİRLİK GARANTİSİ, BELİRLİ BİR AMAÇ VEYA TASARIM İÇİN UYUMLULUK, KESİNLİK, UYGULANABİLİRLİK, YETERLİLİK, UYGUNLUK, KAPASİTE, EKSİKSİZLİK VEYA ELVERİŞLİLİK DÂHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE İSTER AÇIK İSTERSE DE ZIMNİ HER TÜRLÜ GARANTİYİ REDDEDER. Aynı zamanda Hilton Honors'ın Hilton Honors Programının veya diğer ürün ve hizmetlerin sorunsuz, eksiksiz veya hatasız olduğuna veya kusurların giderileceğine ve değişikliklerin uygulanacağına dair bir taahhüt veya garanti vermediğini kabul etmektesiniz. HILTON, KUSUR DÂHİL, ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ŞARTIYLA HİÇBİR DURUMDA HILTON HONORS PROGRAMIYLA VEYA DİĞER HİZMET VE ÜRÜNLERİYLE İLGİLİ OLARAK DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ VEYA ÖZEL BİR ŞEKİLDE MEYDANA GELEN ZARARLARDAN, HILTON HONORS'IN YETKİLİ TEMSİLCİSİ BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI KONUSUNDA ÖNCEDEN UYARILMIŞ OLSA DAHİ, SORUMLU TUTULAMAZ. Bazı yargı daireleri, yan veya dolaylı zararların hariç tutulmasına veya sınırlanmasına izin vermez. Bu nedenle hariç tutulan bu durumlar sizin için geçerli olmayabilir. Hilton Honors'ın bu konularla ilgili zararlar için sorumlu bulunması durumunda, bu zararların sizin için yegâne ve münhasıran giderilme şekli, ödemesini yapmış olduğunuz ancak gerçekleştirmekle yükümlü ilgili tüzel kişi tarafından sunulmayan servis veya ürünlerin tazmini ile sınırlı olacaktır. İşbu belgeyle, talebin veya davanın temelini oluşturan eylem, olay, durum veya ihlalin ilk defa meydana gelmesinden itibaren iki (2) yıl geçtikten sonra herhangi bir platformda bu konuyla ilgili herhangi bir talepte bulunma veya dava açma hakkınızdan feragat ediyorsunuz. Bu Resmi Kurallarda belirtilen hükümlerden birinin geçersiz veya uygulanamaz bulunması halinde diğer hükümler geçerliliklerini kaybetmez. Hilton Honors'ın kendisine bu belgeyle sağlanan hakları, işbu sözleşmede belirtilen herhangi bir beklenmedik durum karşısında uygulamaması, böyle bir beklenmedik durum yeniden meydana geldiğinde Hilton Honors'ın mevcut olan haklarından feragat ettiği anlamına gelmez.

   
  Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink